• Organizačný poriadok

     • Nadpis

     •  

      ORGANIZAČNÝ  poriadok

      Základnej školy

      L. Kossutha  580/56, 077 01  Kráľovský Chlmec

       

       

       

       

       

       

      Organizácia

      Základná škola

      Identifikačné číslo organizácie (IČO)

      35541156

      Obec a PSČ  

      077 01  Kráľovský Chlmec

      Ulica a číslo

      L. Kossutha 580/56

      Štát

      Slovenská republika

      Právna forma 

      rozpočtová organizácia

      Štatutárny orgán

      PhDr. Róbert Berta, MBA

       

       

      Riaditeľ Základnej školy (ďalej len „škola“) “) schvaľuje tento organizačný poriadok. Týmto sa ruší organizačný poriadok zo dňa 01. 03. 2016

      Platnosť a účinnosť organizačného poriadku od  01/10/2019.

       

       

      Kráľovský Chlmec 01. 10. 2019                                                      PhDr. Róbert Berta, MBA riaditeľ školy

       

       

      Prerokované a odsúhlasené dňa:

      predseda ZO OZ - zástupca zamestnancov                           

       

       

       

      _________________________________________________

       

       

       

       

      Čl. 1

      Základné ustanovenia

       

      1. Základná škola, L. Kossutha 580/56, 077 01  Kráľovský Chlmec (ďalej len „ZŠ“) bola zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia zriaďovacou listinou zo dňa 31. 12. 2001 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kráľovský Chlmec
      2. Základná škola, L. Kossutha 580/56, 077 01  Kráľovský Chlmec je výchovno-vzdelávacím zariadením.
      3. Predmetom činnosti ZŠ je výchovno-vzdelávacia činnosť pre primárne vzdelanie a nižšie sekundárne vzdelávanie žiakov.
      4. ZŠ bolo pridelené identifikačné číslo organizácie 35541156.
      5. Tento organizačný poriadok je základnou internou organizačnou normou ZŠ , určuje organizačnú štruktúru, vymedzuje činnosť a zodpovednosť vedúcich zamestnancov,  je vydaný v súlade s § 3 ods. 3 vyhlášky č. MŠ SR 320/2008 o základnej škole.
      6. Organizačný poriadok  upravuje vnútornú organizáciu ZŠ, oblasť  jej riadenia a činnosti, deľbu práce a pôsobnosť jednotlivých úsekov.
      7. ZŠ je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu pre prenesené kompetencie, rozpočtu pre originálne kompetencie, doplnkových a vlastných mimorozpočtových zdrojov.
      8. Súčasťou ZŠ je:
        1. Základná škola
        2. Školský klub detí
        3. Školská jedáleň
        4. Centrum voľného času
      9. Sídlom ZŠ je Kossutha 580/56, 077 01  Kráľovský Chlmec
      10. ZŠ a jej súčasti riadi riaditeľ školy, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh Rady školy zriaďovateľ.
      11. Aktuálna zriaďovacia listina školy bola vydaná 31. 12. 2001.

                               

       

      Čl. 2

      Organizačná štruktúra

       

      1. ZŠ sa člení na jednotlivé úseky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú úlohy školy v zmysle zriaďovacej listiny:
       1. úsek riaditeľa školy
       2. pedagogický úsek
       3. hospodársko-správny úsek
       4. školské stravovanie
      2. Každý úsek zabezpečuje ucelený súbor odborných činností. Za činnosť úsekov zodpovedajú zástupcovia riaditeľa ZŠ a ďalší zamestnanci poverení ich vedením. Jednotlivé úseky pri výkone  svojej činnosti vzájomne spolupracujú. V prípade, že sa vybavenie určitej veci týka pôsobnosti viacerých úsekov ZŠ, zabezpečuje jej vybavenie ten úsek, ktorý bol riaditeľom ZŠ poverený plnením tejto úlohy.
      3. Organizačné členenie ZŠ zabezpečujú jej jednotlivé úseky. Úseky sú  organizačné celky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich činností určitého zamerania. Na čele úsekov sú vedúci zamestnanci ZŠ, ktorí sú priamo podriadení riaditeľovi školy.
      4. Riaditeľ ZŠ, ako aj jej ďalší zamestnanci, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých stupňoch riadenia ZŠ, sú oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom školy pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.
      5. Riaditeľ ZŠ a ostaní vedúci zamestnanci ZŠ sú v zmysle plánu vnútornej kontroly priamo zodpovední za správne, kvalitné a efektívne plnenie úloh a sú povinní osobne kontrolovať plnenie úloh a sú povinní osobne kontrolovať  plnenie úloh nimi riadeného organizačného útvaru alebo úseku, prijímať opatrenia na odstraňovanie nedostatkov, ihneď o nich informovať riaditeľa ZŠ, prípadne podávať návrhy na uplatnenie sankcií voči zodpovedným zamestnancom nimi riadeného útvaru alebo úseku.

       

       

      Článok 3

      Riadenie školy a zodpovednosť

       

      A.  Úsek riaditeľa školy

       

      1.  ZŠ riadi riaditeľ, ktorý vykonáva štátnu správu v prvom stupni (§ 5 ods.1,2,3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v zmysle neskorších zmien a doplnkov).

       

      1.1.  Rozhoduje o:

      1. náležitostiach uvedených v § 5 ods.3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
      2. prijatí žiaka do školy,  
      3. odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,
      4. dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,
      5. oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
      6. oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
      7. povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
      8. uložení výchovných opatrení,
      9. povolení vykonať komisionálnu skúšku,
      10. povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
      11. určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť  poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení,
      12. individuálnom vzdelávaní žiaka,
      13. individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí,
      14. umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,
      15. prijatí žiaka s ŠVVP na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
      16. zmenách vnútornej organizácie ZŠ,
      17. koncepciách pedagogického, ekonomického a správneho rozvoja,
      18. personálnych záležitostiach vo všeobecnej aj konkrétnej rovine,
      19. prijímaní všetkých zamestnancov do pracovného pomeru,
      20. rozviazaní pracovného pomeru  so zamestnancami,
      21. všetkých  dohodách a zmluvách ZŠ,
      22. vysielaní zamestnancov na pracovné cesty (§ 57 zákonníka práce),
      23. hodnotení pracovných výsledkov jednotlivých zamestnancov a pracovných kolektívov,
      24. určení nástupu dovolenky na zotavenie zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom príslušného odborového orgánu podľa § 111 ZP,
      25. nariaďovaní práce nadčas a vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne o vhodnej úprave pracovného času podľa § 97 ZP,
      26. poskytovaní pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca § 136 až 141 ZP
      27. zverovaní na písomné potvrdenie kabinetné zbierky zamestnancom (učiteľom – správcom kabinetov) nástroje, osobné ochranné pracovné prostriedky, prípadne iné podobné predmety podľa § 177 až 191 ZP

       

      1.2. Zodpovedá za:

      1. dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi,
      2. vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
      3. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti  školy a školského zariadenia,
      4. úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a školského zariadenia,
      5. rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,
      6. riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia,
      7. za prípravu uznesení z pedagogickej rady a opatrení z pracovných porád,
      8. prijímanie a riešenie prípadných sťažností, podnetov a návrhov,
      9. za vypracovávanie rozvojových projektov zamestnancami školy,
      10. za tvorbu a čerpanie sociálneho fondu,
      11. zodpovedá za dodržiavanie kolektívnej zmluvy, 
      12. zabezpečuje vypracovanie Zoznamu o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov,
      13. pri vzniku pracovného úrazu, prípadne školského úrazu postupuje podľa príslušných právnych predpisov, 
      14. vytvára priaznivé podmienky pre prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a pracovné podmienky na zvyšovanie kultúry práce a potvrdzuje vykonanie práce, schvaľuje odmenu za tieto práce,
      15. zabezpečuje uvádzanie začínajúcich pedagogických zamestnancov do pedagogickej praxe a ich pracovnú adaptáciu, utvára učiteľom podmienky predovšetkým na vyučovanie predmetov ich aprobácie,
      16. určuje so zreteľom na konkrétne podmienky školy pracovnú náplň zamestnancov, a v prípade potreby ich aktualizuje,
      17. dbá o morálne oceňovanie práce podriadených zamestnancov,
      18. zabezpečuje zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti podľa § 152 Zákonníka práce,
      19. zabezpečuje vypracovanie dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov,
      20. zabezpečuje práva zamestnancov školy podľa Zákonníka práce a zabezpečuje osobitné práva pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019  Z. z. 
      21. hodnotí zamestnancov podľa § 70 zákona č. 138/2019 Z. z.
      22. rozpracuje zásady hodnotenia zamestnancov podľa § 70 ods. 10 zákona č. 138/2019 Z. z.  v pracovnom poriadku,
      23. za určenie týždenného rozsahu priamej výchovno-vzdelávacej činnosti (úväzku) najviac na obdobie školského roka po prerokovaní so zástupcami zamestnancov,
      24. povoľuje pedagogickým zamestnancom vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, špecializovanými činnosťami, činnosťami vedúceho pedagogického zamestnanca a profesijným rozvojom  aj mimo pracoviska za podmienok upravených v článku 16  pracovného poriadku.
      25. nesplnenie  kvalifikačných predpokladov oznamuje pedagogickému a odbornému zamestnancovi písomne v zmysle § 14 zákona č. 138/2019 Z. z.
      26. pri dôvodnom podozrení, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti pedagogického alebo odborného zamestnanca vyzve ich, aby v lehote 90 dní preukázali svoju zdravotnú  spôsobilosť lekárskym posudkom v zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z., 
      27. v súlade s § 35 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. určuje štruktúru kariérových pozícií  a rozsah zodpovedností za výkon špecializovaných činností po prerokovaní v pedagogickej rade,  prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom,
      28. koordinuje a zodpovedá za profesijný rozvoj zamestnancov podľa ročného plánu vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v zmysle § 40 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z.
      29. zabezpečuje a poskytuje pedagogickým a odborným zamestnancom aktualizačné vzdelávanie v zmysle § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. a vydáva potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní,
      30. v súlade s § 79 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. zabezpečuje pedagogickým a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov,
      31. zabezpečuje plánovanie finančných prostriedkov na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov  v rozpočte školy v zmysle § 63 zákona č. 138/2019 Z. z.
      32. zodpovedá za zabezpečenie a vedenie centrálneho registra v súlade s § 76 až § 78 zákona č. 138/2019 Z. z.
      33. povoľuje prerušenie výkonu pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca  v zmysle § 82 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z.  najviac na jeden školský rok
      34. v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. zodpovedá za zverejnenie o voľných pracovných miestach na svojom webovom sídle, na webovom sídle zriaďovateľa, a za odoslanie informácie o voľnom pracovnom mieste okresnému úradu v sídle kraja za účelom zverejnenia na jeho webovom sídle 

