• Školský poriadok

     • Školský poriadok

     • Školský poriadok

       

      Milý žiak, žiačka!

      Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol oboznámený ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí (ďalej ŠKD), v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti školský poriadok, ktorý  je v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon).

      Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.

      Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú života v škole:

      Máš právo chodiť do školy.

      Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola Ťa naučí úcte k ľudským právam a základným slobodám.

      Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor.

      Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo Ti v tom brániť, ale aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor.

      Máš právo na informácie.

      Najmä byť informovaný o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie a na poradenstvo.

      Máš právo na ochranu svojho súkromia a úctu k Tvojmu vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.

      Máš právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí s prihliadnutím na Tvoje záujmy a záľuby.

      Máš právo na úctu k Tvojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti každej forme násilia.

      Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných.

      Končí tam, kde sa začína sloboda iných.

      V súlade so školským zákonom si preto povinný:

      • neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.
      • dodržiavať školský poriadok.
      • chrániť pred poškodením majetok školy a učebnice, ktoré ti boli bezplatne zapožičané.
      • pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať.
      • konať tak, aby si neohrozoval svoje ani cudzie zdravie a bezpečnosť.
      • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy.
      • rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

       

      Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly:

                    Úvod

      1. Príchod žiakov do školy
      2. Správanie žiakov počas vyučovania
      3. Správanie žiakov cez prestávku
      4. Odchod žiakov zo školy
      5. Dochádzka žiakov do školy
      6. Starostlivosť o zovňajšok
      7. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
      8. Povinnosti týždenníkov a šatniarov
      9. Povinnosti žiakov v ŠJ
      10. Dochádzka žiakov do ŠKD
      11. Činnosť žiackej rady
      12. Povinnosti žiakov mimo školy
      13. Režim dňa
      14. Práva a povinnosti zákonných zástupcov
      15. Ochrana práv pedagogických a odborných zamestnancov školy
      16. Záverečné ustanovenia

       

      1. Príchod žiakov do školy

       

      1. Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovania, zdržiavaj sa pred budovou, 

            alebo na spojovacej chodbe. Zdržiavať sa na chodníku pri hlavnej ceste môže byť pre teba

            nebezpečné. 5 minút pred začiatkom vyučovania musíš už byť v triede. Na popoludňajšie

            vyučovanie prichádzaj 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny.

      1. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do šatne a preobuj sa do

      zdravotne nezávadných prezuviek. V budove školy je zakázané nosiť tenisky, ktoré nosíš aj vonku. Prezuvky by nemali zanechávať na podlahe čierne stopy.

      1. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti čakaj  slušne na spojovacej

      chodbe na vyučujúceho.

      1. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu

            školy. Budovu školy môžeš opustiť len na osobné alebo telefonické vyžiadanie rodiča.

      1. Žiaci 1. – 4. ročníka používajú pri príchode do budovy a odchode z budovy školy pravý

      vchod z átria školy, žiaci 5. – 9. ročníka ľavý vchod z átria školy.

       

       

      1. Správanie žiaka počas vyučovania

       

      1. Prichádzaj do školy včas, v slušnom oblečení bez výstredností v úprave vlasov, gélových nechtov  a zovňajšku. Na cvičenie Tv používaj oblečenie a obuv slúžiace len na tento účel. (cvičebný úbor), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni.

      2. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú vzorom v správaní mladším žiakom.

      3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš. Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy. Na hodinách TŠV, VYV, PRV,TECH, SVP, FYZ,  CHEM, INF a pri písomných prácach nevstávaš.

      4. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré Ti určil triedny učiteľ, prípadne vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu.

      5. Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť spolužiakov.

      6. Nepoužívaj gumovacie perá. Výrazne Ťa spomaľujú pri dokončení zadanej úlohy. Pri písaní testov a písomných prác použi radšej guľôčkové pero.

      7. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky.

      8. Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.

      9. Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch (napr. zdravotné dôvody a iné) môžeš dostať dve sady učebníc.

