• Školský podporný tím

     • Školský podporný tím

     •  

      Milí rodičia,
      predstavujeme Vám školský podporný tím!

      Školský podporný tím (ŠPT) predstavuje funkčné prepojenie medzi 1. a 2. stupňom podpornej úrovne na úrovni školy a v prípade potreby zabezpečuje aj prepojenie so zariadeniami poradenstva prevencie na 3., 4. a 5. stupni podpornej úrovne.

      PODPORNOU ÚROVŇOU 1. STUPŇA rozumieme univerzálnu preventívno-výchovnú činnosť, ktorá sa poskytuje všetkým žiakom ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti. Cieľom je zabezpečiť optimálne podmienky pre sociálno-emocionálny, kognitívny a osobnostný rozvoj žiaka. Prostredníctvom úpravy obsahu, foriem a metód sa univerzálne preventívne aktivity a princípy implementujú do výchovy a vzdelávania, pričom sa zameriavajú na budovanie pozitívnej klímy a zdravých vzťahov v triede, nenásilnej vzájomnej komunikácie pocitov a potrieb, riešenie žiackych konfliktov, sledovanie pokroku žiakov, udržiavanie motivácie, rozvoj prosociálneho správania a empatie, kongruencie, kariérového poradenstva. Realizuje ju v triede každý pedagogický zamestnanec aktívnou spoluprácou so školským podporným tímom školy, v kooperácií so zákonným zástupcom žiaka.

      Triedny učiteľ je kľúčovým pilierom 1. stupňa podpornej úrovne. Počas výchovno-vzdelávacej činnosti primárne zodpovedá za koordináciu činností na podporu budovania pozitívnej klímy triedy, riešenie žiackych konfliktov, vytváranie zdravých vzťahov, identifikáciu potrieb, prekážok a rizík, tiež hľadanie zdrojov na ich riešenie.

      PODPORNÁ ÚROVEŇ 2. STUPŇA je poskytovaná v školskom prostredí žiaka. Podpora žiaka prebieha počas jeho výchovno-vzdelávacej činnosti v triede i mimo triedy, resp. po vyučovaní. Zabezpečujú ju členovia ŠPT v spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy, či zamestnancami zariadení poradenstva a prevencie.

      Podporný tím poskytuje našim žiakom psychologickú a špeciálno-pedagogickú podporu, a spolu s učiteľmi sa starajú o bezpečné prostredie školy, o zlepšovanie vzťahov a sociálnej klímy v triedach, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností detí.
      Spoluprácu s rodičmi detí so ŠVVP považujeme za kľúčovú. Dobré výsledky sa dajú dosiahnuť iba vtedy, ak rodičia pri práci s dieťaťom doma nadviažu na úsilie učiteľov a špecialistov. Je dôležité, aby rodičia vnímali špecifické potreby svojho dieťaťa, a zároveň akceptovali možnosti školy. 

       

      Výchovná a karierová poradkyňa:

      Mgr. Beáta Molnárová

      Email: beata.molnarova@zskossutkch.edupage.org

       

      Integrácia žiakov so ŠVVP a vzdelávanie žiakov so ŠVVP:

      Mgr. Dana Hudáková

      Email: dana.hudakova@zskossutkch.edupage.org

       

      Výchovná komisia:

      Mgr. Júlia Marciová

      Email: julia.marciova@zskossutkch.edupage.org

       

      Školský psychológ:

      Mgr. Katarína Banyková

      Email: skolskypsycholog@zskossutkch.edupage.org

       

      Školský logopéd:

      Mgr. Zuzana Kočišová

      Email: zuzana.kocisova@zskossutkch.edupage.org

       

      Špeciálny pedagóg:

      Mgr. Judita Daková

      Email: judita.dakova@zskossutkch.edupage.org

       

      Mgr. Zuzana Kočišová

      Email: zuzana.kocisova@zskossutkch.edupage.org

       

      Pedagogický asistenti:

      Bc. Brigita Pribeková   

      Email: brigita.pribekova@zskossutkch.edupage.org

       

      Henrieta Tóthová 

      Email: henrieta.tothova@zskossutkch.edupage.org

       

      Bc. Gyӧrgy Kasko

      Email: gyorgy.kasko@zskossutkch.edupage.org

       

      Ildikó Jutková

      Email: ildiko.jutkova@zskossutkch.edupage.org

       

      Judita Oroszová

      Email: judita.oroszova@zskossutkch.edupage.org

       

      Nikoletta Illésová

      Email: nikoletta.illesova@zskossutkch.edupage.org

       

      Ing. Rita Kosťuová

      Email: rita.kostuova@zskossutkch.edupage.org

       

      Natália Geriová 

      Email: natalia.geriova@zskossutkch.edupage.org

       

      Sociálny pedagóg:

      Mgr. Nela Juhászová

      Email:  nela.juhaszova@zskossutkch.edupage.org

       

      Mgr. Eva Tóthová

      Email:  eva.tothova@zskossutkch.edupage.org 

       

      Koordinátor prevencie: 

      Iveta Szegedyová

      Email: iveta.szegedyova@zskossutkch.edupage.org

      • realizuje aktivity zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov (drogové závislosti, šikanovanie)
      • zabezpečuje aktivity na podporu zdravého životného štýlu
      • podieľa sa na vytváraní pozitívnej atmosféry v škole