       

      1.3. Vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade:  

      1. organizačný poriadok školy,
      2. pracovný poriadok školy /prerokuje  sa aj v ZO OZ/,
      3. vnútorný poriadok školy /prerokuje sa aj v Rade školy/,
      4. prevádzkový poriadok školy /schvaľuje RÚVZ/,
      5. prevádzkové poriadky pre telocvičňu, odborné učebne a pracoviská, ktoré bližšie určujú organizáciu a bezpečnosť prevádzky /vypracuje technik BOZP/,
      6. rokovací poriadok pedagogickej rady,
      7. školský vzdelávací program, ktorý si môže zriaďovateľ vyžiadať,
      8. plán práce školy na príslušný školský rok /schvaľuje PR/,
      9. vnútorné smernice, pokyny, plány a nariadenia v zmysle platnej legislatívy rozpracované na podmienky školy,
      10. kolektívnu zmluvu /po dojednaní s ZO OZ/.
      1. v súlade s § 35 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. určuje štruktúru kariérových pozícií  a rozsah zodpovedností za výkon špecializovaných činností po prerokovaní v pedagogickej rade,  prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom,
      2. vydáva plán profesijného rozvoja v zmysle § 40 ods. 4 po prerokovaná so zriaďovateľom, zástupcami zamestnancov a v pedagogickej rade, 
      3. vydáva zásady hodnotenia zamestnancov podľa § 70 ods. 10 zákona č. 138/2019 Z. z.  v pracovnom poriadku,

       

      1.4. Poskytuje zriaďovateľovi:

      1. údaje o školskom registri žiakov k 15. septembru príslušného školského roka,
      2. zoznam všetkých zapísaných žiakov do 1. ročníka, 
      3. údaje do centrálneho registra zamestnancov v zmysle § 76 až 78 zákona č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmenej jedenkrát ročne podľa stavu k 15. septembru príslušného školského roka.

       

      1.5. Predkladá zriaďovateľovi na schválenie a Rade školy na vyjadrenie:

      1. návrhy na počty prijímaných žiakov,
      2. návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch,
      3. návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
      4. návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok,
      5. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona 596/2003 Z. z.
      6. správu o výsledkoch hospodárenia školy,
      7. koncepčný zámer rozvoja školy a každoročne jeho vyhodnotenie,
      8. informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

       

      1.6.  Vymenúva:

      1. vedúcich zamestnancov, na miesta ďalších vedúcich zamestnancov, u ktorých výberové konanie neurčuje pracovný poriadok.
      2. komisiu na komisionálne preskúšanie žiakov,
      3. inventarizačnú, vyraďovaciu a likvidačnú komisiu,
      4. škodovú komisiu,
      5. komisiu na prešetrenie a odškodnenie registrovaného školského úrazu.

       

      1.7. Schvaľuje:

      1. rozvrh hodín na príslušný školský rok /po prerokovaní v PR/,
      2. rozdelenie úväzkov pedagogických zamestnancov,
      3. zaraďovanie pedagogických zamestnancov do kariérových pozícií a rozsah zodpovedností za výkon špecializovaných činností, po prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom,
      4. rozvrh dozorov,
      5. výchovné opatrenia žiakom /po prerokovaní v PR/,
      6. plány triednych učiteľov, výletov a exkurzií,
      7. nadčasovú prácu všetkých zamestnancov,
      8. pracovné cesty zamestnancov,
      9. plán dovoleniek /po prerokovaní so ZO OZ a v PR/,
      10. osobné príplatky a odmeny /na základe písomného návrhu ich priamych nadriadených/,
      11. poskytovanie pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca § 136 až 141 ZP
      12. v mene organizácie /ako štatutár/ kolektívnu zmluvu,
      13. vnútorné dokumenty ZŠ.

       

      1.8.  Spolupracuje:

      1. so zriaďovateľom, samosprávou a mestským  zastupiteľstvom,
      2. školami a školskými zariadeniami v meste  a na ostatných úrovniach,
      3. s nadriadenými orgánmi,
      4. Radou školy a rodičovskou radou,
      5. so spoločenskými, kultúrnymi a športovými organizáciami v meste a na ostatných úrovniach.

       

       

      1. Riaditeľa ZŠ v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca riaditeľa školy v rámci rozsahu poverenia. Na základe poverenia riaditeľa školy môže v čase jeho neprítomnosti zastupovať aj iný ním poverený vedúci zamestnanec, alebo iný ním poverený zamestnanec  v rámci jeho danej pôsobnosti.  Poverenie musí byť urobené písomne a musí v ňom byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.
      2. Pri odvolaní riaditeľa školy poverí zriaďovateľ pedagogického zamestnanca ZŠ jej vedením do vymenovania nového riaditeľa školy.
      3. Riaditeľ ZŠ menuje:
      1. zástupcu riaditeľa školy pre prvý stupeň a ŠKD,
      2. zástupcu riaditeľa školy pre druhý stupeň  

      ktorí spĺňajú požiadavky odbornej a pedagogickej spôsobilosti ustanovenej aktuálnou legislatívou v zmysle požiadavky miery vyučovacej povinnosti určenej osobitným predpisom.

      1. Riaditeľ ZŠ si ďalej môže určovať zástupcov riaditeľa školy podľa potreby školy.

       

      B.  Pedagogický úsek

       

      Je priamo riadený zástupcami  riaditeľa školy, tvoria ho

       

      Škola

      riaditeľ

      Pedagogický úsek

      Školský klub

      Školská jedáleň

      I. stupeň

      II. stupeň

      Zástupca riaditeľa pre I. stupeň

      Vedúca ŠJ

      Zástupca riaditeľa pre I. stupeň

      Zástupca riaditeľa pre II. stupeň

      Výchovný poradca

      MZ pre I. stupeň

      Hlavná kuchárka

      Vedúca MZ 1. – 4. roč. + ŠK

      Vedúci PK jednotlivých vzdelávacích oblastí

       

      Pomocná kuchárka

       

       

      2.  Zástupkyňa riaditeľa školy pre prvý stupeň a školský klub detí do funkcie ju menuje riaditeľ školy. Priamo riadi pedagogický útvar pre primárne vzdelávanie a školský klub detí. Plní úlohy na II a. stupni riadenia s miestnou pôsobnosťou.

       

      2.1. Zástupkyňa riaditeľa školy pre prvý stupeň a školský klub detí zodpovedá najmä za:

      1. vypracovanie rozvrhu dozorov, dozorov na chodbách, v školskej jedálni a kontroluje ich dodržiavanie,   
      2. pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na ISCED I,
      3. vykonávanie hospitácií, uskutočňuje hospitačné rozbory, prijíma konkrétne opatrenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, vedie písomné záznamy,
      4. určenie priamej výchovnej práce vychovávateľkám ŠKD,
      5. zabezpečenie zápisu do 1.ročníka školy,
      6. zostavenie rozvrhu pre ročníky 1-4.,
      7. za úroveň práce metodických orgánov a výkon hospitačnej činnosti, a zúčastňuje sa na zasadnutiach metodických združení,
      8. prípravu podkladov  k analýze výchovno-vzdelávacieho procesu, správania a dochádzky žiakov,
      9. za správne vedenie triednej dokumentácie a dokumentácie ŠKD, ako i vedenie triednych kníh,
      10. evidenciu neospravedlnenej absencie žiakov, navrhuje opatrenia na zlepšenie, spolupracuje s výchovným poradcom a CPP pri psychologických vyšetreniach žiakov, 
      11. zabezpečenie  organizácie pedagogickej praxe a uvádzanie nových a začínajúcich pedagogických zamestnancov,
      12. vedenie evidencie požiadaviek zamestnancov školy na zvyšovanie kvalifikácie a predkladá ich na schválenie riaditeľovi školy,
      13. kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov,
      14. dodržiavanie platnej legislatívy, vnútorných smerníc a predpisov, plnenie uznesení pedagogickej rady a opatrení pracovných porád učiteľmi a vychovávateľmi,
      15. evidenciu neprítomných učiteľov a vychovávateliek a  za kvalifikované zastupovanie počas ich neprítomnosti,
      16. evidenciu školských úrazov,
      17. mesačné výkazy zastupovania, podklady na vyplatenie nadčasovej práce, evidenciu lekárskych vyšetrení, potreby ošetrovania člena rodiny,  evidenciu náhradného voľna,
      18. efektívne využívanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami školy pri organizovaní zastupovania a s tým súvisiacimi nárokmi zamestnancov a iných ekonomických činností na zverenom úseku,
      19. evidenciu tlačív na pedagogickú dokumentáciu,
      20. prípravu podkladov pre rokovanie pedagogickej rady, pracovných porád a ich vedenie,
      21. úroveň vedenia pedagogickej dokumentácie,
      22. zabezpečenie organizácie školy v prírode, školských výletov a exkurzií, plaveckého a lyžiarskeho kurzu, celoškolských podujatí, individuálnych triednych podujatí mimo školy,  koordináciu besied, súťaží a pod.,
      23. archiváciu všetkých písomnosti pedagogickej dokumentácie,
      24. zodpovedá za hodnotenie pedagogických zamestnancov v jej priamej pôsobnosti podľa § 70 zákona č. 138/2019 Z. z. a platného pracovného poriadku školy,
      25. včasné informovanie riaditeľa školy o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovno-vzdelávaciu činnosť  na úseku, ktorý priamo riadi,
      26. využívanie kabinetných zbierok a ich pravidelné dopĺňanie na úseku, ktorý priamo riadi v súlade so schváleným rozpočtom školy,
      27. objektívne stanovisko k riešeniu prípadných sťažností, overuje ich opodstatnenosť, pripravuje podklady a návrhy na riešenie,
      28. spoluprácu s bezpečnostným technikom pri BOZP a OPP,
      29. zabezpečenia súhlasu so spracovaním osobných údajov od zákonných zástupcov detí a žiakov na zverenom úseku,
      30. kontrolu dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov ako zodpovedná osoba.

       

      2.2.  Zastupuje riaditeľa školy počas jeho neprítomnosti v určenom rozsahu.

      2.3.  Riaditeľa môže zastupovať aj iný pedagogický zamestnanec. Poverenie musí byť vždy urobené písomne a musí v ňom byť uvedený časový a vecný rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.

