Navigácia

Základná škola, Kossutha 56, 077 01  Kráľovský Chlmec

 

 

 

 

 

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti,

jej výsledkoch a podmienkach školy

v školskom roku 2016/2017

 

 

 

 

 

 

Základná škola

L. Kossutha 56

077 01  Kráľovský Chlmec

 

Číslo tel.: 056/63 216 11        Číslo faxu: 056/63 216 11

 

Internetová adresa: zskossutkch.edupage.sk

 

Elektronická adresa: riaditel.zs@pobox.sk

 

Zriaďovateľ školy: Mesto Kráľovský Chlmec

 

Vedúci zamestnanci:  

Mgr. Katarína Hurková – riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Musková – zástupkyňa riaditeľa pre II. stupeň

Mgr. Dana Hudáková – zástupkyňa riaditeľa pre I. stupeň

 

Rada školy:

Predseda:

Marta Čarnakovičová

Členovia:

Mgr. Zuzana Bohácsová

Ing. Ondrej Lorenčík

JUDr. Peter Pandy

Anita Horváthová

Bc. Brigita Pribeková

Bc. Andrea Ondriášová

Ing. Alexander Fedor

Mgr. Beáta Molnárová

PharmDr. Peter Kuczmann

Tünde Fekeová

 

Údaje o počte žiakov:

V školskom roku 2016/2017 mala škola k 30. júnu 486 žiakov, z toho 31 žiakov plnilo povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom - 30 žiakov v zahraničí, 1 žiak sa vzdelával zo zdravotných dôvodov individuálne.

Z celkového počtu 486 žiakov:

v 1. – 4. roč.: 216 žiakov v 11 triedach, 9 žiakov v zahraničí

v 5. – 9. roč.: 270 žiakov v 15 triedach, 21 žiakov v zahraničí, 1 žiak individuálne vzdelávaný

 

Z celkového počtu žiakov bolo 87 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Z nich 39 žiakov bolo individuálne začlenených, 28 žiakov navštevovalo 2 špeciálne triedy, pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím variant A,10 žiakov navštevovalo špeciálnu triedu pre žiakov s poruchami učenia, 1 žiak sa zo zdravotných dôvodov vzdelával individuálne, 41 žiakov so ŠVVP zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V dvoch triedach 7. a 8. ročníka sa diferencovane vyučovala športová príprava pre chlapcov.

    

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka

Na školský rok 2017/2018 sa do 1. ročníka zapísalo 71 žiakov, z toho 1 žiak má na odporúčanie psychológa a všeobecného lekára odklad začiatku školskej dochádzky o 1 rok.

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

Výchovno-vyučovacie výsledky podľa tried a ročníkov

 

I. stupeň

 

I.A  

Triedna učiteľka: Mgr. Enikő Pribulová

Spolu 25 žiakov, z toho 16 dievčat

Z celkového počtu 3 žiaci sa vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 0

Prospeli: 25 žiakov, z toho s výborným prospechom 19 žiakov

Neprospeli: 0 žiakov

Nehodnotení: 0 žiakov v zahraničí

Priemerný prospech z  predmetov: SJL – 1,44,  ZBA  - 1,00, MAT – 1,48, Prv – 1,40, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, VÝV-1,00, HUV – 1,08,  HDV – 1,12, TŠV – 1,00                 

Celkove: 1,15

Počet vymeškaných hodín spolu: 3467 hod.

Priemer na 1 žiaka: 138,68 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 9 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0,36 hod.

 

I.B  

Triedna učiteľka: Mgr. Monika Liszkaiová

Spolu 22 žiakov, z toho 8 dievčat

Z celkového počtu 1 žiak sa vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 0

Prospeli: 18 žiakov, z toho s výborným prospechom 10 žiakov

Neprospeli: 3 žiaci

Nehodnotení: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech z  predmetov: SJL – 2,28,  ZBA  - 1,19, MAT – 1,95, Prv – 1,85, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, VÝV-1,04, HUV – 1,09,  HDV – 1,00, TŠV – 1,00                 

Celkove: 1,34

Počet vymeškaných hodín spolu: 2675 hod.

Priemer na 1 žiaka:127,38 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

I.C  

Triedna učiteľka: PaedDr. Alžbeta Tóthová

Spolu 23 žiakov, z toho 13 dievčat

Z celkového počtu 0 žiakov sa vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 0

Prospeli: 21 žiakov, z toho s výborným prospechom 15 žiakov

Neprospeli: 2 žiaci, z toho s opravnou skúškou 1 žiak

Nehodnotení: 0 žiakov v zahraničí

Priemerný prospech z  predmetov: SJL – 2,27,  ZBA  - 1,65, MAT – 1,69, Prv – 1,68, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, VÝV-1,00, HUV – 1,43,  HDV – 1,43, TŠV – 1,04                 

Celkove: 1,41

Počet vymeškaných hodín spolu: 2216 hod.

Priemer na 1 žiaka:96,35 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 30 hod.

Priemer na 1 žiaka: 1,30 hod.

 

1. ročník

Spolu 70 žiakov, z toho 27 dievčat

Z celkového počtu: 1 žiak sa vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 0

Prospeli: 64 žiakov, z toho 44 žiakov s výborným prospechom

Neprospeli: 3 žiaci

Nehodnotení: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech za 1. ročník: 1,30

Do vyššieho ročníka postúpilo 64 žiakov bez žiakov vzdelávaných v zahraničí.

 

II.A 

Triedna učiteľka: Mgr. Silvia Megyesiová

Spolu 25 žiakov, z toho 16 dievčat

Z celkového počtu 2 žiaci sa vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 1

Prospeli: 23 žiakov, z toho s výborným prospechom 16 žiakov, s vyznamenaním 18 žiakov, veľmi dobre 3 žiaci

Neprospeli: 0

Nehodnotení: 2 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech z predmetov: SJL – 1,69,  ZBA  - 1,21, MAT – 1,56, PRV – 1,43, MLZ – 1,50, ETV – 1,08, NÁV – 1,00, VÝV-1,08, HUV – 1,04,  HDV – 1,04, TŠV – 1,04          

Celkove: 1,19

Počet vymeškaných hodín spolu: 2236 hod.

Priemer na 1 žiaka: 97,22 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

II.B

Triedna učiteľka: PaedDr. Gabriela Királyová

Spolu 25 žiakov, z toho 11 dievčat, z celkového počtu 3 žiaci v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 0 

Prospeli: 21 žiakov, z toho s výborným prospechom 9 žiakov, s vyznamenaním 16 žiakov, veľmi dobre 4 žiaci

Neprospeli: 1 žiak

Nehodnotení: 3 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech z predmetov: SJL-2,10,  ZBA- 1,30, MAT – 1,8, PRV – 2,00, MLZ – 1,22, ETV – 1,00,  NÁV – 1,00, VÝV-1,00, HUV – 1,20,  HDV – 1,04, TŠV – 1,00

Celkove: 1,33

Počet vymeškaných hodín spolu: 2233 hod.

Priemer na 1 žiaka: 101,5 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

2. ročník

Spolu 50 žiakov, z toho 27 dievčat

Z celkového počtu žiakov: 5 žiaci v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 1 žiak

Prospeli: 44 žiakov z toho 25 žiakov s výborným prospechom, s vyznamenaním 34 žiakov, veľmi dobre 7 žiaci

Neprospeli:1 žiak

Nehodnotení: 5 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech za 2. ročník: 1,26

Do vyššieho ročníka postúpilo 44 žiakov bez 5 žiakov v zahraničí

 

III.A

Triedna učiteľka: Mgr. Ildikó Dobosová

Spolu 18 žiakov, z toho 7 dievčat

Z celkového počtu 2 žiaci sa vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 5

Prospeli: 16 žiakov, s vyznamenaním 9 žiakov, z toho s výborným prospechom 7 žiakov, veľmi dobre prospeli 4 žiaci

Nehodnotení: 2 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech z predmetov: SJL – 2,06,  RČG – 1,43, ANJ – 1,81, MAT – 1,87, PRI – 1,81, INV – 1,00, VLA- 2,00, VÝV-1,00, HUV – 1,43, TŠV – 1,00, MLZ – 1,50, ETV – 1,00, NÁV 1,00

Celkove: 1,45

Počet vymeškaných hodín spolu: 1426 hod.

Priemer na 1 žiaka: 89,13

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

III.B

Triedna učiteľka: Mgr. Lýdia Mihalčíková

Spolu 21 žiakov, z toho 10 dievčat

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 3   

Prospeli: 21 žiakov, s vyznamenaním 15 žiakov, z toho s výborným prospechom 11 žiakov, veľmi dobre  prospeli 2 žiaci

Priemerný prospech z predmetov: SJL-1,76,  RČG – 1,28, ANJ – 1,42, MAT – 1,80, PRÍ – 1,52, INV – 1,09, VÝV-1,00, HUV – 1,04, TŠV – 1,04,  MLZ – 1,28, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, VLA – 1,57

Celkove: 1,29

Počet vymeškaných hodín spolu: 1732 hod.

