Navigácia

Základná škola, Kossutha 56, 077 01  Kráľovský Chlmec

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,

jej výsledkoch a podmienkach školy

v školskom roku 2017/2018

 

 

 

 

 

Základná škola

L. Kossutha 56

077 01  Kráľovský Chlmec

 

Číslo tel.: 056/63 216 11        Číslo faxu: 056/63 216 11

 

Internetová adresa: www.zskossutkch.edupage.sk

 

Elektronická adresa: riaditel.zs@pobox.sk

 

Zriaďovateľ školy: Mesto Kráľovský Chlmec

 

Vedúci zamestnanci:  

PhDr. Róbert Berta  – riaditeľ školy

Mgr. Zuzana Musková – zástupkyňa riaditeľa pre II. stupeň

Mgr. Dana Hudáková – zástupkyňa riaditeľa pre I. stupeň

Elena Kendiová – vedúca hospodársko právneho úseku

Mária Krausová – vedúca školskej jedálne

 

Rada školy:

Predseda: Marta Čarnakovičová

 

Členovia:

Mgr. Zuzana Bohácsová

Darina Palágyiová

JUDr. Peter Pandy

Anita Horváthová

Beáta Czapová

Bc. Andrea Ondriášová

Ing. Alexander Fedor

Mgr. Beáta Molnárová

PharmDr. Peter Kuczmann

Tünde Fekeová

 

Údaje o počte žiakov:

 

V školskom roku 2017/2018 mala škola k 15. 09. 2017  474 žiakov, v 26 triedach, k 

1. augustu 2018 486 žiakov, z toho 31 žiakov plnilo povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom - 30 žiakov v zahraničí, 1 žiak sa vzdelával zo zdravotných dôvodov individuálne.

Z celkového počtu 489 žiakov:

v 1. – 4. roč.: 244 žiakov v 11 triedach, 12 žiakov v zahraničí

v 5. – 9. roč.: 245 žiakov v 15 triedach, 21 žiakov v zahraničí, 1 žiak individuálne vzdelávaný

 

Z celkového počtu žiakov bolo 87 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Z nich 39 žiakov bolo individuálne začlenených, 16 žiakov navštevovalo 2 špeciálne triedy, pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím variant A, 1 žiak sa zo zdravotných dôvodov vzdelával individuálne, 41 žiakov so ŠVVP zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V dvoch triedach 8. a 9. ročníka sa diferencovane vyučovala športová príprava pre chlapcov.

    

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka

 

Na školský rok 2018/2019 sa do 1. ročníka zapísalo 71 žiakov, z toho 2 žiaci majú na odporúčanie psychológa a všeobecného lekára odklad začiatku školskej dochádzky o 1 rok.

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

Výchovno-vyučovacie výsledky podľa tried a ročníkov

 

I. stupeň

 

I.A  

Triedna učiteľka: Mgr. Viola Rudasová

Spolu 23 žiakov, z toho 14 dievčat

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 1

Prospeli: 23 žiakov, z toho s výborným prospechom 20 žiakov

Neprospeli: 0 žiakov

Priemerný prospech z  predmetov: SJL – 1,30,  ZBA  - 1,08, MAT – 1,21, Prv – 1,17, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, VÝV-1,00, HUV – 1,13,  HDV – 1,08, TŠV – 1,00                 

Celkove: 1,09

Počet vymeškaných hodín spolu: 2314 hod.

Priemer na 1 žiaka: 100,60 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

I.B  

Triedna učiteľka: Mgr. Lýdia Mihalčíková

Spolu 25 žiakov, z toho 6 dievčat

Z celkového počtu 1 žiak sa vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 3

Prospeli: 23 žiakov, z toho s výborným prospechom 17 žiakov

Neprospeli: 1 žiak s opravnou skúškou

Nehodnotení: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech z  predmetov: SJL – 1,31,  ZBA  - 1,27, MAT – 1,31, Prv – 1,22, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, VÝV-1,04, HUV – 1,04,  HDV – 1,04, TŠV – 1,00                 

Celkove: 1,24

Počet vymeškaných hodín spolu: 2367 hod.

Priemer na 1 žiaka: 98,62 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

I.C  

Triedna učiteľka: PaedDr. Gabriela Királyová

Spolu 23 žiakov, z toho 8 dievčat

Z celkového počtu 0 žiakov sa vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 2

Prospeli: 20 žiakov, z toho s výborným prospechom 12 žiakov

Neprospeli: 3 žiaci

Nehodnotení: 0 žiakov v zahraničí

Priemerný prospech z  predmetov: SJL – 2,00,  ZBA  - 1,13, MAT – 1,81, Prv – 1,95, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, VÝV-1,00, HUV – 1,13,  HDV – 1,00, TŠV – 1,00                 

Celkove: 1,32

Počet vymeškaných hodín spolu: 3026 hod.

Priemer na 1 žiaka: 131,56 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

1. ročník

Spolu 71 žiakov, z toho 28 dievčat

Z celkového počtu: 1 žiak sa vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 6

Prospeli: 64 žiakov, z toho 49 žiakov s výborným prospechom

Neprospeli: 4 žiaci

Nehodnotení: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech za 1. ročník: 1,22

Do vyššieho ročníka postúpilo 67 žiakov bez žiakov vzdelávaných v zahraničí.

 

II.A 

Triedna učiteľka: Mgr. Enikő Pribulová

Spolu 25 žiakov, z toho 16 dievčat z celkového počtu 1 žiak sa vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 1

Prospeli: 23 žiakov, z toho s výborným prospechom 12 žiakov, s vyznamenaním 19 žiakov, veľmi dobre 1 žiak

Neprospeli: 1 žiak s opravnou skúškou

Nehodnotení: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech z predmetov: SJL – 1,88,  ZBA  - 1,21, MAT – 1,71, PRV – 1,38, MLZ – 1,46, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, VÝV-1,00, HUV – 1,13,  HDV – 1,25, TŠV – 1,00          

Celkove: 1,27

Počet vymeškaných hodín spolu: 2800 hod.

Priemer na 1 žiaka: 116,67 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

II.B 

Triedna učiteľka: Mgr. Monika Liszkaiová

Spolu 21 žiakov, z toho 10 dievčat

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 1

prospeli: 21 žiakov, z toho s výborným prospechom 10 žiakov, s vyznamenaním 13 žiakov, veľmi dobre 2 žiaci

Neprospeli: 1 žiak s opravnou skúškou

Nehodnotení: 0 žiakov v zahraničí

Priemerný prospech z predmetov: SJL-2,15,  ZBA- 1,40, MAT – 1,95, PRV – 1,65, MLZ – 1,00, ETV – 1,00,  NÁV – 1,05, VÝV-1,05, HUV – 1,15,  HDV – 1,00, TŠV – 1,10

Celkove: 1,31

Počet vymeškaných hodín spolu: 2257 hod.

Priemer na 1 žiaka: 107,47 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

II.C 

Triedna učiteľka: PaedDr. Alžbeta Tóthová

Spolu 19 žiakov, z toho 10 dievčat

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 0

Prospeli: 18 žiakov, z toho s výborným prospechom 14 žiakov, s vyznamenaním 14 žiakov, veľmi dobre 2 žiaci

Neprospeli: 1 žiak

Nehodnotení: 0 žiakov v zahraničí

Priemerný prospech z predmetov: SJL-1,73,  ZBA- 1,47, MAT – 1,57, PRV – 1,68, MLZ – 1,47, ETV – 1,00,  NÁV – 1,00, VÝV-1,15, HUV – 1,15,  HDV – 1,00, TŠV – 1,05

Celkove: 1,29

Počet vymeškaných hodín spolu: 1664 hod.

Priemer na 1 žiaka: 87,57 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

2. ročník

Spolu 65 žiakov, z toho 36 dievčat

Z celkového počtu žiakov: 1 žiak v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 2 žiaci

Prospeli: 61 žiakov z toho 36 žiakov s výborným prospechom, s vyznamenaním 46 žiakov, veľmi dobre 5 žiaci, neprospela 1 žiačka

Neprospeli:2 žiaci s opravnou skúškou

Nehodnotení: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech za 2. ročník: 1,29

Do vyššieho ročníka postúpilo 61 žiakov bez  žiaka vzdelávaného v zahraničí

 

III.A

Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Musková

Spolu 25 žiakov, z toho 16 dievčat

Z celkového počtu 3 žiaci sa vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 1

Prospeli: 22 žiakov, s vyznamenaním 16 žiakov, z toho s výborným prospechom 15 žiakov, veľmi dobre prospeli 3 žiaci

Nehodnotení: 3 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech z predmetov: SJL – 1,59,  RČG – 1,36, ANJ – 1,27, MAT – 1,68, PRI – 1,58, INF – 1,14, VLA- 1,73, VÝV-1,00, HUV – 1,05, TŠV – 1,00, PRV – 1,00,  ETV – 1,00, NÁV – 1,00

Celkove: 1,26

Počet vymeškaných hodín spolu: 1888 hod.

Priemer na 1 žiaka: 85,82

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

III.B

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Kočišová

Spolu 24 žiakov, z toho 10 dievčat

Z celkového počtu 5 žiaci sa vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 0

Prospeli: 24 žiakov, s vyznamenaním 19 žiakov, z toho s výborným prospechom 23 žiakov, veľmi dobre  prospeli 7 žiaci

Nehodnotení: 5 žiakov v zahraničí

Priemerný prospech z predmetov: SJL-1,78,  RČG – 1,32, ANJ – 1,26, MAT – 1,73, PRÍ – 1,58, INF – 1,00, VÝV-1,00, HUV – 1,05, TŠV – 1,00, ETV – 1,00, NÁV – 1,00,  VLA – 1,68, PRV- 1,00

Celkove: 1,29

Počet vymeškaných hodín spolu: 1635 hod.

Priemer na 1 žiaka: 86,05 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 5 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0,26 hod.

 

3. ročník

Spolu 49 žiakov, z toho 26 dievčat

Z celkového počtu 8 žiaci sa vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 1 žiak

Prospeli: 41 žiakov z toho 31 žiakov s vyznamenaním, z toho s výborným prospechom 23 žiakov, veľmi dobre 7 žiaci

Neprospeli: 0 žiakov

Nehodnotení: 8 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech za 3. ročník: 1,27

Do vyššieho ročníka postúpilo 41 žiakov bez 8 žiakov vzdelávaných v zahraničí

 

IV.A

Triedna učiteľka: Mgr. Ildikó Dobosová

Spolu 20 žiakov, z toho 8 dievčat, z celkového počtu 2 žiaci sa vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 6 žiakov

Prospeli: 18 žiakov: s vyznamenaním 6 žiakov z toho s výborným prospechom 6 žiaci veľmi dobre 7 žiaci

Neprospeli: 0

Nehodnotený: 2 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech z predmetov: SJL-2,22,  ANJ – 1,77, RČG – 1,50, MAT – 2,05, PRI – 2,05,VÝV-1,00, HUV – 1,22, TŠV – 1,05, INF – 1,11, VLA – 1,94, ETV – 1,41, NÁV – 1,00, PJH – 1,77, PRV – 1,27

Celkove: 1,52

Počet vymeškaných hodín spolu: 1446 hod.

