• Pomáhajúce profesie

     • O projekte


     • ​​​​​​​


      Národný projekt “ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“


      Základná škola v Kráľovskom Chlmci je zapojená do Národného projektu „POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV“

      Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ nadväzuje na predchádzajúci národný projekt „Škola otvorená všetkým“, ktorého cieľom bolo podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií PZ a OZ  zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

      Významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.

      Členovia školského podporného tímu:

      • sociálni pedagógovia
      • školskí špeciálni pedagógovia
      • školskí psychológovia
      • asistent učiteľa


       Cieľom národného projektu je:

      • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,
      • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
      • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.