Navigácia

                                                                                                

 

Základná škola                                                      Motto: „ Poď, dieťa, uč sa múdrym byť“

Kráľovský Chlmec                                                                                           J. A. Komenský

 

 

Vzdelávací program

Stupeň vzdelania:  ISCED 1,  ISCED 2

Dĺžka štúdia:  4 roky ISCED 1, 5 rokov ISCED 2

Vyučovací jazyk:  slovenský

Študijná forma:  denná

Druh školy:  štátna

 

 

Predkladateľ: 

Názov školy:  Základná škola

Adresa:  L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec

IČO:  35541156

Riaditeľ školy:  PhDr. Róbert Berta

Koordinátor pre tvorbu ŠVP:  PhDr. Róbert Berta

Ďalšie kontakty: Mgr. Dana Hudáková, Mgr. Zuzana Musková

 

 

Zriaďovateľ: 

Názov:  Mesto Kráľovský Chlmec

Adresa.  Kossutha 99, Kráľovský Chlmec

Kontakty:  Ing. Karol Pataky  – primátor mesta

 

 

 

 

Platnosť dokumentu od 01. 09. 2018                                        Podpis riaditeľa:

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program

 

Poď dieťa, uč sa múdrym byť.........

 

 

 

 

 

 

 

V našom ponímaní odkaz Komenského pre dnešných mladých ľudí:

 

Učiť sa byť múdrym znamená získať tie kompetencie, pomocou ktorých sa človek dokáže orientovať v dnešnom svete, dokáže vyhľadávať jemu potrebné informácie vo viacerých jazykoch a dokáže prezentovať svoje myšlienky a názory vo viacerých jazykoch. Nezabúda pri tom na samotnú podstatu bytia – na živú prírodu a podporuje všetko, čo je živé .

 

 

 

 

 

 

 

A.  Charakteristika školy – všeobecné údaje

 

Škola je plnoorganizovaná so všetkými deviatimi ročníkmi. Vyučovanie prebieha v dvoch budovách, ktoré ohraničujú školský areál. Hlavná budova na ul. Kossutha 56 sa delí na pavilóny – v pavilóne A prebieha vyučovanie pre II. stupeň v kmeňovýchodborných učebniach, v pavilóne B prebieha zväčša vyučovanie pre I. stupeň a popoludňajšia činnosť ŠKD. V pavilóne C sa nachádza telocvičňa so šatňami a gymnastická miestnosť. V budove na ul. Kazinczyho sa nachádza školská jedáleň s kuchyňou, dielne na vyučovanie techniky a cvičná kuchyňa. V obrovskom areáli školy sa nachádzajú športoviská – futbalové, hádzanárske, volejbalové ihrisko, bežecká dráha a viacúčelové ihrisko, ktoré v zime slúži ako ľadová plocha. V okolí ihrísk sú zelené priestory s lavičkami pre voľnočasové aktivity a relax.

 

Škola sa považuje podľa počtu žiakov za tretiu najväčšiu školu v okrese, ale počet žiakov od šk. roku 2002/2003 má klesajúcu tendenciu podobne ako všetky školy v regióne. 

Od školského roku 2008/2009 sa počet žiakov viac-menej ustálil. V školskom roku 2018/2019 je 497 žiakov.

 

Šk. rok:

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

Počet žiakov:

647

644

639

613

607

518

495

Šk. rok:

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Počet žiakov:

489

514

516

515

520

491

481

Šk. rok:

2016/2017

2017/2018

2018/2019

 

 

 

 

Počet žiakov:

473

489

497

 

 

 

 

 

 

Výchovnovzdelávací proces prebieha v 11 triedach na I. stupni, v 13 triedach na II. stupni, z ktorých 2 triedy sú špeciálne.

Priemerný počet žiakov v triedach je spravidla 17-20. Počet začlenených žiakov so ŠVVP je 58, z toho 14 žiakov sa vzdeláva v špeciálnych triedach pre žiakov s ľahším mentálnym postihnutím variant A. Traja žiaci  na základe zdravotného postihnutia a odporúčania pediatra sú oslobodení od dochádzania do školy. 40 žiakov je zo sociálne znevýhodneného prostriedia na základe odporúčania CPPPaP. Ostatní začlenení žiaci navštevujú bežné triedy podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

      

Na škole pôsobí v súčasnosti 37 učiteľov vrátane výchovnej poradkyne, troch špeciálnych pedagógov, riaditeľa, dvoch zástupkýň riaditeľky a 8 učiteľov s kratším pracovným časom. Medzi pedagogických zamestnancov s nižším úväzkom sa zaraďujú aj 3 katechéti vyučujúci náboženstvo reformované, rímskokatolícke a gréckokatolícke a športový tréner. Pri vzdelávaní zdravotne znevýhodnených žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  pôsobia 4 asistenti učiteľa a na preklenutie začiatočných problémov v 1. ročníku 3 asistenti učiteľa.  Súčasťou školy je školský klub, ktorý má 5 oddelení a postupuje podľa vlastného výchovného programu a asistenta na odprevádzanie žiakov

V ročníkoch 1 – 4 aj 5 - 9  je takmer 100 % - ná kvalifikovanosť. Iba 2 učiteľkydlhoročnou praxou pôsobia síce bez úplného vysokoškolského vzdelania, ale veľmi kvalitne.

V zmysle zákona 317/2009 o pedagogických zamestnancoch majú trvalú výnimku zo vzdelania.

 

Na ročníkoch 1 – 4 z 21 učiteľov sú dvaja muži a devätnásť žien. Na ročníkoch 5-9 z 24 učiteľov sú traja muži a dvadsaťjeden žien. Vekové zloženie je pomerne vyvážené. V meste sú dve plnoorganizované základné školy – naša je s vyučovacím jazykom slovenským, druhá je s vyučovacím jazykom maďarským. Okrem detí z mesta Kráľovský Chlmec navštevujú školu žiaci z okolitých spádových dedín. Do spádovej oblasti školy patria dediny: Pribeník, Boľ, Vojka, Zatín, Malý Horeš, Veľký Horeš, Strážne, Svätuše, Svinice, Fejséš, Solnička, Pribeník.

 

Žiaci sa do 1. ročníka prijímajú na základe zápisu zákonným zástupcom podľa platných právnych predpisov. Do 5. ročníka postupujú všetci žiaci, ktorí úspešne ukončili štvrtý ročník a získali primárne vzdelanie na našej škole alebo na spádových školách.

 

Škola sa aktivizuje v rôznych projektoch: Otvorená škola – šport, Otvorená škola – informatika, Enviroprojekt, Strom života, Detský čin roka, Škola podporujúca zdravie – Adamko, Komparo, Príroda okolo nás, Hravo ži zdravo, Hovorme o jedle, Recyklohry.

Spolupracujeme s organizáciou Unicef a v rámci našich aktivít sme získali titul „Škola priateľská deťom“. Okrem toho každoročne vyhlasujeme širokú paletu našich vlastných školských projektov.

 

Účasť v národných projektoch:

 1. Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
 2. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (interaktívna tabuľa, notebook, tablety, wifi router)
 3. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 4. Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
 5. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí (výchovná poradkyňa, metodické materiály)
 6. Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami – má za cieľ zmodernizovať polytechnickú výchovu žiakov na ZŠ – ako nepilotná škola
 7. Inovačné trendy vzdelávania učiteľov ANJ
 8. Škola otvorená všetkým – ŠOV – operačný program ľudské zdroje

 

Spolupráca s rodičmi je dobrá. Škola ako právny subjekt je členom OZ Rodičia a priatelia ZŠ. Občianske združenie podporuje aktivity školy aj finančne – prispieva hlavne na cestovné pre účastníkov rôznych súťaží a olympiád. Rada školy funguje, naposledy bola obnovená v roku 2016. Škola spolupracuje s Mestom ako zriaďovateľom školy, spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny jednak pri riešení prípadov problémových žiakov, ale aj v oblasti absolventskej praxe nepracujúcej mládeže do 25 rokov a organizovaním dobrovoľníckej práce. Veľmi dobrá je spolupráca školy s CPPP-P a CŠPP v Trebišove v rôznych oblastiach, ale v prvom rade v rámci psychologickej a špeciálno - pedagogickej diagnostiky a poskytovania poradenstva v tejto oblasti. Škola sprostredkúva poradenstvo aj pre rodičov v rámci plenárnej schôdze aj triednych aktívov ZRŠ. Veľmi dobrá je spolupráca aj s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a s Červeným krížom v Trebišove.

Škola má zriadené a využíva odborné učebne pre vyučovanie fyziky, chémie, matematiky, biológie vybavené okrem iného interaktívnou tabuľou, odbornú učebňu cudzích jazykov, ktorá je zároveň multimediálnou učebňou, 2 učebne informatiky, dielňu na vyučovanie techniky a dobre vybavenú cvičnú kuchyňu. Dobré podmienky máme aj na vyučovanie hudobnej výchovy (elektronický klavír a klasický klavír).

Okrem odborných učební aj šesť kmeňových učební je vybavených interaktívnou tabuľou.

K športovaniu nám slúži telocvičňa, gymnastická miestnosť a vo vonkajších priestoroch futbalové ihrisko, hádzanárske, volejbalové, basketbalové ihrisko a viacúčelové ihrisko, ktoré v zime slúži ako ľadová plocha na korčuľovanie. Škola a mesto reprezentujeme hlavne v týchto športoch: futbal, volejbal, basketbal, floorbal, stolný tenis, atletika, streľba zo vzduchovky.

 

Vedenie školy sa snaží, aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie. Kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb. Veľký dôraz kladieme na čistotu prostredia. Na informačných tabuliach a nástenkách zverejňujeme aktuálne informácie o aktivitách školy, na šírenie informácií využívame aj školský rozhlas. Budovaniu priateľskej atmosféry na škole prispieva aj dobré fungovanie žiackeho parlamentu, otvorená komunikácia, spoločné športové a kultúrne aktivity žiakov a pedagógov.

 

Vedenie školy sa snaží utvárať bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie. Žiaci sú na začiatku školského roka poučení triednym učiteľom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, okrem toho počas roka zvlášť pred každou nebezpečnou aktivitou sú poučení  vyučujúcim. Pre pedagógov a všetkých zamestnancov školy sa konajú dvojročne pravidelné cyklické školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru. Každoročne zabezpečujeme pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.

 

Strategické ciele školy

- Kvalitná škola – otvorená školská klíma, priateľské vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, vzájomná dôvera medzi nimi, hrdosť na svoju školu

- Škola s moderným vzdelávacím programom a výchovným programom zameraným hlavne na zdravý životný štýl

- Škola otvorená, pulzujúca aj po vyučovaní – pestrá paleta záujmových krúžkov, športové a kultúrne aktivity, jazykové kurzy. Snaha o celodenný výchovný systém so zapojením veľkej väčšiny žiakov školy

- Škola, v ktorej každý presne pozná svoju úlohu, svoje miesto a v ktorej úlohou riaditeľa nie je zlepšovať ľudí ale získať z nich to dobré

- Škola, ktorej jedinečná atmosféra v dôstojných estetických a hygienických podmienkach osloví aj náhodného návštevníka

- Škola, ktorá má nastavený program tak, aby absolvent školy po skončení 9. ročníka:

- vedel komunikovať v slovenskom jazyku na takej úrovni, ktorá mu umožní uplatniť sa na ľubovoľnej strednej škole

- ovládal na primeranej úrovni anglický jazyk a základy druhého cudzieho jazyka

- nadobudol dostatok sebavedomia a dokázal efektívne prezentovať svoje schopnosti, vedomosti, názory a postoje pred širokou verejnosťou

- nadobudol základné vedomosti a zručnosti v oblasti matematiky, informačných technológií, prírodných aj spoločenských vied do takej miery, aby bol schopný ďalej sa vzdelávať a získané vedomosti aplikovať v reálnom živote

- nadobudol  schopnosť diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov

- nadobudol schopnosť vnímať dejiny v prepojení s dejinami, kultúrou a tradíciami vlastného regiónu

- chápal význam športu pre rozvoj svojej osobnosti a v záujme svojho zdravia

 

Chceme, aby naši žiaci boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví. Chceme ich vychovávať v duchu humanistických princípov, formovať u nich tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu a sociálne cítenie. Budeme z nich vychovávať Európanov, ktorí zároveň prejavujú lásku a úctu k svojej vlasti, k prírodným krásam a historickým pamätihodnostiam svojho regiónu a ktorí prejavujú toleranciu k všetkým národom a národnostiam. Chceme, aby naši žiaci prejavili snahu o zdravý životný štýl.

V zmysle nášho motta chceme našich žiakov naučiť učiť sa a učiť sa byť múdrymi.

Vynasnažíme sa, aby sme obhájili získané tituly a ocenenia: „Škola dobrých skutkov“,

„Škola priateľská deťom“, „Škola, ktorá to s kvalitou vzdelávania myslí vážne“

 

 

Hlavné výchovné ciele školy:

 1. Zdravie a telesný vývin: návyky zdravej výživy, osobnej hygieny, telesná zdatnosť, sila, vytrvalosť, bystrosť, zručnosť v športoch a hrách, pevná vôľa, boj proti drogám.
 1. Medziľudské vzťahy: spolunažívanie, schopnosť zaujať vedúcu rolu, kooperácia, zdvorilosť, rešpektovanie iných.
 2. Komunikácia: komunikačné zručnosti (počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie), vedenie dialógu, presvedčovanie ľudí, ovládanie cudzích jazykov.
 3. Osobné vlastnosti: sebaúcta, sebadôvera, sebadisciplína, zodpovednosť, mravnosť, rozvoj talentu, nadania, záujmov a schopností
 4. Bádanie, myslenie, učenie: zvedavosť, záujem učiť sa, študijné zručnosti, schopnosť riešiť problémy, tvorivosť, schopnosť vedieť sa rozhodovať.
 5. Umelecké cítenie: oceňovanie a váženie si jednotlivých druhov umenia, cit pre krásno, aktívne pestovanie niektorého druhu umenia.
 6. Práca: byť iniciatívny, motivovaný, vedieť organizovať svoju prácu, byť vytrvalý, vedieť vykonávať činnosť a hodnotiť ju, vedieť aké postoje, vedomosti a schopnosti sú potrebné pre rôzne povolania.
 7. Zodpovedný občan: chápanie a rešpektovanie demokratických princípov, vážiť si politické aktivity upevňujúce demokraciu.
 8. Životné prostredie: vážiť si a udržiavať osobný a verejný majetok, využiť a chrániť prírodu
 9. Ochrana ľudských práv a práv dieťaťa: boj proti fyzickému a psychickému týraniu detí, poskytovanie pomoci deťom z menej podnetného prostredia.
 10. Šikanovanie: sledovať výskyt prípadov šikanovania, nahlásiť výchovnému poradcovi. Netolerovať žiadnu podobu šikanovania.
 11. Žiacka rada: venovať pozornosť spolupráci so žiackou radou, prijímať ich námety a pripomienky.
 12. Výchova k manželstvu a rodičovstvu: vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, sexuálna výchova
 13. Hodnotová orientácia: rebríček hodnôt
 14. Putovný pohár: sledovať plnenie úloh

 

 

II.  Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

1. Ciele výchovy a vzdelávania

 

Naša škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch a vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.

 

Hlavný zámer a ciele školy vychádzajú z regionálnych podmienokdvojjazyčného prostredia, v ktorom sa škola nachádza. Školu navštevujú v prevažnej väčšine žiaci  maďarskej národnosti, ktorých zapísali rodičia do našej školy v nádeji, že po ukončení základnej školy sa ľahšie uplatnia na stredných školách po celej republike a následne aj na trhu práce.

 

Prvoradou úlohou školy je preto vylepšovať a zdokonaľovať komunikatívne zručnosti žiakov v slovenskom jazyku.

Rozvoj komunikatívnosti žiakov prispeje aj k lepšiemu a ľahšiemu zvládnutiu učiva v ostatných vyučovacích predmetoch, k získaniu potrebných vedomostí a zručností, k rozvoju kľúčových spôsobilostí v súlade s inovovaným štátnym vzdelávacím programom.

 

Našim cieľom je, aby žiaci boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, čo dokážu iba vtedy, ak budú dobre ovládať vyučovací jazyk.

 

Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

 

Chceme našich žiakov vychovávať v duchu humanistických princípov, formovať u nich tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu a sociálne cítenie.

 

Budeme z našich žiakov vychovávať Európanov, ktorí zároveň prejavujú lásku a úctu k svojej vlasti, k prírodným krásam a historickým pamätihodnostiam svojho regiónu a ktorí prejavujú toleranciu k všetkým národom a národnostiam.

 

V zmysle nášho motta chceme našich žiakov naučiť učiť sa a učiť sa byť múdrymi.

