• Školský psychológ

     • Školský psychológ

     •  

      „Psychológ je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu,

      pozorným a trpezlivým poslucháčom, diagnostikom, sprievodcom a konzultantom pri riešení problémov,

      no predovšetkým je človekom s časom vyhradeným pre Teba, pre Vás.“

       

      Kto je naším školským psychológom?

       

      Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Banyková

       

      Konzultácie: podľa dohody 

       

      Kontakt: 

      tel.č.: 056 63 21611 / ústredňa /

      email: skola@zskossutkch.edupage.org               skolskypsycholog@zskossutkch.edupage.org

      pavilón B, 1. poschodie .

       

      KTO JE ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG:

      Školský psychológ je jedným z článkov systému výchovného poradenstva, pracuje priamo v škole, kde vykonáva psychologickú činnosť.

       

      AKÉ JE POSLANIE ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA:

      Poslaním školského psychológa je poskytovať odborné psychologicko- edukačno- výchovné služby, zabezpečovať harmonický osobnostný rozvoj a psychické zdravie a podieľať sa na skvalitňovaní sociálnej klímy a sociálnych vzťahov v škole.

       

      PRE KOHO SÚ PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY URČENÉ:

      Pre študentov, pedagógov, rodičov......

       

      Čo je hlavnou náplňou mojej práce?

       

      Pracovná náplň školského psychológa:

      - vykonáva psychologickú diagnostiku

      - poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie

      - poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom

      - spolupracuje pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov

      - poskytuje súčinnosť s CPPP a P a CŠPP

      - žiakom zvládať záťažové situácie, trému a strach

      - žiakom pri riešení ich osobných problémoch

      - žiakom pri problémoch s učením a motiváciou

      - pri adaptácií prvákov a nových žiakov

      - pomocou orientačných psychodiagnostických metód poznávam osobnosť žiakov, ich vlastnosti, záujmy, schopnosti

      - v prípade potreby poskytujem žiakom krízovú intervenciu

      - sledujem, diagnostikujem sociálne vzťahy a sociálnu atmosféru v triedach

      - poskytujem psychologické poradenstvo a intervencie učiteľom i rodičom, spolupracujem s nimi pri riešení problémov, ktoré súvisia so vzdelávaním a výchovou žiakov

      - uskutočňujem aktivity zamerané na sebapoznávanie, na zvýšenie tolerancie, empatie, zlepšenie komunikácie, zvládanie stresu

      uskutočňujem preventívne programy a aktivity pre triedy