Navigácia

 

Základná škola, L. Kossutha 56, 077 01  Kráľovský Chlmec

 

 

 

 

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

za školský rok 2018/2019

 

 

 

           

 

 

Prerokovanie v pedagogickej rade

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 26. 08. 2019

 

PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

 

 

 

 

Vyjadrenie rady školy

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 prerokovala rada školy dňa 12. 06. 2019 . Rada školy odporúča zriaďovateľovi mestu Kráľovský Chlmec schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019.

 

Marta Čarnakovičová - predseda RŠ

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa

Správa bola prerokovaná v Mestskom zastupiteľstve v Kráľovskom Chlmci dňa ......................

Mesto Kráľovský Chlmec schvaľuje – neschvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019.

 

Ing. Karol Pataky - primátor mesta

 

 

 

 

 

 

Základná škola, Kossutha 56, 077 01  Kráľovský Chlmec

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,

jej výsledkoch a podmienkach školy

v školskom roku 2018/2019

 

 

 

Základná škola

L. Kossutha 56

077 01  Kráľovský Chlmec

 

Číslo tel.: 056/63 216 11       

Číslo faxu: 056/63 216 11

 

Internetová adresa:  zskossutkch.edupage.sk

 

Elektronická adresa:  riaditel.zs@pobox.sk

 

Zriaďovateľ školy: Mesto Kráľovský Chlmec

 

Vedúci zamestnanci:

PhDr. Róbert Berta, MBA  – riaditeľ školy

Mgr. Zuzana Musková – zástupkyňa riaditeľa pre II. stupeň

Mgr. Dana Hudáková – zástupkyňa riaditeľa pre I. stupeň

Elena Kendiová – vedúca hospodársko právneho úseku

Mária Krausová – vedúca školskej jedálne

 

Rada školy:

 

Predseda: Marta Čarnakovičová

 

 1. JUDr. Pandy Peter
 2. Ing. Fedor Alexander
 3. Ing. Zoltán Illés
 4. Ing. Peter Tancsák
 5. Mgr. Molnárová Beáta
 6. Horváthová Anita
 7. Semivan Ladislav
 8. Horváthová Katarína
 9. Beáta Czapová
 10. Palágyiová Darina

 

Údaje o počte žiakov:

 

V školskom roku 2018/2019 mala škola k 15. 09. 2018  494 žiakov, v 24 triedach, k 

1. augustu 2019 486 žiakov, z toho 31 žiakov plnilo povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom - 30 žiakov v zahraničí, 1 žiak sa vzdelával zo zdravotných dôvodov individuálne.

Z celkového počtu 489 žiakov:

v 1. – 4. roč.: 234 žiakov v 11 triedach, 12 žiakov v zahraničí

v 5. – 9. roč.: 260 žiakov v 13 triedach, 21 žiakov v zahraničí, 1 žiak individuálne vzdelávaný

Z celkového počtu žiakov bolo 84 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Z nich 39 žiakov bolo individuálne začlenených, 14 žiakov navštevovalo 2 špeciálne triedy, pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím variant A, 3 žiaci sa zo zdravotných dôvodov vzdelávali individuálne, 41 žiakov so ŠVVP zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V 9.B triede sa diferencovane vyučovala športová príprava pre chlapcov.

    

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka

 

Na školský rok 2019/2020 sa do 1. ročníka zapísalo 63 žiakov, z toho 4 žiaci majú na odporúčanie psychológa a všeobecného lekára odklad začiatku školskej dochádzky o 1 rok.

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

Výchovno-vyučovacie výsledky podľa tried a ročníkov

 

I. stupeň

I.A  

Triedna učiteľka: Enikő Pribulová

Spolu 17 žiakov, z toho 4 dievčat

Z celkového počtu 4 žiaci sa vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 0

Prospeli: 12 žiakov, z toho s výborným prospechom 7 žiakov

Neprospela: 1 žiačka

Nehodnotení: 4 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech z  predmetov: SJL – 1,85,  ZBA  - 1,38, MAT – 1,77, Prv – 1,92, ETV – 1,00, NÁV – 1,13, VÝV-1,00, HUV – 1,39,  HDV – 1,23, TŠV – 1,08                 

Celkove: 1,38

Počet vymeškaných hodín spolu: 2211 hod.

Priemer na 1 žiaka: 170,08 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

I.B

Triedna učiteľka: PaedDr. Gabriela Királyová

Spolu 21 žiakov, z toho 10 dievčat

Z celkového počtu 0 žiakov sa vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 0

Prospeli: 21 žiakov, z toho s výborným prospechom 16 žiakov

Neprospeli: 0 žiakov

Nehodnotení: 0 žiakov v zahraničí

Priemerný prospech z  predmetov: SJL – 1,30,  ZBA  - 1,20, MAT – 1,23, Prv – 1,23, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, VÝV-1,00, HUV – 1,04,  HDV – 1,00, TŠV – 1,00                 

Celkove: 1,10

Počet vymeškaných hodín spolu: 1922 hod.

Priemer na 1 žiaka: 91,5 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

I.C

Triedna učiteľka: Mgr. Monika Liszkaiová

Spolu 18 žiakov, z toho 10 dievčat

Z celkového počtu 0 žiakov sa vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 2

Prospeli: 17 žiakov, z toho s výborným prospechom 15 žiakov

Neprospeli: 1 žiak

Nehodnotení: 0 žiakov v zahraničí

Priemerný prospech z  predmetov: SJL – 1,38,  ZBA  - 1,11, MAT – 1,44, Prv – 1,38, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, VÝV-1,00, HUV – 1,05,  HDV – 1,00, TŠV – 1,00                 

Celkove: 1,13

Počet vymeškaných hodín spolu: 3026 hod.

Priemer na 1 žiaka: 131,56 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

1. ročník

Spolu 58 žiakov, z toho 24 dievčat

Z celkového počtu: 1 žiak sa vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 2

Prospeli: 52 žiakov, z toho 38 žiakov s výborným prospechom

Neprospeli: 2 žiaci

Nehodnotení: 4 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech za 1. ročník: 1,20

Do vyššieho ročníka postúpilo 52 žiakov bez žiakov vzdelávaných v zahraničí.

 

II.A 

Triedna učiteľka: Mgr. Viola Rudašová

Spolu 24 žiakov, z toho 14 dievčat

z celkového počtu 0 žiakov sa vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 2

Prospeli: 23 žiakov, z toho s výborným prospechom 19 žiakov,

s vyznamenaním 21 žiakov, veľmi dobre 1 žiak

Neprospeli: 1 žiak

Nehodnotení: 0 žiakov v zahraničí

Priemerný prospech z predmetov: SJL – 1,50,  ZBA  - 1,41, MAT – 1,37, PRV – 1,41, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, VÝV-1,16, HUV – 1,16,  HDV – 1,20, TŠV – 1,00          

Celkove: 1,22

Počet vymeškaných hodín spolu: 2321 hod.

Priemer na 1 žiaka: 96,70 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

II.B

Triedna učiteľka: Mgr. Lýdia Mihalčíková

Spolu 22 žiakov, z toho 4 dievčat

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 3

Prospeli: 21 žiakov, z toho s výborným prospechom 12 žiakov, s vyznamenaním

16 žiakov, veľmi dobre 1 žiak

Neprospeli: 1 žiak

Nehodnotení: 0 žiakov v zahraničí

Priemerný prospech z predmetov: SJL-1,90,  ZBA- 1,52, MAT – 1,57, PRV – 1,57, ETV – 1,00,  NÁV – 1,00, VÝV-1,09, HUV – 1,19,  HDV – 1,19, TŠV – 1,00

Celkove: 1,30

Počet vymeškaných hodín spolu: 2526 hod.

Priemer na 1 žiaka: 114,81 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

II.C

Triedna učiteľka: Mgr. Silvia Megyesiová

Spolu 19 žiakov, z toho 7 dievčat

Z celkového počtu 1 žiak v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 0

Prospeli: 20 žiakov, z toho s výborným prospechom 6 žiakov, s vyznamenaním

13 žiakov, veľmi dobre 6 žiakov

Neprospeli: 1 žiak

Nehodnotení: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech z predmetov: SJL-2,15,  ZBA- 1,40, MAT – 2,05, PRV – 1,85, ETV – 1,00,  NÁV – 1,00, VÝV-1,05, HUV – 1,10,  HDV – 1,20, TŠV – 1,00

Celkove: 1,38

Počet vymeškaných hodín spolu: 3087 hod.

Priemer na 1 žiaka: 147 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

2. ročník

Spolu 65 žiakov, z toho 25 dievčat

Z celkového počtu žiakov: 1 žiak v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 8 žiaci

Prospeli: 61 žiakov z toho 37 žiakov s výborným prospechom, s vyznamenaním

50 žiakov, veľmi dobre 8 žiaci

Neprospeli:3 žiaci

Nehodnotení: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech za 2. ročník: 1,30

Do vyššieho ročníka postúpilo 61 žiakov bez  žiaka vzdelávaného v zahraničí

 

III.A

Triedna učiteľka: Marta Čarnakovičová

Spolu 25 žiakov, z toho 16 dievčat

Z celkového počtu 1 žiak sa vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 3

Prospeli: 24 žiakov, s vyznamenaním 20 žiakov, z toho s výborným prospechom

14 žiakov, veľmi dobre prospeli 4 žiaci

Nehodnotení: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech z predmetov: SJL – 1,68,  RČG – 1,33, ANJ – 1,17, MAT – 1,58, PRI – 1,42, INF – 1,42, VLA- 1,42, VÝV-1,08, HUV – 1,13, TŠV – 1,00, PRV – 1,13, ETV – 1,00, NÁV – 1,05

Celkove: 1,23

Počet vymeškaných hodín spolu: 2372 hod.

Priemer na 1 žiaka: 72,92

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

III.B

Triedna učiteľka: Mgr. Ildikó Dobosová

Spolu 17 žiakov, z toho 7 dievčat

Z celkového počtu 0 žiakov sa vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 5

Prospeli: 17 žiakov, s vyznamenaním 11 žiakov, z toho s výborným prospechom

8 žiakov, veľmi dobre  prospeli 3 žiaci

Nehodnotení: 0 žiakov v zahraničí

Priemerný prospech z predmetov: SJL-1,94,  RČG – 1,50, ANJ – 1,64, MAT – 1,35, PRÍ – 1,76, INF – 1,00, VÝV-1,00, HUV – 1,13, TŠV – 1,00, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, VLA – 1,59, PRV- 1,13

Celkove: 1,31

Počet vymeškaných hodín spolu: 2024 hod.

Priemer na 1 žiaka: 119,05 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0  hod.