Priemer na 1 žiaka: 80,30 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.

 

IV.B

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Paprčková

Spolu 21 žiakov, z toho 10 dievčat

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 3 žiaci

Prospeli: 21 žiakov: s vyznamenaním 15 žiakov z toho s výborným prospechom 9 žiaci veľmi dobre 3 žiaci

Neprospeli:0

Nehodnotení: 0

Priemerný prospech z predmetov: SJL-1,90, ANJ – 1,40, RČG – 1,35, MAT –1,86, PRÍ – 1,55, PJH – 1,30, INV – 1,05, VLA – 1,50, VÝV-1,15, HUV – 1,30, TŠV – 1,05, ETV – 1,22, NÁV – 1,00, PRV – 1,15

Celkove: 1,36

Počet vymeškaných hodín spolu: 2285 hod.

Priemer na 1 žiaka: 108,76 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 1 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0,05 hod.        

 

IV.C

Triedna učiteľka: Marta Čarnakovičová

Spolu 18 žiakov, z toho 9 dievčat

Z celkového počtu žiakov 0 žiakov sa vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 0

Prospeli: 18 žiakov: s vyznamenaním 13 žiakov z toho s výborným prospechom 11 žiakov veľmi dobre 4 žiaci

Neprospeli: 0 žiakov

Nehodnotení: 0

Priemerný prospech z predmetov: SJL-1,83,  ANJ – 1,39, RČG – 1,28, MAT – 1,78, PRÍ – 1,38, PJH – 1,16, INV – 1,00, VLA – 1,33, VÝV-1,00, HUV – 1,00, TŠV – 1,00, ETV – 1,00, NÁV – 1,00, PRV – 1,00

Celkove: 1,32

Počet vymeškaných hodín spolu: 841 hod.

Priemer na 1 žiaka: 46,76 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0 hod.             

 

4. ročník

Spolu 59 žiakov, z toho 27 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa vzdeláva v zahraničí: 2 žiaci

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 9 žiaci

Prospeli: 57 žiakov: s vyznamenaním: 36 žiakov z toho s výborným prospechom: 26 žiakov veľmi dobre: 14 žiaci

Priemerný prospech za 4. ročník: 1,40

Do vyššieho ročníka postúpilo 57 žiakov bez 2 žiakov v zahraničí.

                                      

Celkové výsledky na I. stupni:

Za výchovno-vzdelávaciu prácu v 1. – 4. roč. zodpovedá: Mgr. Dana Hudáková – zástupkyňa riaditeľa.

Počet žiakov spolu: 244.

12 žiakov plnilo školskú dochádzku osobitným spôsobom v zahraničí.

Individuálne začlenených žiakov bolo 18 žiakov.

Prospeli spolu: 226 žiakov

S vyznamenaním 113 žiakov 2. – 4. roč.

Z toho so samými jednotkami 85 žiakov 2. – 4. roč.

Samé jednotky v 1. ročníku: 49 žiakov

26 žiakov prospelo veľmi dobre v  2. – 4. roč.

Neprospeli: 7 žiaci, z toho 3 žiaci s opravnou skúškou

Neklasifikovaní: 12 žiakov (v zahraničí)

 

Priemerný prospech na I. stupni podľa predmetov:

SJL    –   1,79      

MAT –    1,69

PRÍ    –   1,63

INF    –  1,06

VLA  –   1,63

ANJ    –  1,41

HUV  –  1,12

HDV  –  1,06

VÝV –   1,04

TŠV –    1,02

PRV –    1,08

MLZ –   1,31

ETV –    1,05

NÁV –   1,02

ZBA –    1,26

PJH –     1,41

Prvouka – 1,50

RČG – 1,36

 

Celkový priemerný prospech: 1,30

Poradie tried podľa prospechu:

 

 1. I.A – 1,09
 2. IV.C – 1,23
 3. I.B – 1,24
 1. III.A – 1,26
 2. II.A – 1,27
 3. II.C – 1,29
 4. III.B – 1,29
 5. II.B - 1,31
 6. I.C – 1,32
 7. IV.B – 1,36
 8. IV.A – 1,52

 

Správanie:

Znížené známky zo správania: 0

Počet riaditeľských pokarhaní: 1

Počet triednych pokarhaní: 3

Počet pochvál: 87

 

Dochádzka:

Počet vymeškaných hodín spolu za celý rok: 22 522 hod., oproti predchádzajúcemu roku zhoršenie o 779 hodín.

Priemer na jedného žiaka: 97,07 hod., oproti minulému roku zlepšenie o 4,86 hod.

Počet vymeškaných neospravedlnených hodín: 6 hod., zlepšenie o 33 hod.

Priemer na jedného žiaka: 0,02 hod., zlepšenie o 0,16 hod.

Poradie tried podľa dochádzky a priemerný počet vymeškaných hodín na 1 žiaka

 

1. IV. C – 46,71                                          

2. IV.A – 80,30

3. III.A – 85,82

4. III.B  - 86,00

5. II.C – 87,57

6. I.B – 98,62

7. I.A – 100,60

8. II.B – 107,47

9. IV.B – 108,76

10. II.A -  116,67

11. I.C – 131,56

 

Súťaž o Putovný pohár riaditeľa školy vyhrala IV.C trieda.

 

II. stupeň

 

V.A 

Triedna učiteľka:  PaedDr. Ildikó Pribulová Daková

Spolu: 27 žiakov, z toho 9 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa 1 žiak vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 2

Prospeli: 26 žiakov, z toho s vyznamenaním 16 žiakov z toho 5 žiakov s výborným prospechom, veľmi dobre 1 žiak

Neprospeli: 0

Nehodnotení: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,31      KSJ – 1,62      ANJ – 1,88     MAT – 1,42, INF – 1,00    DEJ – 1,96     GEO – 1,38     REV – 1,46, BIO – 1,5       ETV – 1,33      NÁV – 1,00    TECH – 1,27, VÝV – 1,23   HUV – 1,42      TŠV – 1,00                                                               

Celkove: 1,45

Počet vymeškaných hodín spolu: 2414

Priemer na 1 žiaka: 92,85

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0  hod.

 

V.B

Triedny učiteľ:  Mgr. Csaba Dako

Spolu: 27 žiakov, z toho 14 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa 1 žiak vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 6

Prospeli: 23 žiakov, z toho s vyznamenaním 10 žiakov z toho 4 žiaci s výborným prospechom, veľmi dobre 5 žiaci

Neprospeli: 3

Nehodnotení: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,92      KSJ – 2,38      ANJ – 2,34     MAT – 2,07, INF – 1,23      DEJ – 2,8       GEO – 1,96     REV – 2,23, BIO – 2,19      ETV – 1,16    NÁV – 1,12    TECH – 1,84, VÝV – 1,53    HUV – 1,53   TŠV – 1,27                                                                               

Celkove: 1,9

Počet vymeškaných hodín spolu: 5055

Priemer na 1 žiaka: 194,42

Počet neospravedlnených hodín: 34 hod.

Priemer na 1 žiaka: 1,3 hod.

Znížená známka zo správania stupeň 2: 0

 

5. ročník

Spolu 54 žiakov, z toho 23 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa vzdeláva v zahraničí 2 žiaci

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 8 žiakov

Prospeli: 49 žiakov, z toho s vyznamenaním 26 žiakov, z toho s výborným prospechom 9 žiakov, veľmi dobre 6 žiakov

Neprospeli: 3

Nehodnotení: 2 žiaci

Priemerný prospech:

za 5. ročník: 1,68

v špeciálnej triede: 2,02

Z celkového počtu 15 žiakov bude pokračovať štúdium v osemročnom gymnáziu

            

VI.A

Triedna učiteľka: Mgr. Ildikó Tóthová

Spolu: 24 žiakov, z toho 7 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa 3 žiaci vzdelávajú v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 4 žiaci

Prospeli: 20 žiakov

Neprospeli: 1

Nehodnotení: 3 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 3,09      KSJ – 2,85      ANJ – 2,71     MAT – 2,38   INF – 1,19    ETV – 1,33     NÁV – 1,11    FYZ – 2,66  VÝV – 1,23     HUV – 1,19   TŠV – 1,55     BIO – 2,9                           TECH – 2,19  OBN – 2,14    DEJ – 3,04     GEO – 2,42

Celkove: 2,12

Počet vymeškaných hodín spolu: 2851

Priemer na 1 žiaka: 135,76

Počet neospravedlnených hodín: 6 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0,28 hod.

 

VI.B

Triedna učiteľka:  Bc. Zuzana Kotorová

Spolu: 27 žiakov, z toho 10 dievčat

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 5

Prospeli: 22 žiakov, z toho s vyznamenaním 5 žiaci, z toho 1 žiak s výborným prospechom, veľmi dobre 9 žiakov

Neprospeli: 1

Nehodnotený: 3

Priemerný prospech:  SJL – 3,16    KSJ – 2,3    ANJ – 2,46     MAT – 2,58    FYZ – 2,71   INF – 1,29    DEJ – 2,38     GEO – 2,25  OBN – 1,63     BIO – 2,58      ETV – 1,36    NÁV – 1,10   TECH – 1,88   VÝV – 1,33    HUV – 1,42   TŠV – 1,84  

Celkove: 2,02

Počet vymeškaných hodín spolu: 3115

Priemer na 1 žiaka: 129,79

Počet neospravedlnených hodín: 22 hod.

Priemer na 1 žiaka: 0,92 hod.

 

VI.C

Triedna učiteľka: Mgr. Judita Daková

Spolu: 8 žiakov, z toho 4 dievčatá

Z celkového počtu žiakov sa 1 žiak vzdeláva v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 8 žiakov v špeciálnej triede

Prospeli: 7 žiakov                         

Nehodnotení: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,71      KSJ – 2,71      MAT – 2,53   VLA – 3,43  INF – 1,00       ETV – 1,5      VÝV – 1,14     HUV – 1,66   TŠV – 3,00      RRV – 1,29                      

Celkove: 2,04

Počet vymeškaných hodín spolu: 1519

Priemer na 1 žiaka: 217

Počet neospravedlnených hodín: 162 hod.

Priemer na 1 žiaka: 23,14 hod.

 

 6. ročník

Spolu 59 žiakov, z toho 21 dievčat

Z celkového počtu žiakov sa vzdeláva v zahraničí 7 žiakov

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 16 žiaci, z toho 8 žiakov v špeciálnej triede

Prospeli: 45 žiakov, z toho s vyznamenaním 10 žiakov, z toho s výborným prospechom 2 žiaci, veľmi dobre 11 žiakov

Neprospeli: 0

Nehodnotení: 7 žiaci v zahraničí

Priemerný prospech za 6. ročník: 2,6

Znížená známka zo správania: 2

Do vyššieho ročníka postúpilo 52 žiakov bez žiakov v zahraničí

 

VII.A

Triedna učiteľka: Mgr. Judita Fazekašová

Spolu: 17 žiakov, z toho 10 dievčat

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 2

Prospeli: 7 žiakov, z toho s vyznamenaním 4 žiaci, z toho 3 žiaci s výborným prospechom,

Priemerný prospech:  SJL – 3,05      KSJ – 2,86      ANJ – 2,88     MAT – 2,82   FYZ – 2,82   INF – 1,23    DEJ – 3,00     GEO – 2,23   OBN – 1,41    BIO – 3,05    ETV – 2,33    NÁV – 1,00  TECH – 2,00   VÝV – 1,94   HUV – 1,64   TŠV – 1,33                                                                   

Celkove: 2,21

Počet vymeškaných hodín spolu: 2029

Priemer na 1 žiaka: 119,35

Počet neospravedlnených hodín: 24 hod.