      2.4. Osobné údaje mimo školy môže poskytovať len na pokyn riaditeľa školy, resp. počas neprítomnosti riaditeľa školy, alebo ak jej to ukladá zákon.

       

      3.  Zástupkyňa riaditeľa školy pre druhý stupeň do funkcie ju menuje riaditeľ školy. Priamo riadi pedagogický útvar pre nižšie stredné vzdelávanie. Plní úlohy na II. stupni riadenia s miestnou pôsobnosťou.

       

      3.1.    Zástupkyňa RŠ pre druhý stupeň  zodpovedá najmä za:

      1. pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na ISCED II,
      2. vykonávanie hospitácií, uskutočňuje hospitačné rozbory, prijíma konkrétne opatrenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, vedie písomné záznamy,
      3. zostavenie rozvrhu pre ročníky 5-9.,
      4. za úroveň práce metodických orgánov a výkon hospitačnej činnosti, a zúčastňuje sa na zasadnutiach metodických združení a predmetových komisií,
      5. za činnosť koordinátora drogových prevencií, prevencie a riešenia šikanovania,
      6. prípravu podkladov  k analýze výchovno-vzdelávacieho procesu, správania a dochádzky žiakov,
      7. za správne vedenie triednej dokumentácie a vedenie triednych kníh,
      8. evidenciu neospravedlnenej absencie žiakov, navrhuje opatrenia na zlepšenie, spolupracuje s výchovným poradcom a CPP pri psychologických vyšetreniach žiakov, 
      9. zabezpečenie  organizácie pedagogickej praxe a uvádzanie nových a začínajúcich pedagogických zamestnancov,
      10. vedenie evidencie požiadaviek zamestnancov školy na zvyšovanie kvalifikácie a predkladá ich na schválenie riaditeľovi školy,
      11. kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov,
      12. dodržiavanie platnej legislatívy, vnútorných smerníc a predpisov, plnenie uznesení pedagogickej rady a opatrení pracovných porád učiteľmi a vychovávateľmi,
      13. prípravu podkladov pre rokovanie pedagogickej rady, pracovných porád a ich vedenie,
      14. úroveň vedenia pedagogickej dokumentácie,
      15. zabezpečenie organizácie školy v prírode, školských výletov a exkurzií, plaveckého a lyžiarskeho kurzu, celoškolských podujatí, individuálnych triednych podujatí mimo školy,  koordináciu besied, súťaží a pod.,
      16. zodpovedá za hodnotenie pedagogických zamestnancov v jej priamej pôsobnosti podľa § 70 zákona č. 138/2019 Z. z. a platného pracovného poriadku školy,
      17. spracovanie písomných návrhov v zmysle § 10 a § 20 zákona č. 553/2003 Z. z.
      18. včasné informovanie riaditeľa školy o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovno-vzdelávaciu činnosť  na úseku, ktorý priamo riadi,
      19. využívanie kabinetných zbierok a ich pravidelné dopĺňanie na úseku, ktorý priamo riadi v súlade so schváleným rozpočtom školy,
      20. objektívne stanovisko k riešeniu prípadných sťažností, overuje ich opodstatnenosť, pripravuje podklady a návrhy na riešenie,
      21. zabezpečenia súhlasu so spracovaním osobných údajov od zákonných zástupcov detí a žiakov na zverenom úseku,

      3.2. Osobné údaje mimo školy môže poskytovať len na pokyn riaditeľa  školy, resp. počas neprítomnosti riaditeľa školy, alebo ak jej to ukladá zákon.

       

       

      4. Výchovná poradkyňa

      Riaditeľ školy menuje výchovnú poradkyňu z radov pedagogických zamestnancov školy, pri tejto činnosti je priamo podriadená riaditeľovi školy. Výchovná poradkyňa v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje s pedagogickými zamestnancami školy, odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Plní  vyučovaciu povinnosť podľa rozvrhu, vtedy je priamo podriadená zástupkyni riaditeľa školy pre nižšie sekundárne vzdelávanie.

       

      5.1. Výchovná poradkyňa zodpovedá najmä za:

      1. riešenie všetkých výchovných problémov žiakov,
      2. za spoluprácu s ÚPSVaR,
      3. evidenciu a včasné hlásenie zanedbávania povinnej školskej dochádzky na nižšom sekundárnom stupni vzdelania zriaďovateľovi, sociálnej kuratele a polícii na ďalšie konanie
      4. správne vedenie a archiváciu písomností súvisiacich s jej činnosťou,
      5. kariérové poradenstvo žiakom a rodičom,
      6. za spoluprácu so strednými školami,
      7. pedagogicko-organizačné zabezpečenie aktivít kariérneho poradenstva na škole,
      8. vypracovanie správ o výchovno-vzdelávacích problémoch žiakov vyžiadaných štátnymi orgánmi,
      9. kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov,
      10. koordináciu pedagogických zamestnancov školy pri riešení aktuálnych výchovných problémov žiakov,
      11. vypracovanie návrhov na prijímanie optimálnych riešení pri výchovných problémoch žiakov,
      12. vypracovanie a odoslanie návrhov na odborné vyšetrenie žiakov s poruchami správania,

      5.2. Zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania podľa osobitného predpisu formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností.

      5.3. Sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka.

      5.4. Ďalšie činnosti výchovného poradcu:

      1. motivuje žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti,
      2. informuje a pomáha žiakom a rodičom pri voľbe štúdia, povolania,
      3. robí prieskumy, prieskumové štúdie a vyhodnotenia,
      4. triednym učiteľom poskytuje sprostredkovanie pomoci pri práci so žiakmi,
      5. spolupracuje s odborníkmi pri poskytovaní poradenstva,
      6. zabezpečuje a podieľa sa na realizácii preventívnych aktivít,
      7. poskytuje odbornú, metodickú, konzultačnú a informačnú pomoc,
      8. koordinuje výchovný proces v škole,
      9. na pedagogických radách informuje o výchovno–poradenských aktivitách a opatreniach,
      10. aktívne sa zúčastňuje na poradách, metodických stretnutiach, seminároch a školeniach.

       5.5.Uskutočňuje konzultačné hodiny dané pre školský rok (viď webová stránka školy), alebo kedykoľvek po dohode ktoré slúžia na  poskytovanie poradenského a metodického servisu žiakom, zákonným zástupcom žiakov ale aj kolegom. 

       

      C. Hospodársko-správny úsek

       

      Hospodársko – správny úsek

      vedúci (ekonómka)

      Oddelenie ekonom. personálne

      Oddelenie prevádzkové

      Hospodárska pracovníčka

      Školník – údržbár

      Sekretárka, pokladníčka

      Vrátnik – údržbár

      Správca počítačov – administ. prac.

      Upratovačky

       

      1. Hospodársko-ekonomický úsek zabezpečuje všetky hospodársko-prevádzkové a personálno-mzdové záležitosti ZŠ a MŠ  je za ne zodpovedný.

      1. pripravuje a zostavuje návrh  rozpočtu  školy,
      2. konzultuje s riaditeľom ZŠ návrh rozpočtu a zdôvodňuje ho na rokovaniach so zriaďovateľom ,
      3. vypracúva schválený rozpočet podľa príslušných predpisov,
      4. hľadá a uplatňuje v priebehu rozpočtového roka možnosti jeho zvýšenia,
      5. zabezpečuje styk s bankou,
      6. zodpovedá za vedenie pokladnice,
      7. vedie účtovnú evidenciu,
      8. vedie kompletnú agendu zamestnancov ZŠ a je za ňu zodpovedný,
      9. dozerá na riadne hospodárenie s majetkom organizácie a zvereným majetkom,
      10. vo svojej činnosti dbá na dodržiavanie všetkých zákonov a platných predpisov,
      11. vykonáva objednávky  previerok a revízií na podnet riaditeľa ZŠ, prípadne na základe požiadaviek nadriadených orgánov,
      12. vykonáva predbežnú finančnú kontrolu účtovných dokladov spolu s riaditeľom školy,
      13. pri nákupoch kde sa to vyžaduje zabezpečuje prieskum trhu,
      14. zabezpečuje upratovanie školských priestorov a údržbu školského areálu,
      15. plní ďalšie úlohy podľa popisov práce svojich zamestnancov.

       

      6. Účtovnícka školy – vedie účtovnú agendu školy, spracováva účtovné závierky, sleduje priebežné čerpanie rozpočtu, zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi, zabezpečuje úhradu faktúr a ich riadnu evidenciu, vykonáva inventarizáciu majetku školy, pripravuje podklady na účtovné spracovanie, zabezpečuje archiváciu a skartáciu písomností, vedie evidenciu tlačív.

        

      Je priamo riadená  riaditeľom školy a zodpovedá najmä za:

      1. vypracovanie podkladov  k rozpočtu na kalendárny rok,
      2. dodržiavanie rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení,
      3. vypracovanie návrhu rozpočtových opatrení v zmysle schváleného rozpočtu,
       1. vypracúva podklady k spracovaniu ročného rozpočtu školy a ročného plánu na neinvestičné a investičné práce, rekonštrukcie,
       2. vypracováva celkový rozpočet ročných výdavkov na údržbu,
       3. vykonáva dozor nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení a vypracováva návrh opatrení na zabezpečenie splnenia úloh rozpočtu,
      4. vypracovanie a vecnú správnosť vnútorných smerníc ekonomického charakteru a ich predloženie riaditeľovi školy na schválenie,
      5. vypracovanie podkladov pre hospodárske zmluvy,
      6. vedenie účtovníctva a jeho mesačné uzávierky,
       1. vedie všetku účtovnú evidenciu t.j. celkovú účtovnú agendu školy a pripravuje predkontážou  vstupné materiály pre účtovný program so súčasnou kontrolou údajov z dosiahnutých výsledkov v bežnom mesiaci,
       2. odsúhlasuje komplexne syntetické účty súvisiace s účtovaním výdavkovej a príjmovej časti rozpočtu,
       3. zodpovedá za konečné výsledky vo výdavkovej a príjmovej časti rozpočtu pre údaje výkazníctva za sledované obdobie,
       4. kontroluje náležitosti účtovných dokladov po formálnej stránke,
       5. vecnú správnosť vybraných faktúr a ich uhrádzanie v termíne splatnosti,
       6. evidenciu a správnu vecnosť účtovných dokladov,
      7. vlastnoručným podpisom potvrdzuje, že formálna stránka predložených  účtovných a hospodárskych dispozícií bola prekontrolovaná, či sú pri faktúrach doložené objednávky, dodacie listy, hospodárske zmluvy, vyznačený nákup DHM a učebných pomôcok, či bol dodržiavaný zákon o verejnom obstarávaní,
       1. štvrťročne predkladá na  MÚ výkazy príjmov a výdavkov, rozbory hospodárenia za sledované obdobie, a ostatné legislatívou určené finančné výkazy,
      8. za vedenie knihy faktúr,
      9. vyhotovenie objednávok školy,
      10. za archiváciu, archivuje všetky doklady
      11. za včasné vystavenie všetkých platových príkazov (opečiatkovanie, obstaranie podpisov osôb)
      12. pravidelné odpisovanie hodnoty majetku podľa VZN mesta,
      13. spoluprácu s finančným oddelením MsÚ,
      14. bezpečnosť informačného systému, ktorý využíva,
      15. správne vedenie a archiváciu písomností súvisiacich s ekonomickou činnosťou školy,
      16. kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov,
      17. vypracovanie podkladov a dodržiavanie platnej legislatívy, VZN mesta a vnútorných smerníc  pre verejné obstarávanie tovarov a služieb,
      18. inventarizáciu majetku školy,
       1. zabezpečuje inventarizáciu podľa zákona o inventarizácií  hospodárskych prostriedkov,
       2. zodpovedá za vedenie ústredného inventára školy a za čiastkové inventáre vedúcich kabinetov,
       3. podľa návrhov čiastkových inventarizačných  komisií uskutočňuje vyraďovanie DHM z účtovnej evidencie,
       4. spolupracuje so škodovou komisiou.