      10. Ak máš mobilný telefón, ráno ho musíš odovzdať a uložiť do vopred pripravených krabíc ihneď pri nástupe do školy. Pri komunikácii uprednostni osobný kontakt so spolužiakmi.

      11. Mobilný telefón nesmieš používať na nahrávanie učiteľov a svojich spolužiakov ani na ich otografovanie bez ich vedomia a súhlasu, zákaz zverejňovania fotografií na sociálnych sieťach  (napr. Tik –tok, Facebook, Instagram). Musíš vedieť, že nahrávaním a šírením nahrávok porušuješ zákon.

      12. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež nenos do školy väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety a oblečenie. Predmety nepotrebné na vyučovanie Ti môže učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom. Platí to aj o mobilnom telefóne.

      13. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine Tv, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov Ti platí len na jednu vyučovaciu hodinu.

      14. Pred hodinou TŠV sa v šatni prezleč do cvičebného úboru, nastúp pred kabinet Tv. Odovzdaj vyučujúcemu TŠV do úschovy cenné predmety ( hodinky, šperky, kľúče, prípadne okuliare, peniaze, mobilný telefón, atď.)

      15.  Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské  zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok poškodíš, Tvoji rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. Šetri elektrickou energiou a vodou.

      16.  Buď úprimný, keď sa Ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo urobil.

      17. Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň.

      18. Máš právo zúčastňovať sa súťaží a iných aktivít aj mimo školy, ale musíš preukázať informatívny súhlas rodiča.

       

      III. Správanie žiakov cez prestávku

      1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaniu hodinu. Desiatuj medzi druhou a treťou hodinou vo svojej triede. Nedesiatuj na chodbe.
      2. Počas prestávky nesmieš svojvoľne opustiť areál školy ani zdržiavať sa v priestore šatní.
      3. Ak nasledujúcu hodinu budeš mať v iných priestoroch, počas prestávky počkaj na vyučujúceho v priestoroch spojovacej chodby.
      4. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových  mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Robíš tým zbytočnú prácu zamestnancom školy.
      5. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky „Hovorme spolu, nebime sa.“
      6. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého – službukonajúceho učiteľa alebo triedneho učiteľa.
      7. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, prípadne behať po ihrisku. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.
      8. Nenič, neznečisťuj školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod.) Škody budú musieť nahradiť Tvoji rodičia.
      9. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov a aj ich nealkoholickej formy (nealko pivo), drog a iných omamných látok v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli porušiť. Je zakázané aj pitie energetických nápojov. Tento zákaz platí aj na obdobie školských výletov. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
      10. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 9 v škole, prípadne porušuje bod č. 9 v areáli školy, je Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším škodám na zdraví spolužiakov.
      11. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.
      12. Do odborných učební, dielní a telocvične vchádzaš v sprievode učiteľa. Pred odchodom do odbornej učebne si skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku.
      13. Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky utri tabuľu a choď po učebné pomôcky.
      14. Ak by si cítil, že je ohrozená Tvoja bezpečnosť, Tvoje zdravie alebo by si bol vystavený násiliu a diskriminácii obráť sa s dôverou na svojich pedagógov prípadne na vedenie školy.
      15. Upozorňuj šatniarov na plnenie ich povinností uvedených v článku VIII., aby si mal osobné veci stále zabezpečené. Stratu môžeš hlásiť iba vtedy, ak bola šatňa uzavretá.

       

      IV. Odchod žiakov zo školy

      1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty, vylož stoličku na stôl.
      2. Ak si týždenník skontroluj čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky.
      3. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho zídi do šatne, preobuj sa, obleč sa a disciplinovane opusti budovu.
      4. Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, daj svoju kmeňovú triedu pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Po skončení vyučovania v odborných učebniach a školskej dielni ich daj tiež do poriadku. Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.
      5. Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu.
      6. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci odovzdaj na riaditeľstve školy.