 

VII.B

Triedna učiteľka: PaedDr. Edita Gérešiová

Spolu: 17 žiakov, z toho 5 dievčat

Počet začlenených žiakov so ŠVVP: 3

Prospeli spolu: 14 žiakov: s vyznamenaním 4 žiaci, z toho so samými jednotkami 1 žiak, veľmi dobre 3 žiaci

Priemerný prospech:  SJL – 2,64      KSJ – 3,33       ANJ/1 – 2,64   MAT – 2,21   DEJ – 2,50     TECH – 1,78   GEO – 2,35    OBN – 2,28  BIO – 2,64   CHEM – 2,42  VÝV – 1,07   HUV – 1,5  

 TŠV – 1,28       ETV – 1,0      NÁV – 1,00    FYZ – 2,64    

Celkove: 2,03

Znížená známka zo správania: 0

Počet vymeškaných hodín: 1816 hod.

Priemer na 1 žiaka: 129,71 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 29 hod.

Priemer na 1 žiaka: 2,07 hod.

 

VII.C

Triedny učiteľ: Mgr. Albert Páll

Spolu: 14 žiakov, z toho 5 dievčat

Počet začlenených žiakov so ŠVVP: 1

Prospeli spolu: 12 žiakov: s vyznamenaním 3 žiaci, veľmi dobre 2 žiaci

Priemerný prospech:  SJL – 3,29      KSJ – 3,33      ANJ/1 – 3,15   MAT –3,14     DEJ – 3,07  TECH – 2,64    GEO – 2,21    OBN – 1,71     BIO – 3,36  VÝV – 2,0    HUV – 1,79   TŠV – 1,24    ETV – 2,0    NÁV – 1,00    FYZ – 3,14     

Celkove: 2,43

Počet vymeškaných hodín: 1885 hod.

Priemer na 1 žiaka: 134,64 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 0 hod.

          

7. ročník:  

Spolu: 48 žiakov, z toho 20 dievčat                                      

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 6 žiakov

Prospeli spolu: 42 žiakov, s vyznamenaním: 11 žiakov, z toho so samými jednotkami: 4 žiaci, veľmi dobre: 5 žiaci                             

Priemerný prospech: 2,22                                  

Do vyššieho ročníka postúpilo 48 žiakov

 

VIII.A

Triedna učiteľka: Mgr. Renáta Balogh-Tárczy

Spolu: 21 žiakov, z toho 7 dievčat

Z celkového počtu  žiakov 1 žiak sa vzdeláva v zahraničí

Počet začlenených žiakov so ŠVVP: 7

Prospeli spolu: 20 žiakov: s vyznamenaním 6 žiaci, z toho so samými jednotkami 1 žiak, veľmi dobre 1 žiak

Nehodnotený: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,84    RČG – 2,52    ANJ/1 – 2,73     RUJ2 – 3,42   NEJ2 – 1,54   MAT – 2,63    DEJ – 2,84     GEO – 2,26     OBN – 2,11    BIO – 2,57   TŠV – 1,7      ETV- 1,6    NÁV – 1,00     FYZ – 2,78   CHE – 2,89    RMG – 2,7   ROV – 1,83                                          

Celkove: 2,33

Znížená známka zo správania: 1 žiak stupeň 2

Počet vymeškaných hodín: 3165 hod.

Priemer na 1 žiaka: 158,25 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 59 hod.

Priemer na 1 žiaka: 3,1 hod.

 

VIII.B

Triedna učiteľka: Mgr. Júlia Marciová

Spolu: 21 žiakov, z toho 8 dievčat

Počet začlenených žiakov so ŠVVP: 4 žiaci

Prospeli spolu: 9 žiakov: s vyznamenaním 4 žiaci, veľmi dobre 2 žiaci

Neprospeli: 2

Nehodnotení: 0

Priemerný prospech:  SJL – 3,46    RČG – 2,42    ANJ/1 – 2,71     RUJ 2 - 3,20   NEJ2-2,14        MAT – 3,14   DEJ – 2,9     GEO – 2,04    OBN – 2,42     BIO – 3,04     ETV – 1,66        RMG – 2,78   TŠV – 1,21      NÁV – 1,44   ROV- 1,21    CHE – 2,95      ŠPP – 1,41                                                                                                    

Celkove: 2,4

Počet vymeškaných hodín spolu: 3140 hod.

Priemer na 1 žiaka: 149,52 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 88 hod.

Priemer na 1 žiaka: 4,19 hod.

 

8. ročník:  

Spolu: 42 žiakov, z toho 15 dievčat                                      

Z celkového počtu žiakov v zahraničí: 1 žiak

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 11 žiakov

Prospeli spolu: 39 žiakov, s vyznamenaním: 10 žiakov, z toho so samými jednotkami: 1 žiak , veľmi dobre: 3 žiac

Nehodnotení: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech za 8. ročník: 2,37

Znížené známky zo správania stupňa 2: 2 žiaci , stupňa 3: 2 žiaci

Do vyššieho ročníka postúpilo: 39 žiakov bez žiakov v zahraničí

 

IX.A

Triedna učiteľka: RNDr. Iveta Slovinská

Spolu: 17 žiakov, z toho 12 dievčat

Z celkového počtu žiakov v zahraničí: 1 žiak

Počet začlenených žiakov so ŠVVP: 2 žiaci

Prospeli spolu: 16 žiakov: s vyznamenaním 4 žiaci, z toho so samými jednotkami 2 žiaci, veľmi dobre 2 žiaci

Nehodnotení: 1 žiak v zahraničí

Priemerný prospech:  SJL – 2,94    RČG – 2,5    ANJ/1 – 2,43    RUJ/2 – 2,75     NEJ – 2,67      FYZ – 2,6     BIO – 2,50    CHEM – 2,31 DEJ – 2,56    GEO – 1,81   MAT – 2,69    TŠV – 1,05    XCH – 1,63     VÝU – 1,19        VMR – 1,13      RMG – 2,63                                       

Celkove: 2,18

Znížená známka zo správania: 1

Počet vymeškaných hodín: 2215 hod.

Priemer na 1 žiaka: 84,00 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 190 hod.

Priemer na 1 žiaka: 11,88 hod.

 

IX.B

Triedna učiteľka: PhDr. Tímea Dajková

Spolu: 16 žiakov, z toho 6 dievčat

Počet začlenených žiakov so ŠVVP: 2 žiaci  

Z celkového počtu sa 1 žiak vzdeláva v zahraničí  

Prospeli spolu: 15 žiakov: s vyznamenaním 2 žiaci, z toho so samými jednotkami 1 žiak, veľmi dobre 4 žiaci

Neprospeli: 0

Priemerný prospech:   SJL – 3,4        RČG – 3,1      ANJ/1 – 2,66 NEJ/2 –1,75   RUJ/2 – 3,57 FYZ – 2,8        BIO – 2,67     CHEM- 2,67     DEJ- 2,27       GEO – 2,2       MAT – 3,4      TŠV – 1,13   VMR – 1,4     VÝU – 1,4       RMG – 3,2      XCH – 1,87                                   

Celkove: 2,33

Počet vymeškaných hodín: 2712 hod.   

Priemer na 1 žiaka: 176,40 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 66 hod.

Priemer na 1 žiaka: 4,4 hod.

 

IX.C

Triedna učiteľka: Mgr. Judita Daková

Spolu: 9 žiakov, z toho 4 dievčatá

Počet začlenených so ŠVVP – 9 žiakov v špeciálnej triede

Prospeli spolu: 9 žiakov

Priemerný prospech:  SJL – 2,11    ANJ/2 – 3,00   FYZ – 2,66     BIO – 2,66    CHEM- 3,00    DEJ- 3,00   GEO – 1,55    OBN- 2,11   MAT – 1,88  VÝV – 2,33    TŠV – 2,11     SVP – 1,33    VYU – 1,22      RČG – 2,44                         

Celkove: 2,00

Znížená známka zo správania stupňa 2: 2 žiaci, stupŇa 3 – 1 žiak

Počet vymeškaných hodín: 2134 hod. 

Priemer na 1 žiaka: 237,11 hod.

Počet neospravedlnených hodín: 463 hod.

Priemer na 1 žiaka: 51,44 hod.

 

9. ročník:  

Spolu: 42 žiakov, z toho dievčat: 22

Z celkového počtu žiakov 2 žiaci v zahraničí

Počet žiakov začlenených so ŠVVP: 13 žiakov, z toho 9 začlenených v špeciálnej triede

Prospeli spolu: 40 žiakov, s vyznamenaním 6 žiakov, z toho so samými jednotkami: 3 žiaci, veľmi dobre: 6 žiakov

Nehodnotení: 2 žiaci

Priemerný prospech za 9. ročník: 2,17

Znížená známka zo správania stupňa 2: 4 žiaci, stupeň 3 – 2 žiaci

                    .   

Celkové výsledky na II. stupni:

Za výchovno-vzdelávaciu prácu na II. stupni zodpovedala Mgr. Zuzana Musková, zástupkyňa riaditeľa.

Počet žiakov na II. stupni spolu: 245. 17 žiakov plnilo šk. dochádzku osobitným spôsobom v zahraničí, 1 žiak plnil školskú dochádzku osobitným spôsobom individuálnym vzdelávaním 2 hodiny týždenne.

Začlenených 62 žiakov so ŠVVP, z toho 17 žiakov v špeciálnych triedach

Prospeli spolu: 214 žiakov, s vyznamenaním: 63 žiakov, so samými jednotkami 19 žiakov, veľmi dobre: 31 žiakov

Nehodnotení : 17 žiakov (v zahraničí).

10 žiaci vykonali opravnú skúšku úspešne.