Priemer na 1 žiaka: 82,47 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

III.C

Triedna učiteľka: Marta Čarnakovičová

Spolu 18 žiakov, z toho 9 dievčat

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 0

Prospeli: 18 žiakov, s vyznamenaním 15 žiakov, z toho s výborným prospechom 10 žiakov

Priemerný prospech z predmetov: SJL-1,67,  RČG – 1,27, ANJ – 1,16, MAT – 1,67, PRÍ – 1,27,  VÝV-1,00,  HUV – 1,00, TŠV – 1,00,  MLZ – 1,05, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, VLA – 1,33, INV – 1,00                 

Celkove: 1,19

Počet vymeškaných hodín spolu: 1018 hod.

Priemer na 1 žiaka: 56,55 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

3. ročník

Spolu 57 žiakov, z toho 26 dievčat

Z celkového počtu 2 žiaci sa vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 8 žiaci

Prospeli: 55 žiakov z toho 39 žiakov s vyznamenaním, z toho s výborným prospechom 28 žiakov, veľmi dobre 6 žiaci

Neprospeli: 0 žiakov

Nehodnotení: 2 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech za 3. ročník: 1,31

Do vyššieho ročníka postúpilo 55 žiakov bez 2 žiakov vzdelávaných v zahraničí

 

IV.A 

Triedny učiteľ: Mgr. Štefan Kendi

Spolu 14 žiakov, z toho 7 dievčat, z celkového počtu 1 žiak sa vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 1 žiak

Prospeli: 13 žiakov: s vyznamenaním 9 žiakov z toho s výborným prospechom 3 žiaci veľmi dobre 2 žiaci

Neprospeli: 0

Nehodnotený: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech z predmetov: SJL-2,07,  ANJ – 2,0, RČG – 1,54, MAT – 1,92, PRI – 1,84,VÝV-1,00, HUV – 1,00, TŠV – 1,00, INV – 1,15, VLA – 1,69, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, PJH – 1,84, PRV – 1,15

Celkove: 1,47

Počet vymeškaných hodín spolu: 1734 hod.

Priemer na 1 žiaka: 133,38 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

IV.B

Triedny učiteľ: Mgr. Csaba Dako

Spolu 15 žiakov, z toho 5 dievčat

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 0 žiakov

Prospeli: 14 žiakov: s vyznamenaním 9 žiakov z toho s výborným prospechom 4 žiaci veľmi dobre 1 žiak

Neprospeli: 1 žiačka s opravnou skúškou

Nehodnotení: 0

Priemerný prospech z predmetov: SJL-2,60, ANJ – 2,26, RČG – 2,13, MAT – 2,13, PRÍ – 2,06, PJH – 2,13, INV – 1,26, VLA – 2,36, VÝV-1,06, HUV – 1,20, TŠV – 1,06, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, PRV – 1,60

Celkove: 1,69

Počet vymeškaných hodín spolu: 1787 hod.

Priemer na 1 žiaka: 119,13 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.             

 

IV.C 

Triedna učiteľka: Mgr. Viola Rudasová

Spolu 19 žiakov, z toho 8 dievčat

Z celkového počtu žiakov 0 žiakov sa vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 2 žiaci

Prospeli: 19 žiakov: s vyznamenaním 18 žiakov z toho s výborným prospechom 13 žiakov veľmi dobre 1 žiak

Neprospeli: 0 žiakov

Nehodnotený: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech z predmetov: SJL-1,36,  ANJ – 1,15, RČG – 1,15, MAT – 1,31, PRÍ – 1,21, PJH – 1,00, INV – 1,00, VLA – 1,15, VÝV-1,00, HUV – 1,00, TŠV – 1,00, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, PRV – 1,00

Celkove: 1,09

Počet vymeškaných hodín spolu: 1219 hod.

Priemer na 1 žiaka: 64,15 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.             

 

4. ročník

Spolu 48 žiakov, z toho 20 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa vzdeláva v zahraničí: 1 žiak

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 2 žiaci

Prospeli: 48 žiakov: s vyznamenaním: 36 žiakov z toho s výborným prospechom: 20 žiakov veľmi dobre: 4 žiaci

Priemerný prospech za 4. ročník: 1,42

Do vyššieho ročníka postúpilo 47 žiakov bez 1 žiaka v zahraničí.

                                      

Celkové výsledky na I. stupni:

Za výchovno-vzdelávaciu prácu v 1. – 4. roč. zodpovedá: Mgr. Dana Hudáková – zástupkyňa riaditeľa.

Počet žiakov spolu: 225.

9 žiakov plnilo školskú dochádzku osobitným spôsobom v zahraničí.

Individuálne začlenených žiakov bolo 12 žiakov.

Prospeli spolu: 209 žiakov

S vyznamenaním 109 žiakov 2. – 4. roč.

Z toho so samými jednotkami 98 žiakov 2. – 4. roč.

Samé jednotky v 1. ročníku: 44 žiakov

17 žiakov prospelo veľmi dobre v  2. – 4. roč.

Neprospeli: 7 žiaci, z toho 2 žiaci s opravnou skúškou

Neklasifikovaní: 9 žiakov (v zahraničí)

 

Priemerný prospech na I. stupni podľa predmetov:

SJL - 1,94      

MAT - 1,74

PRÍ - 1,62

INV - 1,08

VLA - 1,67

ANJ - 1,63

HUV - 1,14

HDV - 1,13

VÝV  - 1,14

TŠV - 1,02

PRV - 1,25

MLZ - 1,22

ETV - 1,00

NÁV - 1,00

ZBA - 1,27

PJH - 1,66

Prvouka - 1,67

RČG - 1,47

 

Celkový priemerný prospech: 1,34

Poradie tried podľa prospechu:

 

 1. IV.C – 1,09

 2. I.A – 1,15

 3. II.A – 1,19

 1. III.C – 1,19

 2. III.B – 1,29

 3. II.B – 1,33

 4. I.B – 1,34

 5. I.C - 1,41

 6. III.A – 1,45

 7. IV.A – 1,47

 8. IV.B – 1,69

 

Správanie:

Znížené známky zo správania: 0

Počet riaditeľských pokarhaní: 2

Počet triednych pokarhaní: 12

Počet pochvál: 70

 

Dochádzka:

Počet vymeškaných hodín spolu za celý rok: 21 743 hod., oproti predchádzajúcemu roku zhoršenie o 4399 hodín.

Priemer na jedného žiaka: 101,93 hod., oproti minulému roku zhoršenie o 13,09 hod.

Počet vymeškaných neospravedlnených hodín: 39 hod., zlepšenie o 25 hod.

Priemer na jedného žiaka: 0,18 hod., zlepšenie o 0,14 hod.

Poradie tried podľa dochádzky a priemerný počet vymeškaných hodín na 1 žiaka

 

1. IV. C – 54,15

2. III.C – 56,55

3. III.B – 82,47

4. III.A  - 89,13

5. I.C – 96,34

6. II.A – 97,22

7. II.B – 101,50

8. IV.B – 119,13

9. I.B – 127,38

10. III.B -  133,38

11. I.A – 138,68

Súťaž o Putovný pohár riaditeľa školy vyhrala IV.C trieda, tá istá trieda ako v uplynulom roku.

 

 

II. stupeň

 

V.A

Triedna učiteľka:  RNDr. Viktória Bakurová, PhD.

Spolu: 31 žiakov, z toho 8 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa 3 žiaci vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 4

Prospeli: 28 žiakov, z toho s vyznamenaním 11 žiakov z toho 6 žiakov s výborným prospechom, veľmi dobre 5 žiakov

Neprospeli: 0

Nehodnotení: 3 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,57   KSJ – 2,42   ANJ – 2,11   MAT – 2,39    INF – 1,04    DEJ – 2,21    GEO – 1,75   REV – 1,5  BIO – 2,5       ETV – 1,6      NÁV – 1,06    TECH – 1,64   VÝV – 1,29   HUV – 1,54   TŠV – 1,11                  

Celkove: 1,79

Počet vymeškaných hodín spolu: 3055

Priemer na 1 žiaka: 109,1

Počet neospravedlnených hodín: 4 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0,14 hod.

 

V.B

Triedna učiteľka:  Bc. Zuzana Kotorová

Spolu: 27 žiakov, z toho 10 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa 4 žiaci vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 5

Prospeli: 23 žiakov, z toho s vyznamenaním 12 žiakov z toho 2 žiaci s výborným prospechom, veľmi dobre 4 žiaci

Neprospeli: 0

Nehodnotení: 4 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,52      KSJ – 2,22     ANJ – 1,83     MAT – 2,13   INF – 1,00   DEJ – 2,04   GEO – 1,57   REV – 1,3   BIO – 2,48      ETV – 1,00    NÁV – 1,00    TECH – 1,57  VÝV – 1,00    HUV – 1,09   TŠV – 1,38  

Celkove: 1,61

Počet vymeškaných hodín spolu: 2601

Priemer na 1 žiaka: 113,09

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

Znížená známka zo správania stupeň 2: 1 žiak

            

V.C

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Kočišová

Spolu: 9 žiakov, z toho 4 dievčatá

Z celkového počtu žiakov sa 1 žiak vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 9 žiakov špeciálnej triedy

Prospeli: 8 žiakov

Neprospeli: 0

Nehodnotení: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,37      KSJ – 1,85   VLA – 2,5     MAT – 1,62  INV – 1,00     PRV – 1,00     ETV – 1,00    NÁV – 1,00   VÝV – 1,00     HUV – 1,00   TŠV – 1,00                                

Celkove: 1,43

Počet vymeškaných hodín spolu: 881

Priemer na 1 žiaka: 110,12

Počet neospravedlnených hodín: 15 hod.

