• Výchovné a kariérové poradenstvo

     • Výchovné a kariérové poradenstvo

     • Výchovná a kariérová poradkyňa

      Mgr. Beáta Molnárová

       

      Konzultačné hodiny pre rodičov:  pondelok 12:30 - 14:30

      Konzultačné hodiny pre žiakov: piatok 11:30 - 13:30 (po dohode kedykoľvek) 

      E-mail: karieroveporadenstvo@zskossutkch.edupage.org

                                        

      Vychádzajúc  z  praxe je možné formulovať  hlavné body činnosti poradcu, ktoré sú výslednicou pôsobenia faktorov: 

      1. požiadaviek školy,

      2. objednávky klienta (žiaka, študenta, učiteľa, rodiča...),

      3. vlastných kompetencií, možností a vôle poradcu (ponuky poradcu),

      4. rámca stanoveného etickými, koncepčnými a inými zásadami práce

       

      Úlohy výchovného a kariérového poradcu

      Výchovný poradca vykonáva činnosť :

      - koordinačnú

      - plánovaciu

      - informačnú

      - vyhodnocovaciu

       

      V oblasti výchovy sa výchovný poradca: 

      - sústreďuje pozornosť predovšetkým na žiakov s poruchami správania

      - na žiakov trpiacich vnútornými konfliktami (úzkosťami, porušeným sebahodnotením)

      - na žiakov v náročných životných situáciách a vývojových krízach   

      Podpora ochrany detí pred násilím:    Národná linka na pomôc detom v ohrození: www.viacakonick.sk  

                                                                                                                                             www.detstvobeznasilia.gov.sk

       

       V oblasti vzdelávania sa výchovný poradca:

      - zameriava na žiakov so vzdelávacími ťažkosťami či rizikami školskej neúspešnosti  (pôsobenie smerujúce k prevencii školského zlyhania),

      - na talentovaných žiakov,

      - na postihnutých žiakov, ktorí sú individuálne integrovaní

       

      V oblasti profesijnej orientácie výchovný poradca :

      - poskytuje metodickú pomoc učiteľom pri zisťovaní, sledovaní a rozvíjaní individuálnych dispozícií žiakov, významných pre voľbu ich študijnej alebo životnej dráhy                                                    

      - v zložitých prípadoch  je jeho úlohou sprostredkovať  žiakom a ich výchovným zástupcom pomoc poradne  :    

      CPPPaP Trebišov
       kpt. Nálepku 1057/18
      075 01 Trebišov

      Telefón: 056 672 3876
      Fax: 056 672 3850
      Mobil: 0911 371 767
      email : 
      ppp-tv@stonline.sk          
           

      - ako účinná sa javí spolupráca s úradmi práce sociálnych vecí a rodiny 

      - úlohou poradcu v tejto oblasti je tiež zhromažďovať informácie o možnostiach ďalšieho štúdia a praxe a poskytovať ich žiakom a ich  rodičom

       

      Harmonogram prijímacieho pokračovania na denné štúdium v stredných školách
      pre školský rok 2023/2024

       

      Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory.

      do 30. 11. 2023

      Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ

      do 20. 03. 2024

      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ zo slovenského jazyka a matematiky 

      20.3.2024 a 21.3.2024

      1.kolo  1.termín prijímacích skúšok vrátane osemročných gymnázií - netalentové odbory

      2.5.2024 - 3.5.2024

      1.kolo 2-termín prijímacích skúšok vrátane osemročných gymnázií - netalentové odbory 

      6.5.2024 - 7.5.2024

      2.kolo prijímacích pohovorov

      18.06.2024 - 19.06.2024

      1. kolo 1. termín prijímaciích skúšok - talentové odbory

      26.4.2024 - 30.4.2024

      1. kolo 2. termín prijímaciích skúšok - talentové odbory

      9.5.2024 - 13.5.2024

      Výchovná poradkyňa sa pri svojej činnosti  riadi:

      •             pedagogicko-organizačnými pokynmi na daný školský rok pre školy, školské zariadenia, ktoré vydala MŠ SR

      •             plánom práce školy 2023/2024

      •             zákonom č. 245/2008 o vzdelávaní a výchove.