 

III.C

Triedna učiteľka: PaedDr. Alžbeta Tóthová

Spolu 19 žiakov, z toho 10 dievčat

Z celkového počtu 1 žiak sa vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 3

Prospeli: 17 žiakov, s vyznamenaním 14 žiakov, z toho s výborným prospechom

13 žiakov, veľmi dobre  prospel 1 žiak

Neprospeli: 1 žiak s opravnou skúškou

Priemerný prospech z predmetov: SJL-1,66,  RČG – 1,44, ANJ – 1,50, MAT – 1,44, PRÍ – 1,55, INF – 1,00, VÝV-1,00, HUV – 1,16, TŠV – 1,00, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, VLA – 1,55, PRV- 1,00

Celkove: 1,25

Počet vymeškaných hodín spolu: 1617 hod.

Priemer na 1 žiaka: 89,83 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0  hod.

 

3. ročník

Spolu 61 žiakov, z toho 33 dievčat

Z celkového počtu 2 žiaci sa vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 11 žiakov

Prospeli: 58 žiakov z toho 45 žiakov s vyznamenaním, z toho s výborným prospechom

35 žiakov, veľmi dobre 8 žiaci

Neprospeli: 0 žiakov

Nehodnotení: 2 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech za 3. ročník: 1,26

Do vyššieho ročníka postúpilo 59 žiakov bez 2 žiakov vzdelávaných v zahraničí

 

IV.A

Triedna učiteľka: Mgr. Ildikó Dobosová

Spolu 25 žiakov, z toho 16 dievčat, z celkového počtu 2 žiaci sa vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 3 žiaci

Prospeli: 23 žiakov: s vyznamenaním 15 žiakov

z toho s výborným prospechom 5 žiaci

veľmi dobre 2 žiaci

Neprospeli: 0

Nehodnotený: 2 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech z predmetov: SJL-2,31,  ANJ – 1,45, RČG – 1,72, MAT – 1,95, PRI – 1,77,VÝV-1,36, HUV – 1,13, TŠV – 1,14, INF – 1,04, VLA – 2,13, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, PRV – 1,31

Celkove: 1,49

Počet vymeškaných hodín spolu: 1974 hod.

Priemer na 1 žiaka: 89,72 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

IV.B

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Kočišová

Spolu 24 žiakov, z toho 10 dievčat

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 1 žiak

Prospeli: 21 žiakov: s vyznamenaním 13 žiakov

z toho s výborným prospechom 6 žiaci

veľmi dobre 3 žiaci

Neprospeli:0

Nehodnotení: 3 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech z predmetov: SJL-2,28, ANJ – 1,66, RČG – 1,95, MAT –2,14, PRÍ – 2,14, INF – 1,00, VLA – 2,23, VÝV-1,14, HUV – 1,09, TŠV – 1,14, ETV – 1,11, NÁV – 1,08, PRV – 1,14

Celkove: 2,23

Počet vymeškaných hodín spolu: 2141 hod.

Priemer na 1 žiaka: 101,95 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 3 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0,14 hod.        

 

4. ročník

Spolu 49 žiakov, z toho 26 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa vzdeláva v zahraničí: 5 žiaci

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 4 žiaci

Prospeli: 44 žiakov: s vyznamenaním: 28 žiakov

z toho s výborným prospechom: 11 žiakov

veľmi dobre: 5 žiaci

Priemerný prospech za 4. ročník: 1,86

Do vyššieho ročníka postúpilo 44 žiakov bez 5 žiakov v zahraničí.

                                      

Celkové výsledky na I. stupni:

Za výchovno-vzdelávaciu prácu v 1. – 4. roč. zodpovedá: Mgr. Dana Hudáková – zástupkyňa riaditeľa.

Počet žiakov spolu: 234.

13 žiakov plnilo školskú dochádzku osobitným spôsobom v zahraničí.

Počet žiakov začlenených so ŠVVP 18 žiakov.

Prospeli spolu: 215 žiakov

S vyznamenaním 105 žiakov 2. – 4. roč.

Z toho so samými jednotkami 83 žiakov 2. – 4. roč.

Samé jednotky v 1. ročníku: 38 žiakov

43 žiakov prospelo veľmi dobre v  2. – 4. roč.

Neprospeli: 6 žiaci, z toho 1 žiačka s opravnou skúškou

Neklasifikovaní: 13 žiakov (v zahraničí)

 

Priemerný prospech na I. stupni podľa predmetov:

SJL    –   1,85      

MAT –    1,65

PRÍ    –   1,76

INF    –  1,01

VLA  –   1,85

ANJ    –  1,49

HUV  –  1,14

HDV  –  1,13

VÝV –   1,09

TŠV –    1,04

PRV –    1,15

ETV –    1,01

NÁV –   1,02

ZBA –    1,33

Prvouka – 1,56

RČG – 1,62

 

Celkový priemerný prospech: 1,36

Poradie tried podľa prospechu:

1.   I.B – 1,10

2.   I.C – 1,13

3.   II.A – 1,22

4.   III.A – 1,23

5.   III.C – 1,25

6.   II.B – 1,30

7.   III.B – 1,31

8.   I.A - 1,38

8.   II.C – 1,38

9.   IV.A – 1,49

10. IV.B – 1,55

 

Správanie:

Znížené známky zo správania: 0

Počet riaditeľských pokarhaní: 0

Počet triednych pokarhaní: 0

Počet pochvál: 48

 

Dochádzka:

Počet vymeškaných hodín spolu za celý rok: 24 129 hod., oproti predchádzajúcemu roku zhoršenie o 1607 hodín.

Priemer na jedného žiaka: 69,81 hod., oproti minulému roku zlepšenie o 27,26 hod.

Počet vymeškaných neospravedlnených hodín: 3 hod., zlepšenie o 3 hodiny.

Priemer na jedného žiaka: 0,02 hod.

Poradie tried podľa dochádzky a priemerný počet vymeškaných hodín na 1 žiaka

 

1. III. A – 72,92                                          

2. IV.A – 89,72

3. III.C – 89,83

4. I.B  - 91,50

5. II.A – 96,70

6. IV.B – 101,80

7. II.B – 104,81

8. I.C – 107,60

9. III.B – 119,06

10. II.C -  144,85

11. I.A – 170,08

 

Súťaž o Putovný pohár riaditeľa školy vyhrala III.A trieda.


II. stupeň

V.A

Triedna učiteľka: RNDr. Iveta Slovinská

Spolu: 23 žiakov, z toho 8 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa 2 žiaci vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 6

Prospeli: 20 žiakov, z toho s vyznamenaním 7 žiakov

z toho 4 žiaci s výborným prospechom,

veľmi dobre 3 žiaci

Neprospeli: 1

Nehodnotení: 2 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,8        KSJ – 2,14      ANJ – 2,52     MAT – 2,86

INF – 1,19    DEJ – 2,43      GEO – 1,9       REV – 1,52

BIO – 1,86     ETV – 1,36      NÁV – 1,25    TECH – 1,52

VÝV – 1,33   HUV – 1,33      TŠV – 1,26                                                               

Celkove: 1,88

Znížená známka zo správania stupeň 2 – 3 žiaci

stupeň 3 – 1 žiak

Počet vymeškaných hodín spolu: 3617

Priemer na 1 žiaka: 172,23

Počet neospravedlnených hodín: 171 hod.

Priemer na 1 žiaka: 8,14  hod.

 

V.B

Triedny učiteľ:  Mgr. Mária Paprčková

Spolu: 21 žiakov, z toho 9 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa 0 žiakov vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 3

Prospeli: 21 žiakov, z toho s vyznamenaním 12 žiakov

z toho 7 žiakov s výborným prospechom,

veľmi dobre 6 žiaci

Neprospeli: 0

Nehodnotení: 0 žiakov v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,24      KSJ – 2,00      ANJ – 1,85     MAT – 2,05

INF – 1,15      DEJ – 1,67       GEO – 1,43     REV – 1,05   

BIO – 1,9        ETV – 1,22      NÁV – 1,00     TECH – 1,10   

VÝV – 1,2      HUV – 1,2       TŠV – 1,00                                                                             

Celkove: 1,5

Počet vymeškaných hodín spolu: 2020

Priemer na 1 žiaka: 101

Počet neospravedlnených hodín: 33 hod.

Priemer na 1 žiaka: 1,65 hod.

Znížená známka zo správania stupeň 2: 0

 

V.C

Triedny učiteľ:  PhDr. Tímea Dajková

Spolu: 21 žiakov, z toho 11 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa 0 žiakov vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 5

Prospeli: 21 žiakov, z toho s vyznamenaním 13 žiakov

z toho 4 žiaci s výborným prospechom,

veľmi dobre 1 žiak

Neprospeli: 0

Nehodnotení: 0 žiakov v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,14      KSJ – 1,81      ANJ – 1,8         MAT – 2,19

INF – 1,00      DEJ – 1,46      GEO – 1,38     REV – 1,05   

BIO – 1,46      ETV – 1,3       NÁV – 1,00     TECH – 1,14   

VÝV – 1,1      HUV – 1,0       TŠV – 1,16                                                                             

Celkove: 1,4

Počet vymeškaných hodín spolu: 1871

Priemer na 1 žiaka: 97,76

Počet neospravedlnených hodín: 5 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0,24 hod.

Znížená známka zo správania stupeň 2: 0

 

5. ročník

Spolu 65 žiakov, z toho 28 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa vzdeláva v zahraničí 2 žiaci

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 14 žiakov

Prospeli: 62 žiakov, z toho s vyznamenaním 32 žiakov,

z toho s výborným prospechom 15 žiakov,

veľmi dobre 10 žiakov

Neprospeli: 1

Nehodnotení: 2 žiaci

Priemerný prospech:

za 5. ročník: 1,59

 

VI.A

Triedna učiteľka: PaedDr. Ildikó Pribulová Daková

Spolu: 19 žiakov, z toho 6 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa 1 žiak vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 1

Prospeli: 18 žiakov, z toho s vyznamenaním 7 žiakov

z toho 2 žiaci s výborným prospechom,

veľmi dobre 3 žiaci

Neprospeli: 0

Nehodnotení: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,78      KSJ – 1,83      ANJ – 2,22     MAT – 2,00

INF – 1,11    DEJ – 2,56      GEO – 2,17     OBN – 2,17

BIO – 1,56     ETV – 1,29      NÁV – 1,00    TECH – 1,5

VÝV – 1,61   HUV – 1,67      TŠV – 1,00     FYZ – 2,44                                                                      

Celkove: 1,81

Počet vymeškaných hodín spolu: 2104

Priemer na 1 žiaka: 116,89

Počet neospravedlnených hodín: 2 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0,11  hod.

 

VI.B

Triedny učiteľ:  Mgr. Csaba Dako

Spolu: 19 žiakov, z toho 11 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa 1 žiak  vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 4

Prospeli: 23 žiakov, z toho s vyznamenaním 2 žiaci,

veľmi dobre 7 žiakov

Neprospeli: 1

Nehodnotení: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,38      KSJ – 3,16      ANJ – 2,72       MAT – 2,27

INF – 1,27      DEJ – 1,72      GEO – 2,5        BIO – 2,33

ETV – 1,8        NÁV – 1,5     TECH – 1,61    FYZ – 2,94

VÝV – 1,55     HUV – 1,33    TŠV – 1,3        OBN – 2,83                                                               

Celkove: 2,21

Počet vymeškaných hodín spolu: 4026

Priemer na 1 žiaka: 223,66

Počet neospravedlnených hodín: 30 hod.