      6.1.  Osobné údaje mimo školy môže poskytovať len na pokyn riaditeľa školy, resp. počas neprítomnosti riaditeľa školy, alebo ak jej to ukladá zákon.

       

      7. Technik BOZP – na základe zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka. Nie je zamestnancom školy.

      Činnosť vykonáva dodávateľským spôsobom, zodpovedá najmä za:

      1. vypracovanie plánu revízií a kontrol v zmysle platnej legislatívy,
      2. vypracovanie prevádzkových poriadkov pre telocvičňu, odborné učebne a ostatné prevádzky a ich predloženie riaditeľke školy na schválenie,
      3. zabezpečenie odstránenia zistených závad a nedostatkov pri revíziách a kontrolách,
      4. pravidelné školenia zamestnancov z oblasti BOZP,
      5. kompletné a správne vedenie dokumentácie súvisiacej s BOZP na škole,
      6. bezpečnostné značenie v areáli školy,
      7. za prešetrovanie príčin registrovaných školských úrazov.

      7.1.  Zodpovedá za dodržiavanie platných predpisov v oblasti BOZP a PO na škole a vykonanie všetkých typov revízií, vykonáva školenia pracovníkov školy v oblasti BOZP a PO. Zodpovedá za správnosť vedenia dokumentácie ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

       

      7.2. Osobné údaje mimo školy môže poskytovať len na pokyn riaditeľa školy, resp. počas neprítomnosti riaditeľa školy, alebo ak jej to ukladá zákon.

       

      8. Školník –  zabezpečuje prevádzku školy podľa pokynov riaditeľa školy, vykonáva drobné údržbárske práce, sleduje spotrebu energií, kontroluje, aby po skončení vyučovania sa v priestoroch školy nezdržovali nepovolané osoby.

       

      9. Upratovačky – upratujú určené priestory každý deň, zapisujú do príslušnej knihy závad zistené závady. Pri odchode z pracoviska sú zodpovedné za uzamknutie všetkých priestorov školy.

       

      D. Školské stravovanie

       

      10. Vedúca školskej jedálne zodpovedá za prevádzku a plynulý chod školskej jedálne.

      Je priamo riadená  riaditeľom školy a zodpovedá za:

      1. prípravu jedál,
      2. zostavovanie jedálneho lístka,
      3. správne hospodárenie a včasné vedenie účtovnej agendy týkajúce sa školského stravovania,
      4. kvalitu práce kuchárok,
      5. na základe písomného poverenia riaditeľa školy uzatvára dodávateľské zmluvy potravinárskeho
      6. tovaru nevyhnutného na zabezpečenie stravovania pre prihlásený počet stravníkov,
      7. uskutočňuje nákupy čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na zabezpečenie nevyhnutnej údržby, čistoty a hygieny priestorov zariadenia školského stravovania,
      8. uskutočňuje nákupy ďalších materiálnych potrieb nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzky zariadenia.

      10.1.  Osobné údaje mimo školy môže poskytovať len na pokyn riaditeľky školy, resp. počas neprítomnosti riaditeľky školy, alebo ak jej to ukladá zákon.

       

      11. Kuchárka – zabezpečuje výrobu jedál, zodpovedá za správne technologické postupy a riadi prácu ostatných pracovníkov v kuchyne, zabezpečuje výrobu jedál vo zverenom úseku, zodpovedá za ich chuť a zdravotnú nezávadnosť, zabezpečuje výdaj jedál v ZŠ .

       

      12. Pracovníčka v prevádzke (pomocná sila) – pomáha pri príprave doplnkových jedál, pomáha pri výdaji jedál v ZŠ, vykonáva umývanie riadu a zodpovedá za jeho čistotu.

       

       

      Čl. 4

      Poradné orgány a komisie

       

      Pre skvalitnenie a zvyšovanie účinnosti riadiacej práce a výchovno-vzdelávacieho procesu zriaďuje riaditeľ ZŠ poradné orgány a komisie, ktorých činnosť sa riadi ich plánmi práce. Úlohou odborných komisií je na základe príslušných podkladov podávať vyjadrenia, stanoviská a návrhy na riešenia a rozhodnutia vo vymedzených oblastiach činnosti. Odborné komisie nemajú právo vydávať záväzné rozhodnutia a príkazy.

       

      1. Pedagogická rada školy - je jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického zboru, ktorá spája zodpovednosť jednotlivca (riaditeľa školy) so skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov školy. Predstavuje najdôležitejší odborný poradný  orgán skupinového odborno-pedagogického riadenia v škole. Je najvyšším poradným orgánom riaditeľa školy. Jej postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku pedagogickej rady. Zvoláva ju podľa plánu, prípadne podľa potreby riaditeľ školy.

       

      2. Metodické orgány - na posudzovanie špecifických otázok výchovno-vyučovacieho procesu zriaďuje riaditeľ ZŠ metodické združenia (MZ) a predmetové komisie (PK). Ich úlohou  je zvyšovať metodickú a odbornú úroveň vzdelávania a výchovy v jednotlivých ročníkoch, v ŠKD a v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo skupinách predmetov. Predmetové komisie a metodické združenia sa zriaďujú aj kvôli zlepšeniu vzájomnej spolupráce medzi pedagogickými zamestnancami. Za vedúcich metodických orgánov vymenúva riaditeľ ZŠ najskúsenejších učiteľov a vychovávateľov s dobrými  organizačnými schopnosťami. Na ZŠ pracujú

      1. MZ primárne vzdelávanie
      2. MZ školského klubu detí
      3. PK vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia (slovenský jazyk), umenia a kultúra, človek a hodnoty
      4. PK vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia (cudzie jazyky)
      5. PK vzdelávacia oblasť matematika a práca s informáciami, človek a príroda, človek a svet práce
      6. PK vzdelávacia oblasť človek a spoločnosť, zdravie a pohyb

       

       

      3. Komisie zasadajúce jednorazovo - zasadajú napr. pri komisionálnych skúškach a pod.

       

      4. Rada školy - je zriadená podľa § 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jej poslanie, úloha a zloženie sú vymedzené v § 24 a v § 25 zákona č. 596/2003 Z. z.. Je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a  presadzujúci miestne záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti mestských zastupiteľstiev a miestnych orgánov školskej správy. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a ostatných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu a platnej legislatívy.

       

      5. Inventarizačná komisia sa riadi  príslušnými predpismi o vykonaní inventarizácia a o správe majetku. Po skončení inventarizácie predkladá jej predseda riaditeľke ZŠ písomný návrh na usporiadanie. Uplatní aj návrhy na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku. Počet členov komisie sa určuje podľa rozsahu vykonanej inventarizácie. Predsedu komisie poveruje písomne riaditeľ ZŠ. Okrem určenej inventarizácie sa komisia schádza podľa potreby.

       

      6. Vyraďovacia komisia posudzuje návrhy inventarizačnej komisie na vyraďovanie neupotrebiteľných predmetov.

       

      7. Likvidačná komisia zrealizuje likvidáciu neupotrebiteľných predmetov odsúhlasených  vyraďovacou komisiou a schválených riaditeľom ZŠ.

       

      8. Škodová komisia - slúži ako poradný orgán riaditeľa ZŠ v otázkach riešenia a uplatňovania práva na náhradu škody spôsobenej zamestnancom, prípadne neznámym páchateľom. Je trojčlenná. Predsedu komisie a jej členov menuje riaditeľ ZŠ menovacím dekrétom . Komisia zasadá podľa potreby a vo svojej činnosti sa riadi  Zákonníkom práce a ďalšími právnymi normami.

       

       

      Čl. 4

      Základné zásady, nástroje a metódy riadenia ZŠ

       

      1. Základné zásady činnosti a riadenia organizácie

      V činnosti organizácie sa uplatňujú tieto zásady:

       1. zásada priamej nadriadenosti a podriadenosti medzi zamestnancom a vedúcim zamestnancom (nadriadeným), ktorá sa prejavuje vo vzťahu k určovaniu a ukladaniu pracovných úloh a kontrole ich plnenia,
       2. zásada odbornej a metodickej príslušnosti, ktorá sa uplatňuje prostredníctvom metodických a odborných pokynov, informácií a doporučení,
       3. zásada spolupráce jednotlivých úsekov školy pri zabezpečovaní činností a plnení úloh organizácie,
       4. zásada zmieru pri riešení sporov vzniknutých pri zabezpečovaní úloh organizácie, spory sa riešia predovšetkým dohodou, ak nedôjde k dohode, rozhoduje riaditeľ organizácie.

       

      1. Základné organizačné a riadiace normy

      Medzi  základné organizačné normy  a riadiace normy riaditeľa patria:

      1. organizačný poriadok,
      2. pracovný poriadok - základná pracovno-právna vnútroorganizačná norma zamestnancov školy a je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých zamestnancov.
      3. podpisový poriadok - upravuje oprávnenia a povinnosti jednotlivých zamestnancov podpisovať písomnosti pochádzajúce z činnosti školy.
      4. kolektívna zmluva,
      5. organizácia vyučovania a pedagogického útvaru v príslušnom školskom roku,
      6. rozvrh hodín, a týždenný plán  výchovnej činnosti
      7. plán vnútornej kontroly a hospitačnej činnosti
      8. pedagogická rada a pracovná porada
      9. uznesenia PR a opatrenia PP
      10. plán vnútornej kontroly,
      11. pracovná porada,
      12. spisový a skartačný poriadok,
      13. registratúrny plán/poriadok - upravuje správu registratúry školy, spôsob vydávania, číslovania, evidencie a obehu spisových materiálov organizácie a spôsob skartácie spisových materiálov organizácie.