       

      V. Dochádzka žiakov do školy

      1. Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas.
      2. Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžeš prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiadaj na základe písomného ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Rodič ťa môže do polroka bez lekárskeho potvrdenia ospravedlniť na 5 dní po sebe. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje  príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ na osobné alebo telefonické požiadanie rodiča, z  viac ako jedného dňa riaditeľ školy na základe písomnej  žiadosti. Popros rodičov, aby pri nepredvídanej príčine čo najskôr telefonicky oznámili dôvod Tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi.
      3. Každá neúčasť na vyučovaní z dôvodu choroby musí byť potvrdená okrem lekára aj rodičom.
      4. Potvrdenie od rodiča predlož triednemu učiteľovi hneď na druhý deň. Potvrdenie od lekára ak chýbaš z dôvodu choroby dlhšie ako 3 dni sa musí predložiť triednemu učiteľovi najneskôr do 3 dní od tvojej neprítomnosti v škole.  V opačnom prípade sa ti vymeškané hodiny nemusia ospravedlniť.
      5. Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení príď na vyučovanie.
      6. Ak v danom štvrťroku vymeškáš viac ako 30 %  vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch, Tvoj triedny učiteľ sa postará, aby si bol z vymeškaného učiva dodatočne preskúšaný. Ak nenastane náprava v Tvojej dochádzke na konci polroka môžeš byť komisionálne preskúšaný.
      7. Za neospravedlnené hodiny Ti môžu byť udelené tieto opatrenia:
      • za menej ako 4 vyučovacie hodiny za školský polrok Ti triedny učiteľ udelí napomenutie alebo pokarhanie,
      • za 4 – 6 vyučovacích hodín Ti navrhne triedny učiteľ pokarhanie riaditeľa školy
      • za viac ako 6 vymeškaných neospravedlnených hodín za školský polrok ti triedny učiteľ navrhne zníženú známku zo správania.
      • ak vymeškáš viac ako 15 vyučovacích hodín neospravedlnene za mesiac, oznámi sa táto skutočnosť zriaďovateľovi školy aj sociálnemu úradu.
      • Ak vymeškáš viac ako 60 hodín neospravedlnene, oznámi sa táto skutočnosť Obecnému alebo Mestskému úradu v mieste tvojho bydliska a spôsobíš tým nepríjemnosti svojim rodičom.

       

      VI. Starostlivosť o zovňajšok a hygienu

      1. Do školy prichádzaj čistý a upravený.
      2. Vstup do budovy školy je z hygienických dôvodov  povolený len v prezuvkách určených výhradne do vnútorných priestorov.
      3. Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky si označ menom, prípadne značkou.
      4. Za výstredné a neúplné oblečenie, nápadnú úpravu vlasov, tváre a nechtov (vrátane gélových nechtov), piersingu, tetovania a za intímne prejavy medzi priateľskými dvojicami ti môže byť od triedneho učiteľa udelené napomenutie alebo pokarhanie.
      5. Staraj sa o svoju osobnú hygienu, zvlášť v chrípkovom období si umývaj častejšie ruky. Máš k tomu všetky podmienky v sociálnych zariadeniach.
      6. Pred hodinou pracovného vyučovania si obleč pracovný odev.
      7. Pred hodinou telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu  a prezuj sa do športovej obuvi, ktoré sú určené výlučne na tento účel. Nie je dovolené cvičiť v šatách a v obuvi, ktoré máš počas vyučovania.

       

      VII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie

      1. Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodíš alebo znehodnotíš učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia Tvoji rodičia škodu v plnom rozsahu zaplatiť.
      2. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané.
      3. Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháš a odovzdáš ich tej škole, kde skončíš školský rok.

       

       

      VIII. Povinnosti týždenníkov a šatniarov

      1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v „Triednej knihe“. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Vyvetrajú triedu. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.
      2. Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedu, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.
      3. Šatniari zodpovedajú za poriadok v šatni a za jej uzamknutie počas celého vyučovania.

      Vstup do šatní je dovolený len za prítomnosti šatniara.