 

Chceme, aby naši žiaci vedeli vyhľadávať chýbajúce informácie k akejkoľvek téme, aby vedeli tieto informácie zaraďovať do určitého systému a aby vedeli prezentovať svoju prácu. Chceme dosiahnuť, aby naši žiaci od 1. po 9. ročník vedeli narábať s prostriedkami IKT.

Chceme zabezpečiť kvalitnú a dôkladnú prípravu žiakov v anglickom jazyku už od prvého ročníka po 1 hodine týždenne formou zábavnej angličtiny.

 

Na čo sme však najviac hrdí na našej škole, to je kvalita vzájomných medziľudských vzťahov, ktoré sa snažíme rozširovať aj medzi našimi žiakmi. Učíme ich k vzájomnej tolerancii a úcte k druhému. Vedieme ich k tomu, aby sa snažili zúročovať svoje schopnosti a nadania, ale nepodceňujeme ani tých, ktorí to nedotiahnu na výborný prospech. Učíme ich žiť a prebojovať sa v reálnom svete, ktorý je veľmi rôznorodý s rôznorodými ľuďmi. Vo svete, kde nie je všetko ružové a nie je každý fenomén.

Rodičom ponúkame ľudský prístup a všestrannú starostlivosť o ich dieťa od 1. po 9. ročník, ústretovosť a dobrú spoluprácu pri riešení všetkých problémov.

 

2. Pedagogický princíp školy

 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život v 21. storočí, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy, chápať globálne súvislosti.
 • Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.
 • Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Športovo nadaných žiakov rozvíjať v športových krúžkoch, prípadne v rámci hodín športovej prípravy.
 • Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi zo žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

 

3. Očakávaný odraz našich cieľov vo výchovno-vzdelávacom procese

Ciele

Očakávané výsledky u žiakov, aby žiak

celoživotné vzdelávanie

 

 

 

 

 

učíme sa pre život v 21. storočí

pochopil význam dobrého ovládania vyučovacieho jazyka a anglického jazyka,

naučil sa učiť,

snažil sa aktívne osvojovať nové poznatky, vyhľadávať potrebné informácie z rôznych zdrojov (literatúra, tlač, internet...),

mal všeobecný prehľad o dianí u nás i vo svete,

uvedomoval si dôležitosť vzdelania,

mal kladný vzťah ku vzdelaniu,

mal určitú zásobu zručností, znalostí, ktoré bude ďalej rozvíjať,

zodpovedal za svoju prácu i za seba,

orientoval sa v tlači a médiách.

naučiť sa používať mozog

 

premýšľať

 

využívanie dostupných prostriedkov a vedomostí k tvorivej činnosti

 

tvorivo myslieť

ovládal PC a pracoval s Internetom, poradil si s vyriešením problémov a situácii primerane k veku,

vedel sa brániť aj proti neduchom sociálnych sietí,

kriticky rozmýšľal o informáciách, ktoré získa ,

rozlišoval podstatné od nepodstatného,

využíval svoje znalosti a schopnosti pre svoj život, riešil vhodne krízové situácie.

komunikácia

dokonale, alebo na dobrej úrovni používal vyučovací jazyk,

vyjadroval svoj názor vhodným spôsobom a obhájil si ho,

bol schopný vyjadriť svoje myšlienky a pocity,

názory vyjadroval adekvátne,

vhodne sa vyjadroval ku kritike a prijímal kritiku druhých ,

počúval a rešpektoval názory druhých,

komunikoval v anglickom jazyku v bežných situáciách,

komunikoval v materinskom jazyku v bežných situáciách, ale vo vyučovacom procese ho neuprednostňoval,

spolupráca a úcta

dodržiaval stanovené pravidlá v skupine,

plnil dané úlohy v rámci skupiny,

požiadal o pomoc v prípade potreby,

vedel poskytnúť pomoc ostatným,

pochválil prácu druhých,

rešpektoval pripomienky,

úspešne pracoval v tíme, aby bol tvorivý,

mal vžité pravidlá slušného správania,.

zodpovednosť

 

sebadôvera

 

zdravé sebavedomie

slušne jednal a vystupoval,

nebál sa vyjadrovať svoje myšlienky a pocity,

stál si za svojím názorom,

pracoval zodpovedne,

vedel si svoju prácu obhájiť,

poznal spoločenské normy,

reálne hodnotil svoje schopnosti,

dokázal povedať aj „NIE“,

orientoval sa v bežnom živote,

naučil sa zodpovedať za svoje jednanie,

poznal svoje práva a povinnosti,

bol si vedomý svojej vlastnej jedinečnosti.

pozitívny postoj k životu

 

prejavovať city

uvedomoval si, že je súčasťou prírody,

uvedomoval si nutnosť jej ochrany,

mal úctu k sebe a k ostatným,

nemal potrebu sebe ani ostatným ubližovať a zviditeľňovať sa nevhodným spôsobom,

bol ústretový a slušný.

zdravý životný štýl

chránil svoje zdravie a životné prostredie,

vedel poskytnúť 1. pomoc,

staral sa o svoje zdravie a kvalitu svojho života,

vhodne využíval svoj voľný čas,

aktívne, alebo rekreačne športoval,

vážil si sám seba,

cítil sa ako súčasť prírody,

bol odolný voči negatívnym spoločenským vplyvom.

tolerancia, ohľaduplnosť a spolužitie

vedel žiť v mieri s ľuďmi inej rasy a vyznania,

komunikoval s ľuďmi vhodným spôsobom,

uznával ostatných,

správne reagoval na irónie od ostatných a ovládal iróniu vlastnú.

osobný rozvoj

sebahodnotenie

sebarealizácia

mal predstavu o budúcom povolaní,

poznal svoje prednosti,

objektívne posudzoval svoje schopnosti,

vedel zhodnotiť výsledky svojej práce i ostatných.

 

4. Zameranie školy

 

Sme „otvorená škola“ a to je základná filozofia fungovania našej školy. Každý deň od 07:00 hod. do 20:00 hod. má k nám v rámci možností prístup každý, kto prichádza s dobrým úmyslom, kto prejaví o nás záujem, kto nám chce pomôcť, kto potrebuje informácie, alebo kto prejaví záujem o naše ponuky.

Okrem pestrofarebných záujmových krúžkov (prevažne športové – futbalový, volejbalový, strelecký, floorbalový, cvičenia na fitlopte, stolnotenisový, šachový krúžok, ale aj iné – redakčný krúžok, tanečný, čitateľský, matematický, počítačový, vedenie domácnosti, krúžok šikovných rúk, atď.) ponúkame možnosť športovania nielen v priestoroch telocvične, ale aj na vonkajších športových ihriskách. V zimnom období vytvárame na viacúčelovom ihrisku ľadovú plochu na korčuľovanie, ktoré sprístupňujeme aj verejnosti.

Pravidelne organizujeme športové súťaže, na ktoré pozývame aj okolité školy.

Sme veľmi aktívni v environmentálnej oblasti – organizujeme po celý rok zber papiera, použitých batérií a elektrospotrebičov v rámci projektu Recyklohry, organizujeme bohaté environmentálne aktivity z príležitosti Dňa Zeme.

Veľmi bohatú činnosť vyvíjame aj v oblasti protidrogovej prevencie a zdravotnej výchovy. Týmto témam sa od roku 2006 pravidelne každoročne venujeme na tradičnej Žiackej konferencii. Každoročne organizujeme Deň otvorených dverí, kedy máme všetky priestory a všetky vyučovacie hodiny sprístupnené pre verejnosť.

Pripravujeme kultúrne programy pre verejnosť, naša skupina mažoretiek reprezentuje školu aj mesto pri rôznych príležitostiach. Celkove sa zapájame do diania v meste aj verejnoprospešnými aktivitami, organizujeme sprievodné aktivity Medzibodrožských kultúrnych dní ako sú Vinobranecká olympiáda, kreatívne dielne, výstava ovocia a zeleniny v spolupráci so Zväzom malých záhradkárov.

Vydávame raz mesačne školský časopis Stonožka, prispievame do mestských novín a zasielame prostredníctvom našich junior redaktorov príspevky aj do TASR. Spolupracujeme s Unicef, Ligou proti rakovine, so Slovenským červeným krížom, s Úniou nevidiacich a organizujeme pravidelné zbierky. V rámci výchovy k ľudským právam spolupracujeme s organizáciou Amnesty internationale a pravidelne sa zapájame do maratónu písania listov.

Zapájame našich žiakov do veľkej väčšiny postupových súťažíolympiád vyhlásených MŠVVaŠ SR. Najlepšie výsledky dosahujeme pravidelne v prírodovedných súťažiach.

Máme ešte svoje ďalšie tradičné aktivity, projekty, výchovné programy, ktoré sú podrobnejšie rozpracované v prílohách ŠKVP.

 

Vo vyučovacom procese svoje ciele napĺňame:

 

a) na prvom stupni:

- vo vzdelávacej oblasti jazyk  a komunikácia posilnením predmetu slovenský jazyk v 2. ročníku jednou hodinou , zavedením predmetu rozvoj čitateľskej gramotnosti v 3. a 4. ročníku a zavedením predmetu zábavná angličtina v 1. a 2. ročníku.

- vo  vzdelávacej oblasti umenie a kultúra zavedením predmetu hudobno-dramatická výchova v 1. a 2. ročníku.

 

b) na druhom stupni:

- vo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia posilnením predmetu slovenský jazyk v 5. a 6. ročníku voliteľným predmetom Konverzácia v slovenskom jazyku, v 7. – 9. roč. predmetom  Rozvoj čitateľskej gramotnosti, posilnením anglického jazyka v 5., 6. a 9. roč. a zavedením voliteľného predmetu druhý cudzí jazyk (ruský, francúzsky)

- vo vzdelávacej oblasti Matematika  práca s informáciami posilnením predmetu Matematika v 6. roč. a zavedením predmetu Rozvoj matematickej gramotnosti v 9. ročníku.

- vo vzdelávacej oblasti človek a príroda posilnením predmetu Fyzika v 7. a 9. roč. a zavedením predmetu Praktiká z chémie v 9. roč. a posilnením predmetu Biológia v 6. roč.

- vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb zavedením predmetu Športová príprava sa navyšuje pre diferencované skupiny o 3 hodiny.

- vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť sa pridáva 1 hod. v predmete Dejepis

 

c) V špeciálnych triedach pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia postupujeme podľa variantu A Rámcového učebného plánu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Voliteľné hodiny využívame na posilnenie špecifických predmetov a hlavne na zosúladenie počtu hodín jednotlivých ročníkov v rámci triedy.

Obzvlášť veľkú pozornosť venujeme v rámci ISCED 1 aj ISCED 2 vzdelávaniu všetkých žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti, matematickej a finančnej gramotnosti a intenzívne sa im venujeme.

Programy čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti sú podrobne rozpracované a tvoria prílohu ŠkVP.

 

V záujme dosiahnutia uvedených cieľov  potrebujeme motivovať profesijný a odborný rast učiteľov a najmä motiváciu k zavádzaniu nových foriem a metód práce.

 

5. Profil absolventa školy

Absolvent prvého stupňa  našej školy má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, počtárskej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti. Získa základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získa základy používania štátneho jazyka a cudzieho jazyka – anglického.

 

Absolvent primárneho vzdelávania má primerane schopnostiam osvojené všetky kľúčové spôsobilosti potrebné k pokračovaniu v nižšom strednom vzdelávaniu.

 

Sociálne komunikačné spôsobilosti

 • vyjadruje sa súvisle, výstižne a pomerne kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou stupňu vzdelávania a primeranou dvojjazyčnému prostrediu
 • dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,
 • uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
 • rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať primerane dvojjazyčnému prostrediu
 • rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnejkomunikácie,
 • v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť jednoduchému hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií primerane dvojjazyčnému prostrediu

 

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

 • má schopnosť používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely), rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov.

 

Spôsobilosť v oblasti informačných a komunikačných technológií

 • žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
 • ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na počítači, dokáže komunikovať pomocou elektronických médií,
 • uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
 • rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a mobilných telefónov.

 

Spôsobilosti učiť sa  učiť sa

 • získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
 • na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky,
 • vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach, zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti.

 

Spôsobilosti riešiť problémy

 • vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolím vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa  o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
 • pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
 • overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy, aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,
 • pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom.

 

Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti

 • vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj,
 • uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti,
 • uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
 • sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje fyzické a duševné zdravie,
 • kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania) a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 • uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje,
 • účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel, je zodpovedný a dodržiava dohody,
 • ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, diskutuje o nich,
 • prispieva k spoločnej práci,
 • podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede a dobrých medziľudských vzťahov.

 

Spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 • dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
 • dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),
 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
 • cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
 • rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,
 • pozná základné pravidlá, normy  a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
 • pozná pravidlá spoločenského kontaktu  (etiketu),
 • správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám a rolovým funkciám,
 • je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

 

Absolvent druhého stupňa získa vysvedčenie s doložkou so špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého  základnou školou , čo je nevyhnutnou podmienkou pokračovania v ďalšom štúdiu  na vyššom sekundárnom stupni.

Profil absolventa  je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.  Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

 

spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa

- uvedomuje si potrebu autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,

- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti,

 

sociálne komunikačné spôsobilosti

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie,

- efektívne využíva dostupné  informačno-komunikačné technológie,

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný jazyk,

- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,

- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,

 

spôsobilosť uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky

- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,

- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),

- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov,

 

spôsobilosť v oblasti informačných a komunikačných technológií

- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,

- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,

- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí,

- je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá,

- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní,

 

spôsobilosť riešiť problémy

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivo myslení,

- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,

- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika,

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov,

 

spôsobilosti občianske

- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,

- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,

- má predpoklady zainteresovane  sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,

 

spôsobilosti sociálne a personálne

- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,

- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch,

 

spôsobilosti pracovné

- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,

- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom povolaní,

- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,

 

 

spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

- dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj  v každodennom živote,

 

spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

- dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,

- dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

 

5. Pedagogické stratégie

Stratégie vyučovania určujú metódy a formy práce, ktoré jednotliví vyučujúci využívajú a ktoré sú uvedené vo vzdelávacích programoch jednotlivých predmetov spolu s kľúčovými spôsobilosťami, ktoré sa prostredníctvom týchto metód rozvíjajú.

a) Základom pedagogickej stratégie našej školy bude tvorivo-humanistická výchova, ktorej jednotlivé prvky sa snažíme aktívne zavádzať do vyučovacieho procesu, konkrétne:

- vo výchovno-vzdelávacom procese sa opierať o aktivačné, motivačné, zážitkové a kreatívne metódy,

- preferovať nedirektívne vedenie vyučovacích hodín a nedirektívne pôsobenie učiteľa na žiaka,

- pozitívnu motiváciu žiaka s cieľom osobnostného rastu,

- rozvoj vyšších poznávacích funkcií (minimalizovať mechanické osvojovanie vedomostí, bifľovanie sa),

- vzťah učiteľ – žiak založiť na vzájomnej úcte, tolerancii, spolupráci a rešpektovaní názorov detí,

- používať výchovné opatrenia zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa,

- diferencovaný a individuálny prístup k žiakom.

b) Pri výchove a vzdelávaní bude naša škola zabezpečovať rozvíjanie kľúčových kompetencií  žiaka  s dôrazom na získanie informačných, učebných, kognitívnych, sociálnych, komunikačných a personálnych kompetencií v každom vyučovacom predmete na vyučovacích hodinách, v mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti, konkrétne:

- zmeníme postavenie žiaka na vyučovaní: od pasivity žiaka, ktorý robí všetko iba na pokyn učiteľa, k aktivite, samostatnosti, tvorivosti, kooperatívnosti žiakov,

- na vyučovaní vytvoríme priaznivú klímu, v ktorej niet miesta na výsmech žiakov – aby žiaci boli aktívni, aby vyjadrovali svoje myšlienky a názory, musia mať pocit, že ich nebude nikto znevažovať,

- vyučovacie metódy budú smerovať k participatívnemu, interaktívnemu, zážitkovému učeniu, ktoré je založené na skúsenosti a zároveň je prepojené so životom,

- preferovať projektové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie a problémové vyučovanie, ktoré sú najvhodnejšími koncepciami pre osvojovanie si kľúčových kompetencií žiakmi,

- na vyučovaní podnecovať žiakov  k poznávacej zvedavosti, podporovať vyučovanie založené na pozorovacích a výskumných aktivitách – vyžadovať činnostný prístup vo výučbe,

- vytvárať čo najviac príležitostí pre aktívne učenie sa žiakov nielen vo výchovno- vzdelávacom procese, ale aj v mimoškolskej činnosti.

c) Vo všetkých predmetoch budeme na škole rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov za účelom rozšírenia získavania potrebných informácií z rôznych informačných zdrojov, vedieť s nimi pracovať a efektívne ich sprostredkovať iným v priamom styku aj prostredníctvom rôznych technológií primerane veku. Na vyučovacích hodinách  budeme používať metódy práce s knihou, čítanie s porozumením, motivačný rozhovor, realizovať aktívnu diskusiu, vyjadrovanie názorov a postojov žiakov, prezentáciu ich výsledkov, používať aplikačné úlohy z praxe a medzipredmetové vzťahy.

d) Vo všetkých predmetoch sa vynasnažíme využiť každú príležitosť na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov.

e) Pri výchove a vzdelávaní bude naša škola podporovať vyučovanie pomocou informačno-komunikačných technológií (osobný počítač, internet, dataprojektory, interaktívna tabuľa, tablety, počítačové edukačné programy) a didaktickej techniky.

f) Výchovu budeme považovať za rovnocennú zložku vzdelávaniu. Žiakov budeme vychovávať v duchu  humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať  z nich slušných, pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

g) Budovať na škole novú kvalitu komunikácie medzi učiteľom a žiakom, školou a rodičmi na základe partnerstva, spolupráce, zapojenia rodičov do vyučovacieho procesu, či mimoškolskej činnosti.