Priemer na 1 žiaka: 1,66 hod.

 

6. ročník

Spolu 38 žiakov, z toho 17 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa vzdelávajú v zahraničí 2 žiaci

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 5 žiaci

Prospeli: 35 žiakov, z toho s vyznamenaním 9 žiakov,

z toho s výborným prospechom 2 žiaci,

veľmi dobre 10 žiakov

Neprospeli: 1

Nehodnotení: 2 žiaci

Priemerný prospech: 2,01

 

VII.A

Triedna učiteľka: Mgr. Ildikó Tóthová

Spolu: 26 žiakov, z toho 9 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa 4 žiaci vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 4 žiaci

Prospeli: 22 žiakov

Neprospeli: 0

Nehodnotení: 4 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 3,27      RČG – 3,13    ANJ – 2,61     MAT – 2,4 

RUJ – 2,28     INF – 1,18    ETV – 1,1      NÁV – 1,5   

FYZ – 3,00     VÝV – 1,09    HUV – 1,54   TŠV – 1,22    

BIO – 2,45      TECH – 2,45  OBN – 2,59    DEJ – 3,09  

GEO – 2,5        FRJ – 2,25    CHEM – 3,0

Celkove: 2,19

Počet vymeškaných hodín spolu: 3082

Priemer na 1 žiaka: 140,09

Počet neospravedlnených hodín: 8 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0,36 hod.

 

VII.B

Triedna učiteľka:  Mgr. Zuzana Kotorová

Spolu: 23 žiakov, z toho 8 dievčat

Z celkového počtu sa 3 žiaci vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 4

Prospeli: 20 žiakov, z toho s vyznamenaním 3 žiaci

veľmi dobre 9 žiakov

Neprospeli: 0

Nehodnotený: 3

Priemerný prospech:  SJL – 3,21      RČG – 2,89    ANJ – 2,21     MAT – 2,37 

FYZ – 2,84      INF – 1,26    DEJ – 2,00     GEO – 1,74   

OBN – 1,42     BIO – 2,58      ETV – 1,08    NÁV – 1,29  

TECH – 1,15   VÝV – 1,21    HUV – 1,58   TŠV – 1,35  

RUJ – 1,56      FRJ – 2,3        CHEM – 2,63                         

Celkove: 1,98

Počet vymeškaných hodín spolu: 2836

Priemer na 1 žiaka: 141,8

Počet neospravedlnených hodín: 49 hod.

Priemer na 1 žiaka: 2,45 hod.

Znížená známka zo správania na stupeň 2: 1

stupeň 3: 1

 

VII.C

Triedna učiteľka: Mgr. Judita Daková

Spolu: 7 žiakov, z toho 6 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa 1 žiak vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 7 žiakov v špeciálnej triede

Prospeli: 6 žiakov                         

Nehodnotení: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,66       RČG – 2,5      MAT – 2,6      VLA – 2,00

INF – 1,00       ETV – 1,5      VÝV – 1,33     HUV – 1,33  

TŠV – 1,4       RRV – 1,33     DEJ – 2,00       OBN – 2,00

GEO – 1,00     FYZ – 3,00     BIO – 2,5                               

Celkove: 1,88

Počet vymeškaných hodín spolu: 1273

Priemer na 1 žiaka: 212,16

Počet neospravedlnených hodín: 134 hod.

Priemer na 1 žiaka: 22,33 hod.

Znížená známka zo správania na stupeň 2: 1

stupeň 4: 1

 

7. ročník

Spolu 56 žiakov, z toho 23 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa vzdeláva v zahraničí 8 žiakov

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 15 žiaci, z toho 7 žiakov v špeciálnej triede

Prospeli: 48 žiakov, z toho s vyznamenaním 8 žiakov,

z toho s výborným prospechom 1 žiak,

veľmi dobre 10 žiakov

Neprospeli: 0

Nehodnotení: 8 žiakov v zahraničí

Priemerný prospech za 7. ročník: 2,01

Znížená známka zo správania: 4

 

VIII.A

Triedna učiteľka: Mgr. Judita Fazekašová

Z celkového počtu žiakov sa 2 žiaci vzdelávajú v zahraničí

Spolu: 27 žiakov, z toho 13 dievčat

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 4

Prospeli: 25 žiakov, z toho s vyznamenaním 3 žiaci

z toho 2 žiaci s výborným prospechom,

veľmi dobre 3 žiaci

riemerný prospech:  SJL – 3,16      RČG– 2,6       ANJ – 2,84     MAT – 2,28 

FYZ – 3,08      INF – 1,20    DEJ – 3,24     GEO – 2,76  

OBN – 1,6      BIO – 2,96      ETV – 2,70    NÁV – 1,00 

TECH – 1,52   VÝV – 1,6     HUV – 1,52   TŠV – 1,16

FRJ – 2,75        RUJ – 2,58    CHEM – 3,32

Celkove: 2,31

Počet vymeškaných hodín spolu: 3310

Priemer na 1 žiaka: 132,4

Počet neospravedlnených hodín: 119 hod.

Priemer na 1 žiaka: 4,76

Znížená známka zo správania stupeň 2: 2

 

VIII.B

Triedna učiteľka: PaedDr. Edita Gérešiová

Spolu: 28 žiakov, z toho 12 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa 3 žiaci vzdelávajú v zahraničí

Počet začlenených žiakov so ŠVVP: 9

Prospeli spolu: 21 žiakov: s vyznamenaním 6 žiaci

veľmi dobre 2 žiaci

Neprospeli: 4

Priemerný prospech:  SJL – 3,16      RČG– 3,04     ANJ – 2,87    MAT – 2,21  

DEJ – 3,4       TECH – 1,78   GEO – 2,56    OBN – 2,76

BIO – 3,48      CHEM – 3,56  VÝV – 1,07     HUV – 1,5  

TŠV – 1,28       ETV – 1,0      NÁV – 1,12    FYZ – 3,28    

FRJ – 3,45        RUJ – 2,42   

Celkove: 2,54

Znížená známka zo správania stupeň 2:1, stupeň 3:2

Počet vymeškaných hodín: 3775 hod.

Priemer na 1 žiaka: 134,82 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 356 hod.

Priemer na 1 žiaka: 12,71 hod.

            

8. ročník:  

Spolu: 55 žiakov, z toho 25 dievčat                                      

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 13 žiakov

Z celkového počtu  žiakov 5 žiakov sa vzdeláva v zahraničí

Prospeli spolu: 46 žiakov, s vyznamenaním: 9 žiakov

z toho so samými jednotkami: 2 žiaci  

veľmi dobre: 5 žiaci

Neprospeli: 4 žiaci                            

Priemerný prospech: 2,43                              

 

IX.A

Triedna učiteľka: Mgr. Renáta Balogh-Tárczy

Spolu: 21 žiakov, z toho 7 dievčat

Z celkového počtu  žiakov 1 žiak sa vzdeláva v zahraničí

Počet začlenených žiakov so ŠVVP: 8

Prospeli spolu: 20 žiakov: s vyznamenaním 5 žiaci

z toho so samými jednotkami 1 žiak

veľmi dobre 1 žiak

Nehodnotený: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,94                 

RČG – 2,83    ANJ – 2,26,   RUJ2 – 3,28 

NEJ2 – 2,0      MAT – 3,05    DEJ – 2,57         GEO – 2,21                         

FYZ – 2,63     CHE – 2,84     RMG – 3,05

Celkove: 2,55

Znížená známka zo správania: 2 žiaci stupeň 2, 1 žiak stupeň 3

Počet vymeškaných hodín: 3098 hod.

Priemer na 1 žiaka: 163,05 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 169 hod.

Priemer na 1 žiaka: 8,89 hod.

 

IX.B

Triedna učiteľka: Mgr. Júlia Marciová

Spolu: 18 žiakov, z toho 7 dievčat

Počet začlenených žiakov so ŠVVP: 4 žiaci

Prospeli spolu: 18 žiakov: s vyznamenaním 4 žiaci

veľmi dobre 5 žiaci

Neprospeli: 0

Nehodnotení: 0

Priemerný prospech:  SJL – 2,83      RČG – 2,25     ANJ – 2,27       RUJ 2 – 2,80

NEJ – 1,72      MAT – 2,66     DEJ – 2,11        GEO – 1,88

BIO – 3,11      RMG – 2,56     TŠV – 1,20      CHE – 2,5           

VYV – 1,31    FYZ – 2,5

Celkove: 2,18

Počet vymeškaných hodín spolu: 2560 hod.

Priemer na 1 žiaka: 142,20 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 26 hod.

Priemer na 1 žiaka: 1,44 hod.

 

IX.C

Triedna učiteľka: Mgr. Judita Daková

Spolu: 7 žiakov, z toho 3 dievčatá

Počet začlenených so ŠVVP – 7 žiakov v špeciálnej triede

Prospeli spolu: 7žiakov

Priemerný prospech:  SJL – 2,0    FYZ – 2,86      HUD – 1,00

BIO – 1,86      CHEM- 2,43         DEJ- 2,29

GEO – 1,66    OBN- 1,66      MAT – 1,71

VÝV – 1,00    TŠV – 2,5       RČG – 1,83        

ETV – 1,5       INV – 1,00    PRV – 1,00       

Celkove: 1,75

Znížená známka zo správania stupňa 2: 1 žiak, stupňa 3 – 0 žiakov

Počet vymeškaných hodín: 1599 hod. 

Priemer na 1 žiaka: 228,43 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 186 hod.

Priemer na 1 žiaka: 26,57 hod.

 

9. ročník:  

Spolu: 46 žiakov, z toho dievčat: 17

Z celkového počtu žiakov 1 žiak v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 19 žiakov, z toho 7 začlenených v špeciálnej triede

Prospeli spolu: 46 žiakov, s vyznamenaním 9 žiakov

z toho so samými jednotkami: 1 žiak

veľmi dobre: 6 žiakov

Nehodnotení: 1 žiak

Priemerný prospech za 9. ročník: 2,16

Znížená známka zo správania stupňa 2: 2 žiaci, stupeň 3 – 1 žiak

                        .   

Celkové výsledky na II. stupni:

Za výchovno-vzdelávaciu prácu na II. stupni zodpovedala Mgr. Zuzana Musková, zástupkyňa riaditeľa.

Počet žiakov na II. stupni spolu: 260. 18 žiakov plnilo šk. dochádzku osobitným spôsobom v zahraničí, 1 žiak plnil školskú dochádzku osobitným spôsobom individuálnym vzdelávaním 2 hodiny týždenne.

Začlenených 66 žiakov so ŠVVP, z toho 14 žiakov v špeciálnych triedach

Prospeli spolu: 238 žiakov, s vyznamenaním: 67 žiakov

                                             so samými jednotkami 21 žiakov

                                             veľmi dobre: 41 žiakov

Neprospelo: 5 žiakov

Nehodnotení : 17 žiakov (v zahraničí).