       

      1. Organizačné normy riaditeľa školy
      1. riadiace normy so všeobecnou platnosťou (príkaz, rozhodnutia, úprava, smernica, metodický pokyn). Vnútroorganizačné smernice vydáva podľa potreby riaditeľa školy. Tieto upravujú zásadné otázky riadenia organizácie a aplikujú platné právne a iné normy na podmienky organizácie. Pokyny a pracovné príkazy vydáva riaditeľa školy a stanovujú opatrenia pre zabezpečenie zvlášť závažných a konkrétnych úloh.
      2. ďalšie akty riadenie s určenou obmedzenou pôsobnosťou, ktoré môžu vydávať po schválení riaditeľkou školy aj ostatní vedúci zamestnanci.

       

       

      1. Metódy riadiacej práce
      1. perspektívnosť a programovosť,
      2. analytická činnosť odborných pedagogických, ekonomických, administratívnych oblastí,
      3. neustále hodnotenie, prijímanie záverov do praxe,
      4. spracúvanie rozhodujúcich úloh aj tímovou prácou v spolupráci s odbornými orgánmi, komisiami alebo jednotlivcami,
      5. informovať ostatných zamestnancov na rokovaniach vnútri organizácie.

       

      1. Odovzdávanie a preberanie funkcií

      Odovzdávanie a preberanie funkcií sa vykonáva písomne v týchto prípadoch:

      1. ak ide o vedúcu funkciu,
      2. ak ide o funkciu s hmotnou zodpovednosťou,
      3. ak o tom rozhodne nadriadený zamestnanec.

      Rozsah protokolu o odovzdávaní a prevzatí funkcie určí nadriadený zamestnanec. Pri prevzatí funkcie spojenej s hmotnou zodpovednosťou sa vykonáva mimoriadna fyzická aj dokladová inventúra.

       

       

      Čl. 5

      Osobitná časť

       

      Jednotlivé útvary/úseky  zabezpečujú tieto hlavné  činnosti:

      1.  Úsek riaditeľa ZŠ - organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, kontrolnej, právnej, personálnej a hospodárskej činnosti. Zahŕňa činnosti, ktoré sú priamo podriadené riaditeľovi ZŠ a ktoré mu pomáhajú vykonávať jemu zverené činnosti. Riaditeľ ZŠ riadi ZŠ v celom rozsahu jej činnosti, vytvára podmienky na prácu všetkých zamestnancov a žiakov.

       

       

       

      Organizačná štruktúra úseku riaditeľa školy

       

       

       

       

      1. stále poradné orgány riaditeľa ZŠ a komisie.
      2. hospodársko-ekonomický úsek,
      3. školský logopéd
      4. školská psychologička
      5. výchovný poradca
      6. zástupkyňa riaditeľa ZŠ (zástupkyňa pre druhý stupeň)
      7. zástupkyňa riaditeľa ZŠ (zástupkyňa pre prvý stupeň a ŠKD)
      8. riaditeľ ZŠ – štatutárny orgán zamestnávateľa

       

       

       

       1. organizačne zabezpečuje porady, zodpovedá za ich odbornú a organizačnú prípravu,
       2. zabezpečuje písomnú agendu súvisiacu s poradami,
       3. eviduje a sleduje termíny úloh,
       4. sleduje vydávanie všetkých právnych a iných noriem a predpisov a upozorňuje riaditeľa ZŠ na právne úpravy, ktoré sa týkajú činnosti ZŠ,
       5. vybavuje písomnú agendu a korešpondenciu ZŠ,
       6. eviduje a predkladá riaditeľovi ZŠ sťažnosti a podnety zamestnancov, žiakov a ich rodičov,
       7. podieľa sa na návrhoch základných organizačných  noriem a interných smerníc,
       8. spracúva a vydáva organizačný poriadok ZŠ, vnútorný poriadok, pracovný poriadok, resp. ďalšie normy a ich zmeny a doplnky, vedie evidenciu popisov funkcií  vedúcich zamestnancov ZŠ,
       9. zabezpečuje rozpracovanie pokynov a smerníc nadriadených orgánov na podmienky ZŠ,
       10. vedie evidenciu o dovolenkách a poskytovaní iného voľna zamestnancom ZŠ,
       11. sleduje a vyhodnocuje zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov  ZŠ,
       12. eviduje  a podľa platných predpisov uschováva protokoly, revízne správy, zápisnice o kontrolných akciách vykonaných v ZŠ kontrolnými a inými odbornými útvarmi nadriadených orgánov, materiály vlastných kontrolných akcií,
       13. zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa ZŠ.

       

      2. Pedagogický úsek

             1. primárne vzdelávanie – I. stupeň 

      1. nižšie stredné vzdelávanie – II. stupeň     
      2. školský klub detí

       

       

       

       

       

      Organizačná štruktúra zamestnancov pedagogického útvaru

       

       

       

       

       

      1. riaditeľ ZŠ – štatutárny orgán zamestnávateľa
      2. zástupkyňa riaditeľa ZŠ (zástupkyňa pre prvý stupeň a ŠKD)
      3. zástupkyňa riaditeľa ZŠ (zástupkyňa pre druhý stupeň)
      4. výchovná poradkyňa,
      5. vedúci metodických orgánov,
      6. triedni učitelia
      7. netriedni učitelia
      8. externí učitelia (len na ZŠ)
      9. vychovávateľky ŠKD,
      10. koordinátori.

       

       

       

       

       
         

       

       1. zabezpečuje vyučovanie predmetov a nepovinných predmetov podľa platných učebných plánov a učebných osnov, činnosti ŠKD a inú mimoškolskú činnosť,
       2. využíva všetky platné metodické a didaktické poznatky vo vyučovacom a výchovnom procese,
       3. vedie  predpísanú triednu dokumentáciu, evidenciu o učebných výsledkoch, správaní a dochádzke žiakov,
       4. zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie zverených prostriedkov,
       5. zabezpečuje vnútornú kontrolu na jednotlivých úsekoch,
       6. organizuje záujmovo-umelecké, spoločenskovedné, športové, technické  a iné aktivity s cieľom racionálne, účelne a cieľavedome využívať voľný čas  v súlade s ich záujmami,
       7. vytvára podmienky na prípravu žiakov na vyučovanie,
       8. podieľa sa na organizovaní plaveckých a lyžiarskych výchovno-výcvikových kurzov a škôl v prírode.

       

      Pedagogickí zamestnanci :

      1. učitelia využívajú na škole všetky práva, ktoré pre nich vyplývajú zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestancoch a odborných zamestnancoch,  Zákonníka práce, Pracovného poriadku, Zákona o výkone práce vo verejnom záujme a ďalších právnych predpisov.
      2. plnia príkazy priameho nadriadeného,
      3. pri vyučovaní pracujú podľa schválených učebných osnov, plánov, školského vzdelávacieho programu, štandárd a učebníc,
      4. starostlivo sa pripravujú na vyučovacie hodiny,
      5. sú povinní byť v škole v čase určenom rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov v čase určenom na pohotovosť na zastupovanie neprítomných učiteľov, v čase porád, akcií a schôdzí zvolaných   riaditeľom školy,
      6. vykonávajú dozor nad žiakmi podľa plánu dozorov, dbajú na poriadok a disciplínu,
      7. sú povinní na príkaz priamych nadriadených zastupovať prechodne neprítomných zamestnancov,
      8. podporujú rozvoj záujmovej mimoškolskej činnosti žiakov,
      9. všímajú si zdravotný stav žiakov, učia ich osobnej hygiene, správnej výžive, kultúre stravovania, šetrnému zaobchádzaniu so školským majetkom,
      10. učia žiakov zachovávať pravidlá bezpečnosti práce, dopravnej výchovy, ochrany životného prostredia, požiarnej a civilnej obrany,
      11. majú zákaz používať všetky formy telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní,
      12. zabezpečujú ochranu práv dieťaťa, ktoré sú zabezpečené v Dohovore o právach dieťaťa,
      13. využívajú fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh,
      14. upozornia ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, môžu odmietnuť jeho vykonanie, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámia vyššiemu nadriadenému,
      15. predvídanú neprítomnosť hlásia včas, aby bolo možné zabezpečiť zastupovanie,
      16. zastávajú pozíciu oprávnených osôb v prípade spracúvania osobných údajov,
      17. zachovávajú mlčanlivosť v súlade s § 79 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov a to aj po zániku funkcie a pracovno-právneho vzťahu.

        

      Povinnosti pedagogického zamestnanca podľa § 4  zákona č. 138/2019 Z. z.

      1. chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu,
      2. zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave a výsledky odborných vyšetrení detí a žiakov, s ktorými prišiel do styku,
      3. rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa a žiaka s ohľadom na jeho schopnosti, možnosti, sociálne a kultúrne zázemie a odporúčania odborných zamestnancov,
      4. zdržať sa konania, ktoré vedie k porušovaniu práv ostatných zamestnancov,
      5. správať sa v súlade s Etickým kódexom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „etický kódex“),
      6. podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie,
      7. usmerňovať a objektívne hodnotiť výchovu a vzdelávanie dieťaťa a žiaka,
      8. podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovno-vzdelávacieho programu pre školské zariadenia (ďalej len „výchovný program“),
      9. udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie,
      10. absolvovať aktualizačné vzdelávanie,
      11. vykonávať pracovnú činnosť prostriedkami, metódami, formami a postupmi, ktoré zodpovedajú súčasným vedeckým poznatkom, hodnotám a cieľom školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,
      12. poskytovať dieťaťu, žiakovi a zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,
      13. pravidelne informovať dieťa, žiaka a zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania,
      14. vykonávať činnosť predsedu komisie alebo člena komisie pri ukončovaní výchovy a vzdelávania.
      15. podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. oznámiť zamestnávateľovi bezodkladne vznesenie obvinenia voči svojej  osobe vo veci spáchania trestného činu,   a oznámiť zamestnávateľovi bezodkladne podanie obžaloby na svoju osobu vo veci spáchania trestného činu.