Priemer na 1 žiaka: 1,87 hod.

 

5. ročník

Spolu 67 žiakov, z toho 22 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa vzdeláva v zahraničí 8 žiakov

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 18 žiakov, z toho 9 žiakov v špeciálnej triede

Prospeli: 59 žiakov, z toho s vyznamenaním 23 žiakov, z toho s výborným prospechom 8 žiakov, veľmi dobre 9 žiakov

Neprospeli: 0

Nehodnotení: 8 žiakov

Priemerný prospech:

za 5. ročník: 1,7

v špeciálnej triede: 1,43

Z celkového počtu 8 žiakov bude pokračovať štúdium v osemročnom gymnáziu

 

VI.A

Triedna učiteľka:  Mgr. Judita Fazekašová

Spolu: 17 žiakov, z toho 10 dievčat

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 0

Prospeli: 17 žiakov, z toho s vyznamenaním 4 žiaci z toho 3 žiaci s výborným prospechom, veľmi dobre 0 žiakov

Neprospeli: 0

Nehodnotený: 0

Priemerný prospech:  SJL – 2,76    KSJ – 2,47    ANJ – 2,64   MAT – 2,65  FYZ – 2,59   INF – 1,00    DEJ – 2,41   GEO – 2,58  OBN – 2,53     BIO – 2,71      ETV – 1,00    NÁV – 1,08  

TECH – 1,71   VÝV – 1,41    HUV – 2,05   TŠV – 1,13  

Celkove: 2,11

Počet vymeškaných hodín spolu: 1746

Priemer na 1 žiaka: 102,7

Počet neospravedlnených hodín: 21 hod.

Priemer na 1 žiaka: 101,47 hod.

 

VI.B

Triedna učiteľka:  PaedDr. Edita Gérešiová

Spolu: 18 žiakov, z toho 6 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa 3 žiaci vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 3

Prospeli: 15 žiakov, z toho s vyznamenaním 5 žiakov z toho 1 žiak s výborným prospechom, veľmi dobre 3 žiaci

Neprospeli: 0

Nehodnotení: 3 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,66   KSJ – 2,33    ANJ – 2,8     MAT – 2,53   FYZ – 3,0    INF – 1,00    DEJ – 2,44     GEO – 2,53   OBN – 2,4     BIO – 2,73      ETV – 1,00    NÁV – 1,00   TECH – 2,0    VÝV – 1,33     HUV – 1,06   TŠV – 1,00  

Celkove: 1,99

Počet vymeškaných hodín spolu: 1731

Priemer na 1 žiaka: 115,4

Počet neospravedlnených hodín: 9 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0,06 hod.

            

VI.C

Triedny učiteľ: Mgr. Albert Páll

Spolu: 13 žiakov, z toho 12 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa 3 žiaci vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 1

Prospeli: 13 žiakov, z toho s vyznamenaním 2 žiaci z toho 1 žiačka s výborným prospechom, veľmi dobre 3 žiaci

Neprospeli: 1

Nehodnotení: 3 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,85   KSJ – 2,57   ANJ – 2,93   MAT – 2,33  FYZ – 2,85   INF – 1,14    DEJ – 3,07   GEO – 2,93   OBN – 2,79    BIO – 2,79      ETV – 1,33    NÁV – 1,5   TECH – 2,29   VÝV – 1,5    HUV – 1,5   TŠV – 1,14                                                                   

Celkove: 2,32

Počet vymeškaných hodín spolu: 1980

Priemer na 1 žiaka: 141,43

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

 

6. ročník

Spolu 52 žiakov, z toho 23 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa vzdeláva v zahraničí 6 žiakov

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 4 žiaci

Prospeli: 45 žiakov, z toho s vyznamenaním 11 žiakov, z toho s výborným prospechom 5 žiakov, veľmi dobre 11 žiakov

Neprospeli: 1

Nehodnotení: 6 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech za 5. ročník: 2,14

Znížená známka zo správania: 0

Do vyššieho ročníka postúpilo 46 žiakov bez žiakov v zahraničí

Z celkového počtu 16 žiakov bude pokračovať štúdium v osemročnom gymnáziu

 

VII.A

Triedna učiteľka:  Mgr. Renáta Balogh – Tárczy

Spolu: 19 žiakov, z toho 7 dievčat

Počet začlenených žiakov so ŠVVP: 5

Prospeli spolu: 19 žiakov: s vyznamenaním 4 žiaci, z toho so samými jednotkami 1 žiak, veľmi dobre 2 žiaci

Priemerný prospech:  SJL – 2,72   KSJ – 2,23    ANJ/1 – 2,77     RUJ2 – 3,0  NEJ 2 – 2,0    MAT – 2,94     DEJ – 2,50   TECH – 1,29   GEO – 2,77    OBN – 2,52     BIO – 2,38     CHEM – 2,2   VÝV – 1,52  HUV – 1,41   TŠV – 1,28   ETV – 1,64    NÁV – 1,00    FYZ – 2,68      XCF – 2,17    

Celkove: 2,16

Znížená známka zo správania: 0

Počet vymeškaných hodín: 2724 hod.

Priemer na 1 žiaka: 151,33 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 14 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0,77 hod.

 

VII.B

Triedna učiteľka: Mgr. Júlia Marciová

Spolu: 21 žiakov, z toho 8 dievčat

Počet začlenených žiakov so ŠVVP: 4

Prospeli spolu: 19 žiakov: s vyznamenaním 6 žiaci z toho so samými jednotkami 1 žiak,  veľmi dobre 2 žiaci

Priemerný prospech:  SJL – 3,09   KSJ – 2,42    ANJ/1 – 2,47     RUJ2- 2,00   NEJ 2 – 2,8    MAT – 2,8   DEJ – 2,52   TECH – 2,0   GEO – 2,33    OBN – 2,57     BIO – 2,76    VÝV – 1,61  HUV – 1,95   TŠV – 1,36    ETV – 1,6    NÁV – 1,00    FYZ – 2,95      XCF – 2,21       ŠPP – 1,23

Celkove: 2,20

Počet vymeškaných hodín: 2609 hod.

Priemer na 1 žiaka: 124,23 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 34 hod.

Priemer na 1 žiaka: 1,61 hod.

 

7. ročník:  

Spolu: 40 žiakov, z toho 15 dievčat                                      

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 9 žiakov

Prospeli spolu: 40 žiakov, s vyznamenaním: 10 žiakov z toho so samými jednotkami: 2 žiaci, veľmi dobre: 4 žiaci                              

Priemerný prospech: 2,18                                  

Do vyššieho ročníka postúpilo 40 žiakov

 

VIII.A

Triedna učiteľka: RNDr. Iveta Slovinská

Spolu: 17 žiakov, z toho 12 dievčat

Z celkového počtu  žiakov 1 žiak sa vzdeláva v zahraničí

Počet začlenených žiakov so ŠVVP: 2

Prospeli spolu: 15 žiakov: s vyznamenaním 4 žiaci, z toho so samými jednotkami 2 žiaci, veľmi dobre 3 žiaci

Nehodnotený: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,88     RČG – 2,5      ANJ/1 – 2,63     RUJ2 - 1,75    NEJ2 – 2,16   MAT – 2,94    DEJ – 2,0    GEO – 1,75    OBN – 2,13    BIO – 2,56     XCB – 1,38     TŠV – 1,6      ETV- 1,5       NÁV – 1,00     FYZ – 2,75     HE – 2,38     RMG – 1,94  ROV – 1,38                                          

Celkove: 2,06

Znížená známka zo správania: 2 žiaci stupeň 2

Počet vymeškaných hodín: 1289 hod.

Priemer na 1 žiaka: 80,56 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 32 hod.

Priemer na 1 žiaka: 2,0 hod.

 

VIII.B

Triedna učiteľka: Mgr. Beáta Bakurová

Spolu: 17 žiakov, z toho 7 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa 2 žiaci vzdelávajú v zahraničí

Počet začlenených žiakov so ŠVVP: 2 žiaci

Prospeli spolu: 15 žiakov: s vyznamenaním 4 žiaci, z toho so samými jednotkami 1 žiačka, veľmi dobre 2 žiaci

Neprospeli: 0

Nehodnotení: 2 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,8     RČG – 2,6      ANJ/1 – 2,73      RUJ 2 - 3,29   NEJ2-1,75     MAT – 3,0      DEJ – 2,60    GEO – 1,93   OBN – 2,47     BIO – 2,47     ETV – 1,44      RMG – 2,0  TŠV – 1,0        XCB – 1,47    NÁV – 1,17       ROV- 1,8        CHE – 2,64      ŠPP – 1,0                                                                                                          

Celkove: 2,16

Počet vymeškaných hodín spolu: 2132 hod.

Priemer na 1 žiaka: 142,13 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 29 hod.

Priemer na 1 žiaka:1,93 hod.

 

VIII.C

Triedny učiteľ: PhDr. Róbert Berta

Spolu: 11 žiakov, z toho 7 dievčat

Počet začlenených žiakov so ŠVVP: 11 žiakov v špeciálnej triede

Prospeli spolu: 11 žiakov

Priemerný prospech:  SJL – 2,54    RČG –1,66    MAT – 1,82     INF – 1,0    DEJ – 2,27      GEO – 2,27    OBN – 2,45     BIO – 2,45     FYZ – 3,0       PRV – 1,73      TŠV – 1,81      NÁV – 1,20     VÝV – 1,22    HUV – 1,0       CHE – 2,64     SVP – 1,73                                                                       

Celkove: 1,92

Znížené známky zo správania stupňa 2: 2 žiaci

Počet vymeškaných hodín: 3113 hod.

