• Novinky

      • Usmernenie ohľadom priznania dotácie na stravu pre zamestnaných rodičov

      • Vážení rodičia!

       Výklad zákona o dani z príjmov bohužiaľ neumožňuje, aby osobe v prípade straty nároku na zvýšený daňový bonus z dôvodu poskytnutia dotácie na stravu ostal zachovaný nárok na základný daňový bonus.

       V nadväznosti na uvedené si Vás dovoľujeme požiadať v tejto veci, aby

       rodičia s nárokom na zvýšený daňový bonus v ich vlastnom záujme uprednostnili uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu namiesto poskytnutia dotácie na stravu, nakoľko v prípade ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, rodičovi dieťaťa vo veku 6 až 15 rokov zanikne nárok na daňový bonus úplne.  

       Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) v prípade, ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).

       Uvedené vyplynulo zo spoločnej komunikácie zástupcov MPSVR SR s MF SR, ktoré nepripúšťa použitie iného výkladu zákona o dani z príjmov a preto, ak si rodičia plánujú uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

      • Nárok na dotáciu na stravu v školskom roku 2021/2022

      • Vážení rodičia,

        

       od 01. 08. 2021 nadobudne účinnosť  novela zákona č. 544/2010 Z. z.
       o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, čo znamená že sa ukončuje celoplošné poskytovanie dotácie na stravu /tzv. obedy zadarmo/ v základných školách. Dochádza k zmene v poskytovaní  tejto dotácie.

        

       V zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách  bude mať dieťa navštevujúce základnú školu nárok na dotáciu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi ,  alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima .

        

       Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

        

       K poskytnutiu dotácie na stravu je potrebné predložiť jeden z nižšie uvedených dokladov:

        

       - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

       alebo

       - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima

       alebo

       - čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

        

       Potvrdenie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi a o príjme najviac vo výške sumy životného minima Vám vydá príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

        

       Čestné vyhlásenie, ktoré je v prílohe, vyplnia obaja rodičia dieťaťa, ktoré si bude nárokovať dotáciu na obedy.

        

       Aby žiak mal nárok na uvedenú dotáciu od 1. septembra 2021, je nevyhnutné tieto doklady doručiť na riaditeľstvo Základnej školy v termíne do 5. augusta 2021 osobne, poprípade vhodiť  do schránky, ktorá je umiestnená na budove školy.

       Zároveň v prílohe nájdete  zápisný lístok stravníka ŠJ a čestné vyhlásenie na uplatnenie dotácie.