       

      IX. Povinnosti žiaka v školskej jedálni

      1. Včas si predplatíš stravné lístky do ŠJ a každý deň pri obede odovzdáš príslušný lístok.
      2. Prvý stupeň obeduje od 11.30 hod. do 13.00 hod., druhý stupeň od 12.30 hod. do 13.45 hod.
      3. Po skončení vyučovania slušne prichádzaš pred ŠJ, zaradíš sa do radu. Pred vstupom do jedálne si v šatni ulož tašku a vrchný odev.
      4. V jedálni sa s druhým jedlom usaď na voľné miesto a zjedz najprv polievku. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj. Celý obed skonzumuj v ŠJ, vrátane ovocia alebo múčnika.
      5. Po skončení obeda zanechaj miesto v poriadku, odovzdaj tácku s riadom pri okienku a opusti ŠJ.

       

      X. Dochádzka žiakov do školského klubu detí (ŠKD)

      1. Ak si prihlásený do ŠKD prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania.
      2. Žiakov 1. – 4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú vyučovaciu hodinu v triede, žiakov, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení, odvádza učiteľka do šatne.
      3. Zo ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo pre chorobu, vždy so súhlasom rodiča.
      4. Po príchode do budovy sa vyzleč a prezuj v šatni.
      5. Tvoj odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku ( v TK ). Zmeny odchodu musí rodič písomne oznámiť.
      6. Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť.
      7. Záverečná činnosť je od 16.00 hod. do 16.40 hod., najneskôr do 17:30 hod.
      8. Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku v odseku II.

       

      XI. Činnosť žiackej rady

      1.   Členmi žiackej rady sú predsedovia triednych samospráv z ročníkov 5. – 9.

      2.   Žiacka rada zasadá dvakrát mesačne pod vedením zástupkyne riaditeľky.

      3.   Žiacka rada je spojovacím článkom medzi triednymi kolektívmi a vedením školy.

      4.   Preberá a odovzdáva informácie, aktívne sa zúčastňuje na dianí v škole.

       

      XII. Povinnosti žiakov mimo školy

      1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa môžeš zúčastniť len na základe informatívneho súhlasu rodiča. Správaj sa spôsobom, ktorý bude robiť česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav.
      2. Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa vyjadruj.
      3. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto v dopravných prostriedkoch.
      4. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj dopravné predpisy.
      5. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Večerné hodiny začínajú pre žiakov 1. – 4. ročníka v zimnom období (november – marec) od 19.00 hod., v letnom období (apríl – október ) od 20.00 hod. Pre žiakov 5. – 9. ročníka v zimnom období od 20.00 hod., v letnom období od 21.00 hod.
      6. Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov.
      7. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je takisto zakázané. Porušením tohto zákazu, by si mohol spôsobiť nepríjemnosti aj svojim rodičom.

       

      XIII.     Režim dňa

      1. V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy.
      2. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje polyfunkčným zvonením.

      Vyučovací režim je rozvrhnutý takto:

      1. hodina               7.45 hod. –   8.30 hod.

      2. hodina               8.40 hod. –   9.25 hod.

      3. hodina               9.40 hod. – 10.25 hod.

      4. hodina             10.35 hod. – 11.20 hod.

      5. hodina             11.30 hod. – 12.15 hod.

      6. hodina             12.25 hod. – 13.10 hod.

      7. hodina             13.40 hod. – 14.25 hod.

      8. hodina             14.30 hod. – 15.15 hod.

       

      Činnosť v ŠKD:

      11:00 hod. – 17:00 hod.

       

      XIV.    Práva a povinnosti zákonných zástupcov

      Tvoji rodičia majú právo:

      • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania Vám poskytovali informácie vecné a mnohostranné v súlade so súčasným poznaním sveta
      • oboznámiť sa s výchovno – vzdelávacím programom školy a školským poriadkom
      • byť informovaní o výchovno – vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
      • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní
      • zúčastniť sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
      • vyjadrovať sa k výchovno – vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom školskej rady
      • byť prítomní na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy

       

      Tvoji rodičia vo vzťahu k Tebe aj škole majú povinnosti:

      • vytvoriť pre Vás podmienky na plnenie školských povinností, dodržiavať podmienky určené školským poriadkom, dbať na Vaše sociálne a kultúrne zázemie, rešpektovať Vaše prípadné špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby
      • informovať školu o zmene Vašej zdravotnej spôsobilosti
      • nahradiť škodu, ktorú ste úmyselne zavinili
      • dbať o to, aby ste dochádzali do školy pravidelne a včas, príčinu Vašej neprítomnosti sú povinní oznámiť škole bez zbytočného odkladu, dôvody vašej neprítomnosti doložiť dokladmi v súlade so školským poriadkom.