Priemer na 1 žiaka: 283 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 272 hod.

Priemer na 1 žiaka: 24,7 hod.

 

8. ročník:  

Spolu: 45 žiakov, z toho 26 dievčat                                      

Z celkového počtu žiakov v zahraničí: 3 žiaci

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 15 žiakov, z toho 11 žiakov v špeciálnej triede

Prospeli spolu: 45 žiakov, s vyznamenaním: 8 žiakov, z toho so samými jednotkami: 3 žiaci, veľmi dobre: 5 žiakov

Nehodnotení: 3 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech za 8. ročník: 2,11, špeciálna trieda: 1,92

Znížené známky zo správania stupňa 2: 3 žiaci , stupňa 3: 1 žiak

Do vyššieho ročníka postúpilo: 38 žiakov bez žiakov v zahraničí

 

IX.A

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Hriciková

Spolu: 16 žiakov, z toho 6 dievčat

Z celkového počtu žiakov v zahraničí: 2 žiaci

Počet začlenených žiakov so ŠVVP: 0 žiakov

Prospeli spolu: 14 žiakov: s vyznamenaním 3 žiaci, z toho so samými jednotkami 2 žiaci, veľmi dobre 3 žiaci

Nehodnotení: 2 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,71   RČG – 2,14   ANJ/1 – 2,31     RUJ/1 – 1,0     RUJ/2 – 2,25      NEJ – 2,6     FYZ – 2,71     BIO – 2,57    CHEM – 2,36 DEJ – 2,14      GEO – 1,79         MAT – 2,78     TŠV – 1,0     TECH – 1,53    XCH – 1,79    VÝU – 1,43   VMR – 1,07    RMG – 2,5                                        

Celkove: 2,07

Znížená známka zo správania: 0

Počet vymeškaných hodín: 1642 hod.

Priemer na 1 žiaka: 117,29 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 12 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0,86 hod.

 

IX.B

Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Bertová

Spolu: 15 žiakov, z toho 8 dievčat

Počet začlenených žiakov so ŠVVP: 0 žiakov   

Z celkového počtu sa 1 žiak vzdeláva v zahraničí  

Prospeli spolu: 15 žiakov: s vyznamenaním 3 žiaci, z toho so samými jednotkami 2 žiaci, veľmi dobre 3 žiaci

Neprospeli: 0

Priemerný prospech:   SJL – 2,42   RČG – 2,28     ANJ/1 – 2,5    NEJ/2 –3,25   RUJ/2 – 1,66 FYZ – 2,571    BIO – 2,71     CHEM- 2,42    DEJ- 2,28    GEO – 2,00     MAT – 2,71     TŠV – 1,42     VMR – 1,5     VÝU – 1,57     RMG – 2,0      XCH – 2,0                                      

Celkove: 2,21

Počet vymeškaných hodín: 1864 hod.   

Priemer na 1 žiaka: 113,14 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 18 hod.

Priemer na 1 žiaka: 1,28 hod.

 

IX.C

Triedna učiteľka: PhDr. Tímea Dajková

Spolu: 15 žiakov, z toho 8 dievčat

Počet začlenených žiakov so ŠVVP: 3 žiaci

Prospeli spolu: 15 žiakov: s vyznamenaním 1 žiak, z toho so samými jednotkami 3 žiaci, veľmi dobre: 2

Priemerný prospech:  SJL – 2,64      RČG – 1,57      ANJ/1 – 1,91   RUJ/1 – 2,5   RUJ/2 – 3,00   NEJ/2 – 2,008    FYZ – 2,50      BIO – 2,43   CHEM- 2,21   DEJ- 2,07    GEO – 1,86      MAT – 2,64     TŠV – 1,17      VMR – 1,29      VÝU – 1,21      RMG – 2,36  XCH – 1,43                                        

Celkove: 2,05

Znížená známka zo správania stupňa 2: 2 žiaci

Počet vymeškaných hodín: 2242 hod.

Priemer na 1 žiaka: 149,45 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 39 hod.

Priemer na 1 žiaka: 2,79 hod.

 

IX.D

Triedna učiteľka: Mgr. Ildikó Pribulová - Daková

Spolu: 10 žiakov, z toho 0 dievčat

Počet začlenených so ŠVVP – 10 žiakov v špeciálnej triede

Prospeli spolu: 10 žiakov, s vyznamenaním: 0, veľmi dobre 1 žiak

Neprospeli: 0

Priemerný prospech:   SJL – 3,7        ANJ/1 – 3,20  ANJ/2 – 3,0   RUJ/1 – 3,5  ANJ/2 – 3,00   NEJ/2 – 4,00   RUJ/2 – 3,75 ILI – 1,29     RŠF – 1,00      FYZ – 3,4        BIO – 3,7      CHEM- 3,5      DEJ- 3,4         GEO – 2,3      OBN- 3,0        MAT – 2,9    VÝV – 2,00    TŠV – 2,5       VMR – 2,67    SVP – 1,1    VYU – 2,56                               

Celkove: 2,86

Znížená známka zo správania stupňa 2: 4 žiaci

Počet vymeškaných hodín: 2002 hod. 

Priemer na 1 žiaka: 175 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 1750 hod.

Priemer na 1 žiaka: 252 hod.

 

9. ročník:  

Spolu: 56 žiakov, z toho dievčat: 22

Z celkového počtu žiakov 3 žiaci v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 13 žiakov, z toho 10 začlenených v špeciálnej triede

Prospeli spolu: 56 žiakov, s vyznamenaním 7 žiakov z toho so samými jednotkami: 7 žiakov, veľmi dobre: 8 žiakov

Nehodnotení: 3 žiaci

Priemerný prospech za 9. ročník: 2,28

Znížená známka zo správania stupňa 2: 6 žiakov

Do vyššieho ročníka postúpilo 53 žiakov bez žiakov v zahraničí

               .    

Celkové výsledky na II. stupni:

Za výchovno-vzdelávaciu prácu na II. stupni zodpovedala Mgr. Zuzana Musková, zástupkyňa riaditeľa.

Počet žiakov na II. stupni spolu: 261. 21 žiakov plnilo šk. dochádzku osobitným spôsobom v zahraničí, 1 žiak plnil školskú dochádzku osobitným spôsobom individuálnym vzdelávaním 2 hodiny týždenne.

Začlenených 59 žiakov so ŠVVP, z toho 30 žiakov v špeciálnych triedach

Prospeli spolu: 238 žiakov, s vyznamenaním: 59 žiakov, so samými jednotkami 25 žiakov, veľmi dobre: 33 žiakov

Nehodnotení : 21 žiakov (v zahraničí).

2 žiaci vykonali opravnú skúšku úspešne.

 

Priemerný prospech:

SJL – 2,70    KSJL – 2,38   ANJ/1 – 2,5    ANJ/2 – 3,0    RUJ/1 – 1,75     

RUJ/2 – 2,42   DEJ – 2,36      GEO – 2,15     BIO – 2,59   MAT – 2,7  

FYZ – 2,75    XCF – 2,19     XCB – 1,93   XCH – 1,74

CHE – 3,07     OBN – 2,73    HUV – 1,51    VYV – 1,52    ŠPP – 1,12 

Svet práce –1,42    TŠV – 1,91     REV – 1,4      ETV – 1,35     RČG – 2,22

NEJ – 2,37     VMR – 2,67   VYU – 1,43    INF – 1,04      NÁV – 1,09

ROV – 1,59    ILI – 1,29       RŠF – 1,0

 

Celkový priemerný prospech: 1,97

Celkový priemerný prospech špeciálnych tried Variant A: 2,36

 

Poradie tried podľa prospechu:

 1. V.B – 1,61

 2. V.A – 1,79

 3. VI.B – 1,99

 4. IX.C – 2,02

 5. VIII.A – 2,06

 6. IX.A – 2,07

 7. VI.A – 2,11

 8. VII.A, VIII.B  – 2,16

 9. VII.B, IX.B – 2,20

 10. VI. C - 2,32

 11. IX.D – 2,86

 

 

Špeciálne triedy:

 1. V.C – 1,43
 2. VIII.C – 1,92
 3. IX.D – 2,86

 

Správanie:

Znížené známky zo správania spolu 11 žiakov:  stupeň 2: 11 žiakov

                                                                             

Počet riaditeľských pokarhaní: 21

 

Počet pochvál: 126

 

Dochádzka:

Počet vymeškaných hodín spolu za celý rok 31 598 z toho 751 hod. 

neospravedlnených. Priemer na 1 žiaka 128,52 hod. neospravedlnených 3,12 hod.