 

6. Začlenenie prierezových tém

Prierezové témy sú integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov a sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

Okrem toho sa prelínajú jednotlivými výchovnými programami školy ktoré tvoria prílohu ŠKVP a Výchovným programom ŠKD.

Prierezové témy okrem vzdelávacieho procesu v rámci vyučovacích hodín realizujeme viacerými spôsobmi, ktoré sú uvedené v prílohe ŠKVP.

 

7. Zabezpečovanie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Naša škola je školou, ktorá je otvorená pre žiakov s rozličnými vzdelávacími potrebami, školou prispôsobenou potrebám a schopnostiam žiakov – teda i žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. Na individuálnej úrovni každého integrovaného žiaka im poskytneme zabezpečenie špeciálno-pedagogických potrieb.

Skupina detí, ktorá vyžaduje našu pozornosť v celom procese výchovy a vzdelávania, sú deti zdravotne znevýhodnené, žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V prípade, ak učiteľ zistí u žiaka prejavy, ktoré by mohli byť spôsobené špecifickou poruchou učenia alebo iným handicapom, informuje o svojom zistení koordinátorku – osobu zodpovednú za starostlivosť o žiakov so ŠVVP. Koordinátorka so súhlasom zákonného zástupcu posiela žiakov  na odborné pedagogicko-psychologické vyšetrenie. Na jeho základe v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracujeme individuálny vzdelávací plán, podľa ktorého pracujeme v priebehu školského roka alebo podľa odporúčania špeciálneho pedagóga ho so súhlasom rodiča zaradíme do špeciálnej triedy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, alebo pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Na žiadosť rodiča a na odporúčanie všeobecného lekára poskytujeme v prípade potreby aj vzdelávanie v domácom prostredí v rozsahu 2 hodín.

Vzdelávanie v špeciálnych triedach zabezpečujú špeciálni pedagógovia, ktorí poskytujú konzultácie aj individuálne začleneným žiakom a zákonným zástupcom. V špeciálnych triedach vypomáhajú aj pedagogickí asistenti, ktorí v prípade potreby sa venujú týmto žiakom aj jednotlivo alebo po skupinkách za cieľom efektivity ich vzdelávania. Sprievodnú pedagogickú dokumentáciu vypracúvame v súlade s platnými legislatívnymi normami a v súlade so vzdelávacími programami pre jednotlivé skupiny žiakov so ŠVVP odporúčanými Štátnym pedagogickým ústavom.

Pri jeho vypracovaní je pre nás dôležité zosúladiť učebný plán, učebné osnovy, vyučovacie ciele, metódy a postupy, špeciálno pedagogický servis a učebné, prípadne kompenzačné pomôcky. Koordinátorka pre prácu so žiakmi so ŠVVP pravidelne kontroluje dokumentáciu a sleduje dodržiavanie platných noriem. Okrem žiakov so zdravotným znevýhodnením poskytujeme individuálnu starostlivosť aj žiakom so všeobecným intelektom. V súlade s platnými normami ich vzdelávame v bežných triedach na základe individuálneho vzdelávacieho programu. Žiakov so športovým nadaním vzdelávame skupinovo diferencovane v bežných triedach.

Pri zabezpečovaní vzdelávania žiakov so ŠVVP dodržiavame tieto zásady:

 

Pri výchove a vzdelávaní aktívne spolupracujeme s rodičom a odbornými pracoviskami:

centrá pedagogicko –psychologického poradenstva a prevencie, špeciálne pedagogicko- psychologické centrá, detskí lekári,

- so žiakmi pracujeme podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu

- uplatňujeme individuálny prístup aj za pomoci pedagogických asistentov

- dbáme na iné pracovné  tempo žiakov,

- striedame pracovné náplne,

- odstraňujeme rušivé momenty pri práci,

- žiaci používajú kompenzačné pomôcky,

- zaraďujeme činnosti, pri ktorých očakávame úspech žiaka,

- chválime žiaka za každý i malý úspech, pozitívne ho motivujeme,

- spolupracujeme na jednotnom prístupe všetkých pedagógov,

- pri hodnotení zohľadňujeme druh, stupeň a mieru postihnutia podľa platných metodických pokynov.

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia kvality

 

Vnútorný systém kontroly hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

Jeho cieľom je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku (hodnotenie prepojenia vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami), v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce a návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov od prvého po deviaty ročník dodržiavame platné metodické pokyny na hodnotenie žiakov základnej školy.

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zohľadňujeme možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon (podľa záverov a odporúčaní špeciálno-pedagogického vyšetrenia žiaka).

Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie normatívneho hodnotenia výsledkov žiakov, ktoré je súčasťou učebných osnov každého predmetu školského vzdelávacieho programu (uvádzame ich v časti učebné osnovy v rámci jednotlivých učebných predmetov).

 

Hodnotenie prospechu

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa na našej škole klasifikuje týmito stupňami : 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný. O klasifikácii jednotlivých predmetov sa rozhodujeme každý školský rok po prerokovaní v pedagogickej rade. Žiaci nie sú klasifikovaní v predmetoch od vyučovania ktorých sú oslobodení. Ak sú prítomní na vyučovaní sú hodnotení slovom „absolvoval“ ak nie sú prítomní na vyučovaní hodnotia sa slovom „neabsolvoval“.

 

Stupeň 1 (výborný)

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

 

Stupeň 2 (chválitebný)

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené  kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.

 

Stupeň 4 (dostatočný)

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

 

Stupeň 5 (nedostatočný)

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

Vo výslednej známke na konci klasifikačného obdobia hodnotíme:

- písomné práce – štvrťročné, polročné, tematické, krátke kontrolné testy, päťminútovky, diktáty,

- písomné a ústne odpovede – presnosť, odbornosť, trvalosť osvojenia pojmov, faktov a definícií, samostatnosť vyjadrovania, použiteľnosť vedomostí v praxi, úroveň myšlienkových operácií, úroveň požadovaných motorických a intelektuálnych činností,

- stupeň rozvoja kľúčových kompetencií,

- prípravu a aktivitu na vyučovaní,

- úpravu zošitov,

- prezentáciu projektov.

 

Na objektivizáciu hodnotenia a úrovne zvládnutia vzdelávacích štandardov využijeme písomné overovanie formou riaditeľských previerok. Každý rok takouto formou preveríme vedomosti žiakov zo slovenského jazyka v roč. 3., 4., 7., anglického jazyka v 9. ročníku, a matematiky v ročníkoch 3., 4., 7.  Žiakov 4., 6., 8., 9. ročníka zapájame do externého testovania Komparo, v rámci ktorého získavame obraz aj o úrovni spoločenskovedných a prírodovedných predmetov. Okrem toho využívame možnosti elektronického testovania v rámci ponuky NÚCEM.

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov školy

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je spracované podľa § 52 Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pracovného poriadku ako aj kompetenčného profilu učiteľa. Kľúčové kompetencie učiteľa, a teda aj celkové hodnotenie, sú orientované na tri oblasti:

- na žiaka,

- na edukačný proces,

- na profesijný rozvoj.

 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zamerané na hodnotenie všetkých oblastí profilu učiteľa ako sú:

 • motivácia žiakov k učeniu,
 • vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov,
 • rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov,
 • stanovenie edukačných cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu k príslušnému obsahu vzdelávania,
 • výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, riaditeľské previerky, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.),
 • tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok,
 • absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania,
 • uplatňovanie novonadobudnutých vedomostí a zručností pri výkone svojej činnosti,
 • zvyšovanie svojho právneho vedomia,
 • prínos pre zamestnávateľa – propagácia a prezentácia školy na verejnosti, spolupráca s rodičmi, inými organizáciami,
 • organizovanie mimoškolských aktivít,
 • individuálny prístup k žiakom s rešpektovaním ich schopností a možností, nadania a zdravotného stavu,
 • práca v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rezortnými predpismi,
 • dodržiavanie a využívanie pracovného času,
 • plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom práce v pracovnej zmluve,
 • vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie,
 • využívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce,
 • spolupráca na tvorbe školského vzdelávacieho programu,
 • zapájanie sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov školy a národných projektov,
 • vykonávanie špecializovaných činností,
 • vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • iniciovanie a podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií do výchovno-vzdelávacieho procesu,

 

U vedúcich pedagogických zamestnancov sa hodnotí aj:

 • kvalita, náročnosť a rozsah riadiacej práce,
 • ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom na predpisy platné pre rezort školstva,
 • manažérske zručnosti.

 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zabezpečené individuálne hodnotiacimi rozhovormi zamestnanca a bezprostredne nadriadeného vedúceho zamestnanca ako aj prostredníctvom hodnotiacich a sebahodnotiacich dotazníkov na konci každého školského roka.

Vnútroškolskú kontrolu v rámci svojich kompetencií vykonávajú riaditeľka školy, zástupkyne riaditeľky  školy pre 1. stupeň a 2. stupeň a podľa možností vedúci MZ a PK.

Kontrolno-hospitačná činnosť je zameraná na tieto oblasti:

- dodržiavanie učebných osnov a zosúladenie časovo-tematických plánov s platnými učebnými osnovami,

- plnenie školského vzdelávacieho programu,

- plnenie plánov práce metodických združení,

- dôsledné a jednotné vypĺňanie pedagogickej dokumentácie,

- úroveň a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu,

- rozvoj kľúčových kompetencií vo výchovno-vzdelávacom procese,

- úroveň osvojenia si cudzieho jazyka s dôrazom na vzdelávacie štandardy a komunikatívnosť v jazyku,

- využívanie spätnej väzby pri plnení cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvoj poznávacích schopností, metódy a formy práce, pracovnú klímu na vyučovacích hodinách,

- využitie didaktickej techniky, učebných pomôcok, výpočtovej techniky a iných názorných pomôcok,

- sledovanie vzťahov učiteľ – žiak, náplň triednických hodín a triednickú prácu,

- plnenie úloh z plánu školy,

- dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl,

- adaptáciu žiakov 1. ročníka a 5. ročníka

- prácu so začlenenými žiakmi,

- úroveň a výsledky práce so žiakmi v mimovyučovacom čase,

- plnenie cieľov a úloh jednotlivých projektov školy, výchovných programov školy a prierezových tém,

- systematickú prípravu žiakov na súťaže a predmetové olympiády,

- stav a úroveň vyučovania telesnej a športovej výchovy a športovej prípravy,

- plnenie povinností zamestnancov školy, vyplývajúce z pracovného a vnútorného poriadku školy,

- na plnenie plánu kontinuálneho vzdelávania pre príslušný školský rok,

 

Pri kontrolno-hospitačnej činnosti budeme využívať nasledovné metódy a formy:

 • priame hospitácie na vyučovacej hodine, rozbor vyučovacej hodiny,
 • hospitácie na zasadnutiach metodických orgánov,
 • rozhovor s vedúcimi MZ, PK
 • diskusia  s členmi MZ, PK – všeobecne aj výmena názorov, postrehov z vyučovacích hodín,
 • kontrola zápisníc zo zasadnutí MZ, PK
 • kontrola písomností žiakov,
 • hospitácie na vyučovacej hodine s vedúcimi MZ, PK
 • mimoriadne zasadnutia MZ, PK zvolané riaditeľkou školy alebo zástupkyňou,
 • hospitácie na otvorenej hodine,
 • riaditeľské previerky a dotazníky,
 • kontrola dokumentácie,
 • informatívne návštevy na vyučovacích hodinách, na mimovyučovacích aktivitách a  v ŠK

 

 

3. Hodnotenie školy

Cieľom hodnotenia je:

 • dať žiakom a ich rodičom dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené,
 • dať aj verejnosti informácie, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠkVP.

 

Dôraz kladieme na:

 • konštatovanie úrovne stavu,
 • zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.

 

Vlastné hodnotenie školy zameriame na:

 • ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy, v školskom vzdelávacom programe, v pláne práce školy a ich reálnosť a stupeň dôležitosti,
 • posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe,
 • podmienky a priebeh výchovy a vzdelávania,
 • oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie  výsledky vrátane návrhov a opatrení na odstránenie nedostatkov.

 

Kritériom pre nás je:

 • spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov,
 • kvalita výsledkov

 

Nástroje na hodnotenie kvality školy sú:

 • dotazníky pre žiakov 2. stupňa a rodičov (externé merania v projekte Komparo, porovnávanie s inými školami)
 • dotazníky pre učiteľov (externé merania v projekte Komparo, porovnávanie s inými školami)
 • riaditeľské previerky, zisťujúce vedomosti a zručnosti žiakov,
 • hospitácie: vedenia školy, vzájomné hospitácie uvádzajúcich a začínajúcich učiteľov, predsedov predmetových komisií u členov týchto komisií, vzájomné hospitácie na hodinách ktorýchkoľvek členov zboru,
 • analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach, celoštátnom testovaní žiakov 5. a 9. ročníka, prijímacích skúškach na stredné školy, plnenie vzdelávacích štandardov, plánu práce školy,
 • rozhovor s učiteľmi, rodičmi, žiakmi a ďalšími sociálnymi partnermi školy,
 • sledovanie profesijného rastu učiteľov,
 • SWOT analýza, silné a slabé stránky školy
 • pozorovanie prevádzky školy,
 • analýza písomných materiálov ako sú správa o výsledkoch výchovnovzdelávacieho procesu, zápisnice zo zasadnutí pedagogických rád, pracovných porád, zápisnice zo zasadnutí metodických orgánov školy, rady školy či zo zasadnutí triednych rodičovských združení, rozbor bežných písomností a produktov žiakov školy, hodnotenie prospechu a správania žiakov, plnenie koncepčného zámeru rozvoja školy, záznamy o úrazoch,
 • správy školskej inšpekcie o vykonaných kontrolách,
 • prezentácia školy v médiách.

 

Výstupom pri hodnotení školy je správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za príslušný školský rok, zostavená podľa Vyhlášky MŠ SR č. 9/2009 Z.z.

 

 

Autoevaluačný plán školy

 

Evaluácii školy je treba venovať veľkú pozornosť. Informácie zistené pri  evaluácii sú podkladom pre stanovenie strategických cieľov školy pre ďalšie hodnotené obdobie. Sú takisto spätnou väzbou, prostredníctvom ktorej sú vyvodzované kroky vedúce k skvalitneniu a zefektívneniu výchovno vzdelávacieho procesu školy. Autoevaluačný plán aj záverečnú evaluačnú správu spracúva v konečnej podobe riaditeľ školy, na príprave a vyhodnotení sa podieľa určený pracovný tím.

Základné oblastí procesu evaluácie

 • výchovne vzdelávací proces a jeho súlad so ŠVP
 • výsledky vzdelávania žiakov
 • plnenie plánu výchovných programov
 • hodnotenie a sebahodnotenie
 • spolupráca školy s rodinou a širšou komunitou
 • materiálno technické, ekonomické a hygienické podmienky vzdelávacieho procesu
 • prezentácia školy na verejnosti

 

Nástroje evaluácie

K evaluácii školy sa využívajú predovšetkým tieto nástroje

 • riadený rozhovor, diskusia
 • pedagogická dokumentácia
 • ekonomická dokumentácia
 • hospitačná a kontrolná činnosť (záznamy)
 • dotazníky, externé dotazníky
 • žiacke práce
 • testy, testové úlohy, externé testy a testové úlohy
 • sebahodnotenie a hodnotenie – pracovné portfólia
 • portfólia žiakov

 

Časové rozvrhnutie evaluačných činností

V priebehu roka sú sledované vybrané oblasti evaluácie. Správa o priebežných výsledkoch evaluácie je spracovaná vždy na polroka a na konci školského roka pracovným tímom a následne vedením školy. Podľa aktuálnej situácie sú získavané informácie a podklady pravidelne (pr.: hospitačná činnosť, dokumentácia školy, výsledky externých a interných meraní pravidelne hodnotené na pracovných poradách a zasadnutiach PR.