 

Priemerný prospech:

SJL – 3,01       KSJ – 2,67      ANJ/1 – 2,6    RUJ/2 – 2,99    DEJ – 2,67

GEO – 2,1       BIO – 2,64     MAT – 2,58    FYZ – 2,83        XCB – 2,0  

XCH – 1,75     CHE – 2,64    OBN – 1,96    HUV – 1,50      VYV – 1,48

ŠPP – 1,43      TŠV – 1,4       REV – 1,85    ETV – 1,53     RČG – 2,64

NEJ – 2,03       VMR – 1,26   VYU – 1,3      INF – 1,16      NÁV – 1,11

ROV – 1,52               

Celkový priemerný prospech: 2,05

Celkový priemerný prospech špeciálnych tried Variant A: 2,15

 

Poradie tried podľa prospechu:

 1. V.A – 1,45
 2. V.B – 1,9
 3. VI.A – 2,02
 4. VII.B – 2,03
 5. VI.B – 2,12
 6. IX.A – 2,18
 7. VII.A – 2,21
 8. VIII.A, XI.B  – 2,33
 9. VIII.B – 2,4
 10. VII. C - 2,43

 

Špeciálne triedy:

 1. VI.C – 2,04
 2. IX.C – 2,00

 

Správanie:

Znížené známky zo správania spolu 14 žiakov:  stupeň 2: 9 žiakov, stupeň 3: 5 žiakov

                                                                             

Počet riaditeľských pokarhaní: 12

 

Počet pochvál: 21

 

Dochádzka:

Počet vymeškaných hodín spolu za celý rok 18 178 z toho 538 hod. 

neospravedlnených. Priemer na 1 žiaka 77,37 hod. neospravedlnených 3,71 hod.

 

Poradie tried podľa dochádzky:

 

 1. VII.C – 60,14
 2. VII.B – 60,57
 3. V.A – 62,54
 4. VIII.A – 66,42
 5. VII.A – 66,47
 6. VI.A – 74,04
 7. IX.A – 74,6
 8. VI.B – 77,6
 9. VIII.B – 83,52
 10. V.B – 101,30
 11. IX.B – 112,0
 12. IX.C – 112,77

 

Súťaž o Putovný pohár riaditeľa školy vyhrala: V.A trieda

 

Celkové výsledky v 1. – 9. ročníku:

 

Počet žiakov bez zahraničia na I. stupni 232

                                                  II. stupni 229

 

                              Spolu:                             Neospravedlnené:

 

Dochádzka:          22 522                                             6

                              18 178                                          538

                             –––––––                                  –––––––

                              40 700  hod.                                 544 hod.

                  zlepšenie o 6075  hod.                zlepšenie o 246 hod.

 

Priemer na 1 žiaka: 88,28 hod.                             1,18 hod.

                zlepšenie o 7,96 hod.                  zlepšenie o 0,45 hod.

 

Prospech po opravných skúškach:

 

Počet žiakov spolu: 490

z toho v zahraničí: 29

Prospeli: 483 žiakov

- z toho s vyznamenaním v 2. – 9. roč.: 289

- veľmi dobre: 57

Neprospeli: 7 žiaci

Nehodnotení: 29 žiaci v zahraničí

 

 

Správanie: znížená známka stupňa 2: 9 žiakov

                                              stupňa 3: 5 žiaci

                                            

Počet riaditeľských pokarhaní: 12

Počet pochvál: 108

 

Školský klub detí:

V školskom roku 2017/2018 pracoval školský klub detí k 15. 09. 2017 v 5 oddeleniach  s počtom 120 žiakov. K 30. júnu to bolo 121 žiakov.

Názov výchovného programu „Tokajko“. Školský klub detí pracuje podľa ročného plánu.

Činnosť ŠKD trvá do 17:30 hod.

 

Výsledky v celoslovenskom Testovaní 9-2017

 

Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania: 30

 

Slovenský jazyk

Priemerný počet bodov školy: 11,9 bodov        v SR: 15,7 bodov          

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 47,6 %                  v SR: 63 %     rozdiel: 15,4 %

 

Matematika

Priemerný počet bodov školy: 6,8 bodov                                 v SR: 11,2   

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 33,8 %                    v SR: 55,9 %  rozdiel: - 22,1 %

 

 

Údaje  o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

 

Počet pedagogických zamestnancov spolu: 49, z toho 1 tréner a z toho 3 sú aj špeciálni pedagógovia.

Počet učiteľov spolu: 36    

Počet asistentov učiteľa: 6, počet asistentov z projektu ŠOV: 3, sociálny pedagógovia: 2                    

počet vychovávateľov v ŠKD: 5, všetky kvalifikované vychovávateľky

Počet asistentov vychovávateľov ŠKD: 1

Nepedagogickí zamestnanci:

Hospodársko-ekonomický úsek: 3 zamestnanci

Správa počítačových sietí: 1 zamestnanec

Údržbár – kurič: 2 zamestnanci

Upratovačky: 4 zamestnanci

Školská jedáleň: 4 zamestnanci

Na I. stupni zabezpečovalo výchovno – vyučovací proces 11 učiteľov, z ktorých 9 učiteľov spĺňa kvalifikačné predpoklady, 1 vyučujúca je kvalifikovaná vychovávateľka s dlhoročnou pedagogickou praxou ktorej bola podľa platného zákona udelená bezpodmienečná výnimka zo vzdelania a 1 učiteľ s aprobáciou ANJ.

 

Na II. stupni vyučovalo 22 učiteľov, z toho 21 kvalifikovaných, 1 nespĺňala kvalifikačné predpoklady, ale má udelenú bezpodmienečnú výnimku zo vzdelania. 

Vyučovanie náboženskej výchovy kvalifikovane zabezpečujú 2 externí učitelia a 1 vyučuje nekvalifikovane, ale s udelenou výnimkou.

Športovú prípravu v 8. a 9. ročníku vyučoval kvalifikovaný tréner.

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

 

1 učiteľ – doplnenie vzdelania

Predatestačné vzdelávanie k I. atestácii                    2 učitelia

Predatestačné vzdelávanie + II. atestácia                 2 učitelia

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2017/2018

 

Vyučovacie predmety

Počet hodín týždenne

Z toho odučených

% odbornosti vyučovania

odborne

neodborne

Predmety v 1. – 4. ročníku

301

238

63

79,1%

Slovenský jazyk

66

66

0

100 %

Anglický jazyk

65

38

27

58,46 %

Informatika/Inf. výchova

12

0

12

0 %

Ruský jazyk

2

2

0

100 %

Etická výchova

6

6

0

100 %

Občianska výchova

8

1

7

12,5 %

Dejepis

16

14

2

87,5 %

Geografia

14

14

0

100 %

Biológia

19

19

0

100 %

Nemecký jazyk

4

0

4

0 %

Náboženská výchova

10

10

0

100 %

Konverzácia v SJ

9

9

0

100 %

Rozvoj čitateľskej gramotnosti

5

5

0

100 %

Rozvoj matematickej gramotnosti

4

4

0

100 %

Výchova k umeniu

2

2

0

100 %

Matematika

64

60

4

93,75 %  

Fyzika

19

19

0

100 %

Chémia + Praktiká z chémie

15

15

0

100 %

Výtvarná výchova

10

2

8

20 %

Hudobná výchova

10

10

0

100 %

Telesná výchova

32

12

20

37,5 %

Technika

11

7

4

63,64 %

Športová príprava

6

6

0

100 %

Pracovné vyučovanie

11

3

8

27,27 %

Spolu/priemer

721

562

225

77,95 %

 

Z tabuľky vyplýva, že máme nulovú odbornosť informatiky, výtvarnej výchovy a nemeckého jazyka, ktorý vyučujeme ako druhý cudzí jazyk a postupne sa nebude vyučovať. Nemáme odborníka na VÝV a informatiku, preto sa v budúcnosti budeme snažiť o zvýšenú odbornosť týchto predmetoch.  Výchovné predmety používame aj na doplnenie úväzku pedagógom, preto ich odbornosť nie je stopercentná. Našou snahou je, aby boli odborne zastúpené predovšetkým hlavné predmety.

 

Údaje o predmetových hodinách a metodických združeniach ZŠ poradných orgánov riaditeľa školy

 

1. Prehľad poradných orgánov školy:

- pedagogický útvar

- hospodársko-ekonomický útvar

- predmetové komisie

 

Vzdelávacia oblasť

- Človek a spoločnosť – DEJ, GEO, REV, OBN

- Matematika a práca s informáciami: MAT, INF, RMG

- Cudzie jazyky – ANJ, RUJ, NEJ

- Umenie a kultúra + Človek a hodnoty: HUV, VYV, ETV, NÁV, VYU

- Jazyk a komunikácia: SJL, KSJ, RČG

- Zdravie a pohyb: TŠV, RČG, Športová príprava

- Človek a príroda + Človek a svet práce: FYZ, CHEM, BIO, TECH, ROV, VMR

 

Metodický orgán: - MZ Triedny učiteľ

                                - MZ 1.- 4. ročník

 

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov školy

- pracovné porady 1 x mesačne

- pedagogické rady 4 x v školskom roku

- zasadnutia MZ a PK 4 x v školskom roku

 

Všetky pracovné stretnutia poradných orgánov sú rozpracované v mesačných plánoch práce. Úlohy z organizácie roka sú rozpracované v plánoch práce MZ a PK. Kontrola prebieha podľa plánu vnútroškolskej kontroly vypracovaného na daný školský rok.

 

Uplatňovanie učebných plánov v školskom roku 2017/2018

 

V školskom roku 2017/2018 sme na škole dôsledne uplatňovali Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v jeho neskoršom znení ako základnú legislatívnu normu v náväznosti jeho nariadení a vyhlášok. Základným pedagogicko–organizačným dokumentom je Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z.z. z 23. júla 2008 o základnej škole v jeho neskoršom znení. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sme uplatňovali Metodický pokyn

č. 22/2011 s prílohami na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

1. MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. februára 2015 inovovaný Štátny vzdelávací program  pre prvý stupeň ZŠ s číslom 2015-5129/1758:1-10 AO a pre druhý stupeň ZŠ s číslom 2015-5129/5980:2 – 10 AO.

V školskom roku 2017/2018 sa žiaci 1., 2., 3., 5., 6. a 7.ročníka vzdelávali podľa učebných plánov zostavených na základe inovovaných ŠVP ISCED 1, ISCED 2 v súlade so vzdelávacími štandardmi pre 1., 2.,3. 5., 6. a 7. ročník. V školskom roku 2017/2018 sa vzdelávali naďalej podľa učebných plánov ISCED 1 ISCED 2 prispôsobených požiadavkám projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít žiaci 4. roč. a 8., 9.roč.

Žiaci špeciálnej triedy v 9. ročníku sa vzdelávali na základe učebného plánu zostaveného podľa Rámcového učebného plánu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia Variant A.  Žiaci špeciálnej triedy v 6. ročníku  sa  vzdelávali na základe učebného plánu zostaveného podľa inovovaného Rámcového učebného plánu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia Variant A. Ťažiskovou  úlohou v školskom roku 2017/2018 bolo postupné prepracovanie učebných osnov pre 4. a 8. roč. Školského vzdelávacieho programu v zmysle inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.