 

Poradie tried podľa dochádzky:

 1. VIII.A – 80,56
 2. VI.A – 102,7
 3. V.A – 109,1
 4. V.C – 110,12
 5. V.B – 113,09
 6. VI.B – 115,4
 7. IX.A – 117,29
 8. VII.B – 124,23
 9. IX.B – 133,14
 10. VI.C – 141,43
 11. VIII.B – 142,13
 12. IX.C – 149,45
 13. VII.A – 151,33
 14. IX.D – 200,2
 15. VIII.C – 283,0

 

Súťaž o Putovný pohár riaditeľa školy vyhrala: VI.A trieda

 

 

Celkové výsledky v 1. – 9. ročníku:

 

                              Spolu:                             Neospravedlnené:

 

Dochádzka:          21 743                                         39

                              30 847                                        751

                             –––––––                                  –––––––

                              46 775  hod.                             790 hod.

                  zhoršenie o 3815  hod.                zlepšenie o 1054 hod.

 

Priemer na 1 žiaka: 96,24 hod.                             1,63 hod.

                zlepšenie o 7,85 hod.                  zlepšenie o 2,17 hod.

 

Prospech po opravných skúškach:

Počet žiakov spolu: 486

z toho v zahraničí: 30

Prospeli: 429 žiakov

- z toho s vyznamenaním v 2. – 9. roč.: 168

- veľmi dobre: 50

Neprospeli: 4 žiaci

Nehodnotení: 30 žiaci v zahraničí

 

Správanie: znížená známka stupňa 2: 15 žiakov, stupňa 3: 2 žiaci, stupňa 4: 2 žiaci

 

Počet riaditeľských pokarhaní: 38

Počet pochvál: 208

 

Výsledky v celoslovenskom Testovaní 9-2017

 

Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania: 50

 

Slovenský jazyk

 

Priemerný počet bodov školy: 10,3 bodov                             v SR: 15,3 bodov          

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 41 %                    v SR: 61,2 %     rozdiel: -20,2 %

 

 

Matematika

 

Priemerný počet bodov školy: 6,0 bodov                               v SR: 11,3       

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 29,8 %                v SR: 56,4 %  rozdiel: - 26,6 %

 

 

Údaje  o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

 

Počet pedagogických zamestnancov spolu: 48, z toho 1 tréner

Počet učiteľov spolu: 36    

Počet asistentov učiteľa: 6, počet asistentov z projektu ŠOV: 2, sociálny pedagógovia: 2                    

počet vychovávateľov v ŠKD: 5, všetky kvalifikované vychovávateľky

Počet asistentov vychovávateľov ŠKD: 1

Na I. stupni zabezpečovalo výchovno – vyučovací proces 11 učiteľov, z ktorých 10 učiteľov spĺňa kvalifikačné predpoklady, 1 vyučujúca je kvalifikovaná vychovávateľka s dlhoročnou pedagogickou praxou ktorej bola podľa platného zákona udelená bezpodmienečná výnimka zo vzdelania.

 

Na II. stupni vyučovalo 22 učiteľov, z toho 21 kvalifikovaných, 1 nespĺňala kvalifikačné predpoklady, ale má udelenú bezpodmienečnú výnimku zo vzdelania. 

Vyučovanie náboženskej výchovy kvalifikovane zabezpečujú 2 externí učitelia a 1 vyučuje nekvalifikovane, ale s udelenou výnimkou.

Športovú prípravu v 7. a 8. ročníku vyučoval kvalifikovaný tréner.

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

 

Bakalárske vzdelávanie          1 asistent učiteľa - ukončené

(zvyšovanie kvalifikácie)      

Predatestačné vzdelávanie k I. atestácii                    4 učitelia, ukončili 3

Predatestačné vzdelávanie + II. atestácia                 2 učitelia - ukončené

 

 

Údaje o aktivitách a reprezentácii školy na verejnosti, údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 

Zapájanie sa žiakov do súťaží, predmetových olympiád v školskom roku 2016/2017

 

Hviezdoslavov Kubín

4. ročník                                 Viktória Bajuszová                účasť v okresnom kole

2. ročník                                 Viktória Fényesová                účasť v okresnom kole

5. ročník                                 Marek Babej                           2. miesto v okresnom kole

 

Šaliansky Maťko

4. ročník                                 Lucia Anna Ondriášová         účasť v okresnom kole                                                                                       

5. ročník                                 Gréta Pankuličová                  3. miesto v okresnom kole

7. ročník                                 Vanessa Gačová                     3. miesto v okresnom kole

 

Malá star

8. ročník                                 Júlia Gažiová                          1. miesto v okresnom kole

6. ročník                                 Sofia Farkašová                     2. miesto v okresnom kole

 

Matematická olympiáda

5. ročník                                 Kločka Kellen                         7. miesto v okresnom kole                                          

6. ročník                                 Dominik Molnár                     9. miesto v okresnom kole

                                               Bianka Kónyová                    14. miesto v okresnom kole                                        

8. ročník                                 Nikolas Kondáš                     14. miesto v okresnom kole

                                               Dávid Páll                              16. miesto v okresnom kole

                                              

Pytagoriáda

3. ročník                                 Marcel Raczenberger             9. miesto v okresnom kole

4. ročník                                 Oliver Dóczi                           6. miesto v okresnom kole                                         

5. ročník                                 Viktor Ladislav Ondriáš        18. miesto v okresnom kole

                                               Kellen Kločka                        19. miesto v okresnom kole

7.  ročník                                Dominik Vojtko                     8. miesto v okresnom kole

8.  ročník                                Nikolas Kondáš                     14. miesto v okresnom kole

                                       

Matematický klokan

1. ročník                                 Emma Gašparová                   úšpešná riešiteľka

a školský šampión

2. ročník                                 Ádám Szilágyi                       účasť 60 %

                                               Vanessa Lukácsová                úspešný riešiteľ

                                               Elizabeth Ďurková                 úspešný riešiteľ

                                               Karaková Lara                       úspešný riešiteľ

                                               Pandyová Zoe                                    úspešný riešiteľ

                                               Mirjam Naomi Sunitrová       úspešný riešiteľ

                                               Štefan Leczo                          úspešný riešiteľ

                                               Matej Kováč                          úspešný riešiteľ

3. ročník                                 Marcel Raczenberger             úspešný riešiteľ

4. ročník                                 Daniel Póša                            účasť – 66,7 %          

5. – 9. ročník                          38 žiakov                                úspešní riešitelia

 

 

Geografická olympiáda

5. ročník                                 Gréta Pankuličová                  4. miesto v okresnom kole

                                                                                

Fyzikálna olympiáda kat. E,F

9. ročník                                 Vanessa Lőrinczová               7. miesto v okresnom kole

8. ročník                                 Dávid Páll                              6. miesto v okresnom kole

                                               Nikolas Kondáš                     8. miesto v okresnom kole

                                  

Fyzikálna olympiáda – Archimediáda

7. ročník                                 Dominik Vojtko                     1. miesto v okresnom kole

                                                                                             

Biologická olympiáda – kat. E – Poznaj a chráň

5. ročník                                 Gréta Pankuličová                  6. miesto v okresnom kole

6. ročník                                 Júlia Kónyová                        7. miesto v okresnom kole

 

Chemická olympiáda

9. ročník                                 Ferenc Máté Tancsák             8. miesto v okresnom kole

                                               Márk Áron Muszka                11. miesto v okresnom kole

 

Olympiáda v anglickom jazyku

7. ročník                                 Dominik Vojtko                     7. miesto v okresnom kole

9. ročník                                 Martina Chlebecová               9. miesto v okresnom kole

 

Olympiáda v slovenskom jazyku

9. ročník                                 Natália Botosová                   11. miesto v okresnom kole

 

Dejepisná olympiáda

7. ročník                                 Dominik Vojtko                     8. miesto v okresnom kole

9. ročník                                 Fanni Rontová                       9. miesto v okresnom kole

 

Rok čitateľskej gramotnosti – čitateľská súťaž

4. ročník                                 Bence Šikora                          2. miesto v celoslovenskej súťaži

                                               Oliver Dóczi                           2. miesto v celoslovenskej súťaži

                                                                                             

Hliadka mladých záchranárov

9. ročník                                 družstvo                                 účasť v okresnom kole

 

Biblická olympiáda

5. ročník                                 Gréta Pankuličová                  1. miesto v okresnom kole

                                               Marek Babej                           3. miesto v krajskom kole

                                  

Ostatné súťaže:

 

 

Vesmír očami detí

2. ročník                                 Sarah Brezina                         vystavená práca v Trebišove

3. ročník                                 Alexa Fedorová                     vystavená práca v Trebišove

4. ročník                                 Jazmína Milá                           vystavená práca v Trebišove                                              

6. ročník                                 Norbert Bohács                      vystavená práca v Trebišove             

 

Všetkovedko

2. ročník                                 Szilágyi Ádám                       účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Nikolas Battyányi                  účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Franciska Dakoš                     účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Marcel Sajko                          účasť v celoslovenskej súťaži

3. ročník                                 Marcel Raczenberger             účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Gabriel Bohács                       účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Marcel Bálint                         účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Lucia Anna Ondriášová         účasť v celoslovenskej súťaži

Richard Vojtko                      účasť v celoslovenskej súťaži

                                               David Róth                            účasť v celoslovenskej súťaži

4. ročník                                 Matúš Lorenčík                      účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Nora Poláková                       účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Emma Kašková                      účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Marco Czompoly                   účasť v celoslovenskej súťaži

Patrik Puškáš                         účasť v celoslovenskej súťaži

Oliver Dóczi                          účasť v celoslovenskej súťaži

5. ročník                                 Kellen Kločka                        účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Marek Babej                           účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Viktor Ladislav Ondriáš        účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Štefan Junior Orovský           účasť v celoslovenskej súťaži                                    Bianka Baloghová                  účasť v celoslovenskej súťaži

