• Pedagogický asistent

     • Práca

     • Pedagogický asistenti:

      Bc. Brigita Pribeková

      Henrieta Tóthová

      Mgr. Noémi Szabó Kóšik

      Bc. Gyӧrgy Kasko

      Ildikó Jutková

      Judita Oroszová

      Mgr. Ladislav Király

      Nikoletta Illésová

       

      Kto je asistent učiteľa?

      Asistent učiteľa sa podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, základnej školy, školy pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním, špeciálnej školy alebo výchovného programu pre deti a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

      Asistent učiteľa pracuje v tých triedach školy, ktoré navštevuje žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia.

      Práca asistenta učiteľa so žiakmi

      Asistent učiteľa pomáha a zabezpečuje žiakovi prekonávať bariéry, je nápomocný pri presune žiaka do učebne, samoobslužných prácach, na vyučovacom procese sa žiakovi individuálne venuje: vysvetľuje mu preberané učivo, pomáha mu pri vypracovaní úloh a rovnako ho usmerňuje pri písaní testov a písomných prác. V písaní sa asistent učiteľa zameriava na prekonávanie ťažkostí s grafomotorikou, vykonáva uvoľňovacie cviky, ktoré sú zamerané na jemnú motoriku.

      Asistent učiteľa sa snaží žiakovi vytvoriť pokojnú pracovnú atmosféru, uplatňuje vo vyučovaní multisenzoriálny prístup, pretože žiak postupuje s úpravou učebných osnov a plánov v určených predmetoch. Asistent učiteľa pomáha žiakovi na vyučovaní využívať kompenzačné pomôcky, ako napr.: gramatické prehľady na tabuľkách, gramatické cvičenia na PC. Žiak využíva počítač pri individuálnej výučbe, CD- výukové programy zamerané pre žiakov so ŠVVP, náučné filmy, tabuľky násobenia, matematické a fyzikálne tabuľky, čítacie tabuľky, encyklopédie a taktiež využíva pri práci interaktívnu tabuľu. Asistent učiteľa vytvára doplňovacie diktáty na PC, pomáha žiakovi s využívaním špeciálnych nástavcov na perá, trojhranným programom.

      Vo svojej práci sa asistent učiteľa snaží uplatňovať najmä prosociálny výchovný štýl, pre ktorý sú charakteristické nasledovné výchovné zásady:

      • vytvoriť z triedy výchovné spoločenstvo,
      • prijať dieťa také, aké je a prejaviť voči nemu priateľské city,
      • pripisovať deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť,
      • formulovať jasné a splniteľné pravidlá hry,
      • na negatívne javy zareagovať pokojným poukázaním na ich dôsledky
      • indukcia- využiť povzbudzovanie ako osvedčený výchovný prostriedok -odmeny a tresty používať opatrne- zapojiť do výchovného procesu aj rodičov.

       

      Asistent učiteľa by mal pomocou adekvátnych výchovných metód motivovať a vychovávať žiakov „zvnútra“, dávať im najavo, že sú jedinečnými osobnosťami, ktoré však nesú zodpovednosť za každé svoje rozhodnutie, skutok či správanie.

      Pracovná náplň asistenta učiteľa

      1.  Vo výchovno-vzdelávacom procese

      a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami  školy,

      a) uľahčovanie  adaptácie  žiaka so ŠVVP na  prostredie  školy  a pomáhanie  pri prekonávaní       

          bariér, ktoré plynú zo sociálneho znevýhodnenia žiaka,

      b) spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade  

          s pokynmi učiteľa,

      c) vykonávanie  pedagogického  dozoru  počas  neprítomnosti  učiteľa  a prestojov   

          vo výchovno-vzdelávacom procese zameraného na žiakov so ŠVVP,

      d) odprevádzanie žiakov, doprovod žiakov do ZŠ a zo ZŠ,

      e)  súčinnosť a pomoc pri príprave učebných pomôcok.

      2.  V aktivitách  organizovaných  školou  mimo  prostredia  školy:

      a) priame vedenie alebo napomáhanie  pri  činnostiach  ostatných  aktivít ,  exkurzie,  výlety, 

          spoločenské podujatia,  športové podujatia a pod.

      3.  V spolupráci s rodinou:

      a)  komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka o procese výchovy a  vzdelávania,

      b)  oboznamovanie sa so zdravotným stavom žiaka  s jeho rodinným prostredím.

      4. V spolupráci s inkluzívnym odborným tímom - metodické usmernenie pri práci so žiakmi so ŠVVP, výber vhodných metód, foriem,  prístupu a pozitívneho pôsobenia na žiakov pri získavaní kompetencií.

      5.  V  oblasti  osobného  rozvoja  pedagogických zamestnancov  –  účasť  na  vzdelávacích  podujatiach  určených  pre  asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na  túto  činnosť.