8 žiaci vykonali opravnú skúšku úspešne.

 

Priemerný prospech:

SJL – 2,9                   

KSJ – 2,19     

ANJ/1 – 2,38 

RUJ/2 – 2,49            

DEJ – 2,48

GEO – 2,09               

BIO – 2,48    

MAT – 2,47   

FYZ – 2,84                

TECH- 1,52

XCH – 2,09               

CHE – 2,97   

OBN – 2,39   

HUV – 1,47              

VYV – 1,39

ŠPP – 1,43                 

TŠV – 1,16    

REV – 1,21   

ETV – 1,41                

RČG – 2,79

NEJ – 1,86                

VYU – 1,34   

INF – 1,17     

NÁV – 1,18                

RMG – 2,8

FRJ – 2,69

 

Celkový priemerný prospech: 2,07

Celkový priemerný prospech špeciálnych tried Variant A: 1,87

 

 

Poradie tried podľa prospechu:

 

 1. V.C – 1,40

 2. V.B – 1,47

 3. VI.A – 1,81

 4. V.A– 1,88

 5. VII.B – 1,98

 6. IX.B – 2,18

 7. VII.A – 2,19

 8. VI.B  – 2,21

 9. VIII.A – 2,31

 10. VIII. B - 2,54

 11. IX.A – 2,55

 

Špeciálne triedy:

 

 1. VII.C – 1,88

 2. IX.C – 1,75

 

Správanie:

Znížené známky zo správania spolu 16 žiakov:  stupeň 2: 11 žiakov, stupeň 3: 5 žiakov, stupeň 4:1

                                                                             

Počet riaditeľských pokarhaní: 11

 

Počet pochvál: 20

 

Dochádzka:

Počet vymeškaných hodín spolu za celý rok 20 241 z toho 886 hod. 

neospravedlnených. Priemer na 1 žiaka 77,85 hod. neospravedlnených 3,69 hod.

 

Poradie tried podľa dochádzky:

 

 1. V.C

 2. V.B

 3. VI.A

 4. IX.B

 5. VIII.A

 6. VII.B

 7. VII.A

 8. VIII.B

 9. VII.C

 10. V.A

 11. IX.A

 12. VI.B

 13. IX.C

 

Súťaž o Putovný pohár riaditeľa školy vyhrala: V.C trieda

 

 

Celkové výsledky v 1. – 9. ročníku:

 

Počet žiakov bez zahraničia na I. stupni 221

                                                  II. stupni 243

 

                              Spolu:                             Neospravedlnené:

 

Dochádzka:          24 129                                             3

                               20 241                                         886

                             –––––––                                  –––––––

                              44 370  hod.                                 889 hod.

                  zhoršenie o 3670  hod.                zhoršenie o 345 hod.

 

Priemer na 1 žiaka: 95,625 hod.                             1,91 hod.

                zhoršenie o 7,34 hod.                  zhoršenie o 0,73 hod.

 

Prospech po opravných skúškach:

 

Počet žiakov spolu: 494

z toho v zahraničí: 31

Prospeli: 453 žiakov

- z toho s vyznamenaním v 2. – 9. roč.: 150

- veľmi dobre: 84

Neprospeli: 11 žiakov

Nehodnotení: 31 žiakov v zahraničí

 

 

Správanie: znížená známka stupňa 2: 11 žiakov

                                              stupňa 3: 5 žiaci

                                              stupňa 4: 1 žiak

Počet riaditeľských pokarhaní: 11

Počet pochvál: 68

 

 

Školský klub detí:

V školskom roku 2018/2019 pracoval školský klub detí k 15. 09. 2019 v 5 oddeleniach  s počtom 124 žiakov. K 30. júnu to bolo 124 žiakov.

Názov výchovného programu „Tokajko“. Školský klub detí pracuje podľa ročného plánu.

Činnosť ŠKD trvá do 17:30 hod.

 

Výsledky v celoslovenskom Testovaní 9-2018

 

Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania: 30

 

Slovenský jazyk

Priemerný počet bodov školy: 12,1 bodov                             v SR: 18,7 bodov          

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 40,5 %                  v SR: 62,3 %     rozdiel: 21,8 %

 

Matematika

Priemerný počet bodov školy: 13,8 bodov                            v SR: 18,9  

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 46 %                    v SR: 63,1 %  rozdiel: - 17,1 %

 

Údaje  o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

 

Počet pedagogických zamestnancov spolu: 49, z toho 1 tréner a z toho 3 sú aj špeciálni pedagógovia.

Počet učiteľov spolu: 36    

Počet asistentov učiteľa: 6, počet asistentov z projektu ŠOV: 2, sociálny pedagógovia: 2                    

počet vychovávateľov v ŠKD: 5, všetky kvalifikované vychovávateľky

Počet asistentov vychovávateľov ŠKD: 1

Nepedagogickí zamestnanci:

Hospodársko-ekonomický úsek: 3 zamestnanci

Správa počítačových sietí: 1 zamestnanec

Údržbár – kurič: 2 zamestnanci

Upratovačky: 4 zamestnanci

Školská jedáleň: 4 zamestnanci

Na I. stupni zabezpečovalo výchovno – vyučovací proces 11 učiteľov, z ktorých 9 učiteľov spĺňa kvalifikačné predpoklady, 1 vyučujúca je kvalifikovaná vychovávateľka s dlhoročnou pedagogickou praxou ktorej bola podľa platného zákona udelená bezpodmienečná výnimka zo vzdelania a 1 učiteľ s aprobáciou ANJ.

 

Na II. stupni vyučovalo 22 učiteľov, z toho 21 kvalifikovaných, 1 nespĺňala kvalifikačné predpoklady, ale má udelenú bezpodmienečnú výnimku zo vzdelania. 

Vyučovanie náboženskej výchovy kvalifikovane zabezpečujú 2 externí učitelia a 1 vyučuje nekvalifikovane, ale s udelenou výnimkou.

Športovú prípravu v 8. a 9. ročníku vyučoval kvalifikovaný tréner.

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

 

1 učiteľ – doplnenie vzdelania

Predatestačné vzdelávanie k I. atestácii                    2 učitelia + 5 vychovávateliek

Predatestačné vzdelávanie + II. atestácia                 2 učitelia

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2018/2019

 

Vyučovacie predmety

Počet hodín týždenne

Z toho odučených

% odbornosti vyučovania

odborne

neodborne

Predmety v 1. – 4. ročníku

309

254

55

82,20%

Slovenský jazyk

58

58

0

100 %

Anglický jazyk

58

39

19

67 %

Informatika/Inf. výchova

17

0

17

0 %

Ruský jazyk

12

2

0

100 %

Etická výchova

12

12

0

100 %

Občianska výchova

10

6

4

60 %

Dejepis

16

16

2

100 %

Geografia

14

14

0

100 %

Biológia

19

19

0

100 %

Nemecký jazyk

12

11

0

100 %

Náboženská výchova

11

11

0

100 %

Konverzácia v SJ

5

5

0

100 %

Rozvoj čitateľskej gramotnosti

7

7

0

100 %

Matematika + extra hod.

58 +4

62

0

100 %  

Fyzika

19

19

0

100 %

Chémia + extra hod.chémie

14

19

0

100 %

Výtvarná výchova

13

13

8

100 %

Hudobná výchova

10

10

0

100 %

Telesná výchova

30

14

16

46,6 %

Technika

20

16

4

80 %

Pracovné vyučovanie

4

4

0

100 %

Regionálna výchova

2

2

0

100 %

Spolu/priemer

734

613

125

84,17 %

 

Z tabuľky vyplýva, že máme nulovú odbornosť informatiky, výtvarnej výchovy a nemeckého jazyka, ktorý vyučujeme ako druhý cudzí jazyk a postupne sa nebude vyučovať. Nemáme odborníka na VÝV a informatiku, preto sa v budúcnosti budeme snažiť o zvýšenú odbornosť týchto predmetoch.  Výchovné predmety používame aj na doplnenie úväzku pedagógom, preto ich odbornosť nie je stopercentná. Našou snahou je, aby boli odborne zastúpené predovšetkým hlavné predmety.

 

Údaje o predmetových hodinách a metodických združeniach ZŠ poradných orgánov riaditeľa školy

 

1. Prehľad poradných orgánov školy:

- pedagogický útvar

- hospodársko-ekonomický útvar

- predmetové komisie

 

Vzdelávacia oblasť

- Človek a spoločnosť – DEJ, GEO, REV, OBN

- Matematika a práca s informáciami: MAT, INF, RMG

- Cudzie jazyky – ANJ, RUJ, NEJ

- Umenie a kultúra + Človek a hodnoty: HUV, VYV, ETV, NÁV, VYU

- Jazyk a komunikácia: SJL, KSJ, RČG

- Zdravie a pohyb: TŠV, RČG, Športová príprava

- Človek a príroda + Človek a svet práce: FYZ, CHEM, BIO, TECH,  ROV, VMR

 

Metodický orgán:

- MZ Vychovávateľ

- MZ 1.- 4. ročník

 

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov školy

- pracovné porady 5 x v školskom roku

- pedagogické rady 5 x v školskom roku

- zasadnutia MZ a PK 4 x v školskom roku

 

Všetky pracovné stretnutia poradných orgánov sú rozpracované v mesačných plánoch práce. Úlohy z organizácie roka sú rozpracované v plánoch práce MZ a PK. Kontrola prebieha podľa plánu vnútroškolskej kontroly vypracovaného na daný školský rok.

 

Uplatňovanie učebných plánov v školskom roku 2018/2019

 

V školskom roku 2018/2019 sme na škole dôsledne uplatňovali Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v jeho neskoršom znení ako základnú legislatívnu normu v náväznosti jeho nariadení a vyhlášok. Základným pedagogicko–organizačným dokumentom je Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z.z. z 23. júla 2008 o základnej škole v jeho neskoršom znení. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sme uplatňovali Metodický pokyn

č. 22/2011 s prílohami na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

1. MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. februára 2015 inovovaný Štátny vzdelávací program  pre prvý stupeň ZŠ s číslom 2015-5129/1758:1-10 AO a pre druhý stupeň ZŠ s číslom 2015-5129/5980:2 – 10 AO.

V školskom roku 2018/2019 sa žiaci 1. – 4. roč., 5., 6.,7 a 8..ročníka vzdelávali podľa učebných plánov zostavených na základe inovovaných ŠVP ISCED 1, ISCED 2 v súlade so vzdelávacími štandardmi pre 1. - 4. roč. a5., 6., 7. a 8.ročník. V školskom roku 2018/2019 sa vzdelávali naďalej podľa učebných plánov ISCED 1 ISCED 2 prispôsobených požiadavkám projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít žiaci 4. roč. a 8., 9.roč.