Expert

                                               Martina Chlebecová               účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Filip Bajusz                            účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Dominik Vojtko                     účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Vanessa Lőrinczová               účasť v celoslovenskej súťaži

 

Fotosúťaž – In Memoriam Tóth Pál Gyula

6. ročník                                 Barbara Kandová

9. ročník                                 Erik Železník

Bývalí žiaci                            Sebastián Gonda 

 

Hovorme o jedle       

ŠKD                                       účastnícky diplom

 

Projekt Hravo ži zdravo

kolektív V.A triedy               účasť

 

Medzníky II. svetovej vojny

9. ročník                                 účasť

 

Príroda okolo nás

1. ročník                                 Robin Eszenyi                                    2. miesto v okresnom kole

5. ročník                                 Gréta Pankuličová                  1. miesto v okresnom kole

 

Aranžovanie veľkonočnej ikebany a veľkonočných dekorácií

8. ročník                                 Antónia Šimková                   3. miesto v okresnej súťaži

                       

Športové súťaže:

Volejbal – chlapci                                                      1. miesto v obvodnom kole

                                                                                  3. miesto v okresnom kole

Volejbal – dievčatá                                                   2. miesto v obvodnom kole

Vybíjaná –žiačky                                                       1. miesto v obvodnom kole

                                                                                  3. miesto v okresnom kole                            

Streľba zo vzduchovky  (st. ž.) – družstvo               7. miesto v okresnom kole

Streľba zo vzduchovky  (ml. ž.) – jednotlivci           7. miesto v okresnom kole

Streľba zo vzduchovky  (ml. ž.) – družstvo              2. miesto v okresnom kole

Mark Palágyi                                                             8. miesto v okresnom kole

Norbert Molnár                                                         9. miesto v okresnom kole

Szabolcs Eszenyi                                                       10. miesto v okresnom kole

Félix Maximilián Illéš                                    10. miesto v okresnom kole                                                                     

Minifutbal 4. ročník                                                 

Mc Donalds Cup                                                       2. miesto v obvodnom kole                                                                   

Jednota Cup (staršie žiačky)                                     1. miesto v obvodovom kole

                                                                                  8. miesto v okresnom kole    

Jednota Cup

(malý futbal starší žiaci)                                            3. miesto v okresnom kole                                                                   

Basketbal žiačok                                                        5. miesto v okresnom kole

Stolný tenis                                                               3. miesto v okresnom kole

 

 

 

 

Naše aktivity

 

 • Mediálna výchova                                                                                                              Vydávanie školského časopisu Stonožka – mesačne raz v tlačenej a elektronickej podobe.
  • Príspevky v mestských novinách Chlmecké názory
  • Účasť v projekte TASR pre školy – zasielanie príspevkov zo života školy
  • Relácie do školského rozhlasu pri významných výročiach
  • Projekt Fotografia: prázdniny, jeseň, Vianoce, jar, Veľká noc, mestská fotografická súťaž In memorial Tóth Pál Gyula
  • Pracovné listy pre 2.,3.,4. ročník

 

 • Aktivity v školskej knižnici a spolupráca s mestskou knižnicou
  • súťaž v prednese Hviezdoslavov Kubín
  • rečnícka súťaž
  • výstavy kníh spojené s predajom
  • spolupráca s vydavateľstvom Fragment – 4 x ročne objednávka

                                                      Arkus – 1 x ročne objednávka

  • popoludnie v knižnici – čitateľské popoludnie
  • nadviazanie kontaktu cez projekt Záložka do knihy spája školy
  • rýchlostné čítanie
  • diagnostikovanie čítania
  • návštevy v školskej a mestskej knižnici
  • čitateľský maratón
  • čítanie starších mladším
  • Projektový deň z príležitosti Medzinárodného dňa knižníc
  • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou a Petrom Karpinským
  • výroba leporela v ŠKD
  • kniha, ktorá ma motivovala k športe
  • moja obľúbená kniha – školský projekt

 

 • Hodnotné kultúrne programy a iné aktivity na mestských aj regionálnych podujatiach:
  • v rámci Medzibodrožských dní organizovanie Vinobraneckej olympiády, projektu Naše mesto, účasť v sprievode mestom, vystúpenie mažoretiek
  • mestské oslavy Dňa matiek
  • návštevy výstav v MsKs a v Múzeu
  • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka spojená s kultúrnym programom
  • Slávnostný zápis budúcich prvákov spojený s kultúrnym programom
  • Fašiangový karneval pre žiakov I. stupňa  a Valentínska diskotéka pre žiakov II. stupňa
  • Vianočná besiedka, oživenie ľudových tradícií v rámci tried
  • Veľkonočná ikebana – súťaž a výstava
  • Pravidelné výstavy žiackych prác zo záujmových útvarov
  • Výstavy výtvarných prác
  • kultúrny program pre dôchodcov

 

 • Bohaté environmentálne aktivity:
  • pravidelný zber papiera
  • zber hliníkových viečok
  • Recyklohry - zber elektroniky, elektrických spotrebičov, batérií
  • Deň Zeme, skrášľovanie okolia školy, vysádzanie kríkov a kvetov v spolupráci so Zväzom záhradkárov
  • Deň vody
  • Účasť v projekte Strom života (prežitie v prírode)
  • Účasť v projekte Botanikiáda
  • Relácie do rozhlasu v záujme ochrany lesov pred požiarmi
  • Tajný život mesta Veolia

 

 • Deň otvorených dverí:

            -     otvorené hodiny v 1. ročníku

  • aktivity pre budúcich prvákov
  • kultúrne programy na triednych oslavách Dňa matiek
  • X. Žiacka konferencia na tému „Byť aktívny, nielen pasívny“

 

 • Spolupráca s RÚVZ:

      -     beseda s pracovníčkou RÚVZ v Trebišove pre žiakov 7. ročníka:

      -     partnerské vzťahy 8. ročník

 

 • Športové aktivity:
  • účasť v súťažiach (futbal, basketbal, floorbal, atletika, streľba zo vzduchovky, volejbal, vybíjaná, stolný tenis)
  • plavecký výcvik pre žiakov 3. a 7. ročníka na Zemplínskej Šírave
  • organizovanie športových aktivít pre našich žiakov pri rôznych príležitostiach
  • ŠVP v Poráči pre 3. a 4. ročník
  • lyžiarsky výcvik v Litmanovej pre žiakov 8. a 9. ročníka

 

 • Spolupráca s Červeným krížom:
  • účasť zdravotníckeho družstva z II. stupňa v okresnej súťaži
  • pri každej príležitosti učíme žiakov poskytovať prvú pomoc pri rôznych poraneniach, venujeme sa nácviku umelého dýchania pomocou resuscitačného modelu.

 

 • Spolupráca s CPPP a P v Trebišove:
  • zisťovanie nadania žiakov 8. ročníka k voľbe povolania
  • prevencia a eliminácia šikanovania – beseda Tolerancia, šikana, kyberšikana
  • Obchodovanie s ľuďmi
  • VI.A – týka sa to Vás – zdravý životný štýl
  • Výmena skúseností a poradenstva pri riešení problémov so začlenenými  žiakmi
  • Spolupráca v projekte Komplexný poradenský systém
  • Diagnostikovanie žiakov ŠPP
  • Diagnostikovanie žiakov so ŠVVP – žiaci so ZZ a zo SZP

 

 • Zabezpečenie pomoci pre problémových žiakov – psychologička  na náklady školy

 

 • Účasť v projekte Škola spolupracujúca s Unicef: 257,12 €

             Týždeň modrého gombíka – zbierka

 

 • Účasť v projekte Deň narcisov – zbierka: 243,13 €

 

 • Účasť v projekte Biela pastelka – zbierka s výnosom  133,48 €

 

 • Účasť v projekte Maratón písania listov – Ďakovný list z Amnesty International

 

 • Účasť v projekte Hravo ži zdravo

 

 • Účasť v projekte Hovorme o jedle

 

 • Čítanie  Svätého písma

 

 • Expert, Všetkovedko, Klokan

 

 • Svätomartinský festival Trakany

 

 • Účasť v projekte Detský čin roka

 

 • Deň ľudských práv – kvíz

 

 • Účasť na športovej olympiáde žiakov ZŠ v Čiernej nad Tisou

 

 • Účasť na Dni hasičov

 

 • Účasť v projekte Planéta vedomostí

 

 • Účasť v projekte Komparo: 4., 6., 8., 9. ročník zo slovenského jazyka a literatúry, z matematiky, zo spoločensko-vednej a prírodovednej oblasti.