 

1. štvrťrok školského roka

- schválenie plánu autoevaluácie /vedenie školy

- zahájenie pravidelných evaluačných činností (kontrolná a hospitačná činnosť) / vedenie školy

- delegovanie zodpovednosti za prezentáciu školy na verejnosti a za plnenie výchovných programov / vedenie školy

- zadanie a vyhodnotenie testov Komparo  pre žiakov 8. a 9. ročníka / triedni učitelia 8., 9. roč., ZRŠ/

- hodnotenie a sebahodnotenie pedagógov

- schválenie kritérií /všetci pedag. zamestnanci/

 

2. štvrťrok školského roka

- zadanie a vyhodnotenie interných testov  SJL a MAT v 3. a 4. roč. /ved. MZ, ZRŠ/

- hodnotenie výsledkov externého merania vedomostí žiakov 8. a 9. ročníka a celoslovenského testovania žiakov  5. roč. /ved. MZ, PK, ZRŠ/

- spracovanie analýzy hospodárenia školy /ekonóm školy/

- porovnanie súladu výchovno – vzdelávacieho procesu školy so ŠVP /vedúci MZ, PK/

- polročné hodnotenie žiakov – spracovanie záznamových hárkov (kľúčové kompetencie) / triedni učitelia

- správa o priebežných výsledkoch autoevaluácie, vyhodnotenie vybraných stratégií / vedúci MZ, PK, ZRŠ/

 

3. štvrťrok školského roka

- hodnotenie vnútroškolskej kontroly na pracovnej porade /RŠ, ZRŠ/

- rozbor dokumentácie školy

- Testovanie 9

- vyhodnotenie prípravy žiakov na stredné školy / výchovný poradca

- zadanie a vyhodnotenie externých dotazníkov – klíma školy, spolupráca s regiónom (partneri), materiálne zázemie atď. – žiaci 2. stupňa a rodičia alebo žiaci a učitelia

 

4. štvrťrok školského roka

- externé testovanie žiakov 4., 6. ročníka a interné testovanie žiakov 7. ročníka a 9. ročníka a hodnotenie (ZRŠ)

- vyhodnotenie pravidelnej hospitačnej a kontrolnej činnosti, na pracovnej porade / vedenie školy

- vyhodnotenie súladu výchovne vzdelávacieho procesu školy so ŠVP, vyvodenie záverov a doporučenie pre ďalší školský rok/ vedúci MZ, PK + vedenie školy

- vyhodnotenie výsledkov vzdelávania žiakov podľa kritérií hodnotenia školy / tried. uč. + vedenie školy

- vyhodnotenie prezentácie školy na verejnosti /vedúci komisie/

- vyhodnotenie práce výchovných programov a výchovnej komisie / koordinátori VP a výchov. poradkyňa

- spracovanie celoročného hodnotenia žiakov školy – záznamové hárky (klúčové kompetencie ) / triedni učitelia

- analýza celoročnej práce – podklady k Správe o výchovno vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach školy (koordinátori + RŠ)

 

 

Pozn. Tento plán sa môže meniť v závislosti od konkrétnych podmienok v danom školskom roku

 

IV. Učebné plány pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie

 

Charakteristika školského vzdelávacieho programu je v štádiu prípravy a zo súladenia s inovovaným ŠVP.

 

     a) ISCED 1

          - Učebné plány pre 1. - 4. ročník

          - Inovatívne učebné plány pre 1. - 4. ročník

- Učebné plány na aktuálny školský rok 2016/2017

     b) ISCED 2

          - Učebné plány pre 5. - 9. ročník

          - Inovatívne učebné plány pre 5. - 9. ročník

​- Učebné plány na aktuálny školský rok 2016/2017

 

V. Učebné osnovy

ISCED1

Zábavná angličtina

Hudobno-dramatická výchova

Mladý záchranár

Pre ostatné predmety sú učebné osnovy totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

ISCED2

Konverzácia v slovenskom jazyku

Regionálna výchova

Zmena kvality výkonu v ŠkVP

Pre ostatné predmety sú učebné osnovy totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

 

 

Prílohy školského vzdelávacieho programu

 

a) Výchovné programy školy

 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu
 • Preventívny program boja proti drogám, šikanovaniu a iných sociálno - patologických javov
 • Program ochrany ľudských práv a práv dieťaťa 
 • Program podpory zdravia a výchovy ku zdraviu
 • Program environmentálnej výchovy 
 • Program výchovy finančnej gramotnosti 
 • Program výchovy čitateľskej gramotnosti 

 

 

 

Základná škola, L. Kossutha 56, 077 01  Kráľovský Chlmec

 

 

 

 

 

Výchovné programy

Príloha ŠkVP

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola, L. Kossutha 56, 077 01  Kráľovský Chlmec

 

 

 

 

 

 

 

Výchova   k  manželstvu   a   rodičovstvu

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátor: Mgr. Júlia Marciová

 

 

Škola venuje náležitú pozornosť  výchove k manželstvu a  rodičovstvu. Poskytuje pomoc žiakom pri  príprave na rodinný život.

Na úrovni Základnej školy je ťažisko vyučovania VMR na hodinách  etickej výchovy, náboženskej výchovy, biológie, literatúry,  výučby jazykov a telesnej výchovy. Pri vhodných témach sa VMR realizuje aj na ostatných povinných predmetoch v 1. až 9. ročníku. V záujme zvyšovania účinnosti VMR sa na II. stupni využili voliteľné hodiny:

- v 8. ročníku na rodinnú výchovu

- v 9. ročníku na samostatný predmet Výchova k manželstvu a rodičovstvu.

 

CIELE VMR NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE

 - prostredníctvom informácií na vyučovacích hodinách vychovávať a  pripravovať deti a mládež na zodpovedný partnerský vzťah,  manželstvo a rodičovstvo,

 - chápať lásku ako súčasť sexuality,

 - príprava na kritické obdobia psychosexuálneho vývinu a  zodpovedné rozhodovanie,

 - pomôcť žiakom rozvíjať toleranciu, zodpovednosť, úctu,

 - pomôcť žiakom odolávať negatívnym vplyvom ako predčasný sexuálny  život, drogy, AIDS...,

 - vytvoriť žiakom priestor a pomoc pri riešení problémov  súvisiacich s VMR,

 - rešpektovať 3 základné oblasti

- poznávaciu,

 - emocionálnu,

- vôľovú, ktorá je najdôležitejšou  a týka sa správania žiakov

 

ZAČLENENIE VMR DO VÝCHOVNO - VZDELÁVACIEHO PROCESU

 

1. BIOLÓGIA  - 7. ROČNÍK, PRÍRODOVEDA - 3. a 4. ROČNÍK

 - informácie o zmenách, ktoré sprevádzajú obdobie dospievania na  pochopenie biologických zákonitostí a individuálnych rozdielov,

 - vedomosti o stavbe ľudského tela,

 - vedomosti o fyziologických zmenách v období puberty  (menštruácia, polúcia..),

 - prehľad o pohlavných chorobách a ich dôsledkoch,

 - dôležitosť prevencie HIV/AIDS,

 - úloha rodiny v spoločnosti, rodičovská láska, jej význam v  živote dieťaťa a úcta k rodičom.

 

 2.  ETICKÁ VÝCHOVA

 - dať žiakom ucelený etický systém, správne postoje, názory a  presvedčenie, aby vedeli správne hodnotiť vzťahy medzi  pohlaviami, vzťahy v manželstve a v rodine,

 - naučiť žiakov potrebným sociálnym zručnostiam, tolerancií,  empatií, asertívnemu správaniu.

 

 

 3.  NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

 - formovať morálne a duchovne orientovanú zrelú osobnosť v súlade  s Božími prikázaniami,

 - hovoriť o láske, partnerstve a o rodičovstve v kresťanskom  duchu,

 - výchova k mravným medziľudským vzťahom a k mravnému správaniu v  oblasti sexuality,

 - výchova k pohlavnej zdržanlivosti, úcte k žene, matke, dieťaťu,  k rodičom.

 

4. ANGLICKÝ, RUSKÝ, NEMECKÝ A SLOVENSKÝ JAZYK - LITERATÚRA, KONVERZÁCIE

 - v rámci tematicky blízkych hodín realizovať diskusie o  problémoch VMR.

 

 5. TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

 - formovať pozitívny prístup k sebe, svojmu telu a vzhľadu,

 - upevňovať u žiakov žiadúce zdravotné a hygienické návyky,

 - vytvárať kladný vzťah k telesným cvičeniam ako k súčasti  zdravého spôsobu života.

 - v rámci športových hier pestovať sebadisciplínu

 

6. OBČIANSKA NÁUKA

- oboznámiť sa s právnymi normami týkajúcimi sa VMR.

 

7. VOLITEĽNÉ PREDMETY:

Rodinná výchova v 8. ročníku,

Výchova k manželstvu a rodičovstvu v 9. ročníku

 

METÓDY VMR: beseda, prednáška, výklad, propagačné materiály,  nástenka, brainstorming, anketa, dotazník, hry.

 

Na II. stupni je ťažisko VMR v predmetoch občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu. Dopĺňajú ju predmety Biológia, Občianska  náuka, Literárna výchova, Telesná výchova, Rodinná výchova a triednické hodiny.

 

OBSAH VMR NA II. STUPNI TVORIA CELKY:

 1. Priateľstvo

 2. Kultivované dospievanie

 3. Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov

 4. Zodpovedný prístup k sexualite

 5. Negatívny vplyv drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné  zdravie človeka

 6. Zásady bezpečného správania

 

SPRIEVODNÉ AKTIVITY

 1. Beseda so psychológom v oblasti VMR – Obchodovanie s ľuďmi

 2. Beseda s lekárom "Zdravý životný štýl".

3. Aktivity v spolupráci s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 

PLÁN VMR PRE II. STUPEŇ ZŠ

 

SEPTEMBER: Vykonať prieskum medzi žiakmi s cieľom zistiť, aké  vedomosti majú z oblasti VMR (učitelia uvedených predmetov a tr. učitelia)

 VI. ročník    - OBN    - život v rodine, funkcia rodiny, rodina a  výchova,

 VII. ročník   - BIO      - Človek ako súčasť živej prírody,

 IX. ročník    - OBN    - Prehĺbenie povedomia vlastnej dôstojnosti a  hodnoty ľudskej bytosti.

 

OKTÓBER: Využitie aktuálnosti mesiaca "Október, mesiac úcty k  starším", Výchovné využitie na hodinách literárnej výchovy a triednych schôdzach.

 VI. ročník     - ETV    - Veľkosť a dôstojnosť ľudskej osoby, zdravé  sebavedomie

 VII. ročník    - OBN   - Zmysel života. Využiť aj na literárnej  výchove a triednických hodinách

                         BIO    - Správne držanie tela, význam pre krásu  človeka

 IX. ročník     - OBN   - Prehĺbenie komunikačných schopností

 

NOVEMBER: Človek a svet, zmyslové poznávanie sveta, vedieť sa  presadiť a obhájiť v rôznych situáciách. Využitie  aktuálnosti mesiaca Deň bez fajčenia a škodlivín.  (Nebezpečenstvo drog na reprodukciu a nákazy HIV - triednické hodiny)

 VIII. ročník         - OBN    - Základy duševnej hygieny, problémy lekár.  etiky.

 IX. ročník           - OBN    - Zdravý životný štýl

 

DECEMBER:

 VII. ročník    - OBN  - Hodnoty, ktoré sú večné, šťastie a láska

                        ETV   - Hlbšie poznávanie vlastnej rodiny

 VIII. ročník   - ETV   - Etické aspekty manželstva, rodiny a  sexuálneho života

 IX. ročník      - OBN - Ako hospodárime v rodine a štáte, rodinný  rozpočet, Vianoce - citová výchova

 Aktuálnosť mesiaca - Svetový deň boja proti AIDS. Zdravý spôsob  života. Vysvetliť žiakom význam plánov rodičovstva pre telesný a  duševný vývin dieťaťa, zásady rodinnej výchovy, práva a povinnosti  rodičov a detí - triednické hodiny.

 VIII. ročník    - ETV   - Priateľstvo, zamilovanosť, manželstvo.  Plánované rodičovstvo, interrupcia a jej následky.

 

 JANUÁR:

 VII. ročník     - OBN     - Tolerancia medzi ľuďmi. V tom čo je rovnosť a  čo odlišnosť.

                       ETV      - Vedieť pochopiť rodičov a súrodencov.

 IX. ročník      - OBN     - Závislosti, ktoré môžu ohrozovať náš život

                        BIO       - Rozmnožovanie a život. Funkcie organizmu,  vývin jedinca, pohlavné choroby.

Na triednych hodinách oceniť vlastnosti spolužiakov. Učiť žiakov  odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych skupín, učiť ich obrane  pred sexuálnym zneužitím.

 

FEBRUÁR:

 VII. ročník       - OBN     - Tolerancia medzi ľuďmi. Aspekty dospievania. Problémy dospievania. Telesné a duševné  zmeny.

                        - ETV   - Sexuálna zrelosť. Vzťahy medzi chlapcami a  dievčatami.  Priateľstvo a láska. Zázrak  života - počatie a prenatálny život ľudského  plodu. Predčasný sexuálny styk - jeho  príčiny a  dôsledky.

 VIII. ročník      - ETV  - Ekonomické hodnoty a etika

 IX. ročník                   - Kritické hodnotenie a videoreprodukcie televíznych  programov. Možnosti ovplyvňovania televíziou.Triednické hodiny - osobná hygiena, návyky na celý život.

    - Medziľudské vzťahy

 

 MAREC:

 VII. ročník     - OBN - Rozvoj sebavedomia. Kult. Dospievanie. Úsilie  o samostatnosť.

                          BIO  - Vyššia nervová činnosť - význam podmienkových  reflexov pre život človeka

                          ETV - Pohlavné choroby a AIDS.

 Aktuálnosť mesiaca - Mesiac knihy využiť na Literárnej výchove  a triednych hodinách, kde vhodnými článkami  viesť žiakov k pochopeniu lásky, ako  základnej zložky sexuality.

 

 APRÍL:

 VII. ročník        - OBN - Kultúra reči, správania, obliekania. Vzťah  medzi rovesníkmi oboch pohlaví. Priateľstvo  a láska.

                            BIO -  žľazy s vnútorným vyučovaním.

 

MÁJ:

 VII. ročník      - OBN - Predčasný sexuálny život. AIDS a pohlavné  choroby.

                           ETV - Vzťah k chorým. Tolerancia.

                           BIO - Rozmnožovanie a vývin jedinca. Rast jedinca.  Obdobia v živote človeka.

 Aktuálnosť mesiaca - Deň matiek - úloha a význam matky pre rodinu.  Literárna výchova a triednická hodina

Aktivity v rámci rovesníckych skupín

 

 JÚN:

 VII. ročník   - BIO- Zlozvyky a drogové závislosti a ich vplyv na  reprodukciu človeka.

 

Na triednických hodinách hovoriť o blížiacich sa prázdninách, poukázať  na nebezpečenstvo, ktoré ich môže stretnúť s neznámymi ľuďmi  (autostop, rôzne ponuky, nadväzovanie priateľstiev). Vysvetľovať žiakom zásady bezpečného správania (nebezpečenstvo  detskej pornografie, prejavy týrania, riešenia krízových situácií).

VMR musí vychádzať z potrieb dospievajúceho dievčaťa a chlapca v  závislosti na ich veku a štádiách sexuálneho vývinu. Všetky  informácie, ktoré učiteľ žiakom dáva musia zodpovedať súčasnej  úrovni vedeckého poznania a musia byť primerané veku z hľadiska  biologického, psychologického a sociálneho vývinu žiakov.

 

 

 

Základná škola, L. Kossutha 56, 077 01  Kráľovský Chlmec

 

 

 

 

 

Preventívny program boja proti drogám, šikanovaniu a iných sociálno-patologických javov

 

 

 

 

 

 

Koordinátor: Iveta Szegedyová

 

 

Primárna  /univerzálna/ prevencia

1.  Prevenciu drogových závislostí ako integrálnu súčasť výchovy a vzdelávania zabezpečovať  aj využívaním odporúčanej doplnkovej literatúry vo výchovno-vzdelávacom procese. V  rámci I. stupňa ZŠ využívať  publikáciu Claire Raynerovej  „Nenič si svoje múdre telo“. V rámci II. stupňa ZŠ využívať publikáciu Kašparová a kol. „Ako poznám sám seba?“.

2.   Pokračovať v realizácii projektov Škola podporujúca zdravie, Škola bez alkoholu, cigariet a iných drog, Kým nie je príliš neskoro a iných overených a efektívnych projektov  podľa regionálnych  požiadaviek a potrieb.

3.   Realizovať prosociálne preventívno-výchovné programy. Venovať osobitnú pozornosť programom prevencie fajčenia a užívania alkoholu /ako tzv. vstupným drogám/ a využívaniu inovatívnych preventívnych  programov.

4.   Naďalej vytvárať lepšie podmienky /materiálno-technické, finančné, priestorové apersonálne/ pre mimoškolskú činnosť, rozvíjať záujmové činnosti a tvorivosť žiakov, akcentovať krúžkovú činnosť v školách, využívať školské kluby a možnosti centier voľného času v oblasti mimoškolskej výchovy. Zamerať sa nielen na talentovanú, ale i problémovú resp. rizikovú mládež.

5.   Naďalej realizovať v spolupráci so športovými a mládežníckymi organizáciami efektívnejšiu primárnu prevenciu v smere poskytovania kvalitných možností na zvýšenie pohybových aktivít detí a mládeže.

6.   V zmysle realizácie Deklarácie práv dieťaťa v školách a školských zariadeniach zabezpečovať aktívnu ochranu detí. Zabezpečovať primerané opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí. Informovať priebežne rodičov na triednických hodinách o opatreniach školy proti šíreniu drog.

7.   Osobitnú pozornosť venovať realizácii a rešpektovaniu Zákona NR SR o zákaze fajčenia a o ochrane nefajčiarov v podmienkach škôl a školských zariadení.

8.   K Svetovému dňu zdravia a k Svetovému dňu boja proti drogám vyhlasovať aktivity s priamou účasťou učiteľov, rodičov a detí v zmysle celoročnej systematickej a kontinuálnej práce škôl a školských zariadení.

 

Sekundárna a terciárna /selektívna a indikovaná/ prevencia

 

1. Podľa potrieb praxe realizovať špeciálne projekty a programy zamerané na prevenciu fajčenia, alkoholizmu, šikanovania, gamblerizmu, závislosti na počítačových hrách a pod.

2. Realizovať poradenský program Cesta k emocionálnej zrelosti pre žiakov ZŠ.

3. Zabezpečovať prepojenie učiteľov – koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ na sieť špeciálnych školských zariadení, poradenských a liečebných zariadení a všetkých vecne príslušných organizácií

Naďalej koordinovať preventívne aktivity s ostatnými organizáciami a vecne príslušnými pracoviskami, Protidrogovým fondom, komisiami pre prevenciu KÚ a OÚ, občianskymi združeniami a mimovládnymi organizáciami.

 

 

S e p t e m b e r

I. stupeň: rozvoj komunikačných zručností /počúvanie druhého, rozhovor v dvojiciach, v skupine/,

II. stupeň: pomáhať žiakom rozvinúť schopnosť vytvárať a realizovať efektívny časový rozvrh na voľný, ale i pracovný čas.

 

O k t ó b e r   /16. október – Svetový potravinový deň/

I. stupeň: oboznámiť žiakov s významom zdravého a pravidelného stravovania pre ľudský organizmus v období rastu a dozrievania a poučiť žiakov o životospráve ženy počas tehotenstva. Poukázať na negatívne účinky zlých stravovacích návykov v tehotenstve nielen na matku, ale aj na plod.

II. stupeň: utvrdiť poznatky žiakov o význame pravidelného a zdravého stravovania v období puberty. Viesť žiakov k prehodnoteniu a zmene stravovacích návykov – zlozvykov /používanie jedál počas sledovania TV programu, prípadne počas chôdze, využívanie rýchleho občerstvenia – bufety/. Utvárať poznatky o význame zdravého stravovania žien počas gravidity, upozorniť na nebezpečenstvá pri  použití a používaní drog a alkoholu aj na plod. Oboznámiť dôležitosťou fajčenia pre zdravý vývoj dieťaťa.

 

N o v e m b e r

I. stupeň: nácvik asertívneho správania – odmietanie alkoholických nápojov a cigariet /drog/ - „ jednoducho povedz nie“.

II. stupeň: naučiť žiakov odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych skupín a ich tlaku. Poukázať na sociálny dopad drogovo orientovaných skupín. Podporiť a zdôrazniť význam kvalitných medziľudských vzťahov.

 

D e c e m b e r / 1. december – Svetový deň boja proti HIV /AIDS/

I. stupeň: oboznámiť žiakov s rôznymi cestami prenosu nákazy. Podporiť poznatky o preventívnych aktivitách proti ochoreniam a úrazom. Poučiť žiakov o význame očkovania. Poukázať na význam ochranného oblečenia pri športovej činnosti. Vštepovať žiakom hodnotu zdravia.

II. stupeň: utvrdiť poznatky žiakov o cestách prenosu nákazy. Vysvetliť a podporiť význam sebadisciplíny a sebaovládania v rizikových situáciách. Vysvetliť im  úzku spojitosť medzi drogovou závislosťou a prenosnými ochoreniami. Umožniť žiakom oboznámiť sa s formami efektívnej antikoncepcie a ochrany pred pohlavnými chorobami a nežiadúcou graviditou partnerky.

 

J a n u á r

I. stupeň: fixovať poznatky o negatívnych účinkoch drog na ľudský organizmus a vývoj pohlavných orgánov.

II. stupeň: poučiť žiakov o negatívnych následkoch drogovo orientovanej matky v období gravidity na plod aj na novorodenca počas dojčenia. Poukázať na negatívne následky drogovej závislosti na reproduktívne zdravie nielen budúcej matky, ale aj budúceho otca!

 

F e b r u á r

I. stupeň: naučiť žiakov vzdorovať negatívnym rovesníckym skupinám a poukázať na klady pozitívne orientovaných rovesníckych skupín, porovnať ich životné štýly.

II. stupeň: oboznámiť žiakov so sociálnym dopadom drogovo orientovaných skupín /počas komunity by mali žiaci dospieť k záveru, že drogovo orientovaný spôsob života je pre zdravého človeka málo podnetný, neuspokojujúci a pod./.

 

M a r e c   /22. marec – Svetový deň vody/

I. stupeň: so žiakmi zopakovať, aký význam má voda v prírode. Oboznámenie sa s podmienkami života pod vodou. Poukázať na význam riek pri osídľovaní územia. Naučiť žiakov, aký význam má voda a aké sú dôsledky jej nedostatku v ľudskom tele a následne im vysvetliť dôležitosť pitného režimu na naše zdravie nielen v období tepla ale počas celého roka.

II. stupeň: oboznámiť s významom vody v priemysle a poľnohospodárstve. Fixovať u žiakov poznatky o význame vody a tekutín /čaj, mlieko, polievky a pod./ na ľudský organizmus. Viesť k prehodnoteniu pitného režimu. Upozorniť ich na vplyv médií v tejto oblasti a viesť ich k prehodnocovaniu daných informácií. Oboznámiť žiakov s pitným režimom pri telesne náročnom zaťažení.

 

A p r í l   /7. apríl – Svetový deň zdravia/

I. stupeň: poukázať na dôležitosť telesného pohybu na zdravý vývoj ľudského tela. Prehĺbiť poznatky o prevencii úrazov pri športovaní. Podporiť hodnotu zdravia.

II. stupeň: poukázať žiakom na dôsledky nesprávneho telesného zaťaženia organizmu v období rastu a následne poukázať na vplyv vyváženej stravy s pitným režimom na telesnú zdatnosť. Opakovanie preventívnych opatrení voči úrazom pri športových aktivitách – vhodné oblečenie a sebadisciplína.

 

M á j / 31. máj – Svetový deň bez tabaku/

I. stupeň: fixácia odmietania cigarety, alkoholu či inej nežiaducej látky, najmä od „priateľa“. Zopakovať poznatky o negatívach tabakových výrobkov na maloletých.

II. stupeň: viesť žiakov k vnímavejšiemu pozorovaniu fajčiara pred, počas, a po vyfajčení cigarety poprípade fajky. Hľadať klady a zápory v jeho správaní. Okrem zdravotných negatív upozorniť aj na ekonomický a sociálny aspekt fajčiara v partnerstve a rodine. Odhaľovať pozitíva a negatíva nefajčiarskych partnerstiev, partnerstiev, kde jeden z dvojice fajčí a partnerstiev, kde fajčia obaja partneri a jeho dopad na deti.

 

J ú n  /26. jún – Medzinárodný deň boja proti závislosti a nedovolenému obchodovaniu s drogami/

I. stupeň: rozvoj schopnosti empatie, vypočuť a snažiť sa o pochopenie druhého človeka v ťažkej situácii a nebáť sa o probléme hovoriť.

II. stupeň: poukázať na príčiny drogovej závislosti a v prípade vzniku problému poskytnúť informácie, kde sa môžu poradiť.

 

                                                                     

Hlavné úlohy prevencie drogových závislostí

 

 - Prioritne sa venovať tejto oblasti počas celého školského roka v rámci vyučovania na triednických hodinách a organizovať mimo vyučovacie aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí a šikanovania. Účinnosť overiť formou dotazníkov.

 - Sledovať fyzické zmeny a psychický stav detí.

 - Zahrnúť do učebných plánov možnosti využitia protidrogovej tematiky.

 - Snažiť sa získať dôveru žiakov, aby sa žiaci v prípade ohrozenia zdôverili učiteľom.

- Rozvíjanie komunikatívnych zručností detí, aby sa vedeli vyjadriť, rozprávať, ohradiť sa v danej ohrozenej situácii. Na rozvoj komunikácie si osvojiť čo najviac techník /rôzne inscenácie, rolové situácie, zahranie problémových situácií atď./

 - Propagovanie zdravého spôsobu života.

 - Vypestovať u žiakov takú istotu a sebavedomie, na základe ktorých dieťa vie povedať v prípade potreby "nie" a drogu odmietne.

 - Byť príkladom pre žiakov /káva a fajčenie/.

 - Naďalej sa zúčastňovať stretnutí koordinátorov prevencie drogových závislostí a zviditeľniť rôzne techniky pre potreby učiteľského kolektívu.

 

Hlavné metódy a formy práce:

 • rozhovory, besedy, dotazníky
 • vhodné využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch,
 • práca na triednických hodinách a v záujmových útvaroch mimo vyučovania,
 • práca s internetom a počítačovými programami, návšteva www stránok s protidrogovou tematikou,
 • organizovanie zábavno-náučných a športových popoludní, súťaže medzi triedami,
 • nástenky, plagáty, výstavky,

-     akcie organizované Žiackym parlamentom,

 • prosociálna činnosť,
 • monitorovanie správania žiakov,
 • rozhovory s rodičmi a pod.

 

Pri všetkých aktivitách budú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy, ako aj ich rodinné prostredie.

 

2. Úlohy a ich realizácia:              

 1. Vypracovať plán práce koordinátora drogovej prevencie. Okrem iných úloh, zapracovať do neho spoluprácu školy s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove, Mestskou a Štátnou políciou v Kráľovskom Chlmci,  CPPPaP v Trebišove

Termín: september                                                        Zodp.: koordinátor DP

 

 1. Prevenciu drogových závislostí zapracovať do školského vzdelávacieho programu, časovo-tematických plánov jednotlivých vyučovacích predmetov, plánov metodických orgánov, výchovného poradcu a triednych učiteľov.

Termín: september                                                           Zodp.: všetci pg. pracovníci, TU

 

 1. Oboznámiť žiakov a ich rodičov so školským poriadkom a s opatreniami vymedzenými proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí.

Termín: september, október                                         Zodp.: triedni učitelia

 

 1. Začať monitoring najfrekventovanejšie sa prejavujúcich sociálno – patologických javov v našom školskom prostredí. Výsledky budú použité na interpretáciu a hodnotenie postupov a pre vytvorenie preventívnych intervencií podľa potreby školy. 

Termín: október-máj                                                     Zodp.: koordinátor DP

 

 1. Priebežne monitorovať zmeny v správaní detí a ich zmeny, hodnotiť atmosféru v triedach, zabezpečovať opatrenia na zvyšovanie pocitu bezpečia a tvorivej atmosféry. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušenie zdravého osobnostného vývinu, bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu a využívať účinné nástroje na predchádzanie, resp. riešenie problémového alebo agresívneho správania, šikanovania fyzického alebo psychického týrania a zneužívania návykových látok.

Termín: priebežne                                                         Zodp.: koordinátor DP,

                                                                                                triedni učitelia, VP

 

 1. Spolupracovať s triednymi učiteľmi, výchovnou poradkyňou, vedúcimi krúžkov na škole, a v súlade s nimi organizovať podujatia zamerané na prevenciu zdravého životného štýlu.

Termín: priebežne                                                                                Zodp.: koordinátor DP

 

 1. V priebehu školského roka organizovať mimovyučovacie aktivity vedúce k užitočnému tráveniu voľného času detí, k tolerancii, spolupráci, asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba, vedieť vyjadriť svoj názor, vedieť odmietnuť a pod.

Termín: priebežne                                                                                Zodp.: koordinátor DP,

                                                                                                                             vedúci krúžkov

 

 1. Usporiadať aktivity z príležitosti dní vyhlásených na podporu zdravia, prevenciu pred toxikomániou a posilňovať zdravý životný štýl žiakov. Výchovne využiť Svetový deň výživy, Svetový deň mlieka, Svetový deň prevencie AIDS,  Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovania s drogami, Svetový deň duševného zdravia, Svetový deň nefajčenia.

Termín: priebežne                                                                                Zodp.: koordinátor DP, TU

 

 1. V aktivitách mimo vyučovania využívať v prijateľnej forme prácu s počítačom a internet, hlavne vzdelávacie programy a stránky venované prevencii proti drogám, ochrane zdravia a prírody.

Termín: priebežne                                                                                Zodp.: vedúci krúžkov

 

 1. V priebehu školského roka aktualizovať nástenku na chodbe školy.

                                                                                                                    Zodp.: koordinátor DP

 

 1. V rámci prevencie drogových závislostí využívať doplnkové učebné texty schválené MŠ SR. Triednické hodiny, aktivity počas a mimo vyučovania zamerať nasledovne:

 

 

 

I. stupeň:

Zamerať sa na formovanie medziľudských vzťahov (v rodine, triede, a pod.), aktivity orientovať na prezentáciu zdravého životného štýlu, správnej výžive, hygiene ako základu zdravia, nácviku postojov (vyjadriť súhlas - nesúhlas), režimu dňa.

Poskytnúť vstupné informácie o vplyve fajčenia, alkoholu, drog na zdravie dieťaťa. Posilňovať zdravý životný štýl žiakov, zapájať ich do akcií o zdravej výžive. Poučiť ich o šikanovaní a intolerancii. Naučiť ich správne striedať prácu (príprava na vyučovanie) a oddych.

 

II. stupeň:

Aktivity zamerať na formovanie postojov  k zdraviu a medziľudských vzťahov. V priebehu školského roka sa budeme zameriavať na témy:

-  Závislosť na fajčení a alkohole

-  Ako čeliť šikanovaniu.

-  Kamarátstvo, priateľstvo, láska a ochrana zdravia.

Využívať budeme učebný text Ako poznám sám seba, Raynerová: Nenič svoje múdre telo, a rôzne ďalšie príručky s aktivitami a hrami.

Termín: priebežne                                                                                Zodp.: koordinátor DP, TU

 

Využiť všetky dostupné prostriedky na odhaľovanie a zamedzenie šikanovania na škole, v prípade potreby spolupracovať s CPPPaP, Mestským úradom, Štátnou a Mestskou políciou v Kráľovskom Chlmci

Termín: priebežne                                                                                Zodp.: koordinátor DP, VP

 

3. Očakávané výsledky:

Koordinátor prevencie, výchovný poradca a vedenie školy očakávajú, že pomocou navrhovaných aktivít zvýšia pocit bezpečnosti u žiakov a rodičov, zabezpečia  aktívnu ochranu každého žiaka pred psychickým a fyzickým týraním, šikanovaním a ohrozovaním mravného vývinu. Napomôžu osvojiť si u detí zdravý životný štýl, pomôžu prehĺbiť právne vedomie detí a uvádzať ho do praxe, pomôžu odstraňovať sociálno-patologické javy na škole ako problémové a agresívne správanie a psychické týranie. Naučia žiakov asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba a iných a slobodne vyjadriť svoj názor. Našou snahou je ochrániť prostredie školy od fajčenia a požívania a prechovávania drog a predovšetkým chrániť zdravie detí. Naučiť ich zodpovednosti o vlastné zdravie.

Od rodičov očakávame užšiu spoluprácu so školou v oblasti prevencie závislostí, ich aktívny záujem o problematiku prevencie, spoluprácu a pomoc pri odhaľovaní sociálno-patologických javov. S ich pomocou chceme nežiaduce formy správania čo najviac obmedziť aj v mimoškolskom prostredí.

 

Prevencia šikanovania

 • Riadime sa metodickým usmernením č. 7/2006 z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania v školách a školských zariadeniach a na jeho základe vypracovaným vnútorným predpisom.
 • Dodržiavame jednu zásadu: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“
 • Vo vnútornom poriadku školy máme určené pravidlá správania žiakov. Šikanovanie v škole nebude tolerované a pri porušení poriadku sú odsúhlasené sankcie (tresty).
 • Učitelia sa so žiakmi neustále rozprávajú o podstate šikanovania, formách a nebezpečenstvách.
 • Nepodceňujeme žiadnu formu šikanovania.
 • Snažíme sa o vytvorenie príjemnej a bezpečnej klímy (prostredia) v škole.
 • Robíme prieskum medzi deťmi formou dotazníkov, rozhovorov, pozorovaním.
 • Každý žiak vie, že pri podozrení alebo prejave šikanovania sa môže obrátiť na ktoréhokoľvek učiteľa.
 • Snažíme sa vytvárať zdravú klímu v triede, založenú na úcte k sebe i druhým, na spolupráci, komunikácii, vedieť riešiť konflikty.
 • Využívame hry a cvičenia, skupinové práce, diskusie, učíme nenásilne riešiť konflikty.
 • Na každej chodbe je vykonávaný dozor, pred vyučovaním aj pred školou, cez prestávky i po vyučovaní.
 • Zabezpečujeme odprevádzanie detí I. stupňa k autobusu a dozor na zastávke.
 • Vedieme deti k zdravému spôsobu života, rozvíjame ich záujmy – zapájanie žiakov do krúžkov, do súťaží a iných aktivít, ktoré usporiada škola alebo iná inštitúcia.
 • Usporadúvame rôzne vychádzky, turistiku, výlety, kurzy, školy v prírode, kde sa snažíme utužovať vzťahy medzi deťmi a priateľstvá.
 • Príspevky o šikanovaní do školského časopisu, do školského rozhlasu, nástenky o šikanovaní, o tolerancii a intolerancii.
 • Zorganizujeme Žiacku konferenciu vždy k aktuálnym a pálčivým témam
 • Informujeme učiteľov, žiakov aj rodičov o tom, čo robiť, keď sa dozvedia o šikanovaní (na chodbách, na nástenkách sú uvedené kontakty a telefónne čísla na inštitúcie, ktoré sa zaoberajú šikanovaním).
 • Učitelia sú oboznámení s postupom pri riešení šikanovania.
 • Spolupracujeme s odborníkmi z centra výchovnej a psychologickej prevencie v Trebišove, s lekármi, s policajtmi.
 • Do prevencie šikanovania je zapojený aj žiacky parlament.
 • Stav šikanovania na škole zisťujeme externou dotazníkovou metódou v rámci projektu Komparo, výsledky využijeme pri plánovaní ďalších preventívnych aktivít

 

 

Koordinátor protidrogovej prevencie

 / Szegedyová/:

 

 - plní úlohy školského poradenstva v otázkach prevencie drogových  a iných závislostí

 - venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých možno oprávnene predpokladať zvýšené  riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku drogovej závislosti

 - v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity a  koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu a v rámci aktivít školy poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom

 - sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a  inými odbornými zariadeniami

 - koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovú  výchovnú a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov v škole  pri dlhodobom systematickom sledovaní a hodnotení  vývinu žiakov  ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou patológiou /delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické a psychické  týranie/

 - informuje žiakov, ich rodičov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení, o možnostiach využitia ich  odborných služieb

 - úzko spolupracuje s výchovnou poradkyňou v škole a s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove.

- je členkou výchovnej komisie na škole

 

 

 

Základná škola, L. Kossutha 56, 077 01  Kráľovský Chlmec

 

 

 

 

 

 

 

Program ochrany ľudských práv a práv dieťaťa

 

 

 

 

 

 

Koordinátor: PaedDr. Edita Gérešiová

 

 

 

Ochrana ľudských práv a práv dieťaťa

 

- Ľudské práva sú práva, ktoré nadobúdame prirodzeným spôsobom pri narodení, pretože sme príslušníkmi ľudského rodu.

- Sú univerzálne, to znamená, že patria všetkým ľudským bytostiam bez ohľadu na akékoľvek odlišnosti.

- Sú nedeliteľné a vzájomne závislé, to znamená, že tvoria sústavu, z ktorej sa nedá vyňať skupina práv bez narušenia jej základov a vnútornej rovnováhy.

- Sú neodňateľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Nie sú darom štátu občanovi. Občan má právo, ba musí od štátu požadovať ich ochrany a nerušeného využívania.

- Dodržiavanie ľudských práv a ich užívanie jednotlivcami môže zabezpečiť len demokratická spoločnosť.

- Ľudia musia mať možnosť ovplyvňovať rozhodnutia, ktoré sa ich dotýkajú.

- Existencia právneho štátu a uplatnenie princípov demokracie sú spravidla zakotvené v ústavných normách – v Slovenskej ústave v Článkoch 17 až 32.

- Výchova k ľudským právam pomáha mladým ľuďom pochopiť a zvládnuť ich úlohu aktívneho občana v demokracii. Na to však je potrebná istá úroveň vedomostí z histórie, o medzinárodných dokumentoch a organizáciách zaoberajúcich sa ľudskými právami.

- Najviac sa človek naučí na tom, na čom sa sám zúčastňuje a čo spolutvorí. Učenie je úspešné vtedy, ak obe zúčastnené strany, učiteľ a žiak spolupracujú. Pri spolupráci ide o dosiahnutie spoločného cieľa, ktorý je dôležitejší ako akýkoľvek osobný cieľ.  

 Ďalšou dôležitou podmienkou úspechu je umenie vypočuť si partnera.

 

 

 

Desať zásad

Ktorými oslovujú deti dospelých, rodičov aj učiteľov

 

 

1. Sme deti sveta. Bez ohľadu na to, kto sú naši rodičia, kde bývame, alebo v čo veríme, správajte sa k nám ako k seberovným. Zaslúžime si to najlepšie, čo svet poskytuje.

2. Chráňte nás, aby sme mohli vyrastať slobodne a dôstojne.

3. Dajte nám meno a krajinu, ktorú môžeme volať svojou.

4. Poskytnite nám teplo a útočište. Dajte nám najesť a miesto na hranie. Ak sme chorí, starajte sa o nás a utešte nás. 

5. Ak sme telesne alebo duševne postihnutí, starajte sa o nás ešte viac a vyjdite v ústrety našim zvláštnym potrebám.

6. Nechajte nás vyrastať v rodine. Ak sa o nás nemôže starať naša vlastná rodina, vezmite si nás a majte nás radi ako vlastné deti.

7. Učte nás ako prežiť šťastný a produktívny život. Nechajte nás, aby sme sa hrou učili žiť sami.

8.  V ťažkých časoch pomôžte nám ako prvým. Budúcnosť sveta závisí od nás.

9. Chráňte nás pre krutosťou a pred tými, ktorí by nás chceli zneužívať.

10. Vychovávajte nás s porozumením, slobodne a s láskou. Keď vyrastieme, i my budeme hlásať mier a porozumenie na celom svete.

 

 

Z á s a d y,

ktoré by sa mali dodržiavať pri výchove k ľudským právam

 

 • pri vysvetľovaní práva nesmú chýbať povinnosti s ním späté,
 • výber vyučovacích metód by mal byť podriadený žiakovi, učiteľ by nemal dominovať, ale pomáhať žiakom z hodiny získať čo najviac,
 • snažme sa podporovať skupinovú prácu, pomáha to rozvíjať kooperáciu,
 • priestor v triede by mal tiež odrážať demokratické hodnoty, napr. sedenie v kruhu,
 • dbajme na to, aby sme hovorili rovnako o úspechoch ako aj porušovaní ľudských práv,
 • pomôžme žiakom naučiť sa myslieť pozitívne, hľadať to, čo máme spoločné, rovnaké a nie to, čo nás rozdeľuje.
 • organizujme besedy, kvízy, návštevu divadelných predstavení, výchovných koncertov v tomto duchu
 • maximálne zapájajme Žiacku radu do všetkých oblastí života školy
 • v rámci výchovy k ľudským právam využívajme Manuál výchovy mládeže k ľudským právam Kompas

 

 

Úlohy na zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov

z málo podnetného prostredia a ich integrácia

 

 -  Dôsledne vyžadovať a sledovať plnenie povinnej školskej  dochádzky. Po 4 vymeškaných hodinách zasielať rodičom žiaka  upozornenie na nedbalú školskú dochádzku a po 15 neospravedlnených hodinách hlásiť žiaka na sociálny úrad, aby rodičom  bolo zadržané vyplácanie rodinných prídavkov. Ak žiak vymešká viac ako 30 % vyučovacích hodín z ľubovoľného predmetu za štvrťrok, učiteľ mu umožní doučiť sa zameškané učivo a byť z neho vyskúšaný.

 -  Vypracovať vhodné pracovné listy pre žiakov, ktorí majú  nedostatočnú jazykovú pripravenosť. Dosiahnuť, aby sa stali  čitateľmi školskej alebo mestskej knižnice.

-   Vyhľadávať a rozvíjať talent deti z nevýhodného prostredia,  zapájať ich do výtvarných súťaží a  kultúrnych programov /spev, prednes/.

 -  V rámci účinnej formy výchovy zameranej na environmentálnu a  zdravotnú výchovu zapojiť žiakov z nevýhodného prostredia do  vhodnej záujmovej činnosti. Uskutočniť brigádu na skrášlenie  prírodného prostredia, zorganizovať besedu zameranú na  hygienu, prvú pomoc alebo výchovu k manželstvu a rodičovstvu.

-  Zohľadňovať sociálnu a mentálnu retardáciu, v prípade potreby  vypracovať pre žiaka individuálny výchovno-vzdelávací plán  v spolupráci s CPPP a P a výchovným poradcom.

-  Zapojiť žiakov z málo podnetného prostredia do výzdoby svojej  triedy vlastnými výrobkami z hodín výtvarnej výchovy alebo  pracovného vyučovania, aby sa zvýšila ich kultúrna úroveň a  úroveň ich bývania.

-  Zlepšiť spoluprácu s rodičmi žiakov, aby výchova žiakov bola  jednotná v škole aj v rodine. Aby sa zlepšila dochádzka aj  vybavenie žiakov školskými pomôckami. Poskytnúť pravidelné konzultačné hodiny špeciálneho pedagóga.

-  Uskutočniť v rámci triedy besedu o škodlivosti drog, alkoholu a fajčenia. /Podľa možností prizvať aj odborníka/. K tejto  téme pripraviť aj nástenku.

-  Sledovať žiakov z málopodnetného prostredia a v prípade potreby im poskytnúť všestrannú pomoc.

-  Zapájať žiakov z málopodnetného prostredia, do programu Celodenného výchovno- vzdelávacieho systému.

-  Zabezpečiť pomoc asistentov učiteľa pre žiakov z málopodnetného prostredia.

 

Pravidelné aktivity:

- Oboznámenie žiakov so školským poriadkom aj pohľadu práv žiakov

- Pravidelné zasadnutia žiackej rady, monitorovanie ich názorov na školské dianie

- Kvíz o ľudských právach (žiaci 7. ročníka)

- Beseda s pracovníkom CPPPaP – Obchodovanie s ľuďmi

- Žiacka konferencia – zohľadňovanie rovnakých práv pre všetkých. Zdôrazňovanie princípu tolerancie a humanizmu

- Relácie do školského rozhlasu:

            10. december – Ľudské práva

            17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu

            25. marec – Deň zápasu za ľudské práva

-Téma ľudských práv zapracovaná do predmetov OBN, ETV, DEJ, VMR a do plánu Trh.

 

 

 

Základná škola, L. Kossutha 56, 077 01  Kráľovský Chlmec

 

 

 

 

 

 

 

Program podpory zdravia a výchovy ku zdraviu

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátor: Mgr. Ildikó Tóthová

 

 

Program podpory zdravia  a výchovy ku zdraviu

 

 • Bude spoluorganizovať všetky aktivity zdravotnej výchovy zahrnuté v plánoch protidrogovej, environmentálnej výchovy ako aj v pláne výchovy k materstvu a rodičovstvu.
 • Zameria sa zvlášť na:
  1. Zabezpečenie zvýšenej spotreby mlieka a mliečnych výrobkov zapojením školy do mliečneho programu.
  2. Zabezpečenie zvýšenej spotreby ovocia a zeleniny – zapojením školy do ovocného programu
  3. Propagácia zdravej výživy a správnych stravovacích návykov za cieľom predchádzania civilizačným ochoreniam.

 

Plán:

- V mesiaci október pri príležitosti „Svetového dňa výživy“ a „Svetového dňa mlieka“ zorganizuje tematické týždne zamerané na podporu:

 • zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
 • zvýšenie konzumácie ovocia  a zeleniny

 

- V mesiaci február zorganizuje besedu s pracovníčkou Regionálneho úradu Verejného zdravotníctva na témy:

- Bulímia a anorexia

- Zdravá životospráva

- 7. apríla – Svetový deň zdravia uskutočniť reláciu do školského rozhlasu

- Zapojiť žiakov do internetového projektu Hravo ži zdravo

- Zabezpečiť vyšetrenie zraku žiakov 1. ročníka

- Zabezpečiť odbornú besedu k dentálnej hygiene pre žiakov 1. stupňa

- Spolupracovať s SČK v Trebišove, pripraviť žiakov na okresnú súťaž pre mladých zdravotníkov.

 

Ďalšie aktivity:

- Projekt Adamko

- Záujmový útvar mladých zdravotníkov

- Beseda so záchranármi

- Vyučovací predmet Mladý záchranár – na I. stupni

- Športové krúžky, Cvičenia na fitlopte

- Náhradná činnosť pre žiakov oslobodených od TŠV + cvičenia na fitlopte

- Vyučovací predmet – BIO, BEO

- Ochrana života a zdravia – nácvik poskytovania prvej pomoci

 

 

 

Základná škola, L. Kossutha 56, 077 01  Kráľovský Chlmec

 

 

 

 

 

 

 

Program environmentálnej výchovy

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátor: PaedDr. Ildikó Pribulová Daková

 

 

 

Program environmentálnej výchovy

__________________________________________________________________________________________________________________       

Mesiac                  Ú l o h a                Formy a metódy práce                     Cieľ ENV                 Pozn.

                                         

 ____________________________________________________________________________________________________

 September        Úprava areálu                úpravy                                 -vytváranie dobrých

                          školy, kvetinová               v okolí školy,                         vzťahov

                          výzdoba tried                  pestovanie a                        -úprava areálu školy, životného 

                          a chodieb                        rozmnožovanie                     prostredia na chodbách a v triedach

                                                                  kvetín                                  - likvidácia privezených kôp pôdy

                                                                                                              -hrabanie lístia v okolí školy

                                                                                                              -príprava areálu školy na zimu

                                                                                                                                                                                        

              Kampaň Oči na stopkách – reportáž                    september  – máj

 ____________________________________________________________________________________________________________________

                    Ochrana zdravia                    Deň športu v                          - naučiť žiakov aktívne

                                                                  rámci                                        sa zapájať do školských a mimoškolských

                                                                  Medzibodrožských                   aktivít

                                                                  dní                                          - vedieť športovať aj vo voľnom čase                                                                                          

 

                                                                  Príprava posterov                   - prirodzená ochrana voči chrípkovým

                                                                  s env. témou:                           ochoreniam a podobne

                                                                  Šport a zdravie                   

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 Október       Overenie pripra-                  Účelové cvi-                             -predchádzanie úrazom

                      venosti teore-                      čenie II. stupeň                         v škole a doma

                      tických predpok-                                                                  -riešenie mimoriadnych udalostí

                      ladov na prak-                                                                     - zdravotná príprava, poskytovanie  

                      tické účelové                                                                          prvej pomoci

                      cvičenie a bež.                                                                     - pobyt v prírode a jej ochrana

                      život                                                                    

 ___________________________________________________________________________________________________________________

                     Recyklovanie                       Zber papiera,                           -recyklovaním šetríme

                     odpadov                                                                                hlavne stromy

                                                                hliníkových viečok,  batérií        -znižujeme množstvo

                                                                batérií Projekt Recyklohry          odpadov v prírode

                     Inštalácia vtáčích                                                                 - skrášľovanie okolia školy

                     búdok a krmítok                                                                    príprava na zimné prikrmovanie vtákov

 _____________________________________________________________________________________________________________________

                     Zdravá výživa                    Výstava na plenárnom             - zapojiť rodičov, propagácia hlavne

                                                               zasadnutí ZRŠ                           ovocného a mliečneho programu

                    Projekt Hovorme o jedle - ŠKD

______________________________________________________________________________________________________________________                        

November   Proti drogové aktivity            Aktivity so žiakmi                      -hľadať spôsoby riešenia

                    Týždeň boja                          II. st. a preventívny                   úniku pred drogami

                    proti fajčeniu                         systém predchádzania

                                                                 návykov, zhotovovanie

                                                                 posterov    

                    Šport                                     športové turnaje                       - overiť si schopnosti

                                                                 v loptových hrách                      a zručnosti v tomto športe

 _______________________________________________________________________________________________________________________

 December                                              Esteticky skrášliť                       -využitie predstáv      

                                                                školu, triedy,                               žiakov o viano-       

                                                               chodby a tým vyvo-                     ciach v podobe

                                                               lať vianočnú at-                           výkresov,ozdôb,

                                                               mosféru                                       okrasných tabúľ...

 ______________________________________________________________________________________________________________________

                  Sviatok Mikuláša                   Spríjemnenie si                          -prekonávanie          

                                                               obdobia blížiacich sa                   bariér medzi

                                                               sviatkov spoločenským                učiteľmi a žiakmi

                                                               programom                                 -využiť schopnosti

                                                                                                                  žiakov pripraviť

                                                                                                                   si vlastný program

 _______________________________________________________________________________________________________________________

                 Recyklácia                             Príprava nás-                              -oboznámiť žiakov   

                 plastov                                   tenky o škodli                             - s pozitívnym vplyvom

                                                               vosti a možnostiach                     množstva odpadov na životné                 

                                                               recyklácie plastov                        prostredie                                                                                             

                                                                                                                  - ovplyvniť verejnú

                                                                                                                   mienku za pomoci

                                                                                                                   žiakov v prospech zmenšovania  

                                                                                                                   počtu divokých skládok odpadov

                                                                                                                 - pestovať samostatnosť v získavaní

                                                                                                                   informácií u žiakov

 

                Envirootázniky                                                                       december– máj

 

                Šport                                    Príprava ľadovej plochy

                                                            na korčuľovanie                                                                               

 _________________________________________________________________________________________________________________________

 Január       Ochrana                            Prikrmovanie                              - vzbudiť   u žiakov záujem o starostlivosť

                    vtákov                               týchto zvierat                              a ochranu živočíchov v zimnom období

                                                             v zimnom období                        - snaha oboznámiť žiakov o dôležitosti

                                                                                                                prikrmovania

                                                                                                                - pokúsiť sa o zmapovanie stálych druhov

                                                                                                                v našom parku

 __________________________________________________________________________________________________________________________

                    Zdravá výživa                    Na vyučovacích                      -vštepovať žiakom                                -počas celého

                    základ zdravého                hodinách                               starostlivosť o                                         školského roka

                    organizmu                         zdôrazňovať                          svoje zdravie v                    

                                                              dôležitú úlohu                        zimnom období                   

                                                             vitamínov,                               - kontrolovať

                                                             strukovín,...                             požívania stravy

                                                                                                            v stravnom zariadení

                                                                                                            - snažiť sa spolu s vedúcou

                                                                                                            jedálne o obohatenie stravy

                                                                                                            o požadované množstvo

                                                                                                            zeleniny a ovocia

 

          Výtvarná súťaž Zelený svet: Moja stopa na tejto planéte             január – máj

 __________________________________________________________________________________________________________________________

 Február      Premietanie                 Záchrana ohro-                            - schopnosť využívať

                    filmu s eko-                  zených druhov                               získané schopnosti

                    logickou                       "Gorily v hmle"                               a zručnosti v pros-

                    tematikou,                    a pod.                                            pech ochrany

                    základy                                                                              prí rody

                    ekológie-

                    skleníkový

                    efekt

                   Valentínsky deň – šk. rozhlas                                             - upevňovanie pozitívnych vzťahov

                                                                                                               medzi žiakmi

 __________________________________________________________________________________________________________________________

 Marec       Protidrogová              Preverenie vedomostí                       -získanie informá-                    -v rámci

                   prevencia                  u žiakov z tejto                                   cií formou                                   tried.

                                                    vždy aktuálnej                                    dotazníku, príprava                    hodín

                 problematiky                                      projektov na

                                                                           Žiacku konferenciu

 __________________________________________________________________________________________________________________________

                  Význam                      Na hodinách                                    -vedieť si doma

                  izbových kvetov         prírodopisu                                       skrášliť svoju

                                                                                                             detskú izbu

                                                                                                             -vyvinúť vzťah

                                                                                                             k rastlinám

_________________________________________________________________________________________________________

                 Marec -                   Urobiť anketu cez                          -starostlivosť o

                 Mesiac                    šk. časopis o                                  zverené učebnice

                 knihy                      najzaujímavejšiu                              pre nasledujúce

                                               knihu akú som čítal                          generácie

                                               Projekt: Modré z neba                    - meranie kyslosti zrážok

 ___________________________________________________________________________________________________________

 Apríl                                     Týždeň pre ZEM                                     -ochrana a význam životného

                                             -vysadenie zelene                                    prostredia

                                             -príspevky do šk.                                     -prezentácia prác žiakov

                                              časopisu                                                      

                                             Vv- ekoplagáty na tému

                                             SJL – „Prečo mám rád svoju Zem“

                                             TŠV – ekohry a súťaže

                                             HUV – Piesne s env. tematikou

____________________________________________________________________________________________________________

                   Dreviny v našom        - získať vedomosti                      -producenti                    5.-9.

                   okolí                           o drevinách                                 kyslíka                            roč.

                                                     v našom parku                            -na vyučovacích

                                                                                                         hodinách

                  Prednáška -                -prednáška                                                                       9.roč.

                  Slnečná sústava

                  Deň Zeme                 - celodenné aktivity v prírode                                            1. – 9. roč.

                                                    -  ENV dotazník                                                                   9. roč.

 _____________________________________________________________________________________________________________

   Máj   Máj lásky čas                  -úcta k životu                              -starostlivosť o

                                                   (živočíchov,                                 svoje zdravie

                                                   rastlín a ľudí)                               a zdravie našej

                    planéty

 _____________________________________________________________________________________________________________

          Spev vtákov                  -určovanie vtáctva                       -získavanie                        6.roč.

                                               za pomoci vzhľadu                      poznatkov

                                               a spevu jednotli-                          o našom vtáctve

                                              vých druhov                                  v parku

          ZDRAVIE -

          medziškolské  kolo

          v minifutbale

 ______________________________________________________________________________________________________________

 Jún     Liečivé                 -beseda o liečivých                    -poznávanie rastlín                            5.roč.

            rastliny                  rastlinách                                   aj po praktickej

                                                                                           stránke

                                                                                           - využitie liečivých

                                                                                           účinkov

 ______________________________________________________________________________________________________________

            Overenie              Účelové cvičenie                        -riešenie mimoriadnych

            praktickej             II. stupeň                                     udalostí

            činnosti v                                                                -zdravotná príprava

            bežnom živote                                                         -pobyt v prírode a jej ochrana

 _________________________________________________________________________________________________________________

            "Deň detí"             -príprava programu                  -mier a lásku všet-

                                         pre žiakov, uči-                          kým deťom na celom

                                         teľov a rodičov                           svete

                                                                                          -diskotéka

 ________________________________________________________________________

        

          Zhodnotenie               -zhodnotenie                                   -poďakovanie sa

          celoročného                 prístupu žiakov k                             všetkým žiakom

          programu                     určeným úlohám                             a učiteľom

 ________________________________________________________________________

    Možnosti Exkurzie:  Centrum ENV Kokšov – Bakša           Po – Pia      9:00 – 12:00 hod.

 

                                     - Podľa ponuky

 

 

 

 

 

 

Základná škola, L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec

 

 

 

 

 

 

 

STRATÉGIA ROZVOJA ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

 

 

 

 

 

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom“

Ján Amos Komenský

Čitateľská gramotnosť je univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať slová, vety a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať. Pri takomto chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie textu a používanie informácií z neho. Súčasťou čitateľskej gramotnosti sú čitateľské schopnosti a zručnosti, čitateľské návyky, záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a vedomosti žiaka.

 

1. ČÍTANIE S POROZUMENÍM NA I. STUPNI ZŠ

Výchovno-vzdelávací proces na I. stupni ZŠ je silno ovplyvnený hravými činnosťami a zážitkovým učením, aby bol prechod z predškolskej výchovy čo najplynulejší. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu podporujeme vyjadrovanie myšlienok a pocitov prostredníctvom slov, pohybov, obrazov či v piesňach. Nezastupiteľné miesto pri formovaní osobnosti má kniha a čítanie. Ak má dieťa v neskoršom veku správne porozumieť čítanému textu, musí sa ho najskôr naučiť dobre vnímať. Kvalitu vnímania determinuje nielen úroveň schopnosti rozlišovať grafické symboly, ale i celkové porozumenie významu textu a s tým spojené voľné zaobchádzanie s prečítaným textom. S pribúdajúcim vekom žiaka sa zrenie vnímania prejavuje zlepšujúcou sa schopnosťou zrakovo diferencovať, syntetizovať a analyzovať videné a počuté. V počiatkoch rozvoja čítania s porozumením sa o úrovni porozumenia textu učiteľ dozvedá ústnou formou komunikácie so žiakom, preto je dôležité rozvíjať okrem spôsobilosti učiť sa učiť sa aj sociálne komunikačné spôsobilosti.

Kompetencie žiaka podľa ISCED 1, ktorý prechádza na II. stupeň:

Sociálne a komunikačné spôsobilosti:

 • vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu stupňu vzdelávania
 • dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a  vyjadriť svoj názor
 • uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi,  rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu
 • rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať
 • rešpektuje kultúrnu rozmanitosť - medzikultúrna komunikácia
 • spôsobilosť učiť sa učiť sa
 • získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov
 • vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných  činnostiac

Na dosiahnutie lepších výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti uskutočňujeme  nasledovné aktivity:

 • interné vzdelávanie pedagógov v jednotlivých metodických orgánoch a individuálne  štúdium
 • odovzdávanie získaných poznatkov na zasadnutiach metodických orgánov ( dané  vzdelávanie sa pozitívne prejavuje v zavádzaní nových foriem a metód práce, pri výbere  textov, pri overovaní čítania s porozumením, pri rozvoji kritického myslenia a  komunikačných zručností žiakov)
 • otvorené hodiny orientované na metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti- venovanie zvýšenej pozornosti žiakom na ročníkoch 1 – 4, vzhľadom na narastajúci počet  detí s poruchami čítania
 • používanie pracovných listov zameraných na rozvoj matematickej a čitateľskej  gramotnosti
 • využívanie školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností - žiaci sa učia hľadať  rozličné informácie z rôznych zdrojov, ktoré využívajú v projektových a skupinových prácach

 

2. ČÍTANIE S POROZUMENÍM NA II. STUPNI ZŠ

Pozitívny vzťah k celoživotnému vzdelávaniu je závislý od úrovne zvládnutia jazyka. Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia, podobne ako na primárnom stupni vzdelávania, predstavuje aj na 2. stupni ZŠ pilier pre všetky ostatné vzdelávacie oblasti.

Vzdelávacia oblasťrozvíja všetky štyri komunikačné zručnosti s dôrazom na porozumenie. Aj ISCED 2 zdôrazňuje nevyhnutnosť chápania jazyka ako nástroja myslenia, prostriedok komunikácie a tiež jazyk definuje ako znak národnej identity.

Čitateľskú gramotnosť ako kompetenciu k celoživotnému učeniu je nutné rozvíjať na princípe medzipredmetových vzťahov, pretože ovplyvňuje a podmieňuje školskú i funkčnú gramotnosť žiaka.

Žiak, ktorý preukazuje takúto zručnosť:

a) uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobnostného rozvoja,

b) dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,

c) dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,

d) kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti.

Čitateľskú gramotnosť môže učiteľ rozvíjať v rámci jednotlivých ročníkov a zložiek predmetu. Klásť dôraz nielen na umelecký, ale aj vecný text, zamerať sa na čítanie s porozumením nesúvislých textov (mapy, grafy a pod.) a využívať rôzne techniky a druhyčítania s porozumením (napr. informatívne čítanie, zážitkové čítanie). Výber konkrétnych textov zvyšujúcich čitateľskú gramotnosť, ako aj stratégií čítania je ponechaný na učiteľovi.

 

Akcie a činnosti spojené s čítaním na vyučovacích hodinách:

Akcie a činnosti

Cieľ

Hlasné čítanie učiteľa

Motivovať  žiakov, aby sa pustili do čítania.

Cieľom pri hlasnom čítaní je, viesť žiakov od radosti z počúvania k radosti z vlastného čítania

 

 

 

Dostatok času na čítanie

Vyčleniť  dostatok času na čítanie, pretože niektoré deti  mimo školy vôbec nečítajú

 

 

 

Možnosť vlastného výberu textu

Dať žiakom priestor, aby   sami mohli  rozhodnúť o tom, čo budú čítať,  čím zvýšime zapojenie sa do aktívneho čítania, motivuje ich zvedavosť a podporuje  porozumenie. Učiteľ zabezpečí, aby literatúra, z ktorej  si žiaci vyberajú, zodpovedala špecifikám ich školského veku, aby bola zaujímavá, hravá, so  zmyslom pre humor, žánrovo pestrá a tematicky variabilná.

 

 

 

Reakcia na prečítané

Cieľom je ukázať do akej miery žiaci textu porozumeli - reprodukcia príbehu,  výtvarné zobrazenie, tvorivá dramatika a akčné hry.

 

 

Školská knižnica

Využívať  prácu školskej knižnice, budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimo vyučovacích aktivít. V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc na podporu čítania sa zapojiť so žiakmi do projektu Záložka do knihy spája školy, Projekt- Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

 

Bábkový krúžok

Prezentácia na verejnosti v rámci rôznych podujatí:

- Deň úcty k starším, Vianočná besiedka, Deň matiek,

 

 

Školský časopis „Stonožka“

Pravidelná činnosť redakčnej rady pod vedením pedagóga, žiaci pri svojej práci využívajú aj IKT; pravidelné príspevky ostatných žiakov z vlastnej tvorby

 

Práca s nadanými žiakmi

V predmetoch, v ktorých žiaci vynikajú majú možnosť sa ďalej vzdelávať v mimo vyučovacom čase a v záujmových útvaroch a súčasne ich zapájame do rôznych umeleckých a postupových súťaží:

Šaliansky Maťko Hviezdoslavov KUBíN

Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy

Súťaže, projekty a čitateľské aktivity

Motivovať žiakov k samostatnému čítaniu - - - Čítajme spolu, Moja obľúbená kniha, Číta celá trieda, Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, Záložka do knihy.

 

 

Marec - mesiac knihy

ŠKD - Týždeň hlasného čítania, Kvíz o knihe, Čitateľský maratón, Výstava kníh spojená s predajom

 

 

Besedy

besedy so spisovateľkou

besedy o prečítanej knihe

 

Exkurzie:

Návšteva Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci, návštevy divadelných predstavení .

 

 

 

Na splnenie vytýčených cieľov používame aktivizujúce vyučovacie metódy, a to predovšetkým samostatnú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach a skupinovú prácu. Okrem samostatnej práce zacielenej na získanie vedomostí, návykov a ďalších zručností jenevyhnutné, aby žiaci objavovali nové poznatky experimentovaním a vlastnou činnosťou. Na II. stupni sa osvedčilo zavedenie voliteľného predmetu Čitateľská gramotnosť v 8. a 9. ročníku. Na I. stupni od školského roka 2015/2016 plánujeme zaviesť samostatný voliteľný predmet čitateľská gramotnosť v 3.a 4.ročníku. Pre učiteľa znamená, že individuálnym prístupom objavuje a usmerňuje rozvoj schopností jednotlivých žiakov, riadi tvorivú prácu kolektívu triedy. Vyučovacie hodiny musia byť naplnené živým pracovným ruchom. Objaviteľský prístup pri získavaní nových poznatkov a radosť zo samostatne vyriešenej úlohy posilňujú pozitívny vzťah žiaka k predmetu. Použitie aktivizujúcich metód práce sa musí zabezpečovať využívaním vhodných demonštračnýchpomôcok a didaktickej techniky. Ide predovšetkým o IKT pre samostatnú a skupinovú prácu.

 

Program čitateľskej gramotnosti

 

ISCED1

 

Aktivita / Téma

Mesiac

Cieľ

Formy

Moja kniha

 

„Fauna a flóra Medzibodrožia“

„Moje mesto – 800 rokov“

september

V škole na triednických hodinách žiaci v každej triede prezentujú konkrétnu knihu alebo typ literatúry, ktorú poznajú ( čítali, majú doma v knižnici). Pokračovaním aktivity je výroba reklamných plagátov na knihy s krátkou recenziou.

 

-pasovanie žiakov za čitateľov školskej knižnice

 

Moje zvieratko

 

 

 

október

Téma zameraná na Svetový deň ochrany zvierat. Každá trieda si vyberie svoj maskot a počas triednických hodín vypracuje a číta mini referáty o vybranom zvieratku, ktoré budú vystavené v  knižnici.

 

Medzinárodný deň školských knižníc

 

Projekt: Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

„Sila prostredníctvom spoločenstva -kolegialita, rozmanitosť, vízia“

27. október

Aktivity v školskej knižnici. 

Ako vzniká kniha – na triednických hodinách pracovný list, ktorý obsahuje informácie o písme, kníhtlači, práci redaktorov, vydavateľstvách a nakladateľstvách...,

-čítajú väčší menším,

 

-tvorba, čo najpútavejšej obálky ku knihe,

- výroba záložiek

-čitateľské maratóny,

-rozhlasové literárne relácie,

Diela Márie Ďuríčkovej

november

Žiaci v každej triede prezentujú knihy od spisovateľky. Život a dielo spisovateľky. Vytváranie tr. projektov.

-čítanie ukážok

-výstavka a predstavovanie kníh

Zápis do 1. ročníka

apríl

 

-čítame škôlkarom

-literárne karnevaly

Deň poézie

Príprava na Hviezdoslavov Kubín

február

 

-vyhľadávanie kníh v domácich knižniciach,

-čítanie a rozbor poézie na hodinách – nie súťaž, ale prehliadka,

-literárne súťaže a recitačné súťaže

-najzaujímavejších básní v závere týždňa v knižnici

Slovom i maľbou

 

marec

Ilustrácie, leporelá – téma rozprávka. Akcia : Poviem Vám rozprávočku. Týždeň rozprávky.

-tvorba maľovaného čítania starších mladším / podľa prečítaného textu/

Exkurzie do školskej knižnice alebo do verejnej knižnice

marec

Cieľom exkurzie by malo byť zoznámenie žiakov s poslaním školskej knižnice, jej funkciami a úlohami, knižničným a výpožičným poriadkom, knižničným fondom, knižnično-informačnými službami, online katalógom, databázami, prístupom na internet prostredníctvom školskej knižnice a podobne. Ďalším zámerom exkurzie by mala byť motivácia žiakov k ich ďalším návštevám školskej knižnice.

-bufet kníh (predaj, výmena)

 

-výstava kníh

 

-čítanie pre pani riaditeľku

 

-čítanie vtipov

 

Čitateľský týždeň 

 

Medzinárodný deň detskej knihy

apríl

Recitujeme a čítame  našim príbuzným – v spojení s jednotou dôchodcov a materskou školou. Knižnica – ozdravovňa duše...

-čítajú rodinní príslušníci triedy pre triedu

 

Zdravie

 

Svetový deň zdravia

 

apríl

Čítame a vytvárame projekty. Zdravý životný štýl, racionálna strava, vitamíny, pohybové aktivity...Využívame encyklopédie.      

-číta celá škola – naraz v určitý deň a určitý vymedzený   čas – aj školníci a tak...

Deň čitateľských kútikov

 

 

Žiaci sa podľa vlastného záujmu zaradia a jeden deň zotrvajú podľa záujmu v čitateľskom kútiku, ktorý ich zaujíma: napr. encyklopédie, poézia, ľudové rozprávky, moderné rozprávky,....

 

 

 

Program čitateľskej gramotnosti

 

ISCED 2

Aktivita / Téma

Mesiac

Cieľ

Formy

Moje učebnice

september

Rozvíjať čitateľské zručnosti žiakov a učiť sa pracovať s informáciami.

-interaktívne cvičenia

 

-didaktické hry na hodinách SJL

Medzinárodný deň školských knižníc

 

Školský projekt – Priateľstvo s knihou

október

Zapojiť čo najviac žiakov školy do aktívneho čítania, vedieť sa orientovať v knižnici.

-aktivity starších žiakov mladším: -čítajú väčší menším,

 

-kvíz: V ríši rozprávok ( Veterný kráľ)

 

-vyhotovenie záložky do knihy

Dramatizácia umeleckých textov

november

Prostredníctvom hier a cvičení vytvárať priateľskú atmosféru v kolektíve. Používať prvky a postupy dramatického umenia a s ich pomocou vyjadrovať

svoje city, myšlienky, názory a postoje. Pomáhať objaviť a prípadne rozvinúť umelecký talent. Rozvíjať fantáziu a predstavivosť.

-G. Futová (humorná scénka zo školského prostredia)Poškoláci

 

-F.Palla–Spred katedry

Vianočné čítanie poézie a prózy

december

Čítanie príbehu zdramatizovanie textu. Oživenie betlehemských tradícií. 

-vyhľadávanie kníh domácich v knižniciach,

(vianočné pastorále, vianočné príbehy, koledy)

Milan Rúfus medzi nami

január

Rozvíjať jazykové a literárne vzdelanie. Zdokonaľovanie techniky čítania básne: akcentovanie slov, modulácia a sila hlasu, intonácia a tempo reči vo verši a slohe. Prednes ako subjektívna interpretácia literárneho diela.

 

-čítanie a recitovanie básní  M. Rúfusa

 

-čítanie z knihy „Kniha rozprávok“

-príprava literárnej nástenky o živote a tvorbe M. Rúfusa

Truhlica P. Dobšinského

(5.-6.ročník)

 

február

Podporiť tvorivé myslenie žiakov.

-tvorba plagátu na najzaujímavejšie podujatie pre žiakov

Lov slov

(7.-9.ročník)

Prehlbovanie slovnej zásoby. Encyklopédie pomáhajú objasňovať nové skutočnosti. Schopnosť samostatne používať slovníky, pracovať s faktami a pojmami

-práca so slovníkom PSP, Malý synonymický slovník, Malý frazeologický slovník

Čítate radi?

marec

Rozvíjať zručnosti žiakov pri hľadaní rôznych informácii z rôznych zdrojov. Prehlbovať vzťah ku knihám.

 

-návšteva a využívanie knižnice

 

-čitateľský maratón

-besedy a ankety  o knihe

 ( anketa s učiteľmi)

-výstava kníh

S knihou za múdrosťou sveta

apríl

Cieľom je zhrnutie poznatkov všetkých premetov – využitie medzipredmetových vzťahov.

-tvorba prezentácie projektov (S knihou po hradoch a zámkoch, S knihou do ríše rozprávok, ...)

 

- využitie IKT

-tvorba pracovných listov

Beseda so spisovateľkou

máj

Cieľom je  priviesť žiakov k čítaniu.

-beseda so spisovateľom alebo spisovateľkou

Na prázdniny s komiksom.

jún

Rozvíjať fantáziu, predstavivosť a slovnú zásobu žiakov.

-tvorba vlastného komiksu

-prezentácia vlastných prác

 

Navrhnuté stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti sú využiteľné vo všetkých vyučovacích predmetoch  prvého a druhého  stupňa.Uvedené čitateľské aktivity vyžadujú od čitateľa aktívnu prácu s textom, prepojenie nových vedomostí so staršími, predpovede, predpoklady a hodnotenia. Aktivity v nej budú motivovať mnohých učiteľov k tomu, aby sa čítanie a práca s textom stali bežným a zaujímavým doplnkom vyučovacích hodín a ukážu žiakom cestu k efektívnym spôsobom učenia sa a láske k čítaniu.

Na dosiahnutie kladných výsledkov sa budú využívať nasledovné publikácie:

 

I. stupeň

-Hravé čítanie – M. Nogová,, E.Ivanová , Raabe-

-Tajomstvo sveta- pracovný zošit  (kreatívne úlohy na rozvíjanie čítania s porozumením pre 2.-4.ročník)

-Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2.-4.ročníka ZŠ –Mgr.TeréziaLampartová, Príroda 2014

-Hravá čítanka 4 (pracovný zošit) pre 4.ročník

-Hravá slovenčina (pracovný zošit) Taktik

 

II. stupeň

   

-Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom (Pracovný zošit)  Renáta Somorová, Vydavateľstvo, Príroda, 2011

--Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. a 9. ročníka základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom (Pracovný zošit)  Renáta Somorová, Vydavateľstvo, Príroda, 2011

 

 

 

Vypracovali:   PaedDr. Edita Gérešiová

PaedDr. Alžbeta Tóthová

 

 

b) Prierezové témy v mimovyučovacích aktivitách školy 

 

 

 

Základná škola, L. Kossutha 56, 077 01  Kráľovský Chlmec

 

 

 

 

 

 

Prierezové témy

v mimovyučovacích aktivitách školy

 

 

 

 

 

Dopravná výchova

Didaktické hry                                               - kurz dopravnej výchovy

Účelové cvičenie                                           - poznávanie dopravných značiek, bezpečný presun  na stanovištia

Policajný deň                                                 - činnosť polície – prehliadka policajnej techniky

Deň hasičov                                                   - prehliadka hasičskej techniky a jej využitie

Polícia očami detí                                          - výtvarné spracovanie rôznych dopravný situácií

Vlastná dopravná značka                              - výroba dopravnej značky v každej triede

Bezpečne na cestách                                     - výlety, exkurzie, škola v prírode, plavecký výcvik – poučenie o bezpečnosti počas akcie

Bezpečne na cestách                                     - práca v záujmovom krúžku

Bezpečne na bicykli                                       - dopravná súťaž

Ulica nie je ihrisko                                         - práca v záujmovom krúžku v rámci projektu MRK

 

 

Environmentálna výchova

Zber papiera                                                  - súťaž o putovný pohár riaditeľa školy podľa tried a najlepší jednotlivci v zbere

Recyklohry                                                     - celoslovenský projekt v zbere batérií a drobného elektroodpadu

Didaktické hry a účelové cvičenie                 - pobyt v prírode a ochrana prírody

Zber odpadového materiálu                         - zber hliníkových viečok, plastových fliaš a vrchnákov

Recyklácia – Zo starého nové                       - použitie odpadového materiálu pri rôznych tvorivých aktivitách

Prírodovedné múzeum                                  - návšteva výstav a exkurzie do múzea

Dalkia                                                            - biodiverzita

Naše mesto                                                    - projekt

Najkrajšie triedy, najčistejšie šatne                - súťaž o putovný pohár riaditeľa školy

a najkrajšia výzdoba chodieb

Deň vody                                                        - projektové vyučovanie – úžitková, pitná voda jej využitie a ochrana

Deň Zeme                                                      - akcie zamerané na ochranu našej planéty

                                                                       - čistenie čiernych skládok

Ekotopfilm                                                     - filmové predstavenie o ochrane životného Prostredia

Poznávanie a ochrana prírody                      - práca v záujmovom krúžku

Príroda okolo nás                                          - zhotovovanie fotografií spojené s fotosúťažou

 

 

Mediálna výchova

Naše mesto                                                    - prezentácie o meste a výtvarné práce (postery)

Supertrieda                                                    - celoslovenský projekt, zapojenie celej triedy do súťaže na vyhlásenú tému

Stonožka                                                        - príspevky do školského časopisu, ktorý je  súčasťou života školy  a príspevky žiakov do mestského časopisu Chlmecké názory

Vianočné besiedky                                         - programy pre rodičov

Deň matiek                                                    - oslavy v triedach, ale aj prezentácia žiakov na mestských oslavách

Zápis do prvého ročníka                                - slávnostné prijatie detí z MŠ spolu s rodičmi

Imatrikulácia                                                 - pasovanie prvákov za žiakov našej školy

Tri groše                                                        - vystúpenie v domove dôchodcov

Medzinárodný deň školských knižníc            - akcie a rôzne podujatie v školskej knižnici

Kultúrne programy                                        - divadelné, filmové predstavenia a výchovné koncerty

TASR                                                              - projekt spravodajstvo TASR pre školy –  príspevky Junior redaktorov

Fotosúťaž                                                       - fotografie žiakov na danú aktuálnu tému

Pracovné listy                                                - vypracovanie v rámci triednických hodín na tému: mobilný telefón, celebrity, úloha reklamy v živote, rozprávkové bytosti

Deň otvorených dverí                                    - prezentácia priestorov školy a výučby v triedach, výstavky žiackych prác, kultúrny program

Žiacka konferencia                                        - prezentácie žiakov na zvolenú tému, ktorá vždy  zahŕňa v sebe bezpečné využívanie internetu

 

 

Multikultúrna výchova

Deň otvorených dverí                                    - prezentácia rôznych záujmových útvarov a rôznych kultúr

Záložka do knihy spája školy                         - vzájomné vymieňanie záložiek medzi školami

                                                                        Česka a Slovenska – nadväzovanie kontaktov

Supertrieda                                                    - projekt, kde sa prezentuje celá trieda na danú tému

Vzdelávací a poznávací zájazd                      - nadväzovanie kontaktov  v rámci EU

Naše mesto                                                    - prezentácia zloženia obyvateľstva nášho mesta v minulosti a dnes, stretávanie rôznych kultúr

Vianoce a Veľká noc u nás doma                  - prezentácia tradícií Vianoc a Veľkej noci doma a vo svete

Divadlo                                                          - divadelné predstavenie v anglickom jazyku

UNICEF                                                           - zbierka na pomoc africkým deťom

 

 

Ochrana života a zdravia

Didaktické hry                                                - poskytovanie prvej pomoci

Účelové cvičenia                                           - riešenie mimoriadnych situácií, poskytovanie prvej pomoci v rôznych životných situáciách

Deň nefajčiarov                                             - protidrogové besedy, výtvarné kresby, projekty a výroba plagátov, športové aktivity

Boj proti drogám                                           - triednické hodiny zamerané na protidrogovú tematiku

                                                                      - týždeň boja proti drogám formou besedy, dotazníka, prezentácií, športové aktivity

Zdravie                                                          - besedy a prednášky organizované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trebišove

Ovocný deň                                                   - výstava ovocia spojená s ochutnávkou

Racionálna výživa                                          - prezentácia výrobkov zdravej výživy na plenárnom ZRŠ, aktivity v rámci projektu Hovorme o jedle

Aby zúbky neboleli                                         - beseda o dentálnej hygiene

Šikanovanie, kyberšikana                              - dotazník na odhalenie šikanovania medzi žiakmi

Bezpečne počas prázdnin                              - poučenie o bezpečnosti počas jesenných, jarných a letných prázdnin     

Hravo ži zdravo                                              - internetový projekt zameraný k zdravému životnému štýlu          

Hliadka mladých záchranárov                       - práca v záujmových krúžkoch                                  

Zdravotnícky krúžok                                      - príprava žiakov na okresnú zdravotnícku súťaž mladých záchranárov

Hravo ži zdravo                                              - internetová súťaž o zdravom životnom štýle

Hovorme o jedle                                            - prezentácie o zdravej výžive

Živý kútik                                                       - pozorovanie domácich zvierat, ochrana zvierat žijúcich vo voľnej prírode

 

Osobnostný a sociálny rozvoj

Deň narcisov, UNICEF, hodina deťom,                      - humanitárne aktivity, zbierky

Únia nevidiacich                                                          organizované nadáciami

Tri groše                                                                    - návšteva v domove dôchodcov

Karneval                                                                    - prezentácia detí v maskách

Deň matiek, Vianočné besiedky,

zápis do 1. ročníka, kultúrne programy                    - vystúpenia na rôznych akciách meste ale aj pre rodičov v škole

Proforient – profesionálna orientácia                       - beseda pre žiakov 8. a 9. ročníka v spolupráci s CPPPaP

Detský čin roka                                                         - projekt spojený s hlasovaním o najkrajší príbeh

Valentínska diskotéka a pošta                                   - valentínske prianie pre iných a zábava

Mikulášska a Vianočná burza                                   - predaj prebytočných predmetov za symbolickú cenu a darovanie zbierky na humanitárne účely

Hračky pre detský domov                                         - zber nepotrebných hračiek s ktorými sa už deti nehrajú

Výchovné koncerty a divadelné predstavenia          - prísny výber programu, ktorý pozitívne ovplyvní osobnostný a sociálny rozvoj žiakov

Žiacka konferencia                                                    - prezentácie žiakov na tému konferencie

Fotosvet – súťaž                                                        - prezentácie vlastných fotografií žiakov

Deň boja proti drogám a deň nefajčiarov                   - projekty, plagáty a prezentácie s protidrogovou tematikou

Európa v škole                                                           - literárna, výtvarná a IKT prezentácia  k vyhlásenej téme

Polícia očami detí                                                      - výtvarná prezentácia vlastného pohľadu žiakov na políciu

Vesmír očami detí                                                       - výtvarná prezentácia vlastného pohľadu na vesmír

 

Regionálna výchova  a ľudová kultúra

Oslavy Medzibodrožských kultúrnych dní     - účasť žiakov vo vinobraneckom sprievode mestom a na kultúrnom vystúpení

Projektový deň Naše mesto                           - výtvarné práce, prezentácie v rôznych jazykoch o meste

Tajba                                                              - poznávanie chránenej prírodnej oblasti formou besied a exkurzií

Osobnosti v minulosti a dnes                        - prezentácia významných osobností regiónu, zhotovenie nástenky

Erby obcí                                                        - spoznávanie obcí v Medzibodroží formou prezentácie, zhotovenie nástenky

Zvyky a tradície                                             - prezentácia tradičných remesiel v okolí, návšteva múzea

Odev  v minulosti                                          - prezentácia folklóru, kraje nášho Medzibodrožia

Hrady, kaštiele v okolí                                   - výlety do okolia

Vianočné a veľkonočné zvyky                         ľudové tradície v kultúrnych vystúpeniach

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
 • 0566321611
  0911 280 964

Fotogaléria