 

Údaje o aktivitách a reprezentácii školy na verejnosti, údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 

 

Zapájanie sa žiakov do súťaží, predmetových olympiád v školskom roku 2017/2018

 

Hviezdoslavov Kubín

2. ročník                                 Vanessa Mariňáková              účasť v okresnom kole

4. ročník                                 Alex Boršoš                           účasť v okresnom kole                

5. ročník                                 Patrik Puskáš                          3. miesto v okresnom kole

8. ročník                                 Vanessa Gačová                     2. miesto v okresnom kole

 

Šaliansky Maťko

2. ročník                                 Vanessa Mariňáková              3. miesto v okresnom kole

5. ročník                                 Nora Poláková                       účasť v okresnom kole

7. ročník                                 Luca Bonora                          účasť v okresnom kole

 

Malá star

5. ročník                                 István András Bánhegyi        2. miesto v okresnom kole

7. ročník                                 Sofia Farkašová                     1. miesto v okresnom kole

9. ročník                                 Vanesa Móriczová                 2. miesto v okresnom kole

                                   

Matematická olympiáda

5. ročník                                 Oliver Dóczi                           10. miesto v okresnom kole

                                               Marco Czompoly                   13. miesto v okresnom kole

7. ročník                                 Dominik Molnár                     16. miesto v okresnom kole

8. ročník                                 Dominik Vojtko                     12. miesto v okresnom kole

                                                                                              

Pytagoriáda

3. ročník                                 Marcel Sajko                          17. miesto v okresnom kole

                                               Lora Liszkaiová                     13. miesto v okresnom kole

4. ročník                                 Lea Vojtková                         19. miesto v okresnom kole

5. ročník                                 Oliver Dóczi                           10. miesto v okresnom kole

7. ročník                                 Oliver Dóczi                           10. miesto v okresnom kole

8.  ročník                                Bianka Kónyová                    18. miesto v okresnom kole

 

Matematický klokan

5. – 9. ročník – zapojených 26 žiakov

                                  

Fyzikálna olympiáda kat. E,F

8. ročník                                 Dominik Vojtko                     1. miesto v okresnom kole

9. ročník                                 Dávid Páll                              4. miesto v okresnom kole

                                               Nikolas Kondáš                     3. miesto v okresnom kole

                                                                                                                                

Biologická olympiáda – kat. E – Poznaj a chráň

5. ročník                                 Gréta Pankuličová                  6. miesto v okresnom kole

7. ročník                                 Júlia Kónyová                        3. miesto v okresnom kole

                                               Bianka Kónyová                    6. miesto v okresnom kole

 

 

Chemická olympiáda

9. ročník                                 Marek Slovinský                    3. miesto v okresnom kole

                                                                                              25. miesto v krajskom kole

 

Olympiáda v anglickom jazyku

7. ročník                                 Dominik Molnár                     5. miesto v okresnom kole

8. ročník                                 Dominik Vojtko                     10. miesto v okresnom kole

 

Hliadka mladých záchranárov

9. ročník                                 družstvo                                 účasť v okresnom kole

 

Ostatné súťaže:

 

Vesmír očami detí

4. ročník                                 Viktória Baloghová                vystavená práca v Trebišove                                 

6. ročník                                 Norbert Bohács                      vystavená práca v Trebišove 

7. ročník                                 Štefan Popovič                       vystavená práca v Trebišove

           

Všetkovedko

2. ročník                                 Lara Karaková                       31. miesto v celoslovenskej súťaži

                                               Emma Gašparová                   účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Zoe Pandyová                        účasť v celoslovenskej súťaži

Adam Hušek                          účasť v celoslovenskej súťaži

3. ročník                                 Sarah Brezina                         účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Nikolas Battyányi                  účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Franciska Dakoš                     účasť v celoslovenskej súťaži                      

4. ročník                                 Marcel Raczenberger             účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Gabriel Bohács                       účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Adam Forgács                                   účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Lucia Anna Ondriášová         účasť v celoslovenskej súťaži

Lora Liszkaiová                     účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Sonja Baloghová                    účasť v celoslovenskej súťaži

5. ročník                                 Bálint Czap                             účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Nora Poláková                       účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Emma Kašková                      účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Marco Czompoly                   účasť v celoslovenskej súťaži

Daniel Póša                            účasť v celoslovenskej súťaži

Oliver Dóczi                          účasť v celoslovenskej súťaži

Dávid Illéš                             účasť v celoslovenskej súťaži Bence Šikora                          účasť v celoslovenskej súťaži Emma Pandyová                    účasť v celoslovenskej súťaži  István András Bánhegyi        účasť v celoslovenskej súťaži

Všetci žiaci získali diplom Všetkovedko – učeň, 3 žiaci diplom Všetkovedko

Emma Pandyová – Všetkovedko školy

 

Fotosúťaž – In Memoriam Tóth Pál Gyula

6. ročník                                 Nikola Poláková                     1. miesto

6. ročník                                 Barbara Kandová                   2. miesto

9. ročník                                 Erik Železník                          3. miesto 

                                               Sebastián Gonda                    špeciálna cena poroty 

 

Hovorme o jedle       

ŠKD                                       účastnícky diplom

 

Projekt Hravo ži zdravo

kolektív VII.A/VII.B triedy             účasť

 

Príroda okolo nás

4. ročník                                 Heidi Sesay                            2. miesto v okresnom kole

4. ročník                                 Richard Rontó                        4. miesto v okresnom kole

 

Aranžovanie veľkonočnej ikebany a veľkonočných dekorácií

8. ročník                                 Bartolomej Balogh                 cena poroty v okresnej súťaži

                       

Športové súťaže:

Volejbal – chlapci                                                      3. miesto v obvodnom kole

Vybíjaná –žiačky                                                       1. miesto v obvodnom kole

                                                                                  5. miesto v okresnom kole                            

Streľba zo vzduchovky  (st. ž.) – družstvo               1. miesto v obvodnom kole

6. miesto v okresnom kole

Streľba zo vzduchovky  (ml. ž.) – jednotlivci           3. miesto v okresnom kole

Streľba zo vzduchovky  (ml. ž.) – družstvo              1. miesto v obvodnom kole

2. miesto v okresnom kole

Mark Palágyi                                                             2. miesto v okresnom kole                                                                                 

Minifutbal 4. ročník                                                 

Mc Donalds Cup                                           2. miesto v obvodnom kole – mladší žiaci

                                                                       3. miesto v obvodnom kole – najmladší žiaci

Jednota Cup (staršie žiačky)                                     1. miesto v obvodovom kole

                                                                                  8. miesto v okresnom kole    

 

Jednota Cup

(malý futbal starší žiaci)                                            1. miesto v obvodovom kole

                                                                                 

Stolný tenis                                                               1. miesto v obvodovom kole

                                                                                   3. miesto v okresnom kole

 

Florbal                                                                       1. miesto v obvodovom kole

4. miesto v okresnom kole    

 

 

Naše aktivity

 

 • Mediálna výchova                                                                                                              Vydávanie školského časopisu Stonožka – mesačne raz v tlačenej a elektronickej podobe.
  • Príspevky v mestských novinách Chlmecké názory
  • Účasť v projekte TASR pre školy – zasielanie príspevkov zo života školy
  • Relácie do školského rozhlasu pri významných výročiach
  • Projekt Fotografia: prázdniny, jeseň, Vianoce, jar, Veľká noc, mestská fotografická súťaž In memorial Tóth Pál Gyula
  • Pracovné listy pre 3. a 4. ročník

 

 • Aktivity v školskej knižnici a spolupráca s mestskou knižnicou
  • súťaž v prednese Hviezdoslavov Kubín
  • rečnícka súťaž
  • výstavy kníh spojené s predajom
  • spolupráca s vydavateľstvom Fragment – 4 x ročne objednávka

                                                      Arkus – 1 x ročne objednávka

  • popoludnie v knižnici – čitateľské popoludnie
  • nadviazanie kontaktu cez projekt Záložka do knihy spája školy
  • rýchlostné čítanie
  • diagnostikovanie čítania
  • návštevy v školskej a mestskej knižnici
  • čitateľský maratón
  • čítanie starších mladším
  • Projektový deň z príležitosti Medzinárodného dňa knižníc
  • darovanie knihy kamarátovi v ŠKD
  • moja obľúbená kniha – školský projekt

 

 • Hodnotné kultúrne programy a iné aktivity na mestských aj regionálnych podujatiach:
  • v rámci Medzibodrožských dní organizovanie Vinobraneckej olympiády, projektu Naše mesto, účasť v sprievode mestom, vystúpenie mažoretiek
  • mestské oslavy Dňa matiek
  • návštevy výstav v MsKs a v Múzeu
  • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka spojená s kultúrnym programom
  • Slávnostný zápis budúcich prvákov spojený s kultúrnym programom
  • Fašiangový karneval pre žiakov I. stupňa  a Valentínska diskotéka pre žiakov II. stupňa
  • Vianočná besiedka, oživenie ľudových tradícií v rámci tried 1. a 2. ročníka
  • Veľkonočná ikebana – súťaž a výstava
  • Pravidelné výstavy žiackych prác zo záujmových útvarov
  • Výstavy výtvarných prác
  • kultúrny program pre dôchodcov
  • vystúpenie na Jazdeckých pretekoch v Pribeníku

 

 • Bohaté environmentálne aktivity:
  • pravidelný zber papiera
  • zber hliníkových viečok
  • Recyklohry - zber elektroniky, elektrických spotrebičov, batérií
  • Deň Zeme, skrášľovanie okolia školy, vysádzanie kríkov a kvetov v spolupráci so Zväzom záhradkárov
  • Deň vody
  • Účasť v projekte Strom života (prežitie v prírode)
  • Účasť v projekte Botanikiáda
  • Relácie do rozhlasu v záujme ochrany lesov pred požiarmi
  • Tajný život mesta Veolia – workshop
  • koncert

 

 • Deň otvorených dverí:

            -     otvorené hodiny v 1. ročníku

  • aktivity pre budúcich prvákov
  • kultúrne programy na triednych oslavách Dňa matiek v 1. a 2. ročníku
  • XI. Žiacka konferencia na tému „Hľadaj dobro“

 

 • Spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva:

      -     partnerské vzťahy 8. ročník

 

 • Športové aktivity:
  • účasť v súťažiach (futbal, basketbal, floorbal, atletika, streľba zo vzduchovky, volejbal, vybíjaná, stolný tenis)
  • plavecký výcvik pre žiakov 3. a 7. ročníka na Zemplínskej Šírave
  • organizovanie športových aktivít pre našich žiakov pri rôznych príležitostiach
  • ŠVP v Drienici pre 4. ročník
  • lyžiarsky výcvik v Litmanovej pre žiakov 8. a 9. ročníka

 

 • Spolupráca s Červeným krížom:
  • účasť zdravotníckeho družstva z II. stupňa v okresnej súťaži
  • pri každej príležitosti učíme žiakov poskytovať prvú pomoc pri rôznych poraneniach, venujeme sa nácviku umelého dýchania pomocou resuscitačného modelu.