Žiaci špeciálnej triedy v 9. ročníku sa vzdelávali na základe učebného plánu zostaveného podľa Rámcového učebného plánu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia Variant A.  Žiaci špeciálnej triedy v 7. ročníku  sa  vzdelávali na základe učebného plánu zostaveného podľa inovovaného Rámcového učebného plánu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia Variant A. Ťažiskovou  úlohou v školskom roku 2018/2019 bolo postupné prepracovanie učebných osnov pre 4. a 8. roč. Školského vzdelávacieho programu v zmysle inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.

 

 

Údaje o aktivitách a reprezentácii školy na verejnosti, údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 

 

Zapájanie sa žiakov do súťaží, predmetových olympiád v školskom roku 2018/2019

 

Hviezdoslavov Kubín

3. ročník                                 Vanessa Mariňáková              2. miesto v okresnom kole

5. ročník                                 Viktória Baloghová                účasť  v okresnom kole

8. ročník                                 Bianka Kónyová                    3. miesto v okresnom kole

 

Šaliansky Maťko

3. ročník                                 Vanessa Mariňáková              1. miesto v okresnom kole, účasť v krajskom kole                                                                                            

5. ročník                                 Lucia Anna Ondriášová         účasť v okresnom kole

 

Malá star

2. ročník                                 Bianca Babosová                    2. miesto v okresnom kole

4. ročník                                 Rafaella Papp                         účasť v okresnom kole

8. ročník                                 Júlia Kónyová                        2. miesto v okresnom kole

 

Slávik Slovenska

2. ročník                                 Bianca Babosová                   účasť v okresnom kole

8. ročník                                 Kónyová

                                   

Matematická olympiáda

5. ročník                                 Lora Liszkaiová                      9. miesto v okresnom kole

                                               Marcel Raczenberger             11. miesto v okresnom kole

                                                                                     

Pytagoriáda

3. ročník                                 Lara Karaková                       miesto v okresnom kole

                                               Emma Gašparová                   miesto v okresnom kole

4. ročník                                 Lea Vojtková                         miesto v okresnom kole

                                               Sarah Brezina                                           

5. ročník                                 Lora Liszkaiová                      11. miesto v okresnom kole

                                               Sonja Baloghová                    17. miesto v okresnom kole

                                  

                                              

Matematický klokan

1. – 4. ročník – zapojených 33 žiakov

Lilien Csatlósová III.C, Ksenia Maksymivma Kholodenko III.C, Gabriel Bohács V.A. Školským šampiónom je Lilien Csatlósová z III.C triedy.

5. – 9. ročník – zapojených   žiakov

Každý zúčastnení dostal účastnícky diplom

                                  

Fyzikálna olympiáda kat. E,F

9. ročník                                 Dominik Vojtko                     2. miesto v okresnom kole

                                                                                               účasť na krajskom kole

                                                                                                                                

Biologická olympiáda – kat. E – Poznaj a chráň

7. ročník                                 Dávid Illés                             7. miesto v okresnom kole

 

Chemická olympiáda

9. ročník                                 Barlomej Balogh                    13. miesto v okresnom kole

                                                                                             

Olympiáda v anglickom jazyku

7. ročník                                 Gergő Balogh                         2. miesto v okresnom kole

9. ročník                                 Dominik Vojtko                     3. miesto v okresnom kole

 

Geografická olympiáda

5. ročník                                 Marcel Raczenberger             4. miesto

                                               Alex Boršoš                           6. miesto

 

Dejepisná olympiáda

9. ročník                                 Dominik Vojtko                     9. miesto

 

 

Ostatné súťaže:

 

Vesmír očami detí

2. ročník                                 Rebeka Ráchel Schlanger      vystavená práca v Trebišove 

                                  

Všetkovedko

Zúčastnilo sa 29 žiakov 2. – 4. ročníka.

           

Všetci žiaci získali diplom Všetkovedko – učeň, 1 žiačka diplom Všetkovedko školy je to Sarah Brezina – IV.B

 

Fotosúťaž – In Memoriam Tóth Pál Gyula

3. ročník                                 Jazmína Gérešiová                 3. miesto

 

 

Hovorme o jedle       

                                               ŠKD                                       účastnícky diplom

 

 

Projekt Hravo ži zdravo

5. ročník                                 účasť

                       

Športové súťaže:

Volejbal – chlapci                                                      2. miesto v obvodnom kole                    

Streľba zo vzduchovky  (st. ž.) – družstvo               1. miesto v obvodnom kole

3. miesto v okresnom kole

Streľba zo vzduchovky  (ml. ž.) – jednotlivci           3. miesto v okresnom kole

Streľba zo vzduchovky  (ml. ž.) – družstvo              6. miesto v obvodnom kole

7. miesto v okresnom kole

Mark Palágyi                                                             5. miesto v okresnom kole                                                                         

Minifutbal 4. ročník                                                 

Mc Donalds Cup                                           4. miesto v obvodnom kole – mladší žiaci

                                                                       3. miesto v obvodnom kole – najmladší žiaci

Malý futbal – mladší žiaci                             1. miesto v obvodnom kole

Futbal Cup                                                     4.  miesto v okresnom kole

Jednota Cup

(malý futbal starší žiaci)                                            1. miesto v obvodovom kole

                                                                                  4. miesto v okresnom kole

Stolný tenis                                                               1. miesto v obvodovom kole

                                                                                   3. miesto v okresnom kole

Baketbal                                                                    1. miesto v obvodovom kole

3. miesto v okresnom kole    

 

Naše aktivity

 

 • Mediálna výchova                                                                                                             
  • Príspevky v mestských novinách Chlmecké názory
  • Vydávanie školského časopisu Stonožka – 4 x za školský rok v tlačenej a elektronickej podobe.
  • Účasť v projekte TASR pre školy – zasielanie príspevkov zo života školy
  • Relácie do školského rozhlasu pri významných výročiach
  • Projekt Fotografia: prázdniny, jeseň, Vianoce, jar, Veľká noc, mestská fotografická súťaž In memorial Tóth Pál Gyula
  • Pracovné listy pre 3. a 4. ročník

 

 • Aktivity v školskej knižnici a spolupráca s mestskou knižnicou
  • súťaž v prednese Hviezdoslavov Kubín
  • rečnícka súťaž
  • výstavy kníh spojené s predajom
  • spolupráca s vydavateľstvom Fragment – 4 x ročne objednávka,  Arkus – 1 x ročne objednávka
  • popoludnie v knižnici – čitateľské popoludnie
  • nadviazanie kontaktu cez projekt Záložka do knihy spája školy
  • rýchlostné čítanie
  • diagnostikovanie čítania
  • návštevy v školskej a mestskej knižnici
  • čitateľský maratón
  • čítanie starších mladším
  • Projektový deň z príležitosti Medzinárodného dňa knižníc
  • moja obľúbená kniha – školský projekt

 

 • Hodnotné kultúrne programy a iné aktivity na mestských aj regionálnych podujatiach:
  • v rámci Medzibodrožských dní organizovanie Vinobraneckej olympiády, projektu Naše mesto, vystúpenie mažoretiek
  • školské oslavy Dňa matiek
  • návštevy výstav v MsKs a v Múzeu
  • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka spojená s kultúrnym programom
  • Slávnostný zápis budúcich prvákov spojený s kultúrnym programom
  • Fašiangový karneval pre žiakov I. stupňa  a Valentínska diskotéka pre žiakov II. stupňa
  • Vianočná besiedka, oživenie ľudových tradícií v rámci tried 1. a 2. ročníka
  • Veľkonočná ikebana – súťaž a výstava
  • Pravidelné výstavy žiackych prác zo záujmových útvarov
  • Výstavy výtvarných prác
  • kultúrny program pre dôchodcov
  • vystúpenie na Jazdeckých pretekoch v Pribeníku
  • výchovné koncerty – vianočný, koncoročný
  • Halloween
  • ŠKD – srdiečkománia
  • X-mas party

 

 • Bohaté environmentálne aktivity:
  • pravidelný zber papiera
  • zber hliníkových viečok
  • Recyklohry - zber elektroniky, elektrických spotrebičov, batérií
  • Deň Zeme, skrášľovanie okolia školy, vysádzanie kríkov a kvetov v spolupráci so Zväzom záhradkárov
  • Deň vody
  • Účasť v projekte Strom života (prežitie v prírode)
  • Účasť v projekte Botanikiáda
  • Relácie do rozhlasu v záujme ochrany lesov pred požiarmi
  • Tajný život mesta Veolia – workshop
  • koncert

 

 • Deň otvorených dverí:

            -     otvorené hodiny v 1. ročníku

  • aktivity pre budúcich prvákov
  • kultúrne programy na triednych oslavách Dňa matiek v 1. a 2. ročníku
  • XI. Žiacka konferencia na tému „Rasizmus/Xenofóbia“

 

 • Spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva:

      -     partnerské vzťahy 8. ročník

 

 • Športové aktivity:
  • účasť v súťažiach (futbal, basketbal, floorbal, atletika, streľba zo vzduchovky, volejbal, vybíjaná, stolný tenis)
  • plavecký výcvik pre žiakov 3. a 7. ročníka na Zemplínskej Šírave
  • organizovanie športových aktivít pre našich žiakov pri rôznych príležitostiach
  • ŠVP v Plejsy - Krompachy pre 4. ročník
  • lyžiarsky výcvik v Litmanovej pre žiakov 8. a 9. ročníka

 

 • Spolupráca s Červeným krížom:
  • účasť zdravotníckeho družstva z II. stupňa v okresnej súťaži
  • pri každej príležitosti učíme žiakov poskytovať prvú pomoc pri rôznych poraneniach, venujeme sa nácviku umelého dýchania pomocou resuscitačného modelu.

 

 • Spolupráca s CPPP a P v Trebišove:
  • zisťovanie nadania žiakov 8. ročníka k voľbe povolania
  • prevencia a eliminácia šikanovania – beseda Tolerancia, šikana, kyberšikana
  • Obchodovanie s ľuďmi
  • Výmena skúseností a poradenstva pri riešení problémov so začlenenými  žiakmi
  • Spolupráca v projekte Komplexný poradenský systém
  • Diagnostikovanie žiakov ŠPP
  • Diagnostikovanie žiakov so ŠVVP – žiaci so ZZ a zo SZP

 

 • Zabezpečenie pomoci pre problémových žiakov – psychologička a logopedička  na náklady školy

 

 • Účasť v projekte Deň narcisov – zbierka: 224,17 €

 

 • Účasť v projekte Biela pastelka – zbierka s výnosom 177,37  €

 

 • Účasť v projekte Maratón písania listov – Ďakovný list z Amnesty International

 

 • Účasť v projekte Hravo ži zdravo

 

 • Účasť v projekte Hovorme o jedle

 

 • Čítanie  Svätého písma

 

 • Expert, Všetkovedko, Klokan

 

 • Svätomartinský festival Trakany

 

 • Účasť v projekte Detský čin roka

 

 • Deň ľudských práv – kvíz

 

 • Účasť na športovej olympiáde žiakov na Spojenej škole v Kráľovskom Chlmci

 

 • Účasť na Dni hasičov

 

 • Účasť v projekte Planéta vedomostí

 

 • Účasť v projekte Komparo: 4., 6., 8., 9. ročník zo slovenského jazyka a literatúry, z matematiky, zo spoločensko-vednej a prírodovednej oblasti.

 

 • Účasť v projekte Škola podporujúca zdravie – Adamko

 

 • Dejepisná súťaž – Dejiny v kocke

 

 • Geografická súťaž – Tím kreatívnych geografov

 

 • Deň a týždeň finančnej gramotnosti pod názvom Ja a peniaze

 

 • Súťaž o pohár riaditeľa školy vo futbale

 

 • McDonalds školský pohár vo futbale

 

 • Jednota Cup školský pohár vo futbale

 

 • Exkurzie: 

 

  • Regionálna knižnica
  • Dukla – vojenský pamätník
  • Regionálne múzeum
  • Steel park Košice
  • ŠKD – ZOO
  • Bricklandia – Lego hračky
  • Ochtinská aragonitová jaskyňa
  • Budapešť – parlament
  • Technické múzeum v Košiciach
  • Stredisko nevidiacich
  • ZOO Košice
  • Kino Michalovce
  • Debrecín
  • Divadlo Košice
  • Botanická záhrada
  • Exkurzia do Štrbského plesa
  • Kokšov – Bakša
  • Vásárosnamény
  • Cigánd
  • Workshop Senné

 

 • Výlety:
  • Poznávacie výlety do Košíc
  • Veľký Kamenec – Dom umelcov Ilona
  • Skanzen a múzeum v obci Cigánd
  • Svätuše – rybník
  • Vysoké Tatry

 

Kultúrne predstavenia:

Výchovné koncerty: 2 x + výchovný koncert p. uč. Jaškovej

 

Účasť v národných projektoch

 

 1. Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
 2. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (interaktívna tabuľa, notebook, tablety, wifi router)
 3. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 4. Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
 5. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí (výchovná poradkyňa, metodické materiály)
 6. Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami – má za cieľ zmodernizovať polytechnickú výchovu žiakov na ZŠ – ako nepilotná škola
 7. Inovačné trendy vzdelávania učiteľov ANJ
 8. Skvalitnenie vzdelávania žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ, L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
 9. Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Základnej škole, L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec

 

Záujmové krúžky v školskom roku 2018/2019 (50):                    

- Hravé čítanie                       

- Hojdáme sa v sieti               

- Matematika (5. ročník)                                                      

- Zdravotnícky krúžok                       

- Volejbalový krúžok                                                  

- Stolno – tenisový krúžok                                        

- Futbalový krúžok - chlapci (5. ročník)                               

- Redakčný krúžok                                                               

- Geografický krúžok                                                           

- Strelecký krúžok      

- Poď so mnou

- Bedmintonový krúžok                                                                       

- Futbalový krúžok (6. – 7. ročník)                                       

- Ručné práce                                                            

- Varíme, pečieme (8. ročník)                       

- Basketbalový krúžok                      

- Futbalový krúžok (8. ročník)                                              

- Slovenčina hravo (5. – 6. ročník)                                       

- Mladý chemik                                                                                

- Mladý matematik                                                                                                               

- Historický krúžok                                                   

- Informatika                                                                        

- Anglické filmové popoludnie (6. ročník)

- Spevácko – tanečný krúžok                                               

- Bystré hlavičky                                                                  

- Mažoretky  (3 a 4. ročník)                                                            

- Smelí námorníci                                                                            

- Múdra sova                                                                                   

- Poslúchaj ma rúčka                                                                       

- Hravé čítanie                                                                                 

- Najkrajšia rozprávka                                                                     

- Pohybové hry                                                                               

- Recyklománia                                                                               

- Šikovný Adamko                                                                          

- Šikovníci                                                                                       

- Miš – Maš                                                                                     

- Tvoríme s radosťou                                                                        

- Futbalový krúžok  pre 3. a 4. ročník                                             

- Basketbalový krúžok pre  3. a 4. ročník                                       

- Múdre makovičky                                                                         

- Mladý športovec                                                                           

- Zažeň nudu                                                                                   

- Škola hrou                                                                                    

- Hry so spevom

- Hello children !                                                                             

- Ochrana prírody                                                                            

- Veselé písmenká

- Usilovné včeličky

- Vševedko

- Kreatívne popoludnie                                                                   

                                              

Z národného projektu ŠOV – Škola otvorená všetkým (20 krúžkov):

 

- Informatika

- Počítačový krúžok pre žiakov so ŠVVP

- Slovenčina v kocke (8. ročník)

- Zumba krúžok

- Bádatelia

- Hravé čítanie

- Usilovné včeličky

- Mažoretky

- Mladý chemik

- Šikovníci

- Tvorivá dielňa

- Geografický krúžok

- Vševedko

- Mladý matematik

- Veselé písmená

- Varíme, pečieme (9. ročník)

- História vo filme

- Historický krúžok

- Hry so spevom

- Zažeň nudu

 

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy

 

Škola využívala na výchovno-vzdelávacie účely 35 učební, z toho odborné:

 

  • odborná učebňa chémie s interaktívnou tabuľou
  • odborná učebňa fyziky s interaktívnou tabuľou
  • odborná učebňa matematiky s interaktívnou tabuľou a hlasovacím zariadením
  • odborná učebňa biológie vybavená projektorom a notebookom
  • 3 učebne informatiky
  • multimediálna odborná učebňa cudzích jazykov
  • poloodborná učebňa hudobnej výchovy
  • ďalších 7 učební vybavených interaktívnou tabuľou
  • učebne na technickú výchovu – dielňa, cvičná kuchyňa

 

Na vyučovanie telesnej výchovy sa využívala telocvičňa, gymnastická miestnosť, športové ihriská, v zimnom období ihrisko na korčuľovanie.

V uplynulom školskom roku sa konala bežná vnútorná a vonkajšia údržba budovy.

- Na údržbu budovy sme vynaložili 594,12 €

- Na údržbu budovy ŠJ – výmena okien za 1896,00 €

- V uplynulom školskom roku sme si mohli dovoliť zakúpiť:

                                                                             - učebné pomôcky  a knihy za 5298,35 €

                                                                             - výpočtovú techniku za 2130,87 €

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m).

1. Úvod

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu našej rozpočtovej organizácie je spracovávaná v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetky údaje sú v mene euro. Predkladaná správa hodnotí naše hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

2. Základná charakteristika rozpočtovej organizácie

Základná škola,  L. Kossutha 56 v Kráľovskom Chlmci je zriadená ako samostatný právny subjekt – rozpočtová organizácia mesta Kráľovský Chlmec od 01. 07. 2002. Poskytuje základné vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Zb. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školský klub a školská jedáleň. V školskom roku 2017/2018 škola poskytuje základné vzdelávanie  pre  489 žiakov,  v 24 triedach. Školský klub navštevuje  125  žiakov. V školskom roku 2018/2019 škola poskytuje základné vzdelávanie  pre  497 žiakov,  v 24 triedach. Školský klub navštevuje  125  žiakov. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov je 60,7 osôb, a priemerný počet fyzických osôb je 64,3, z toho je priemerný prepočítaný počet pedagogických zamestnancov 46,7 a priemerný fyzický počet pedagogických osôb je 50,3.

 

3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie). Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2018 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke. Rozpočet príjmov je počas roka upravovaný rozpočtovými opatreniami. Pôvodný rozpočet bežných a kapitálových výdavkov bol určený vo výške 1 165 900 €. Rozpočtovými opatreniami realizovanými počas hodnoteného obdobia bol upravený na sumu 1 245 100 €

 

Rozpočtové opatrenia

Podľa evidencie bol rozpočet bežných výdavkov upravovaný nasledovnými rozpočtovými opatreniami zo strany zriaďovateľa.

P. č.

Dátum rozpočtového opatrenia

Druh rozpočtového opatrenia

Zmena rozpočtu

1.

29. 03. 2018

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja 111)

  + 34 863

2.

29. 03. 2018

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja 41 – ZŠ)

+450

3.

29. 03. 2018

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja  41 – ŠJ)

      + 5 000

4.

29. 03. 2018

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja 131 H)

+ 19 987

5.

29. 03. 2018

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja  3AC1)

      + 400

6.

29. 03. 2018

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) –( kód zdroja 3AC2)

  + 200

7.

20 .06. 2018

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja 41 – ZŠ)

     + 2 000

8.

17. 10. 2018

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja 111)

       + 7 600

9.

17. 10. 2018

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja 41 – ZŠ)

        + 700

10.

17. 10. 2018

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja 41 – ŠKD)

- 11 500

11.

17. 10. 2018

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja  41 – ŠJ)

+ 2 600

12.

17. 10. 2018

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja 3AC1)

     + 4 413

13.

17. 10. 2018

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja 3AC2)

    + 787

14.

17. 10. 2018

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov (700) – (kód zdroja 41 - ZŠ)

+ 2 600

15.

17. 10. 2018

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov (700) – (kód zdroja 41 - ŠJ)

+ 9 500

16.

10. 12. 2018

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja 111)

-  900

15.

10. 12. 2018

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja  41 - ZŠ)

700

16.

10. 12. 2018

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja  3AC1)

-  57

17.

10. 12. 2018

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja 3AC2)

- 143

18.

10. 12. 2018

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov (700) – (kód zdroja  72g - ZŠ)

+  2 600

19.

10. 12. 2018

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov (700) – (kód zdroja 41 – ZŠ)

- 2 600

1

 

SPOLU

+  79 200

 

Rozpočtová organizácia sústreďovala všetky svoje príjmy na príjmovom účte. Rozpočtované výdavky boli realizované výhradne z výdavkového účtu organizácie. Výnimku tvorili prostriedky na úhradu stravy, ktoré boli sústredené na mimorozpočtovom bežnom účte školského stravovania, z ktorého sme priamo uhrádzali výdavky súvisiace s nákupom potravín školského stravovania a prostriedky sociálneho fondu.

 

Vybrané údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

V zmysle vyhl. MŠ SR č. 9/2006 Z. z. predkladáme informácie o vybraných ukazovateľoch nášho hospodárenia za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 nasledovne:

 

Ukazovateľ

Číslo riadku

Celkové zdroje za rok 2018 spolu

Čerpanie k 31. 12. 2018

Zdroje financovania spolu – súčet r. 002, 021 - 027

1

985 395

971 486

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŚÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a) zákona – súčet r. 003, 08, 016

2

974 595

961 866

Bežné výdavky spolu – súčet r. 004, 007

3

974 595

961 866

normatívne – súčet r. 005,006

4

909 492

897 953

mzdy a poistné

5

 758 674

758 674

prevádzka

6

150 818

139 279

 

nenormatívne

7

65 103

63 913

Na vzdelávanie so SZP

8

14 250

14 250

odchodné (§ 4 ods. 12 zákona)

9

2 043

2 043

na dopravu žiakov (§ 4 ods. 13 zákona)

10

13 345

12 155

na asistentov učiteľa (§ 4 ods. 13 zákona)

11

20 160

20 160

Príspevok na učebnice

12

231

231

za mimoriadne výsledky žiakov (§ 4 ods. 14 zákona)

13

0

0

riešenie havarijných situácií (§ 4 ods. 15 zákona)

14

0

0

vzdelávacie poukazy (§ 7 ods. 9 zákona)

15

9 824

9 824

 

Príspevok na školu v prírode

16

1 800

1 800

Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode - LV

17

3 450

3 450

Kapitálové výdavky – súčet r. 018 - 020

18

0

0

rekonštrukcia školských objektov a modernizácia

19

 

 

riešenie havarijných situácií (§ 4 ods. 15 zákona)

20

0

0

rozvojové projekty (§ 4 ods. 16 zákona)

21

0

0

Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC/ od neštátnych zriaďovateľov (§ 2 ods. 1 písm. c), §2 ods. 2 písm. c) zákona)

22

3 009

3 009

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§ 2 ods. 1 písm. d) zákona)

23

5 938

5 938

Zisk z podnikateľskej činnosti (2 ods. 1 písm. e), §2 ods. 2 písm. b) zákona)

24

0

0

Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. f) zákona)

25

0

0

Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov, alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. g), §2 ods. 2 písm. d) zákona)

26

0

0

Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. h), §2 ods. 2 písm. d) zákona)

27

1 853

673

Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. i), (§2 ods. 2 písm. f) zákona)

28

0

0

 

Tabuľka spracovaná na základe protokolu  k správe o hospodárení za rok 2018

 

Skladba záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov a ich plnenie

Záväzný ukazovateľ – zdroj rozpočtu

Schválený rozpočet rok 2018

Upravený rozpočet rok 2018

Plnenie rozpočtu k

31. 12. 2018

Percento plnenia upraveného rozpočtu

A – Bežné výdavky

Prostriedky ŠR poskytované prostredníctvom KŠÚ spolu kód zdroja 111

919 800

981 600

962 886

98,02

V tom:

A1 – Normatívne a prenesené kompetencie

842 100

914 900

898 913

98,25

Z toho:

A1.1 – Normatívne osobné výdavky

709 600

759 500

758 870

99,91

A1.2 – Normatívne prevádzkové výdavky

132 500

155 400

140 043

90,12

 

 

 

 

 

A2 – Nenormatívne (účelové) spolu:

77 700

66 700

63 973

95,91

Z toho:

A2.1 – Vzdelávacie poukazy

 

7 000

 

9 800

 

9 824

 

100

A2.2 – Na dopravu žiakov

13 000

14 900

12 155

81,60

A2.3 – Odchodné

0

2 000

2 044

100

A2.4 – Asistent učiteľa

32 800

20 200

20 200

100

A2.5 – Normatívny príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia

 

 

13 900

 

 

14 300

 

 

14 300

 

 

100

Príspevok na učebnice

200

200

200

100

Lyžiarsky výcvik

3 300

3 500

3 450

100

Škola v prírode

7 500

1 800

1 800

100

B - Kapitálové výdavky

Prostriedky ŠR poskytované prostredníctvom KŠÚ spolu

 

 

 

 

C – Účelová dotácia

Prostriedky ŠR a EÚ

Kód zdroja -=3AC1, 3AC2

66 000

71 200

65 912

92,57

C1.1 – Projekt „ŠOV“

66 000

66 000

62 018

93,97

C1.2 – UPSVaR na vytvorené pracovné miesto

 

0

 

5 200

 

3 894

 

74,88

E – Výdavky z prostriedkov ŠR poskytnuté ÚPSVaR na hmotné núdze – kód zdroja 111

26 700

26 700

18 990

71,12

F – Výdavky z prostriedkov zriaďovateľa

Kód zdroja =41 S12=4

153 400

165 600

162 075

97,87

V tom:

F1 – bežné výdavky na originálne kompetencie v školstve – normatívne

153 400

153 500

144 420

94,08

Z toho:

F1.1- Školský klub detí

 

83 700

 

72 200

 

72 200

 

100

F1.2- Školská jedáleň

69 700

77 300

72 220

93,43

F1.3 – Účelové prostriedky dopravu žiakov – Fejséš

 

0

 

0

 

1145

 

 

F1.4 – Účelové prostriedky na vytvorené pracovné miesto

 

0

 

2 000

 

2 000

 

100

F1.5 – Výdavky z vlastných príjmov

0

2 000

2 448

100

F2 – Kapitálové výdavky

0

12 100

12 062

100

G – Výdavky z vlastných zdrojov RO

 

0

 

0

 

3 890

 

G1 – Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO

Kód zdroja 41 S12=7, resp. 71

 

 

 

 

G1.1 – Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO

Kód zdroja 71 S12=7- darovacie fin. prostriedky

 

 

 

 

G 2 – Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO

Kód zdroja 72

 

0

 

0

 

3 890

 

G 3 – Kapitálové výdavky z vlastných

kódy zdroja 41 s12=7, resp. 71

 

 

 

 

Výdavky celkom zo všetkých zdrojov (A až G)

1 165 900

1 245 100

1  213 753

97,48

Príjmy z vlastných zdrojov RO

 

 

 

 

 

Vyššie čerpanie výdavkov z vlastných zdrojov a získané príjmy za rok 2018 je v súlade s povoleným prekročením čerpania rozpočtu výdavkov a príjmov za rok 2018.

Z prevádzkových prostriedkov sme 11 539,- € preniesli na rok  2019 a zároveň z roku 2017 sme mali k dispozícii 18 697 €. Z finančných prostriedkov na dopravné  sme 1 190  € preniesli na rok 2019 a zároveň z roku 2017 sme mali k dispozícii  1 280 €.

 

 

Najväčší podiel na financovaní školy má Ministerstvo školstva. Zo zdrojov zriaďovateľa sú financované originálne kompetencie: Školský klub pri ZŠ a Školská jedáleň.

Výdavky

Schválený rozpočet v roku 2018 bol  upravený rozpočtovými opatreniami na výšku  1 245 100  € a bol k 31. 12. 2018 vyčerpaný vo výške 1 057 858  € v nasledovnej skladbe:

Základná škola – prenesené kompetencie

Mzdy, platy                                       634  823 €

Poistenie a príspevok do poisťovní    237  217 €

Tovary a služby                                   146  406 €

Bežné transfery                                               17  822 €

Kapitálové výdavky                                    2  600 €

Dávky sociálnej pomoci                       18  990 €

 

Mimoriadne odmeny za 4. štvrťrok roku 2018 pre pracovníkov boli vyplatené vo výške 40 500 €. Za krúžkovú činnosť sa za celý rok 2018 vyplatili odmeny vo výške 6 540  €.

Finančné prostriedky, ktoré dostala škola na financovanie asistentov učiteľa boli nedostačujúce na financovanie všetkých asistentov, ktorých škola zamestnáva.  Kým na asistentov učiteľa k žiakom     so  zdravotným postihom škola dostala 20 160 €, celkové čerpanie bolo vo výške 34 264 €, t. j. čerpanie vo výške 170 %.   Finančné prostriedky pridelené podľa počtu žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia boli vo výške  14 250 |€, ale čerpanie bolo vo výške 20 772 €, t.j. čerpanie prostriedkov na 147 %.  Rozdiel finančných prostriedkov vo výške 20 772 € sa čerpal z normatívov.  Prevádzkové výdavky boli  vynaložené predovšetkým za dodávky energií, vody, nákup všeobecného materiálu (čistiace potreby, papier, tonery a pod.). Na údržbu budovy sme vynaložili  17 596,- € . Bola realizovaná výmena okenných konštrukcií. Kapitálové finančné prostriedky sme v roku 2018 nemali.

 

 

 

Školský klub pri ZŠ – originálne kompetencie

Mzdy, platy                                       46 067 €

Poistenie a príspevok do poisťovní    17 612 €

Tovary a služby                                     8 233 €

Bežné transfery                                                  288 €

Kapitálové výdavky

 

 

 

Čerpanie mzdových prostriedkov na mzdy a odvody v Školskom klube pri Základnej škole predstavuje 88 % z celkového rozpočtu ŠKD.

 

Školská jedáleň pri  ZŠ – originálne kompetencie

Mzdy, platy                                       37 065 €

Poistenie a príspevok do poisťovní    13 361 €

Tovary a služby                                   21 553 €

Bežné transfery                                        241 €

Kapitálové výdavky                            9 463 €

 

 

 

Čerpanie prostriedkov na mzdy a odvody v Školskej jedálni pri Základnej škole predstavuje 61 % z celkového rozpočtu ŠJ. Z prostriedkov na kapitálové výdavky boli zakúpené prevádzkové stroje do školskej jedálne: elektrický varný kotol, elektrická panvica a elektrický sporák s rúrou v celkovej hodnote 9 463 €.

 

Bežné príjmy

Rozpočet bežných príjmov, ktoré získavame vlastnou činnosťou základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne bol vo výške 0 €. Celkové prijaté príjmy k 31. 12.2018 boli vo výške 19 945,04 €. V priebehu roka 2018 boli prijaté finančné prostriedky v nasledovnej skladbe:

Druh príjmov

Skutočne prijaté príjmy k 31.12.2018 v €

Z prenajatých budov, priestorov a objektov

5 938,75

Za zber

561,00

Za školský klub detí

1 911,70

Za stravné - réžia

5 240,00

Príjmy od UPSV a R

4 182,86

Z dobropisov a vratiek

1 282,97

Iné príjmy + sponzorské

827,76

Spolu získané príjmy

19 945,04

 

 

 

Najväčší podiel vlastných príjmov  plynie z prenájmu priestorov školy 30 %  a približne rovnakej výške sú príjmy za stravné – réžia. Sú to príjmy, ktoré platí zamestnávateľ k stravovaniu zamestnancov.  Príjmy za zberové aktivity tvoria  3 %,  školné  v ŠKD tvorí 10 %.   Z dobropisov a vratiek boli príjmy vo výške 6 % . Iné príjmy a sponzorské boli vo výške 4 %. Všetky vlastné príjmy boli rozpočtované v rozpočte zriaďovateľa a boli zúčtované so zriaďovateľom a následne použité na krytie výdavkov.

 

 

Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh v školskom roku 2018/2019

 

Výchovu a vzdelávanie sme uskutočňovali podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2 a školských vzdelávacích programov prispôsobených podmienkam projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (ďalej len Projekt) v 3. - 4. roč.  a v 7.- 9. roč. V 1. – 4. ročníku sa osvedčili voliteľné predmety Hudobno-dramatická výchova, Zábavná angličtina, Rozvoj čitateľskej gramotnosti.

V 5. – 9. ročníku sa osvedčili voliteľné predmety Konverzácia v slovenskom jazyku, - 5., 6., 7. Roč., Rozvoj čitateľskej gramotnosti – 8., 9. roč., Praktiká z fyziky – 6., 7. roč.,

Praktiká z biológie – 8. roč., Praktiká z chémie – 9. roč., Regionálna výchova – 5. roč., Výchova k manželstvu a rodičovstvu – 9. roč.,

Rozvoj matematickej gramotnosti – 8. - 9. roč.

V jednej triede 9. ročníka sme zaviedli pre skupinu chlapcov vyučovanie športovej prípravy. Jedna trieda v 7. ročníku (pre žiakov 5. a 6. roč.) a jedna trieda v 9. ročníku (pre žiakov 7.,8., 9. roč.) sa vzdelávala podľa variantu A učebného plánu pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím.

Vo výchovno-vzdelávacej práci v školskom klube sme postupovali podľa Výchovného programu platného od 01. 09. 2009, prepracovaného v šk. roku 2013/2014, tak ako sme to naplánovali. Činnosť v školskom klube prebiehala bez problémov v úzkej spolupráci s triednymi učiteľmi 1. - 5. ročníka.

Škola v rámci výchovy a vzdelávania postupovala v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v slovenskom jazyku  a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu humanizmu, porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. Do ŠKVP sme zapracovali témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu, práv dieťaťa, vernosti muža a ženy, predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.

V záujme efektívneho rozvíjania komunikačnej kompetencie v štátnom jazyku sme vyučovali predmety Konverzácia v slovenskom jazyku, Rozvoj čitateľskej gramotnosti, Hudobno-dramatická výchova, pracovali záujmové útvary tvorivej dramatiky, redakčný krúžok školského časopisu Stonožka, zapojili sme sa do projektu TASR pre školy, využívali sme služby a podujatia verejných knižníc, v školskej knižnici sme organizovali rôzne súťaže a zaujímavé podujatia. Zapájali sme sa do väčšiny literárnych súťaží. Vo všetkých vyučovacích predmetoch sme naďalej venovali zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, rozvoju čitateľskej gramotnosti, schopnosti argumentovať a pracovať s informáciami. Využívali sme vlastný komplexný program rozvoja čitateľskej gramotnosti od 1. po 9. ročník. V zmysle tohto programu koordinátorky RČG systematicky usmerňovali prácu vyučujúcich všetkých predmetov v tomto smere. Efektívny rozvoj komunikačných kompetencií a rozvoja čitateľskej gramotnosti musí naďalej zostať v centre pozornosti nás všetkých.

Naďalej sme venovali zvýšenú pozornosť žiakom zo SZP.  Aj vďaka účasti v projekte ŠOV – Škola otvorená všetkým zameraný na domácu prípravu  a vedenie krúžku prevažne pre žiakov zo SZP. V spolupráci so zriaďovateľom, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, Štátnou políciou, psychológom a rodičom sme sa snažili riešiť problémy s dochádzkou, správaním aj vzdelávacími výsledkami. Vytvárali sme aj vhodné individuálne podmienky aj za pomoci asistentov učiteľa, najmä pri adaptácii žiakov 1. ročníka na školské prostredie.

Osvedčili sa návštevy v rodinách týchto žiakov a riešenie problémov vo výchovnej komisii za účasti rodiča aj žiaka. Pri návštevách bola nápomocná pomoc sociálnych pracovníkov z projektu ŠOV.

Jedným z nástrojov ilúzie v prostredí základnej školy je aj celodenný výchovný systém (CVS) v ktorom sa realizuje systematické, komplexné výchovné pôsobenie na žiaka a zároveň príprava na vyučovanie, prípadne doučovanie, pričom sa v čo najväčšej možnej miere eliminujú negatívne vplyvy rodinného a sociálneho prostredia na žiaka. V CVS sme využívajli zaujímavé, aktivizujúce pedagogické metódy, ktoré mali za úlohu motivovať žiaka k zmysluplnej činnosti a rozvíjať jeho záujmovú orientáciu.

Vo vzdelávacom procese sme sa vo väčšej miere zamerali na využívanie komplexných aktivizujúcich vyučovacích metód, čo sa možno aj odrazilo na našich vzdelávacích výsledkoch. V tomto smere musia ešte viac popracovať metodické orgány, ktoré zodpovedajú za odbornú úroveň vyučovacích predmetov jednotlivých vzdelávacích oblastí a ktorí by mali organizovať viac interných vzdelávaní v tomto smere a nabádať svojich členov k efektívnejšiemu využívaniu poznatkov získaných v kontinuálnom vzdelávaní.

Podarilo sa aj zásluhou projektu ŠOV pomocou odborných pracovníkov znížiť počet neospravedlnených hodín.

Za cieľom zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory  v stredných školách sme v tomto školskom roku venovali zvýšenú pozornosť materiálno-technickému a priestorovému zabezpečeniu výučby predmetu technika. Keďže ostatné prírodovedné učebne aj učebňa matematiky sú už pomerne dobre vybavené.

V oblasti výchovy k ľudským právam sme uplatňovali multikultúrnu výchovu, program boja proti obchodovaniu s ľuďmi v spolupráci s CPPPaP, výchovu k partnerstvu v spolupráci s RÚVZ, ľudské práva a práva dieťaťa sa výrazne uplatnili pri tvorbe školského poriadku, vo fungovaní žiackej rady a snažili sme sa o všestranne dobré humánne, tolerantné a korektné medziľudské vzťahy v školskom prostredí.

V zmysle plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so ZZ na roky 2014-2020 sme veľkú pozornosť venovali sprístupňovaniu obsahu vzdelávania pre žiakov s jednotlivými druhmi zdravotného postihnutia, zabezpečili sme väčšiu mieru individualizovanej podpory pre žiakov so ZZ v rámci dvoch špeciálnych tried aj individuálne za pomoci asistentov učiteľa.

V našich žiakoch sme pestovali kladný vzťah k mestu a blízkemu regiónu najmä prostredníctvom predmetu Regionálna výchova ale aj zapájaním sa do aktivít organizovaných v meste a regióne.

V rámci vzdelávania vo finančnej oblasti sme využívali ucelený dokument aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti a vlastný školský program rozvoja finančnej gramotnosti. Zorganizovali sme projektový deň zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti. Tento program bude treba naďalej zdokonaľovať najmä na 2. stupni a zaviesť spôsob kontroly stavu a úrovne rozvoja finančnej gramotnosti.

V oblasti environmentálnej, protidrogovej a zdravotnej výchovy sme postupovali podľa zaužívaných rozpracovaných výchovných programov, ktoré sa nám aj v tomto školskom roku javili ako účinné.

Mediálna výchova bola tradične na veľmi dobrej úrovni. Okrem tradičných aktivít sa zorganizovali výstavy fotografií.

Voľnočasové aktivity boli veľmi rôznorodé aj vďaka veľkému výberu záujmových útvarov, ale zamerali sme sa predovšetkým na posilnenie výchovy k zdravému životnému štýlu, k rozvoju športových aktivít, ale aj k vzdelávaniu v oblasti zdravej výživy. Zapojili sme sa do projektov „Hovorme o jedle“ aj „Hravo ži zdravo“.

Kultúrne aktivity školy boli tiež už tradične na veľmi dobrej úrovni.

Splnenie hlavných úloh vytýčených na uplynulý školský rok možno celkove hodnotiť kladne.

DDI sme pomocou obce Biel využili hlavne na zápise do 1. ročníka. Plánujeme ich ďalšie využitie.

 

 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

 

Silná  a nadpriemerná stránka školy:

 

 • odbornosť, profesionalita a vzájomná podpora pedagógov, ich súdržnosť a aktivita
 • prístup učiteľov k žiakom, klíma školy
 • zameranie školy – každý žiak sa môže uplatniť
 • vybavenie školy technikou a pomôckami, využívanie inovatívnych metód
 • výsledky, úspechy, uplatnenie absolventov
 • mimoškolské akcie (výlety, exkurzie, škola v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik)
 • ochota pracovníkov školy ku zmenám zapájaním sa do  projektov podporujúcich a modernizujúcich školu
 • pestrý výber záujmových útvarov
 • výborné  uplatnenie výchovných programov
 • maximálna starostlivosť o žiakov so ŠVVP
 • zlepšenie prospechu u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

 

Priemerná a slabšia stránka školy:

 

 • neustále sa prehlbujúce ťažkosti komunikácie a porozumenia v štátnom jazyku    (vplyv dvojjazyčného prostredia)
 • neustály nárast počtu žiakov s poruchami učenia, správania, ale aj s mentálnym postihnutím
 • pri starostlivosti o slaboprospievajúcich žiakov  slabá podpora zo strany rodičov
 • nedostatočné využívanie sebahodnotenia žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese

 

 

Opatrenia

 

 1. Na všetkých vyučovacích hodinách vo všetkých vyučovacích predmetoch neustále  rozvíjať čitateľskú gramotnosť a aktívnu komunikáciu žiakov v slovenskom jazyku. Motivovať žiakov k tomu, aby viac používali štátny jazyk v komunikácii                žiak – učiteľ, žiak – žiak.
 2. Zvýšenú pozornosť venovať výberu a príprave nadaných žiakov na predmetové súťaže a olympiády.
 3. Využiť voliteľné hodiny RČG v 3., 4., 8. a 9. roč. a RMG v 8. a 9. roč. k dôkladnejšej príprave na celoslovenské Testovanie – 5 a Testovanie – 9. V 7. ročníku konverzácia v slovenskom a anglickom jazyku.
 4. Na vyučovacích hodinách cudzích jazykov vo väčšej miere využívať IKT a dať väčší priestor rozvoju komunikačných schopností žiakov aj prepájaním cudzieho jazyka s ostatnými predmetmi. Zamerať sa na dramatickú výchovu a hranie rolí.
 5. V každej vzdelávacej oblasti na zvýšenie motivácie a záujmu žiakov využívať skupinové a problémové vyučovanie a v budúcnosti väčšiu pozornosť venovať vlastnej tvorivosti žiakov. Uskutočňovať priebežné hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka s motivačným charakterom.
 6. Upevňovať v žiakoch pozitívny vzťah k Zemi, k tradíciám, k ostatným ľuďom, veku primeraným spôsobom im približovať tému holokaustu a viesť ich k verejnému odsudzovaniu národnostnej a etnickej neznášanlivosti.
 7. Konzultačné hodiny si naplánovať v popoludňajších hodinách a využiť ich aj za pomoci asistentov učiteľa, okrem iného aj na pomoc zaostávajúcim žiakom .
 8. Vylepšenie vzťahov medzi školou a rodinou. Začať budovaním vzťahov

žiak – učiteľ – rodič v rámci jednotlivých tried.

 

 

 

 

Počet prijatých žiakov na stredné školy

 

 

 

8-ročné gym

4-ročné gym

SOŠ 4-ročné

SOŠ 3-ročné

SOŠ 2-ročné

Konzerva-

tórium

Spolu

Prihlásení

20

6

18

14

5

-

43

Prijatí

9

6

17

15

5

-

43

Neumiestnení

 

 

 

 

3

 

3

 

                             

 

V Kráľovskom Chlmci  27. 06. 2019           PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

 

 

Správa prejednaná na zasadnutí pedagogickej  rady  dňa 27. 06. 2019

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
 • 0566321611
  0911 280 964

Fotogaléria