• Pedagogický asistent

     • Pedagogický asistenti

     • Pedagogický asistenti:

      Bc. Brigita Pribeková       Emai: brigita.pribekova@zskossutkch.edupage.org

      Henrieta Tóthová             Emai: henrieta.tothova@zskossutkch.edupage.org

      Bc. Gyӧrgy Kasko            Email: gyorgy.kasko@zskossutkch.edupage.org

      Ildikó Jutková                   Email: ildiko.jutkova@zskossutkch.edupage.org

      Judita Oroszová               Email: judita.oroszova@zskossutkch.edupage.org

      Nikoletta Illésová              Email: nikoletta.illesova@zskossutkch.edupage.org

      Ing. Rita Kosťuová            Email: rita.kostuova@zskossutkch.edupage.org

      Natália Geriová                 Email: natalia.geriova@zskossutkch.edupage.org

       

      Kto je asistent učiteľa?

      Asistent učiteľa sa podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, základnej školy, školy pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním, špeciálnej školy alebo výchovného programu pre deti a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

      Asistent učiteľa pracuje v tých triedach školy, ktoré navštevuje žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia.

      Práca asistenta učiteľa so žiakmi

      Asistent učiteľa pomáha a zabezpečuje žiakovi prekonávať bariéry, je nápomocný pri presune žiaka do učebne, samoobslužných prácach, na vyučovacom procese sa žiakovi individuálne venuje: vysvetľuje mu preberané učivo, pomáha mu pri vypracovaní úloh a rovnako ho usmerňuje pri písaní testov a písomných prác. V písaní sa asistent učiteľa zameriava na prekonávanie ťažkostí s grafomotorikou, vykonáva uvoľňovacie cviky, ktoré sú zamerané na jemnú motoriku.

      Asistent učiteľa sa snaží žiakovi vytvoriť pokojnú pracovnú atmosféru, uplatňuje vo vyučovaní multisenzoriálny prístup, pretože žiak postupuje s úpravou učebných osnov a plánov v určených predmetoch. Asistent učiteľa pomáha žiakovi na vyučovaní využívať kompenzačné pomôcky, ako napr.: gramatické prehľady na tabuľkách, gramatické cvičenia na PC. Žiak využíva počítač pri individuálnej výučbe, CD- výukové programy zamerané pre žiakov so ŠVVP, náučné filmy, tabuľky násobenia, matematické a fyzikálne tabuľky, čítacie tabuľky, encyklopédie a taktiež využíva pri práci interaktívnu tabuľu. Asistent učiteľa vytvára doplňovacie diktáty na PC, pomáha žiakovi s využívaním špeciálnych nástavcov na perá, trojhranným programom.

      Vo svojej práci sa asistent učiteľa snaží uplatňovať najmä prosociálny výchovný štýl, pre ktorý sú charakteristické nasledovné výchovné zásady:

      • vytvoriť z triedy výchovné spoločenstvo,
      • prijať dieťa také, aké je a prejaviť voči nemu priateľské city,
      • pripisovať deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť,
      • formulovať jasné a splniteľné pravidlá hry,
      • na negatívne javy zareagovať pokojným poukázaním na ich dôsledky
      • indukcia- využiť povzbudzovanie ako osvedčený výchovný prostriedok -odmeny a tresty používať opatrne- zapojiť do výchovného procesu aj rodičov.

       

      Asistent učiteľa by mal pomocou adekvátnych výchovných metód motivovať a vychovávať žiakov „zvnútra“, dávať im najavo, že sú jedinečnými osobnosťami, ktoré však nesú zodpovednosť za každé svoje rozhodnutie, skutok či správanie.

      Pracovná náplň asistenta učiteľa

      1.  Vo výchovno-vzdelávacom procese

      a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami  školy,

      a) uľahčovanie  adaptácie  žiaka so ŠVVP na  prostredie  školy  a pomáhanie  pri prekonávaní       

          bariér, ktoré plynú zo sociálneho znevýhodnenia žiaka,

      b) spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade  

          s pokynmi učiteľa,

      c) vykonávanie  pedagogického  dozoru  počas  neprítomnosti  učiteľa  a prestojov   

          vo výchovno-vzdelávacom procese zameraného na žiakov so ŠVVP,

      d) odprevádzanie žiakov, doprovod žiakov do ZŠ a zo ZŠ,

      e)  súčinnosť a pomoc pri príprave učebných pomôcok.

      2.  V aktivitách  organizovaných  školou  mimo  prostredia  školy:

      a) priame vedenie alebo napomáhanie  pri  činnostiach  ostatných  aktivít ,  exkurzie,  výlety, 

          spoločenské podujatia,  športové podujatia a pod.

      3.  V spolupráci s rodinou:

      a)  komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka o procese výchovy a  vzdelávania,

      b)  oboznamovanie sa so zdravotným stavom žiaka  s jeho rodinným prostredím.

      4. V spolupráci s inkluzívnym odborným tímom - metodické usmernenie pri práci so žiakmi so ŠVVP, výber vhodných metód, foriem,  prístupu a pozitívneho pôsobenia na žiakov pri získavaní kompetencií.

      5.  V  oblasti  osobného  rozvoja  pedagogických zamestnancov  –  účasť  na  vzdelávacích  podujatiach  určených  pre  asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na  túto  činnosť.