• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Sociálny pedagóg

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     25. 3. 2022
    • Požiadavky:
     Kvalifikačné predpoklady:

     Vzdelanie podľa Zákona 138/2019 o PZ a OZ v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ , príloha č. 15

     Ďalšie predpoklady:

     a) ovládanie štátneho jazyka,
     b) spôsobilosť na právne úkony,
     c) zdravotná spôsobilosť,
     d) bezúhonnosť,
     e) výhodou je ovládanie materinského jazyka detí z marginalizovaných rómskych komunít
     f) práca s PC, Word, Excel, práca s internetom

     Zoznam požadovaných dokladov:

     - Žiadosť o prijatie do zamestnania
     - Profesijný životopis
     - Súhlas so spracovaním osobných údajov
     - Overený doklad o najvyššom vzdelaní

     Úspešný uchádzač predkladá:
     - Doklad o bezúhonnosti do 30 dní od vzniku pracovnoprávneho vzťahu
     - Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu

     Iné v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

     -Plat v zmysle zákona 553/2003 Z. z a Nariadenia vlády SR č.338/2019 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2020 v závislosti od dĺžky započítanej praxe

     1 voľné pracovné miesto na pozíciu sociálny pedagóg na dobu určitú na zastupovanie počas materskej dovolenky.

     Pracovné miesto je obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov I I - predbežné trvanie NP je do 31. 8. 2022

     Požadované doklady je potrebné zaslať poštou na adresu :
     Základná škola, L. Kossutha 580/56, 077 01 Kráľovský Chlmec alebo na email: riaditel.zs@pobox.sk, najneskôr do
     18. 03. 2022.