       

      Triedni učitelia :

      triedni učitelia majú vedúcu úlohu v morálnej a estetickej výchove žiakov svojej triedy, na začiatku školského roka premyslia na základe podmienok triedneho kolektívu a výchovných potrieb výchovný plán, podľa ktorého uskutočňujú sústavnú výchovnú prácu so žiakmi svojej triedy – triednické hodiny,

      1. koordinujú v triede všetku výchovnú činnosť a tiež aj mimoškolskú činnosť a dbajú, aby sa v nej uplatňovala zásada dobrovoľnosti, iniciatívy a samostatnosti, spolupracujú s výchovným poradcom školy a vedú žiakov k správnej voľbe povolania,
      2. sledujú správanie a prospech žiakov vo svojej triede a starajú sa o dodržiavanie školského poriadku, dohliadajú na stav a distribúciu učebníc, zariadenia, učebných pomôcok, na zovňajšok žiakov a vykonávajú opatrenia na odstránenie nedostatkov, 
      3. osobitnú pozornosť venujú žiakom talentovaným, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom zaostávajúcim,
      4. závažnejšie problémy disciplíny, prospechu a dochádzky riešia s výchovným poradcom, zástupcom riaditeľa školy a riaditeľom školy, pomáhajú triednemu dôverníkovi alebo výboru ZR pri uskutočňovaní triednych schôdzok, ktoré zároveň využívajú pre spoluprácu s rodičmi, v priebehu roka sa zoznámia a rokujú s rodičmi svojich žiakov, žiakov so zlým správaním, dochádzkou a sociálnou starostlivosťou, zhoršenie prospechu alebo správania oznamujú rodičom prostredníctvom žiackej knižky, na triednych schôdzach ZR, listom, osobným pozvaním do školy, v prípade potreby sú povinní oboznámiť sa s rodinným prostredím a pod.,
      5. triedni učitelia uvoľňujú žiaka z vyučovania na jeden deň, rodičia môžu svoje dieťa ospravedlniť 3 dni za I. polrok, triedni učitelia môžu uskutočňovať rozsadzovanie žiakov z hľadiska pedagogických a zdravotných potrieb triedneho kolektívu, zabezpečia vo svojej triede zasadací poriadok, vedú triednu agendu – triednu knihu, triedny výkaz, poskytujú riaditeľovi školy podľa potreby písomné podklady o triede, kontrolujú zápisy v triednej knihe za predchádzajúci týždeň a nedostatky ihneď  odstránia ,
      6. triedni učitelia zodpovedajú za vzhľad učebne a jej inventár, na začiatku školského roka prevezmú učebňu a jej zariadenie, vzniknuté škody, chyby, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie žiakov ihneď hlásia
      7. triednické hodiny sa uskutočňujú v zmysle Usmernenia riaditeľa školy k organizácii triednických hodín  nasledovne:

      Každý mesiac 1-krát bude triednická hodina prebiehať v triede:

      v 1.-2. ročníku bude téma triednickej hodiny podľa plánu triedneho učiteľa (riešenie triednych záležitostí a pod.), 

      v 3.-9. ročníku môže realizovať podľa programu odborných zamestnancov, 

      Zvyšné tri hodiny mesačne sa uskutočnia po dohovore so žiakmi a podľa ich záujmu (úprava areálu školy, kino, divadlo, športové popoludnie, akcie v spolupráci s ŠKD) a podľa plánu triedneho učiteľa.

      Deň a čas triednickej hodiny je povinný každý triedny učiteľ oznámiť rodičom prostredníctvom žiackej knižky.

      V prípade akcie mimo školy je triedny učiteľ povinný uviesť deň, hodinu a názov akcie v informovanom súhlase. Zapíše sa do triednej knihy – časť POZNÁMKY (deň, čas od – do, názov akcie)  

       

      Vychovávateľky ŠKD:

      1. vychovávateľky v ŠKD využívajú na škole všetky práva, ktoré pre ne vyplývajú zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku , Zákona o výkone práce vo verejnom záujme a ďalších právnych predpisov,
      2. zabezpečujú výchovu zverených detí v čase mimo vyučovania,
      3. zodpovedajú za úroveň a výsledky výchovno–vzdelávacej práce vo svojom oddelení,
      4. sledujú prospech a správanie detí v oddelení, spolupracujú s príslušnými učiteľmi a podľa ich požiadaviek zabezpečujú prípravu detí na vyučovanie,
      5. na priamu prácu s deťmi sa pravidelne pripravujú,
      6. vedú príslušnú pedagogickú dokumentáciu v oddeleniach,
      7. vypracovávajú  plány vých. činnosti,
      8. zodpovedajú za všetok inventár v príslušnom oddelení,
      9. učia deti vytvárať si správne návyky spoločenského správania, návyky potrebné pri osobnej hygiene a pri udržiavaní čistoty a poriadku v miestnosti i v okolí školy,
      10. vykonávajú dozor nad deťmi pri spontánnych činnostiach, pri stravovaní detí zaradených do ŠKD ich  učia kultúrne stolovať,
      11. zúčastňujú sa so svojím oddelením na ďalších plánovaných akciách i mimo školy,
      12. vychovávateľky ŠKD dbajú, aby sa deti nezdržiavali v priestoroch, ktoré nie sú určené na činnosť ŠKD,
      13. podľa pokynov riaditeľa školy vykonávajú i ďalšie práce, ktoré zabezpečujú plynulú činnosť ŠKD.

       

      Vedúci MZ a PK : 

      1. plánovite riadia a kontrolujú prácu členov metodického orgánu v rámci zverených predmetov,
      2. odpovedajú za dodržiavanie pracovnej disciplíny, ako i odbornej stránky vyučovania v rámci zverených predmetov,
      3. zabezpečujú koordináciu VVP medzi primárnym vzdelávaním a nižším stredným vzdelávaním, ako aj medzipredmetové vzťahy, koordinujú prácu s talentovanými žiakmi z daných predmetov,
      4. prijímajú účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo výchovno-vyučovacom procese, ako i v pracovnej disciplíne a návrhy riešení predkladajú zástupcovi alebo riaditeľovi školy,
      5. v rámci hospitácií vykonávajú kontrolno-metodickú činnosť, s poznatkami z rozborov oboznamujú  vedenie školy,
      6. spolu s členmi MZ a PK vypracúvajú plány na nastávajúci školský rok,
      7. pripravujú vstupné, výstupné a povinné kontrolné písomné práce,
      8. poznatky takto získané zovšeobecňujú na zasadnutiach MZ, PK, pedagogických radách,
      9. sú ustanovení riaditeľom školy a z funkcie môžu byť odvolaní aj v priebehu školského roka,
      10. rozhodujú o materiálnom a technickom zabezpečení vyučovania daného predmetu, o budovaní odborných učební, na základe ich pripomienok vedenie zabezpečuje požadované prostriedky,
      11. sú v kontakte s metodikom MCP svojich predmetov, v prípade nutnosti pretransformujú návrhy a pokyny na podmienky školy, sledujú všetky informácie, ktoré by mohli pomôcť k skvalitňovaniu vyučovania,
      12. sú prítomní ako prísediaci na opravných, komisionálnych skúškach z daných predmetov,
      13. podieľa sa na vypracovaní návrhu štvorročného plánu profesijného rozvoja pedagogických  a odborných zamestnancov.

       

      3. Hospodársko-ekonomický  úsek

       

      Organizačná štruktúra zamestnancov hospodársko-ekonomického úseku :

      1. riaditeľ ZŠ, 
      2. účtovníčka,
      3. školník,
      4. upratovačky,
      5. vedúca školskej jedálne,  
      6. kuchárka školskej jedálne
      7. pomocná sila v školskej jedálni

       

       

       

       

       
         

       

       

      Čl. 6

      Zamestnanci školy – práva, povinnosti, zodpovednosť

       

      A. Povinnosti zamestnancov  podľa § 81 Zákonníka práce: 

      1. pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi; nadriadeným je aj predstavený podľa osobitného predpisu,

      2. byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času,

      3. dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený,

      4. v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,

      5. hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,

      6. zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám.

       

       

       

       

      B. Okrem povinností uvedených v bode A je zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme povinný konať v súlade s verejným záujmom a plniť všetky povinnosti ustanovené v § 8 ods. 1) zákona č. 552/2003 Z. z.

      1. dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva,

      2. konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce vo verejnom záujme všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania,

      3. zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec, ak osobitný predpis  neustanovuje inak,

      4. zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov,

      5. nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb; táto povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru,

      6. zdržať sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené prísľuby alebo záväzky zaväzujúce zamestnávateľa,

      7. zabezpečiť hospodárne a účelné spravovanie a využívanie finančných zdrojov a zariadení, ktoré boli zamestnancovi zverené,

      8. oznámiť nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, prípadne orgánu činnému v trestnom konaní stratu alebo poškodenie majetku vo vlastníctve alebo v správe zamestnávateľa,

      9. oznámiť zamestnávateľovi, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo že bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo že jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

       

      1. Zodpovedná osoba
         1. Riaditeľ školy určuje zodpovednú osobu v zmysle § 44 až 46 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
         2. Zodpovedná osoba
      1. poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z., osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
      2. monitoruje súlad so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z., osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa  súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
      3. poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z,
      4. spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,
      5. plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov.
      6. pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.

       

      Čl. 6

      Orgán školskej samosprávy a jeho pôsobnosť

      Rada školy

      1. Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán podľa zákona č. 596/2003  o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.
      2. Rada školy:
       1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy podľa osobitného predpisu,
       2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
       3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
       4. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam podľa osobitného zákona.
      3. Rada školy je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov rady. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov rady. Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
      4. Náklady na činnosť rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy.
      5. Rada školy sa skladá z  11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky.
      6. Členom rady školy je:
      1. 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov základnej školy
      2. 2 zvolení zástupcovia ostatných zamestnancov  školy
      3. 3 zvolení zástupcovia   rodičov základnej školy
      4. 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
      1. Členstvo v školskej rade zaniká:
        1. uplynutím funkčného obdobia,
        2. vzdaním sa členstva,
        3. ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa osobitného predpisu,
        4. ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,
        5. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
        6. odvolaním zvoleného člena,
        7. odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva alebo iného subjektu, ktorý ho do rady školy delegoval,
        8. obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
        9. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
      2. Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy, pričom členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.
      3. Členovia rady školy  zachovávajú mlčanlivosť v súlade s § 79 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov a to aj po zániku funkcie a pracovno-právneho vzťahu.  O povinnosti mlčanlivosti členov rady školy  poučí riaditeľ školy.
      4. Preukázateľné potvrdenie o  poučení  o povinnosti  mlčanlivosti podľa ustanovenia    § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každoročne zabezpečí od každého člena rady školy riaditeľka školy na prvom zasadnutí rady školy.