       

      XV. Ochrana práv pedagogických a odborných zamestnancov školy

                  O to, aby boli v škole dodržiavané tvoje práva , sa starajú pedagogickí a odborní zamestnanci školy. Často sa však pritom tvoj triedny učiteľ stretáva s osobami, ktoré mu svojím postojom a správaním bránia, aby ti pomohol. Najčastejšie sú to rodičia alebo blízke osoby, ale môže to byť aj žiak, iný pedagogický zamestnanec alebo aj skupina ľudí. Preto má tvoj triedny učiteľ a aj odborný zamestnanec školy štátom zaručené postavenie „chránenej osoby“ (podľa zákona č. 300/ 2005 Z.z. Trestný zákon). Znamená to, že všetky trestné činy voči jeho osobe sú trestané prísnejšie.

                  Možno už vieš, že ak porušuješ niekoho právo na ochranu osobnosti, života, zdravia alebo aj súkromia, tvoje konanie nezostane bez následkov. Podľa toho, ako si poškodil, ty alebo tvoji rodičia, dobré meno svojho učiteľa, budú orgány Policajného zboru posudzovať vaše konanie ako trestný čin alebo priestupok.

      1. Trestný čin sa posudzuje prísnejšie na súde a uvádzame niekoľko príkladov, ktoré sa zaň považujú:
      1. Obmedzovanie osobnej slobody – zamknutie v kabinete
      2. Fyzické napadnutie – výtržníctvo, ublíženie na zdraví, poškodenie zdravia
      3. Psychický teror a hrozby – nebezpečné vyhrážanie
      4. Vynucovanie lepších známok – vydieranie, nebezpečné vyhrážanie

       

      1. Priestupok vyšetrujú orgány Policajného zboru a rieši sa finančnou pokutou:
      1. Ublíženie na cti – nahrávanie na mobil, kameru, tablet, zhotovenie karikatúry s cieľom uraziť niekoho alebo ho vydať na posmech)
      2. Ublíženie na zdraví z nedbanlivosti – nerešpektuješ učiteľovo varovanie a ublížiš mu
      3. Úmyselné vyhrážanie ublížením na zdraví učiteľovi, hrubé správanie a nadávky

       

      Veríme, že aj ty si uvedomuješ potrebu vzájomnej úcty a spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi. Očakávame, že svojím konaním neprekročíš hranice slušného správania. Prispeješ tým k príjemnej atmosfére v našej škole, ktorá je základom dosahovania dobrých výsledkov.

       

      XVI.   Záverečné ustanovenia

      Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš byť:

      • za menšie priestupky napomenutý
      • za opakované a závažné priestupky pokarhaný triednym učiteľom, alebo riaditeľom školy s písomným oznámením rodičom, alebo budeš mať zníženú známku zo správania.
      • ak by si svojim správaním a agresivitou ohrozoval bezpečnosť a zdravie svojich spolužiakov alebo by si znemožňoval svojim spolužiakom kľudné vzdelávanie môže byť použité ochranné opatrenie, v rámci ktorého budeš okamžite vylúčený z vyučovania. Tvoj priestupok sa bude okamžite riešiť za prítomnosti Tvojich rodičov a polície, v prípade požitia alkoholu a iných omamných látok aj v prítomnosti lekára.

       

      Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov i spolužiakov a zaslúženú odmenu.

       

      V Kráľovskom Chlmci dňa 04. 09. 2023

                                                                                                       PhDr. Róbert Berta, MBA  v.r. -  riaditeľ školy

       

       

      Dodatok - Školský podporný tím.pdf

      Zelená otvoreným školám.pdf