 

 • Účasť v projekte Škola podporujúca zdravie – Adamko

 

 • McDonalds školský pohár vo futbale

 

 • Jednota Cup školský pohár vo futbale - dievčatá

 

 • Exkurzie: 
  • Regionálna knižnica
  • Regionálne múzeum
  • Vlastivedné múzeum v Trebišove
  • Technické múzeum v Košiciach
  • Botanická záhrada v Košiciach

 

 • Výlety:
  • ZOO Košice + Dinopark
  • Čermeľ Košice
  • Poznávacie výlety do Košíc
  • ZOO Nyíregyháza
  • Kaštieľ v Bieli

 

Kultúrne predstavenia:

Výchovné koncerty: 2 x

Divadelné predstavenie v MsKs  - 1. – 4. ročník

 

Účasť v národných projektoch

 1. Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
 2. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (interaktívna tabuľa, notebook, tablety, wifi router)
 3. Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít – ukončený projekt
 4. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 5. Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
 6. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí (výchovná poradkyňa, metodické materiály)
 7. Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami – má za cieľ zmodernizovať polytechnickú výchovu žiakov na ZŠ – ako nepilotná škola
 8. Projekt AMV
 9. Inovačné trendy vzdelávania učiteľov ANJ
 10. Overenie profesijných a jazykových kompetencií učiteľov s rozšírenou kvalifikáciou na výučbu anglického jazyka v primárnom vzdelávaní
 11. Škola otvorená všetkým – ŠOV – operačný program ľudské zdroj

 

Záujmové krúžky v školskom roku 2016/2017 (35 krúžkov):

Najkrajšia rozprávka

Múdra sova

Poslúchaj ma rúčka

Miš – maš

Fitlopta

Šachový krúžok

Futbalový krúžok

Basketbalový krúžok

Tvorivá dramatika

Krúžok mažoretiek pre 5. 6. a 9. ročník

Mažoretky (len 4. ročník)

Varíme, pečieme 1

Varíme, pečieme 2

Varíme, pečieme 3

Turistika  a zábava s Ježišom

Krúžok informatiky 1

Krúžok informatiky 2

Matematika (6. ročník)

Zdravotnícky krúžok (6. – 8. ročník)

Volejbalový krúžok

Stolnotenisový krúžok

Futbalový krúžok chlapci (8. – 9. ročník)

Futbalový krúžok pre 3. – 4. ročník

Redakčný krúžok

Geografický krúžok

Matematický krúžok pre 6. ročník

Matematický krúžok pre 5. ročník

Strelecký krúžok

Basketbalový krúžok pre 3. a 4. ročník

Rybársky krúžok

Ručné práce

Hravé čítanie (6. – 7. ročník)

Smelí námorníci

Vševedko

Veselé varechy

 

Z národného projektu ŠOV – Škola otvorená všetkým (20 krúžkov):

Veselé písmenká

Hry so spevom

Usilovné včeličky

Dobre vedieť

Pravopisné finty

Ochrana prírody

Hello children!

Recyklománia

Mladý športovec

Šikovný Adamko

Číselkovo

Šikovníci

Kreatívne popoludnie

Pohybové hry

Maľujeme a tvoríme s radosťou

Bystré hlavičky

Mladý chemik

Mladý fyzik

Mladý matematik

 

 

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy

 

Škola využívala na výchovno-vzdelávacie účely 35 učební, z toho odborné:

  • odborná učebňa chémie s interaktívnou tabuľou
  • odborná učebňa fyziky s interaktívnou tabuľou
  • odborná učebňa matematiky s interaktívnou tabuľou a hlasovacím zariadením
  • odborná učebňa biológie vybavená projektorom a notebookom
  • 3 učebne informatiky
  • multimediálna odborná učebňa cudzích jazykov
  • poloodborná učebňa hudobnej výchovy
  • ďalších 7 učební vybavených interaktívnou tabuľou
  • učebne na technickú výchovu – dielne, cvičná kuchyňa, svet práce

 

Na vyučovanie telesnej výchovy sa využívala telocvičňa, gymnastická miestnosť, športové ihriská, v zimnom období ihrisko na korčuľovanie.

V uplynulom školskom roku sa konala bežná vnútorná a vonkajšia údržba budovy.

- Na údržbu budovy sme vynaložili 594,12 €

- Na údržbu budovy ŠJ – výmena okien za 1896,00 €

- V uplynulom školskom roku sme si mohli dovoliť zakúpiť:

- učebné pomôcky  a knihy za 5298,35 €

- výpočtovú techniku za 2130,87 €

 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov za kalendárny rok 2016

 

Normatívny príspevok – na osobné náklady:           692 629 €

  • na prevádzku                                     101 845 €

117 272 € - 15 427 € ( z roku 2015)

  • spolu:                                                794 474 €
  • na ŠKD:                                            71 942 €
  • na ŠJ:                                                 65 500 €

 

Nenormatívny príspevok  - na asistentov učiteľa k zdravotne postihnutým žiakom 34 768 €

Na asistentov učiteľa zo sociálne znevýhodneného prostredia                                  11 830 €

Na lyžiarsky kurz                                                                                                         6 000 €

Na Školu v prírode                                                                                                       3 100 €

Na učebnice anglického jazyka a prvouky                                                                   2  123 €

 

 

2. o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov

 

- výška príspevku        1,66 € na 1 žiaka

1 € na 1 žiaka v hmotnej núdzi

 

V školskom roku 2016/2017 tieto príspevky činili 908,58 €.

 

3. o finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy   

 

V školskom roku 2016/2017 si 365 žiakov uplatnilo nárok na vzdelávací poukaz.

Hodnota 1 vzdelávacieho poukazu je 31 €, čo znamená pre školu príjem spolu: 11 315 €.

Na škole pracovalo 45 záujmových útvarov. Finančné prostriedky sa použili na motiváciu učiteľov viesť krúžok a ocenenie ich práce.

 

4. o finančných prostriedkoch získaných od sponzorov      

 

V školskom roku 2016/2017 bol príjem 773,49 €

K 31. 08. 2017 stav na sponzorskom účte  959,77 €

 

5. iné finančné prostriedky:

  • z prenájmu priestorov: 3197,37 €
  • zo zberu druhotných surovín: 336,60,- €
  • dopravné pre žiakov od KŠÚ: 11 137,02 €
  • dopravné pre žiakov z Fejséša od mesta: 1459,12 €

 

 

Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh v školskom roku 2016/2017

 

Výchovu a vzdelávanie sme uskutočňovali podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2 a školských vzdelávacích programov prispôsobených podmienkam projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (ďalej len Projekt) v 3. - 4. roč.  a v 7.- 9. roč. V 1. – 4. ročníku sa osvedčili voliteľné predmety Hudobno-dramatická výchova, Mladý záchranár, Zábavná angličtina, Poznaj a chráň, Rozvoj čitateľskej gramotnosti.

V 5. – 9. ročníku sa osvedčili voliteľné predmety Konverzácia v slovenskom jazyku, - 5., 6., 7. Roč., Rozvoj čitateľskej gramotnosti – 8., 9. roč., Praktiká z fyziky – 6., 7. roč.,

Praktiká z biológie – 8. roč., Praktiká z chémie – 9. roč., Regionálna výchova – 5. roč., Rodinná výchova – 8. roč., Výchova k manželstvu a rodičovstvu – 9. roč.,

Rozvoj matematickej gramotnosti – 8. - 9. roč.

V jednej triede 7. ročníka a v jednej triede 8. ročníka sme zaviedli pre skupinu chlapcov vyučovanie športovej prípravy. Jedna trieda v 5. ročníku (pre žiakov 5. a 6. roč.) a jedna trieda v 8. ročníku (pre žiakov 7.,8., 9. roč.) sa vzdelávala podľa variantu A učebného plánu pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Žiaci špeciálnej triedy v 9. ročníku sa vzdelávali podľa učebného plánu na základe Rámcového programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia.

Vo výchovno-vzdelávacej práci v školskom klube sme postupovali podľa Výchovného programu platného od 01. 09. 2009, prepracovaného v šk. roku 2013/2014, tak ako sme to naplánovali. Činnosť v školskom klube prebiehala bez problémov v úzkej spolupráci s triednymi učiteľmi 1. - 5. ročníka.

Škola v rámci výchovy a vzdelávania postupovala v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v slovenskom jazyku  a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu humanizmu, porozumenia, znášanlivosti a tolerancie.

V záujme efektívneho rozvíjania komunikačnej kompetencie v štátnom jazyku sme vyučovali predmety Konverzácia v slovenskom jazyku, Rozvoj čitateľskej gramotnosti, Hudobno-dramatická výchova, pracovali záujmové útvary tvorivej dramatiky, redakčný krúžok školského časopisu Stonožka, zapojili sme sa do projektu TASR pre školy, využívali sme služby a podujatia verejných knižníc, v školskej knižnici sme organizovali rôzne súťaže a zaujímavé podujatia. Zapájali sme sa do väčšiny literárnych súťaží a boli sme úspešní v olympiáde zo slovenského jazyka. Vo všetkých vyučovacích predmetoch sme naďalej venovali zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, rozvoju čitateľskej gramotnosti, schopnosti argumentovať a pracovať s informáciami. Využívali sme vlastný komplexný program rozvoja čitateľskej gramotnosti od 1. po 9. ročník. V zmysle tohto programu koordinátorky RČG systematicky usmerňovali prácu vyučujúcich všetkých predmetov v tomto smere. Efektívny rozvoj komunikačných kompetencií a rozvoja čitateľskej gramotnosti musí naďalej zostať v centre pozornosti nás všetkých.

Naďalej sme venovali zvýšenú pozornosť žiakom zo SZP.  V druhej polovici školského roka sme sa zapojili do projektu ŠOV – Škola otvorená všetkým zameraný na domácu prípravu  a vedenie krúžku prevažne pre žiakov zo SZP. V spolupráci so zriaďovateľom, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, Štátnou políciou, psychológom a rodičom sme sa snažili riešiť problémy s dochádzkou, správaním aj vzdelávacími výsledkami. Vytvárali sme aj vhodné individuálne podmienky aj za pomoci asistentov učiteľa, najmä pri adaptácii žiakov 1. ročníka na školské prostredie.

Osvedčili sa návštevy v rodinách týchto žiakov a riešenie problémov vo výchovnej komisii za účasti rodiča aj žiaka. Pri návštevách bola nápomocná pomoc sociálnych pracovníkov z projektu ŠOV.

Jedným z nástrojov ilúzie v prostredí základnej školy je aj celodenný výchovný systém (CVS) v ktorom sa realizuje systematické, komplexné výchovné pôsobenie na žiaka a zároveň príprava na vyučovanie, prípadne doučovanie, pričom sa v čo najväčšej možnej miere eliminujú negatívne vplyvy rodinného a sociálneho prostredia na žiaka. V CVS sme využívajli zaujímavé, aktivizujúce pedagogické metódy, ktoré mali za úlohu motivovať žiaka k zmysluplnej činnosti a rozvíjať jeho záujmovú orientáciu.

Vo vzdelávacom procese sme sa vo väčšej miere zamerali na využívanie komplexných aktivizujúcich vyučovacích metód, čo sa možno aj odrazilo na našich vzdelávacích výsledkoch. V tomto smere musia ešte viac popracovať metodické orgány, ktoré zodpovedajú za odbornú úroveň vyučovacích predmetov jednotlivých vzdelávacích oblastí a ktorí by mali organizovať viac interných vzdelávaní v tomto smere a nabádať svojich členov k efektívnejšiemu využívaniu poznatkov získaných v kontinuálnom vzdelávaní.

Podarilo sa aj zásluhou projektu ŠOV pomocou odborných pracovníkov znížiť počet neospravedlnených hodín.

Za cieľom zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory  v stredných školách sme v tomto školskom roku venovali zvýšenú pozornosť materiálno-technickému a priestorovému zabezpečeniu výučby predmetu technika. Keďže ostatné prírodovedné učebne aj učebňa matematiky sú už pomerne dobre vybavené.

V oblasti výchovy k ľudským právam sme uplatňovali multikultúrnu výchovu, program boja proti obchodovaniu s ľuďmi v spolupráci s CPPPaP, výchovu k partnerstvu v spolupráci s RÚVZ, ľudské práva a práva dieťaťa sa výrazne uplatnili pri tvorbe školského poriadku, vo fungovaní žiackej rady a snažili sme sa o všestranne dobré humánne, tolerantné a korektné medziľudské vzťahy v školskom prostredí.

V zmysle plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so ZZ na roky 2014-2020 sme veľkú pozornosť venovali sprístupňovaniu obsahu vzdelávania pre žiakov s jednotlivými druhmi zdravotného postihnutia, zabezpečili sme väčšiu mieru individualizovanej podpory pre žiakov so ZZ v rámci troch špeciálnych tried aj individuálne za pomoci asistentov učiteľa.

V našich žiakoch sme pestovali kladný vzťah k mestu a blízkemu regiónu najmä prostredníctvom predmetu Regionálna výchova ale aj zapájaním sa do aktivít organizovaných v meste a regióne.

V rámci vzdelávania vo finančnej oblasti sme využívali ucelený dokument aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti a vlastný školský program rozvoja finančnej gramotnosti. Zorganizovali sme projektový deň zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti. Tento program bude treba ešte zdokonaľovať najmä na 2. stupni a zaviesť spôsob kontroly stavu a úrovne rozvoja finančnej gramotnosti.

V oblasti environmentálnej, protidrogovej a zdravotnej výchovy sme postupovali podľa zaužívaných rozpracovaných výchovných programov, ktoré sa nám aj v tomto školskom roku javili ako účinné.

Mediálna výchova bola tradične na veľmi dobrej úrovni. Okrem tradičných aktivít sa zorganizovali výstavy fotografií.

Voľnočasové aktivity boli veľmi rôznorodé aj vďaka veľkému výberu záujmových útvarov, ale zamerali sme sa predovšetkým na posilnenie výchovy k zdravému životnému štýlu, k rozvoju športových aktivít, ale aj k vzdelávaniu v oblasti zdravej výživy. Zapojili sme sa do projektov „Hovorme o jedle“ aj „Hravo ži zdravo“.

Kultúrne aktivity školy boli tiež už tradične na veľmi dobrej úrovni.

Splnenie hlavných úloh vytýčených na uplynulý školský rok možno celkove hodnotiť kladne. Nepodarilo sa opäť z objektívnych príčin zabezpečiť praktický výcvik na DDI.

 

 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

 

Silná  a nadpriemerná stránka školy:

 

 • odbornosť, profesionalita a vzájomná podpora pedagógov, ich súdržnosť a aktivita
 • prístup učiteľov k žiakom, klíma školy
 • zameranie školy – každý žiak sa môže uplatniť
 • vybavenie školy technikou a pomôckami, využívanie inovatívnych metód
 • výsledky, úspechy, uplatnenie absolventov
 • mimoškolské akcie (výlety, exkurzie, škola v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik)
 • ochota pracovníkov školy ku zmenám zapájaním sa do  projektov podporujúcich a modernizujúcich školu
 • pestrý výber záujmových útvarov
 • výborné  uplatnenie výchovných programov
 • maximálna starostlivosť o žiakov so ŠVVP
 • zlepšenie prospechu u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

 

 

Priemerná a slabšia stránka školy:

 

 • neustále sa prehlbujúce ťažkosti komunikácie a porozumenia v štátnom jazyku    (vplyv dvojjazyčného prostredia)
 • neustály nárast počtu žiakov s poruchami učenia, správania, ale aj s mentálnym postihnutím
 • pri starostlivosti o slaboprospievajúcich žiakov  slabá podpora zo strany rodičov
 • nedostatočné využívanie sebahodnotenia žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese

 

 

 

Opatrenia

 

 1. Na všetkých vyučovacích hodinách vo všetkých vyučovacích predmetoch neustále  rozvíjať čitateľskú gramotnosť a aktívnu komunikáciu žiakov v slovenskom jazyku. Motivovať žiakov k tomu, aby viac používali štátny jazyk v komunikácii                žiak – učiteľ, žiak – žiak.

 2. Zvýšenú pozornosť venovať výberu a príprave nadaných žiakov na predmetové súťaže a olympiády.

 3. Využiť voliteľné hodiny RČG v 3., 4., 8. a 9. roč. a RMG v 8. a 9. roč. k dôkladnejšej príprave na celoslovenské Testovanie – 5 a Testovanie – 9. V 7. ročníku konverzácia v slovenskom a anglickom jazyku.

 4. Na vyučovacích hodinách cudzích jazykov vo väčšej miere využívať IKT a dať väčší priestor rozvoju komunikačných schopností žiakov aj prepájaním cudzieho jazyka s ostatnými predmetmi. Zamerať sa na dramatickú výchovu a hranie rolí.

 5. V každej vzdelávacej oblasti na zvýšenie motivácie a záujmu žiakov využívať skupinové a problémové vyučovanie a v budúcnosti väčšiu pozornosť venovať vlastnej tvorivosti žiakov. Uskutočňovať priebežné hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka s motivačným charakterom.

 6. Upevňovať v žiakoch pozitívny vzťah k Zemi, k tradíciám, k ostatným ľuďom, veku primeraným spôsobom im približovať tému holokaustu a viesť ich k verejnému odsudzovaniu národnostnej a etnickej neznášanlivosti.

 7. Konzultačné hodiny si naplánovať v popoludňajších hodinách a využiť ich aj za pomoci asistentov učiteľa, okrem iného aj na pomoc zaostávajúcim žiakom .

 8. Vylepšenie vzťahov medzi školou a rodinou. Začať budovaním vzťahov

         žiak – učiteľ – rodič v rámci jednotlivých tried.

 

 

 

Absolventi:  

Počet žiakov 9. ročníka: 55

Počet prijatých

- na gymnáziá: 9 žiakov

- na hotelové akadémie: 2 žiaci

- na SPŠ elektrotech.: 1 žiak

- na SOŠ -  4- ročné: 19 žiakov

- na SOŠ – 3- ročné: 21 žiakov

- na Spojená škola – 2- ročné: 1 žiak

- do pracovného pomeru: 2 žiaci

 

Žiaci vzdelávaní v zahraničí, ktorí na našej škole ukončili povinnú školskú dochádzku:  2 žiaci.

                                              

 

 

 

V Kráľovskom Chlmci 31. 08. 2017                      ––––––––––––––––––––

                                                                                   Mgr. Dana Hudáková

                                                                                 poverená  riaditeľka školy

 

 

 

 

 

Správa prejednaná na zasadnutí pedagogickej  rady  dňa 30. 06. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie

 

 

 1. Rada školy sa na svojom zasadnutí, dňa 19. 06. 2017 oboznámila so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v podmienkach školy v školskom roku 2016/2017.
 2. Správa je podrobná a hlavné úlohy školy sú podrobené dôkladnej analýze.
 3. Rada školy berie na vedomie správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy.

 

 

 

 

 

V Kráľovskom Chlmci 19. 06. 2017                                  ––––––––––––––––––––––

                                                                                                       predseda RŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa schválená zriaďovateľom školy:

 

Dňa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
 • 0566321611
  0911 280 964

Fotogaléria