       

      Postup pri podávaní prihlášky do SŠ:

      •             zákonný zástupca žiaka doručí  výchovnej poradkyni  Mgr. Beáte Molnárovej názvy 2 stredných škôl s konkretizovanými študijnými odbormi a adresami škôl, do ktorých si žiak chce podať prihlášku.

      •             výchovná poradkyňa informuje zákonných o forme podávania prihlášky a spôsobe jej vypĺňania.

      •             zákonný zástupca spolu so žiakom navštívi detského lekára, ktorý potvrdí spôsobilosť žiaka študovať zvolené študijné odbory,

      •             výchovná poradkyňa usmerňuje proces podávania prihlášok a koordinuje potvrdzovanie prihlášok riaditeľom ZŠ, kontroluje úplnosť jej vyplnenia .

      •             prihlášky podpíše zákonný zástupca aj žiak.

      •             prihlášky do všetkých stredných škôl odosiela zákonný zástupca - elektronicky alebo v listinnej podobe.                   

       

       

           Mesiac

      Obsah

      September

      1. Preštudovať POP MŠ SR na šk. rok 2023/24

      2. Vypracovanie plánu práce výchovného poradcu.

      3. Analýza rozmiestnenia žiakov 9. ročníka v šk. roku 2022/23

      4. Štúdium právnych a legislatívnych noriem, ktoré súvisia s výchovným poradenstvom.

      5. Upevňovať spoluprácu s triednymi učiteľmi.

      6. Vypracovanie zoznamu žiakov končiacich ZŠ s uvedením voľby SŠ.

      7.. Vypracovanie zostavy žiakov a ich záujem o štúdium pre Školské výpočtové stredisko v  Michalovciach

      8. Porada výchovných poradcov v Trebišove

      Október

      1. Zabezpečovať účasť žiakov na Dňoch otvorených dverí na SŠ podľa záujmu.

      2. Druhý zber záujmu žiakov o SŠ – rozhovory so žiakmi, konzultácie s triednymi učiteľmi

      3. V 8.,9.roč. – práca s programom Proforient, prenos informácií a údajov do ŠVS MI

      4. Pohovory s triednymi učiteľmi, ktorých žiaci boli v minulosti na psychologickom vyšetrení v PPP, zistenie, či problémy žiakov pretrvávajú alebo sa stav zlepšil, riešenie problémov.

      5. Zaslať prípadné žiadosti o vyšetrenie na PPP.

      6. Import anonymnej databázy pre simuláciu poradia z internetu do Proforientu.

      November

      1. Organizovať návštevy žiakov na Dňoch otvorených dverí na SŠ, besedy (podľa ponuky).

      2. Možnosti a potreba pedagogicko-psychologického vyšetrenia žiakov – podľa hodnotiacich správ pedagógov na pedagogickej rade,spolupráca so špeciálnym pedagógom.

      3. Príprava žiakov na prijímacie pohovory.

      4. Pracovná porada výchovných poradcov s riaditeľmi SŠ.

      5. Zisťovanie a zaevidovanie zmien v profesijnej orientácii žiakov 9. roč.

      6. Doručenie zberu nových informácií do ŠVS v MI – export z Proforientu.

      December

      1. Prenos nových informácií o SŠ žiakom a rodičom 5., 8. a 9. ročníka.

      2. Dni otvorených dverí na SŠ – informácie žiakom 9.ročníka.

      3. Individuálne konzultácie so žiakmi, riešenie naliehavých problémov.

      4. Individuálne pohovory so žiakmi so ŠVVP a ich rodičmi o výbere vhodného štúdia.

      5. Pohovory so žiakmi so slabším prospechom a prijatie opatrení na jeho zlepšenie (napr. svedomitejšia a dôslednejšia príprava na vyučovanie, doučovanie...).