       

      Čl. 7

      Oprávnené osoby pre spracúvanie osobných údajov

      1. Vykonávanie spracovateľských operácií alebo súboru spracovateľských operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie sa považuje za spracúvanie osobných údajov.
      2. Oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru, alebo iného obdobného vzťahu, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, a ktorá vykonáva také operácie s osobnými údajmi, ktoré je možné považovať za spracúvanie osobných údajov podľa § 5 písm. e) zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.
      3. Osoby oprávnené spracovávať osobné údaje:
       1. sú zodpovedné za komplexné, pravdivé, aktuálne údaje a vkladanie týchto údajov do informačného systému,
       2. sú zodpovedné za uchovávanie, ochranu a manipuláciu s nimi v prípade , že tieto údaje sú v textovej forme,
       3. sú zodpovedné za preukázateľnosť súhlasu na spracovanie osobných údajov,  
       4. sú zodpovedné za poriadok na pracovisku a odloženie všetkých písomností obsahujúcich osobné údaje a iných dokumentov, ktoré by mohli viesť k vyzradeniu osobných údajov do uzamykateľných skríň na to určených,
       5. sú zodpovedné za dodržiavanie zásad práce v LAN, WAN a PC podľa príkazu riaditeľa školy o pravidlách používania počítačovej siete,
       6. sú povinné včas informovať zodpovednú osobu o pripravovanom začatí spracovávania osobných údajov a o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli viesť k zneužitiu týchto údajov.
      4. Oprávnená osoba je ďalej povinná najmä:
      1. získavať na základe svojho pracovného zaradenia pre prevádzkovateľa len nevyhnutné osobné údaje výlučne na zákonom ustanovený alebo vymedzený účel; je neprípustné, aby oprávnená osoba získavala osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti,
      2. vykonávať povolené spracovateľské operácie len so správnymi, úplnými a podľa potreby aktualizovanými osobnými údajmi vo vzťahu k účelu spracúvania,
      3. nesprávne a neúplné osobné údaje je bez zbytočného odkladu povinná opraviť alebo doplniť; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné je povinná blokovať, kým sa rozhodne o ich likvidácií,
      4. získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií len vtedy, ak to osobitný zákon výslovne umožňuje bez súhlasu dotknutej osoby alebo na základe písomného súhlasu dotknutej osoby, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
      5. postupovať výlučne v súlade s technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami prijatými prevádzkovateľom podľa § 39 a  § 42 zákona  NR SR č. 18/2018 Z. z.,
      6. vykonať likvidáciu osobných údajov, ktoré sú súčasťou už nepotrebných pracovných dokumentov (napr. rôzne pracovné súbory, pracovné verzie dokumentov v listinnej podobe) rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať; to neplatí vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sú súčasťou obsahu registratúrnych záznamov prevádzkovateľa,
      7. v prípade nejasností pri spracúvaní osobných údajov sa obrátiť na prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu,
      8. chrániť prijaté dokumenty a súbory pred stratou a poškodením a zneužitím, odcudzením, neoprávneným sprístupnením, poskytnutím alebo inými neprípustnými formami spracúvania,
      9. dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch podľa § 79 ods. 2 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z., s ktorými oprávnená osoba v rámci svojho pracovného pomeru prichádza do styku, a to aj po zániku jej statusu, okrem zákonom priznaných výnimiek.
      1. Vo vzťahu ku kontrole vykonávanej podľa zákona č. 18/2018 Z. z. oprávnená osoba kontrolovanej osoby je povinná najmä
      1. poskytnúť úradu potrebnú súčinnosť pri výkone jeho dozoru podľa zákona č. 18/2018 Z. z.,
      2. strpieť overenie totožnosti a preukázanie príslušnosti ku kontrolovanej osobe kontrolným orgánom pri výkone kontroly podľa zákona č. 18/2018 Z. z.,
      3. zdržať sa konania, ktoré by mohlo zmariť výkon kontroly.
      1. Pri spracúvaní osobných údajov neautomatizovaným spôsobom oprávnená osoba najmä
      1. zachováva obozretnosť pri podávaní chránených informácií, vrátane osobných údajov, pred návštevníkmi prevádzkovateľa alebo inými neoprávnenými osobami,
      2. neponecháva osobné údaje voľne dostupné na chodbách a v iných neuzamknutých miestnostiach alebo na iných miestach, vo verejne prístupných miestach, opustených dopravných prostriedkoch a pod.,
      3. odkladá spisy a iné listinné materiály na určené miesto a neponecháva ich po skončení pracovnej doby, resp. opustení pracoviska voľne dostupné (napr. na pracovnom stole),
      4. zaobchádza s tlačenými materiálmi obsahujúcimi osobné údaje podľa ich citlivosti; je potrebné aplikovať všetky relevantné opatrenia, ktoré zabezpečia ochranu vytlačených informácií obsahujúcich osobné údaje pred neoprávnenými osobami,
      5. pri skončení pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu oprávnená osoba je povinná odovzdať prevádzkovateľovi pracovnú agendu vrátane spisov obsahujúcich osobné údaje,
      6. v prípade tlače dokumentov obsahujúcich osobné údaje zabezpečuje, aby sa počas tlačenia neoboznámila s nimi neoprávnená osoba; tlačené materiály obsahujúce osobné údaje musia byť ihneď po ich vytlačení odobraté oprávnenou osobou a uložené na zabezpečené miesto; to sa uplatňuje aj pri kopírovaní dokumentov - nadbytočné a chybné dokumenty oprávnená osoba bez zbytočného odkladu zlikviduje skartovaním.
      7. uzamyká kanceláriu pri každom opustení v prípade, že v miestnosti už nie je iná oprávnená osoba prevádzkovateľa.
      1. Pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom úplne alebo čiastočne automatizovaných prostriedkov spracúvania oprávnená osoba najmä
      1. využíva služby Internetu (povolené je využívanie iba verejných služieb WWW - world wide web a FTP - file transfer protocol) za účelom plnenia pracovných úloh, pričom dodržiava bezpečnostné opatrenia prijaté prevádzkovateľom za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov,
      2. nepoužíva verejné komunikačné systémy na rýchly prenos správ (ICQ, AOL, IRC a pod.),
      3. informačná techniku (počítače, notebooky, USB kľúč, a pod.) umiestňuje iba v uzamykateľných priestoroch; miestnosť, v ktorej sa nachádza informačná technika, musí byť pri každom odchode oprávnenej osoby uzamknutá a po skončení pracovnej doby je oprávnená osoba povinná vypnúť počítač a uzamknúť skrine s materiálmi obsahujúcimi osobné údaje,
      4. dbá na antivírusovú ochranu pracovných staníc sledovaním toho, či správne funguje primárne určený softvérový systém, ktorý je automaticky pravidelne aktualizovaný,
      5. berie do úvahy zákaz odinštalovania, zablokovania alebo zmenu konfigurácie antivírusovej ochrany,
      6. dôsledne dodržiava pravidlá ochrany prístupových práv v zmysle interného príkazu školy.

       

      Čl. 8

      Krízový štáb (havarijný tím)

      1. Pre zabezpečenie v prípade narušenia informačného systému, mimoriadnej udalosti, živelnej pohromy a inej nepredvídanej situácie sa stanovuje krízový štáb.
      2. Krízový štáb je 5 členný.  Členov krízového štábu menuje riaditeľ školy. Na čele štábu je zodpovedná osoba. Za aktualizáciu členov zodpovedá riaditeľka školy. 
      3. Krízový štáb sa zvoláva pri narušení informačného systému, mimoriadnej udalosti, živelnej pohromy a inej nepredvídanej situácie, ktorá má dosah na ochranu osobných údajov. Krízový štáb zvoláva riaditeľ školy.
      4. Krízový štáb ma právomoci vydávať rozhodnutia súvisiace s ochranou osobných údajov.

       

       

       

       

       

      Čl. 9

      Bezpečnostné opatrenia

      A/ Režim vstupu na pracoviská

         1. Z dôvodu zabezpečenia priestorov školy, ochrany majetku školy a ochrany osobných údajov riaditeľka školy určuje režim vstupu na pracoviská nasledovne:

      budova/časť budovy

      sprístupnený čas od-do

      zodpovedný za otváranie/zamykanie

      Budova školy

      od 6:00 do 18:00 hod.

      školník

      Budova školskej jedálne

      od 6:00 do 15:00 hod.

      vedúca školskej jedálne

      Telocvičňa

      od 8:00 do 20:00 hod.

      školník

       

      1. Zamestnanci školy môžu vstupovať na pracoviská v sprístupnenom čase. Mimo tohto času zamestnanci môžu vstupovať na pracovisko len po povolení riaditeľom školy.  Povolenie riaditeľa školy sa nevyžaduje, ak zamestnanec vstupuje na pracovisku z dôvodu ochrany majetku v mimoriadnej udalosti, živelnej pohromy a inej nepredvídanej situácie (únik vody, plynu, požiar, ...atď.)
      2. Zdržovať sa na pracovisku po pracovnej dobe bez vedomia priameho nadriadeného, prípadne riaditeľa školy je zakázané.
      3. Pri opustení pracoviska je zamestnanec povinný riadne uzatvoriť priestory, ktoré opúšťa a v ktorých sa už iní zamestnanci školy nezdržiavajú.