 

 • Spolupráca s CPPP a P v Trebišove:
  • zisťovanie nadania žiakov 8. ročníka k voľbe povolania
  • prevencia a eliminácia šikanovania – beseda Tolerancia, šikana, kyberšikana
  • Obchodovanie s ľuďmi
  • Výmena skúseností a poradenstva pri riešení problémov so začlenenými  žiakmi
  • Spolupráca v projekte Komplexný poradenský systém
  • Diagnostikovanie žiakov ŠPP
  • Diagnostikovanie žiakov so ŠVVP – žiaci so ZZ a zo SZP

 

 • Zabezpečenie pomoci pre problémových žiakov – psychologička a logopedička  na náklady školy
 • Účasť v projekte Deň narcisov – zbierka: 227,17 €
 • Účasť v projekte Biela pastelka – zbierka s výnosom 153,00  €
 • Účasť v projekte Maratón písania listov – Ďakovný list z Amnesty International
 • Účasť v projekte Hravo ži zdravo
 • Účasť v projekte Hovorme o jedle
 • Čítanie  Svätého písma
 • Expert, Všetkovedko, Klokan
 • Svätomartinský festival Trakany
 • Účasť v projekte Detský čin roka
 • Deň ľudských práv – kvíz
 • Účasť na športovej olympiáde žiakov na Spojenej škole v Kráľovskom Chlmci
 • Účasť na Dni hasičov
 • Účasť v projekte Planéta vedomostí
 • Účasť v projekte Komparo: 4., 6., 8., 9. ročník zo slovenského jazyka a literatúry, z matematiky, zo spoločensko-vednej a prírodovednej oblasti.
 • Účasť v projekte Škola podporujúca zdravie – Adamko
 • Dejepisná súťaž – Dejiny v kocke
 • Geografická súťaž – Tím kreatívnych geografov
 • Deň a týždeň finančnej gramotnosti pod názvom Viac ako peniaze
 • Súťaž o pohár riaditeľa školy vo futbale
 • McDonalds školský pohár vo futbale
 • Jednota Cup školský pohár vo futbale

 

 • Exkurzie: 
  • Regionálna knižnica
  • Dukla – vojenský pamätník
  • Regionálne múzeum
  • Steel park Košice
  • ŠKD – Planetárium
  • Bricklandia – Lego hračky
  • Ochtinská aragonitová jaskyňa
  • Betliar
  • Oswienčim – Krakow
  • Gejzír v Herľnoch
  • Budapešť – parlament
  • Výstava hračiek – fenomén Igráček
  • Jaskyňa Domica
  • Technické múzeum v Košiciach

 

 • Výlety:
  • Poznávacie výlety do Košíc
  • Jaskyňa Domica
  • Veľký Kamenec – Dom umelcov Ilona
  • Skanzen a múzeum v obci Cigánd
  • Svätuše - rybník

 

Kultúrne predstavenia:

Výchovné koncerty: 2 x + výchovný koncert p. uč. Jaškovej

Divadelné predstavenie v MsKs  - 1. – 9. ročník (Aladin a čarovná lampa)

Štátne divadlo Košice – 7. – 8. ročník

 

Účasť v národných projektoch

 1. Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
 2. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (interaktívna tabuľa, notebook, tablety, wifi router)
 3. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 4. Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
 5. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí (výchovná poradkyňa, metodické materiály)
 6. Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami – má za cieľ zmodernizovať polytechnickú výchovu žiakov na ZŠ – ako nepilotná škola
 7. Inovačné trendy vzdelávania učiteľov ANJ
 8. Škola otvorená všetkým – ŠOV – operačný program ľudské zdroje

 

Záujmové krúžky v školskom roku 2017/2018 (51):

- Staraj sa o svoje zdravie (6. – 8. ročník)                              

- Hravé čítanie                                                                        

- Matematika (7. ročník)                                           

- Zdravotnícky krúžok (6. – 8. ročník)                                             

- Volejbalový krúžok                                                  

- Stolno – tenisový krúžok                                        

- Futbalový krúžok - chlapci (8. – 9. ročník)                        

- Redakčný krúžok                                                               

- Geografický krúžok                                                           

- Strelecký krúžok                                                           

- Krúžok mažoretiek (5. – 7. ročník)                                     

- Matematický krúžok pre 8. ročník  

- Futbalový krúžok (5. – 7. ročník)                                       

- Ručné práce                                                            

- Varíme, pečieme (8. ročník)                       

- Basketbalový krúžok                       

- Futbalový krúžok (5. – 7. ročník)                                       

- Slovenčina hravo (5. – 6. ročník)                                       

- Mladý chemik                                                                                 

- Mladý matematik                                                                

- História vo filme                                                     

- Historický krúžok                                                   

- Informatika                                                                        

- Anglické filmové popoludnie (6. ročník)

- Spevácko – tanečný krúžok                                               

- Bystré hlavičky                                                                  

- Mažoretky  (3 a 4. ročník)                                                            

- Smelí námorníci                                                                            

- Múdra sova                                                                                   

- Poslúchaj ma rúčka                                                                       

- Hravé čítanie                                                                                 

- Najkrajšia rozprávka                                                                     

- Pohybové hry                                                                               

- Recyklománia                                                                               

- Šikovný Adamko                                                                          

- Šikovníci                                                                                       

- Miš – Maš                                                                                     

- Tvoríme s radosťou                                                                        

- Futbalový krúžok  pre 3. a 4. ročník                                             

- Basketbalový krúžok pre  3. a 4. ročník                                       

- Múdre makovičky                                                                         

- Mladý športovec                                                                           

- Zažeň nudu                                                                                   

- Škola hrou                                                                                    

- Hry so spevom

- Hello children !                                                                             

- Ochrana prírody                                                                            

- Veselé písmenká

- Usilovné včeličky

- Vševedko

- Kreatívne popoludnie                                                                   

                                              

Z národného projektu ŠOV – Škola otvorená všetkým (22 krúžkov):

- Informatika

- Hello children

- Recyklománia

- Ochrana prírody

- Hravé čítanie

- Usilovné včeličky

- Maľujeme a tvoríme s radosťou

- Múdra sova

- Mažoretky

- Mladý chemik

- Šikovníci

- Tvorivá dielňa

- Geografický krúžok

- Vševedko

- Mladý matematik

- Pohybové hry

- Veselé písmená

- Varíme, pečieme

- História vo filme

- Historický krúžok

- Hry so spevom

- Zažeň nudu

 

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy

 

Škola využívala na výchovno-vzdelávacie účely 35 učební, z toho odborné:

  • odborná učebňa chémie s interaktívnou tabuľou
  • odborná učebňa fyziky s interaktívnou tabuľou
  • odborná učebňa matematiky s interaktívnou tabuľou a hlasovacím zariadením
  • odborná učebňa biológie vybavená projektorom a notebookom
  • 3 učebne informatiky
  • multimediálna odborná učebňa cudzích jazykov
  • poloodborná učebňa hudobnej výchovy
  • ďalších 7 učební vybavených interaktívnou tabuľou
  • učebne na technickú výchovu – dielňa, cvičná kuchyňa

 

Na vyučovanie telesnej výchovy sa využívala telocvičňa, gymnastická miestnosť, športové ihriská, v zimnom období ihrisko na korčuľovanie.

V uplynulom školskom roku sa konala bežná vnútorná a vonkajšia údržba budovy.

- Na údržbu budovy sme vynaložili 594,12 €

- Na údržbu budovy ŠJ – výmena okien za 1896,00 €

- V uplynulom školskom roku sme si mohli dovoliť zakúpiť:

                                                                             - učebné pomôcky  a knihy za 5298,35 €

                                                                             - výpočtovú techniku za 2130,87 €

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m).

 

1. Úvod

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu našej rozpočtovej organizácie je spracovávaná v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetky údaje sú v mene euro. Predkladaná správa hodnotí naše hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

 

2. Základná charakteristika rozpočtovej organizácie

Základná škola L. Kossutha 56 v Kráľovskom Chlmci je zriadená ako samostatný právny subjekt – rozpočtová organizácia mesta Kráľovský Chlmec od 01. 07. 2002. Poskytuje základné vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Zb. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školský klub a školská jedáleň. V školskom roku 2015/2016 škola poskytuje základné vzdelávanie  pre  481 žiakov,  v 26 triedach. Školský klub navštevuje  120  žiakov. Priemerný nepočítaný počet zamestnancov je 59,23 osôb, a priemerný počet fyzických osôb je 63,83, z toho je priemerný nepočítaný počet pedagogických zamestnancov 43,94 a priemerný fyzický počet pedagogických osôb je 47,67.

 

3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie). Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2016 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke. Rozpočet príjmov je počas roka upravovaný rozpočtovými opatreniami. Pôvodný rozpočet bežných a kapitálových výdavkov bol určený vo výške 1082 600 €. Rozpočtovými opatreniami realizovanými počas hodnoteného obdobia bol upravený na sumu 1065 869,50 €

Rozpočtové opatrenia

Podľa evidencie bol rozpočet bežných výdavkov upravovaný nasledovnými rozpočtovými opatreniami zo strany zriaďovateľa.

 

P. č.

Dátum rozpočtového opatrenia

Druh rozpočtového opatrenia

Zmena rozpočtu

1.

30. 03. 2016

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja 111)

  - 49 001

2.

30. 03. 2016

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja  41)

      + 342

3.

22. 06. 2016

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) –( kód zdroja 131 F)

  +16 449,72

4.

22.06. 2016

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja 111)

     -3 000

5.

30. 06. 2016

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja 111)

         +20

6.

06. 09. 2016

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja 111)

     -2 825

7.

30. 09. 2016

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja 111)

    +33,78

8.

12. 12. 2016

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja 111)

     20 280

9.

12. 12. 2016

Zmena rozpočtu bežných výdavkov (600) – (kód zdroja 41)

    +1 654

 

Rozpočtová organizácia sústreďovala všetky svoje príjmy na príjmovom účte. Rozpočtované výdavky boli realizované výhradne z výdavkového účtu organizácie. Výnimku tvorili prostriedky na úhradu stravy, ktoré boli sústredené na mimorozpočtovom bežnom účte školského stravovania, z ktorého sme priamo uhrádzali výdavky súvisiace s nákupom potravín školského stravovania a prostriedky sociálneho fondu.

 

Vybrané údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

V zmysle vyhl. MŠ SR č. 9/2006 Z. z. predkladáme informácie o vybraných ukazovateľoch nášho hospodárenia za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 nasledovne:

 

Ukazovateľ

Číslo riadku

Celkové zdroje za rok 2016 spolu

Čerpanie k 31. 12. 2016

Zdroje financovania spolu – súčet r. 002, 021 - 027

1

900 484

880 194

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŚÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a) zákona – súčet r. 003, 08, 016

2

891 000

871 540

Bežné výdavky spolu – súčet r. 004, 007

3

891 000

871 540

normatívne – súčet r. 005,006

4

809 901

791 116

mzdy a poistné

5

692 629

692 629

prevádzka

6

117 272

98 487

 

nenormatívne

7

81 099

80 424

Na vzdelávanie so SZP

8

11 830

11 830

odchodné (§ 4 ods. 12 zákona)

9

0

0

na dopravu žiakov (§ 4 ods. 13 zákona)

10

11 812

11 137

na asistentov učiteľa (§ 4 ods. 13 zákona)

11

34 768

34 768

Príspevok na učebnice

12

2 274

2 274

za mimoriadne výsledky žiakov (§ 4 ods. 14 zákona)

13

0

0

riešenie havarijných situácií (§ 4 ods. 15 zákona)

14

0

0

vzdelávacie poukazy (§ 7 ods. 9 zákona)

15

11 315

11 315

 

Príspevok na školu v prírode

16

3 100

3 100

Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode - LV

17

6 000

6 000

Kapitálové výdavky – súčet r. 018 - 020

18

0

0

rekonštrukcia školských objektov a modernizácia

19

 

 

riešenie havarijných situácií (§ 4 ods. 15 zákona)

20

0

0

rozvojové projekty (§ 4 ods. 16 zákona)

21

0

0

Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC/ od neštátnych zriaďovateľov (§ 2 ods. 1 písm. c), §2 ods. 2 písm. c) zákona)

22

1459

1459

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§ 2 ods. 1 písm. d) zákona)

23

5 572

5 572

Zisk z podnikateľskej činnosti (2 ods. 1 písm. e), §2 ods. 2 písm. b) zákona)

24

0

0

Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. f) zákona)

25

0

0

Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov, alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. g), §2 ods. 2 písm. d) zákona)

26

0

0

Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. h), §2 ods. 2 písm. d) zákona)

27

2 453

1 623

Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. i), (§2 ods. 2 písm. f) zákona)

28

0

0

 

 

 

Tabuľka spracovaná na základe protokolu  k správe o hospodárení za rok 2016

Skladba záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov a ich plnenie

 

Záväzný ukazovateľ – zdroj rozpočtu

Schválený rozpočet rok 2016

Upravený rozpočet rok 2016

Plnenie rozpočtu k

31. 12. 2016

Percento plnenia upraveného rozpočtu

A – Bežné výdavky

Prostriedky ŠR poskytované prostredníctvom KŠÚ spolu kód zdroja 111

908 300

891 193

871 717

97,81

V tom:

A1 – Normatívne a prenesené kompetencie

835 454

810 094

791 293

97,59

Z toho:

A1.1 – Normatívne osobné výdavky

656 657

692 817

694 256

100,20

A1.2 – Normatívne prevádzkové výdavky

178 797

117 277

97 037

82,74

 

 

 

 

 

A2 – Nenormatívne (účelové) spolu:

72 846

81 099

80 424

99,16

Z toho:

A2.1 – Vzdelávacie poukazy

11 780

11 315

11 315

100

A2.2 – Na dopravu žiakov

13 000

11 812

11 137

675

A2.3 – Odchodné

0

0

 

 

A2.4 – Asistent učiteľa

22 720

34 768

34 768

100

A2.5 – Normatívny príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia

10 246

11 830

11 830

100

Príspevok na učebnice

 

2  274

2 274

100

Lyžiarsky výcvik

  9 000

  6 000

  6 000

100

Škola v prírode

  6 100

  3 100

  3 100

100

B - Kapitálové výdavky

Prostriedky ŠR poskytované prostredníctvom KŠÚ spolu

0

 

 

 

C – Účelová dotácia na materiálno-technické zabezpečenie objektov

Kód zdroja -=1319

 

 

 

 

E – Výdavky z prostriedkov ŠR poskytnuté ÚPSVaR na hmotné núdze – kód zdroja 111

37 200

37 234

25 028

66,21

F – Výdavky z prostriedkov zriaďovateľa

Kód zdroja =41 S12=4

 

 

1 459

88,21

V tom:

F1 – bežné výdavky na originálne kompetencie v školstve – normatívne

 

 

 

 

Z toho:

F1.1- Školský klub detí

71 600

71 942

71 942

100

F1.2- Školská jedáleň

65 500

65 500

65 500

100

F1.3 – Účelové prostriedky na reprezentačné účely

 

 

 

 

F2 – Kapitálové výdavky

 

 

 

 

G – Výdavky z vlastných zdrojov RO

 

 

 

 

G1 – Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO

Kód zdroja 41 S12=7, resp. 71

0

0

8 684

 

G1.1 – Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO

Kód zdroja 71 S12=7- darovacie fin. prostriedky

 

 

2 260

 

G 2 – Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO

 

 

 

 

G 3 – Kapitálové výdavky z vlastných

kódy zdroja 41 s12=7, resp. 71

 

 

 

 

Výdavky celkom zo všetkých zdrojov (A až G)

1 082 600

1 065 869

1 046 590

 

Príjmy z vlastných zdrojov RO

0

0

18 912

 

 

Vyššie čerpanie výdavkov z vlastných zdrojov a získané príjmy za rok 2016 je v súlade s povoleným prekročením čerpania rozpočtu výdavkov a príjmov za rok 2016.

Z prevádzkových prostriedkov sme 18 785,- € preniesli na rok  2017 a zároveň z roku 2015 sme mali k dispozícii 15 427 €. Z finančných prostriedkov na dopravné  sme 675  € preniesli na rok 2017 a zároveň z roku 2015 sme mali k dispozícii  1 023 €.

 

Najväčší podiel na financovaní školy má Ministerstvo školstva. Zo zdrojov zriaďovateľa sú financované originálne kompetencie: Školský klub pri ZŠ a Školská jedáleň.

 

Výdavky

Schválený rozpočet v roku 2016 bol  upravený rozpočtovými opatreniami na výšku  1 065 869   € a bol k 31. 12. 2016 vyčerpaný vo výške 1 046 590  € v nasledovnej skladbe:

Základná škola – prenesené kompetencie

Mzdy, platy                                       547 072 €

Poistenie a príspevok do poisťovní    203 300 €

Tovary a služby                                   109 157 €

Bežné transfery                                 12 019 €

Kapitálové výdavky

Dávky sociálnej pomoci                     25 028 €

 

Mimoriadne odmeny za 4. štvrťrok roku 2016 pre pracovníkov boli vyplatené vo výške 9 173 €. Za krúžkovú činnosť sa za celý rok 2016 vyplatili odmeny vo výške 7 670 €.

Finančné prostriedky, ktoré dostala škola na financovanie asistentov učiteľa boli nedostačujúce na financovanie všetkých asistentov, ktorých škola zamestnáva.  Kým na asistentov učiteľa k žiakom     so  zdravotným postihom škola dostala 34 768 €, celkové čerpanie bolo vo výške 49 760 €, t. j. čerpanie vo výške 143 %.   Finančné prostriedky pridelené podľa počtu žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia boli vo výške  11 830 |€, ale čerpanie bolo vo výške 15 750 €, t.j. čerpanie prostriedkov na 133 %.  Rozdiel finančných prostriedkov vo výške 18 911 € sa čerpal z normatívov.  Na nákup kníh, časopisov a odbornej literatúry a učebných pomôcok bola použitá suma   9 470 €. Prevádzkové výdavky boli predovšetkým za dodávky energií, vody, nákup všeobecného materiálu (čistiace potreby, papier, tonery a pod.).Kapitálové finančné prostriedky sme v roku 2016 nemali.

 

Školský klub pri ZŠ – originálne kompetencie

Mzdy, platy                                       46 000 €

Poistenie a príspevok do poisťovní    17 409 €

Tovary a služby                                     8 455 €

Bežné transfery                                          79 €

Kapitálové výdavky

Dávky sociálnej pomoci                     25 028 €

 

Čerpanie mzdových prostriedkov na mzdy a odvody v Školskom klube pri Základnej škole predstavuje 88,13 % z celkového rozpočtu.

 

Školská jedáleň pri  ZŠ – originálne kompetencie

Mzdy, platy                                       33 403 €

Poistenie a príspevok do poisťovní    11 409 €

Tovary a služby                                  20 607 €

Bežné transfery                                        80 €

Kapitálové výdavky

Dávky sociálnej pomoci  

 

Čerpanie mzdových prostriedkov na mzdy a odvody v Školskej jedálni pri Základnej škole predstavuje 68,42 % z celkového rozpočtu.

 

Bežné príjmy

Rozpočet bežných príjmov, ktoré získavame vlastnou činnosťou základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne bol vo výške 0 €. Celkové prijaté príjmy k 31. 12.2016 boli vo výške 18 911,86 €. V priebehu roka 2016 boli vlastnou činnosťou rozpočtovej organizácie prijaté finančné prostriedky v nasledovnej skladbe:

 

Druh príjmov

Skutočne prijaté príjmy k 31.12.2016 v €

Z prenajatých budov, priestorov a objektov

5 542,53

Za zber

1 122,60

Za školský klub detí

1 920,84

Za stravné - réžia

5 545,00

Úroky

4,04

Z dobropisov a vratiek

2 050,07

Z tuzemských bežných grantov

 

Iné príjmy + sponzorské

2 726,78

Spolu získané príjmy

18 911,86

 

Najväčší podiel vlastných príjmov  plynie z prenájmu priestorov školy 29,31%  a približne rovnakej výške sú príjmy za stravné – réžia. Sú to príjmy, ktoré platí zamestnávateľ k stravovaniu zamestnancov.  Príjmy za zberové aktivity tvoria  5,94 %,  školné  v ŠKD tvorí 10,16 %.   Z dobropisov a vratiek boli príjmy vo výške 10,84 % . Iné príjmy a sponzorské boli vo výške 14,42 %. Všetky vlastné príjmy boli rozpočtované v rozpočte zriaďovateľa a boli zúčtované so zriaďovateľom a následne použité na krytie výdavkov.

 

 

 

Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh v školskom roku 2017/2018

 

Výchovu a vzdelávanie sme uskutočňovali podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2 a školských vzdelávacích programov prispôsobených podmienkam projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (ďalej len Projekt) v 3. - 4. roč.  a v 7.- 9. roč. V 1. – 4. ročníku sa osvedčili voliteľné predmety Hudobno-dramatická výchova, Mladý záchranár, Zábavná angličtina, Poznaj a chráň, Rozvoj čitateľskej gramotnosti.

V 5. – 9. ročníku sa osvedčili voliteľné predmety Konverzácia v slovenskom jazyku, - 5., 6., 7. Roč., Rozvoj čitateľskej gramotnosti – 8., 9. roč., Praktiká z fyziky – 6., 7. roč.,

Praktiká z biológie – 8. roč., Praktiká z chémie – 9. roč., Regionálna výchova – 5. roč., Rodinná výchova – 8. roč., Výchova k manželstvu a rodičovstvu – 9. roč.,

Rozvoj matematickej gramotnosti – 8. - 9. roč.

V jednej triede 7. ročníka a v jednej triede 8. ročníka sme zaviedli pre skupinu chlapcov vyučovanie športovej prípravy. Jedna trieda v 5. ročníku (pre žiakov 5. a 6. roč.) a jedna trieda v 8. ročníku (pre žiakov 7.,8., 9. roč.) sa vzdelávala podľa variantu A učebného plánu pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Žiaci špeciálnej triedy v 9. ročníku sa vzdelávali podľa učebného plánu na základe Rámcového programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia.

Vo výchovno-vzdelávacej práci v školskom klube sme postupovali podľa Výchovného programu platného od 01. 09. 2009, prepracovaného v šk. roku 2013/2014, tak ako sme to naplánovali. Činnosť v školskom klube prebiehala bez problémov v úzkej spolupráci s triednymi učiteľmi 1. - 5. ročníka.

Škola v rámci výchovy a vzdelávania postupovala v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v slovenskom jazyku  a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu humanizmu, porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. Do ŠKVP sme zapracovali témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu, práv dieťaťa, vernosti muža a ženy, predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.

V záujme efektívneho rozvíjania komunikačnej kompetencie v štátnom jazyku sme vyučovali predmety Konverzácia v slovenskom jazyku, Rozvoj čitateľskej gramotnosti, Hudobno-dramatická výchova, pracovali záujmové útvary tvorivej dramatiky, redakčný krúžok školského časopisu Stonožka, zapojili sme sa do projektu TASR pre školy, využívali sme služby a podujatia verejných knižníc, v školskej knižnici sme organizovali rôzne súťaže a zaujímavé podujatia. Zapájali sme sa do väčšiny literárnych súťaží a boli sme úspešní v olympiáde zo slovenského jazyka. Vo všetkých vyučovacích predmetoch sme naďalej venovali zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, rozvoju čitateľskej gramotnosti, schopnosti argumentovať a pracovať s informáciami. Využívali sme vlastný komplexný program rozvoja čitateľskej gramotnosti od 1. po 9. ročník. V zmysle tohto programu koordinátorky RČG systematicky usmerňovali prácu vyučujúcich všetkých predmetov v tomto smere. Efektívny rozvoj komunikačných kompetencií a rozvoja čitateľskej gramotnosti musí naďalej zostať v centre pozornosti nás všetkých.

Naďalej sme venovali zvýšenú pozornosť žiakom zo SZP.  V druhej polovici školského roka sme sa zapojili do projektu ŠOV – Škola otvorená všetkým zameraný na domácu prípravu  a vedenie krúžku prevažne pre žiakov zo SZP. V spolupráci so zriaďovateľom, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, Štátnou políciou, psychológom a rodičom sme sa snažili riešiť problémy s dochádzkou, správaním aj vzdelávacími výsledkami. Vytvárali sme aj vhodné individuálne podmienky aj za pomoci asistentov učiteľa, najmä pri adaptácii žiakov 1. ročníka na školské prostredie.

Osvedčili sa návštevy v rodinách týchto žiakov a riešenie problémov vo výchovnej komisii za účasti rodiča aj žiaka. Pri návštevách bola nápomocná pomoc sociálnych pracovníkov z projektu ŠOV.

Jedným z nástrojov ilúzie v prostredí základnej školy je aj celodenný výchovný systém (CVS) v ktorom sa realizuje systematické, komplexné výchovné pôsobenie na žiaka a zároveň príprava na vyučovanie, prípadne doučovanie, pričom sa v čo najväčšej možnej miere eliminujú negatívne vplyvy rodinného a sociálneho prostredia na žiaka. V CVS sme využívajli zaujímavé, aktivizujúce pedagogické metódy, ktoré mali za úlohu motivovať žiaka k zmysluplnej činnosti a rozvíjať jeho záujmovú orientáciu.

Vo vzdelávacom procese sme sa vo väčšej miere zamerali na využívanie komplexných aktivizujúcich vyučovacích metód, čo sa možno aj odrazilo na našich vzdelávacích výsledkoch. V tomto smere musia ešte viac popracovať metodické orgány, ktoré zodpovedajú za odbornú úroveň vyučovacích predmetov jednotlivých vzdelávacích oblastí a ktorí by mali organizovať viac interných vzdelávaní v tomto smere a nabádať svojich členov k efektívnejšiemu využívaniu poznatkov získaných v kontinuálnom vzdelávaní.

Podarilo sa aj zásluhou projektu ŠOV pomocou odborných pracovníkov znížiť počet neospravedlnených hodín.

Za cieľom zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory  v stredných školách sme v tomto školskom roku venovali zvýšenú pozornosť materiálno-technickému a priestorovému zabezpečeniu výučby predmetu technika. Keďže ostatné prírodovedné učebne aj učebňa matematiky sú už pomerne dobre vybavené.

V oblasti výchovy k ľudským právam sme uplatňovali multikultúrnu výchovu, program boja proti obchodovaniu s ľuďmi v spolupráci s CPPPaP, výchovu k partnerstvu v spolupráci s RÚVZ, ľudské práva a práva dieťaťa sa výrazne uplatnili pri tvorbe školského poriadku, vo fungovaní žiackej rady a snažili sme sa o všestranne dobré humánne, tolerantné a korektné medziľudské vzťahy v školskom prostredí.

V zmysle plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so ZZ na roky 2014-2020 sme veľkú pozornosť venovali sprístupňovaniu obsahu vzdelávania pre žiakov s jednotlivými druhmi zdravotného postihnutia, zabezpečili sme väčšiu mieru individualizovanej podpory pre žiakov so ZZ v rámci troch špeciálnych tried aj individuálne za pomoci asistentov učiteľa.

V našich žiakoch sme pestovali kladný vzťah k mestu a blízkemu regiónu najmä prostredníctvom predmetu Regionálna výchova ale aj zapájaním sa do aktivít organizovaných v meste a regióne.

V rámci vzdelávania vo finančnej oblasti sme využívali ucelený dokument aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti a vlastný školský program rozvoja finančnej gramotnosti. Zorganizovali sme projektový deň zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti. Tento program bude treba ešte zdokonaľovať najmä na 2. stupni a zaviesť spôsob kontroly stavu a úrovne rozvoja finančnej gramotnosti.

V oblasti environmentálnej, protidrogovej a zdravotnej výchovy sme postupovali podľa zaužívaných rozpracovaných výchovných programov, ktoré sa nám aj v tomto školskom roku javili ako účinné.

Mediálna výchova bola tradične na veľmi dobrej úrovni. Okrem tradičných aktivít sa zorganizovali výstavy fotografií.

Voľnočasové aktivity boli veľmi rôznorodé aj vďaka veľkému výberu záujmových útvarov, ale zamerali sme sa predovšetkým na posilnenie výchovy k zdravému životnému štýlu, k rozvoju športových aktivít, ale aj k vzdelávaniu v oblasti zdravej výživy. Zapojili sme sa do projektov „Hovorme o jedle“ aj „Hravo ži zdravo“.

Kultúrne aktivity školy boli tiež už tradične na veľmi dobrej úrovni.

Splnenie hlavných úloh vytýčených na uplynulý školský rok možno celkove hodnotiť kladne. Nepodarilo sa opäť z objektívnych príčin zabezpečiť praktický výcvik na DDI.

 

 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

 

Silná  a nadpriemerná stránka školy:

 • odbornosť, profesionalita a vzájomná podpora pedagógov, ich súdržnosť a aktivita
 • prístup učiteľov k žiakom, klíma školy
 • zameranie školy – každý žiak sa môže uplatniť
 • vybavenie školy technikou a pomôckami, využívanie inovatívnych metód
 • výsledky, úspechy, uplatnenie absolventov
 • mimoškolské akcie (výlety, exkurzie, škola v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik)
 • ochota pracovníkov školy ku zmenám zapájaním sa do  projektov podporujúcich a modernizujúcich školu
 • pestrý výber záujmových útvarov
 • výborné  uplatnenie výchovných programov
 • maximálna starostlivosť o žiakov so ŠVVP
 • zlepšenie prospechu u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

 

Priemerná a slabšia stránka školy:

 • neustále sa prehlbujúce ťažkosti komunikácie a porozumenia v štátnom jazyku    (vplyv dvojjazyčného prostredia)
 • neustály nárast počtu žiakov s poruchami učenia, správania, ale aj s mentálnym postihnutím
 • pri starostlivosti o slaboprospievajúcich žiakov  slabá podpora zo strany rodičov
 • nedostatočné využívanie sebahodnotenia žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese

 

 

Opatrenia

 

1. Na všetkých vyučovacích hodinách vo všetkých vyučovacích predmetoch neustále  rozvíjať čitateľskú gramotnosť a aktívnu komunikáciu žiakov v slovenskom jazyku. Motivovať žiakov k tomu, aby viac používali štátny jazyk v komunikácii  žiak – učiteľ, žiak – žiak.

2. Zvýšenú pozornosť venovať výberu a príprave nadaných žiakov na predmetové súťaže a olympiády.

3. Využiť voliteľné hodiny RČG v 3., 4., 8. a 9. roč. a RMG v 8. a 9. roč. k dôkladnejšej príprave na celoslovenské Testovanie – 5 a Testovanie – 9. V 7. ročníku konverzácia v slovenskom a anglickom jazyku.

3. Na vyučovacích hodinách cudzích jazykov vo väčšej miere využívať IKT a dať väčší priestor rozvoju komunikačných schopností žiakov aj prepájaním cudzieho jazyka s ostatnými predmetmi. Zamerať sa na dramatickú výchovu a hranie rolí.

4. V každej vzdelávacej oblasti na zvýšenie motivácie a záujmu žiakov využívať skupinové a problémové vyučovanie a v budúcnosti väčšiu pozornosť venovať vlastnej tvorivosti žiakov. Uskutočňovať priebežné hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka s motivačným charakterom.

5. Upevňovať v žiakoch pozitívny vzťah k Zemi, k tradíciám, k ostatným ľuďom, veku primeraným spôsobom im približovať tému holokaustu a viesť ich k verejnému odsudzovaniu národnostnej a etnickej neznášanlivosti.

6. Konzultačné hodiny si naplánovať v popoludňajších hodinách a využiť ich aj za pomoci asistentov učiteľa, okrem iného aj na pomoc zaostávajúcim žiakom .

7. Vylepšenie vzťahov medzi školou a rodinou. Začať budovaním vzťahov žiak – učiteľ – rodič v rámci jednotlivých tried.

 

Absolventi:  

Počet žiakov 9. ročníka: 55

Počet prijatých - na gymnáziá: 11 žiakov

- na hotelové akadémie: 2 žiaci

- na SPŠ elektrotech.: 1 žiak

- na SOŠ - 

- na SOŠ – 3- ročné: 21 žiakov

- na Spojená škola – 2- ročné: 1 žiak

- do pracovného pomeru: 2 žiaci

Počet žiakov do 8-ročného gymnázia - 8

Žiaci vzdelávaní v zahraničí, ktorí na našej škole ukončili povinnú školskú dochádzku:

2 žiaci.

                                              

 

V Kráľovskom Chlmci 31. 08. 2018                      

PhDr. Róbert Berta - riaditeľ školy

 

 

Správa prejednaná na zasadnutí pedagogickej  rady  dňa 27. 06. 2018

 

 

 

 

Hodnotenie

 

 

 1. Rada školy sa na svojom zasadnutí, dňa 21. 06. 2018 oboznámila so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v podmienkach školy v školskom roku 2017/2018.
 2. Správa je podrobná a hlavné úlohy školy sú podrobené dôkladnej analýze.
 3. Rada školy berie na vedomie správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy.

 

 

 

 

 

V Kráľovskom Chlmci 21. 06. 2018                                

predseda RŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
 • 0566321611
  0911 280 964

Fotogaléria