      Január

      1. Poradenská činnosť výchovného poradcu – priebežne.

      2. Zistiť kritériá prijímacieho konania na školy s talentovou skúškou a informovať žiakov a rodičov.

      3. Uskutočnenie stretnutia s rodičmi žiakov 9. roč., informovať rodičov o pokynoch pre rozmiestnenie žiakov v tomto šk. roku, o výbere a možnostiach prijatia žiakov na jednotlivé školy.

      4. Individuálna poradenská práca so žiakmi, ktorí sú nerozhodní alebo uvažujú o neprimeranej  voľbe povolania a štúdia.

      5. Individuálne pohovory s rodičmi o voľbe povolania ich detí, v prípadoch neadekvátnej voľby poukázať na iné možnosti štúdia.

      6. Pohovor s triednym učiteľom o voľbe povolania žiakov.

      7. Aktív výchovných poradcov.

      Február

      1. Zber záujmu žiakov 5.ročníka na osemročné gymnáziá.

      2. Prieskum profesijnej orientácie u žiakov 8. ročníka.

      Marec

      1. Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov T9 2024 – 20. a 21. 3. 2024

      2. Príprava žiakov 8.ročníka na 1. zber záujmu o SŠ, počítačové programy Cesta k povolaniu, Proforient.

      3. Aktív výchovných poradcov.

      4. Vyplnenie a odoslanie prihlášok žiakov 9. roč. na SŠ a žiakov 5.ročníka na osemročné gymnáziá – do 20.3.2024

      5. Overenie športového výkonu - 1. fáza talentových skúšok na SŠŠ - 25.3. - 19.4.2024

      6.. Evidencia kritérií prijatia na stredné školy,, informovanosť žiakov.

      Apríl

      1. Informovanie žiakov 8. roč. o typoch stredných škôl, na ktorých môžu študovať v nasledujúcom šk. roku.

      2. Export informácií – stav podľa prihlášok na SŠ – do 17. 4. 2024

      3. 1. kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravot. spôsobilosti pre SŠŠ - 2. fáza 26.4. - 30.4.2024

      Máj

      1. Prvé kolo prvý termín prijímacích skúšok vrátane osemročných gymnázií 7. 5. 2024 a 3. 5. 2024 - netalentové odbory 

      2. Prvé kolo druhý termín prijímacích skúšok vrátane osemročných gymnázií 9.5.2023 a 10.5.2023 - netalentové odbory 

      3. Prvé kolo druhý termín prijímacích skúšok, talentové odbory - 6.5.2024 a 17.5.2024

      4. Evidencia a spracovanie výsledkov prijímacích pohovorov.

      5. Zabezpečiť informácie rodičom neprijatých žiakov o voľných miestach na SŠ v 2.kole prijímacieho pokračovania, individuálne konzultácie.

      6. Príprava žiakov na 2.kolo prijímacích pohovorov, konzultácie so žiakmi.

      7. Zhromažďovať vstupné doklady žiakov 8. ročníka , ich zadávanie do programu Proforient.

      8. Usmernenie triedneho učiteľa na rozmiestnenie žiakov 8.  ročníka na stredné školy v školskom roku 2023/2024

      9. Aktív výchovných poradcov.

      Jún

      1. Vyplnenie prihlášok žiakov 8.ročníka na SŠ pre ďalší školský rok – export do  ŠVS v  Michalovciach

       2. V prípade potreby zabezpečenie účasti žiakov na 2. kole prijímacích pohovorov 18.6.2024 - 19.6.2024

      3. Rozbor výsledkov rozmiestnenia žiakov 9.roč.na SŠ, informovať pedagogickú radu.

      4. Výsledky prijatia žiakov 5.ročníka na osemročné gymnáziá.

      5. Vypracovať správu o umiestnení žiakov 9.ročníka na SŠ, informovať ŠR a odovzdať na riaditeľstvo ZŠ..

      6. Vypracovať analýzu činnosti výchovného poradcu v školskom roku 2023/24

      7. Uzavrieť písomnú dokumentáciu výchovného poradcu.

      Poznámka: Plán práce výchovného poradcu je otvorený, a preto je možné ho v priebehu školského roka aktuálne dopĺňať.