       

      B/ Režim elektronických záloh, kópií

      1. Zamestnanci školy sú povinní vytvárať záložné archívne súbory v súlade s ustanoveniami uvádzanými v posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov školy z vopred stanovenej dokumentácie, za ktorú zodpovedajú.
      2. Záložné kópie uskladňujú mimo budovy školy, a v stanovených intervaloch  ich odovzdávajú zodpovednému zamestnancovi, ktorého určila riaditeľka školy v posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov školy.
      3. Informatik/administrátor/riaditeľ školy je povinný zdokumentovať heslá a administratívne prístupy   a uložiť ich v zapečatenej obálke v trezore, pričom zodpovedá za ich aktualizáciu v  stanovených intervaloch v súlade s posúdením vplyvu na ochranu osobných údajov školy.
      4. Za architektúru LAN zodpovedá informatik/správca, ktorý je povinný zabezpečiť dokumentáciu a uložiť v trezore, prípadne na inom bezpečnom mieste.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Čl.10

      Záverečné ustanovenia

      1. Tento organizačných poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov ZŠ. 
      2. Súčasťou organizačného poriadku je organizačná schéma školy podľa nadriadenosti a podriadenosti zamestnancov (príloha č.1) a organizačná štruktúra školy podľa počtu zamestnancov a podľa úväzkov zamestnancov  (príloha č.2).
      3. Súčasťou organizačného poriadku je štruktúra karierových pozícií v zmysle § 35 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. (príloha č.3).
      4. Vedúci zamestnanci ZŠ  sú povinní oboznámiť s obsahom organizačného poriadku ZŠ všetkých podriadených zamestnancov.
      5. Zmeny a doplnky k organizačnému poriadku vydáva výlučne riaditeľ ZŠ.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Príloha č. 1

      Organizačná schéma školy

       

      Škola

      riaditeľ

      Pedagogický úsek

      Školský klub

      Školská jedáleň

      I. stupeň

      II. stupeň

      Zástupca riaditeľa pre I. stupeň

      Vedúca ŠJ

      Zástupca riaditeľa pre I. stupeň

       

      Zástupca riaditeľa pre II. stupeň

      Výchovný poradca

      MZ pre I. stupeň

      Hlavná kuchárka

      Vedúca MZ 1. – 4. roč. + ŠK

      Vedúci PK jednotlivých vzdelávacích oblastí

       

      Pomocná kuchárka

      Hospodársko – správny úsek

      vedúci (ekonómka)

      Oddelenie ekonom. personálne

      Oddelenie prevádzkové

      Hospodárska pracovníčka

      Školník – údržbár

      Sekretárka, pokladníčka

      Vrátnik – údržbár

      Správca počítačov – administ. prac.

      Upratovačky

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Príloha č. 2

      Organizačná štruktúra školy podľa počtu zamestnancov

       

      PhDr. Róbert Berta, MBA

      riaditeľ školy

      Mgr. Dana Hudáková

      zástupkyňa riaditeľa pre I. stupeň ZŠ

      Mgr. Zuzana Musková

      zástupkyňa riaditeľa pre I. stupeň ZŠ

      I. stupeň

      II. stupeň

      Čarnakovičová Marta

      Mgr. Enikő Pribulová

      Mgr. Renáta Balogh-Tárczy

      Mgr. Albert Páll

      Mgr. Judita Daková

      Mgr. Viola Rudasová

      PhDr. Tímea Dajková

      Mgr. Nikola Ragánová

      Mgr. Ildikó Dobosová

      PaedDr. Alžbeta Tóthová

      Mgr. Csaba Dako

      PaedDr. Ildikó Pribulová Daková

      PaedDr. Gabriela Királyová

      Mgr. Ildikó Vojtková

      Mgr. Judita Fazekašová

      RNDr. Iveta Slovinská

      Mgr. Zuzana Kočišová

      Mgr. Monika Liszkaiová

      Mgr. Zuzana Gondová

      Mgr. Ildikó Tóthová

      Mgr. Silvia Kiššová

      Mgr. Lýdia Mihalčíková

      PaedDr. Edita Gérešiová

      Mgr. Alica Greznárová

      Mgr. Denisa Szemánová

       

      Mgr. Judita Daková

      Mgr. Zuzana Kotorová

       

       

      Mgr. Štefan Marci

      Mgr. Júlia Marciová

      Učitelia Náboženskej výchovy

      Mgr. Éva Molnár

      Mgr. Peter Schmotzer

      Oroszová Judita

       

      Asistent učiteľa

      Asistent učiteľa

      Ildikó Jutková

      Bc. György Kasko

      Nikoleta Illéšová

      Judita Oroszová

      Mgr. Ladislav Király

       

      Bc. Brigita Pribeková

      Henrieta Tóthová

      Mgr. Szabó Kósik Noémi

       

      Sociálny pedagóg

      Vychovávateľky v ŠKD

      Mgr. Nella Juhászová

      Mgr. Rita Szedláková

      Denisa Kendiová

      Mária Szerdiová

      Výchovná poradkyňa

      Eva Királyová

      Iveta Szegedyová

      Mgr. Júlia Marciová

      Mgr. Silvia Kiššová

      Anita Kresztyánková

      Školský logopéd

       

       

      Mgr. Zuzana Kočišová

      Školský špeciálny pedagóg  
      Mgr. Judita Daková    

      Nepedagogickí zamestnanci

      Školská jedáleň

      Elena Kendiová – vedúca neped. zam.

      Renáta Binová – vedúca ŠJ

      Magdaléna Bandurová

      Csaba Kapinus

      Šarolta Szemanová

       

      Kristián Bók

      Juraj Máté

      Tímea Szepesiová

       

      Lucia Demková

      Barbora Kováčová

      Mária Gergelyová

       

      Anita Horváthová

      Katarína Leczová

      Lýdia Jeremenková

       

      Hedviga Lukácsová

      Monika Móriczová

      Mária Demeterová

       

      Andrea Szemanová

      Alžbeta Maximová

       

       

               

       

      Príloha č. 3

       

      „Štruktúra kariérových pozícií v škole“

       

      Čl. I

      Riaditeľ Základnej školy na ul. L. Kossutha 580/56 v Kráľovskom Chlmci

      PhDr. Róbert Berta, MBA v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 317/2009  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“) po prerokovaní v pedagogickej rade a so zástupcom zamestnancov a po prerokovaní so zriaďovateľom: Mesto Kráľovský Chlmec

      určuje

      štruktúru kariérových pozícií v Základnej škole, L. Kossutha 580/56, 077 01  Kráľovský Chlmec pre školský rok 2020/2021 nasledovne:

      Čl. II

      Kariérové pozície v škole: Základná škola, L. Kossutha 580/56, 077 01  Kráľovský Chlmec sú:

      1.

      Pedagogickí/odborní zamestnanci špecialisti podľa § 33 zákona:

       

      - triedny učiteľ

      24

      Mgr. Viola Rudasová

      Mgr. Lýdia Mihalčíková

      PaedDr. Gabriela Királyová

      Mgr. Enikő Pribulová

      Mgr. Monika Liszkaiová

      PaedDr. Alžbeta Tóthová

      Mgr. Silvia Kiššová

      Mgr. Zuzana Kočišová

      Mgr. Ildikó Dobosová

      Mgr. Denisa Szemánová

      Mgr. Nikola Ragánová

      Marta Čarnakovičová

      PaedDr. Ildikó Pribulová Daková

      Mgr. Csaba Dako

      Mgr. Zuzana Kotorová

      Mgr. Judita Daková

      Mgr. Judita Fazekašová

      Mgr. Albert Páll

      Mgr. Renáta Balogh-Tárczy

      Mgr. Júlia Marciová

      RNDr. Iveta Slovinská

      PhDr. Tímea Dajková

       

      - výchovný poradca

      1

      Mgr. Júlia Marciová

       

      - vedúci MZ a PK

      9

      1. MZ 1.- 4. roč.

          vedúca: PaedDr. Alžbeta Tóthová

      2. Jazyk a komunikácia: Slovenský jazyk a literatúra

          Konverzácia v slovenskom jazyku

          Rozvoj čitateľskej gramotnosti, ILI, RŠF

          vedúca: PaedDr. Edita Gérešiová

      3. Cudzie jazyky (anglický, ruský, nemecký)

          vedúca: Mgr. Renáta Balogh-Tárczy

      4. Matematika  a práca s informáciami

          (Matematika, Informatika, Rozvoj matematickej

          gramotnosti)

          vedúci: Mgr. Albert Páll

      5. Človek a príroda + Človek a svet práce

          (Fyzika, Chémia, Biológia, Bio-enviro,

           Praktiká z fyziky, chémie a biológie, Technika,

           Svet práce, Pracovné vyučovanie,

           Rodinná výchova

           vedúca: Mgr. Judita Fazekašová

      6. Človek a spoločnosť

          (Dejepis, Geografia, Regionálna výchova,

           Občianska náuka)

           vedúca: PhDr. Tímea Dajková

      7. Umenie a kultúra + Človek a hodnoty

          (Hudobná výchova, Výtvarná výchova,

           Výchova umením, etická a náboženská výchova)

           vedúca: Mgr. Ildikó Tóthová

      8. Zdravie a pohyb

          (Telesná a športová výchova, Športová príprava)

          vedúci: Mgr. Csaba Dako

      9. MZ Vychovávateľ

          vedúca: Iveta Szegedyová

       

      - koordinátori    výchovných programov

      15

      1. Výchova k manželstvu a rodičovstvu

         - Mgr. Júlia Marciová

      2. Environmentálna výchova

         - PaedDr. Ildikó Pribulová Daková

      3. Protidrogová výchova, prevencia šikanovania   

          a iných sociálno-patologických javov

         - p. vych. Iveta Szegedyová

      4. Starostlivosť o individuálne začlenených žiakov so

          špeciálno-pedagogickými potrebami a starostlivosť

          o žiakov z málo podnetného prostredia

         - Mgr. Dana Hudáková

         - Mgr. Zuzana Kočišová

         - Mgr. Judita Daková

      5. Ochrana ľudských práv a práv dieťaťa

         - PaedDr. Edita Gérešiová

      6. Starostlivosť o zdravie

        - Mgr. Ildikó Tóthová

      7. Koordinácia kultúrnych a športových podujatí

          - Marta Čarnakovičová

          - Mgr. Csaba Dako

          - Mgr. Štefan Marci

          - Mgr. Ladislav Király 

      8. Koordinátor mediálnej výchovy

          - Mgr. Beáta Molnárová

      9. Koordinátor čitateľskej gramotnosti 5. – 9. roč.

          - PaedDr. Edita Gérešiová

      10. Koordinátor čitateľskej gramotnosti 1. – 4. roč.

          - Mgr. Lýdia Mihalčíková

      11. Koordinátor finančnej gramotnosti

           - Mgr. Albert Páll

           - Mgr. Enikő Pribulová

      12. Koordinátor informatizácie

           - Mgr. Albert Páll

      13. Starostlivosť o webovú stránku ŠKD – Tokajko

          - Anita Kresztyánková, Denisa Kendiová

      14. Koordinátori e-testovaní

            - Mgr. Zuzana Musková

            - Mgr. Albert Páll

      15. Koordinátori inovačných metód a foriem

            vzdelávania

           -PaedDr. Alžbeta Tóthová

          - PaedDr. Ildikó Pribulová - Daková

       

      2.

      Vedúci pedagogickí/odborní zamestnanci podľa § 34 zákona:

       

      - riaditeľ

       

      PhDr. Róbert Berta, MBA

       

      - zástupca riaditeľa

      1

      Mgr. Dana Hudáková

       

      - zástupca riaditeľa

      1

      Mgr. Zuzana Musková

       

       

       

       

       

      V Kráľovskom Chlmci, 2.9.2020                       

       

      PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy