•  

    

   •          Školský podporný tím - krok vpredu ku škole pre všetkých 

  •  

    

    • Vynikajúce hodnotenie školy
    • Titul a ocenenie "Škola dobrých skutkov", "Škola priateľská deťom", Škola, ktorá to s kvalitou myslí vážne" 

    • Kvalitné vzdelávanie
    • Moderný školský vzdelávací program, kvalifikovní pedagógovia, efektívna edukácia, moderné vyučovacie metódy, zážitkové učenie.

    • Individuálny prístup v edukácií
    • Spolupráca so školským psychológom, vývhovným poradcom, CPPPaP v Trebišove, individuálny prístup so zreteľom na špecifické výchovno-vzdelávacie potreby žiaka.

    • Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole.

    • Športové úspechy
    • Vynikajúce športové úspechy, pestrá ponuka športových krúžkov. Učiť sa je jednoduchšie vo fit a zdravom tele.

    • IKT v edukácií
    • Využívanie informačných a komunikačných prostriedkov na vyučovaní, interaktívne tabule vo viacerých učebniach.

    • Vyučovanie cudzích jazykov
    • Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v jazykovej učebni.. Anglický jazyk od 1. ročníka, druhý cudzí jazyk, ruský jazyk a nemecký jazyk  v bežných triedach od 7. ročníka.

    • Školský klub detí
    • ŠKD Tokajko v prevádzke 6:45 - 7:45 hod. - ranný klub, 11:20 - 17:00 hod. - popoludňajší klub, kvalifikované vychovávateľky, pestrý výchovný program.

    • Veľká knižnica
    • Žiaci majú prístup do našej školskej knižce s kopou úžasných kníh

    • Záujmové krúžky
    • Pestrá ponuka záujmových krúžkov v rámci popoludňajšej činnosti v ŠKD a CVČ.

    • Detské dopravné ihrisko
    • Bezpečne na cestách v rámci prenosného dopravného ihriska.                                                              

    • Odborné učebne
    • Moderné vybavenie odborných učební chemie, fyziky, biológie, techniky a matematiky. 

  • Novinky - Zo života školy

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Beseda so spisovateľkou Renátou Szabovou

    • 16. 4. 2024
    • Dňa 12.4.2024 sa 5.B trieda zúčastnila besedy so spisovateľkou Renátou Szabovou v Regionálnej knižnici nášho mesta. Beseda priblížila žiakom proces tvorby knihy. Autorka prečítala žiakom úryvok z knihy Aldo a Zeldo a hravou formou vyskúšala ich pozornosť. V rámci besedy mali žiaci možnosť vyskúšať tvorbu ilustrácií s pani ilustrátorkou Máriou Kurty, ktorá knižku Aldo a Zeldo ilustrovala. Na záver mali žiaci možnosť zakúpiť si knižku spolu s podpisom autorky a ilustrátorky.

    • Beseda so spisovateľkou Renátou Szabovou: Čítať viac
    • Deň otvorených dverí

    • 12. 4. 2024
    • Rodičia, starí rodičia a ďalší členovia rodiny našich žiakov mali 10. apríla 2024 jedinečnú šancu všetko vidieť a dozvedieť sa množstvo nových vecí o fungovaní školy a vyučovania u nás. Deň otvorených dverí im umožnil zoznámiť sa s prostredím a atmosférou školy. Návštevníci veru prišli v hojnom počte. Mali možnosť nazrieť do vyučovacieho procesu v rámci otvorených hodín. Mohli vidieť, ako ich deti na hodinách pracujú a ako sa im darí. Na vlastné oči sa mohli presvedčiť, že práca učiteľa je mimoriadne zodpovedná. Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí prijali naše pozvanie a tešíme sa na budúce stretnutie!

    • Deň otvorených dverí: Čítať viac
    • Výtvarná súťaž – Vesmír očami detí

    • 5. 4. 2024
    • Aj tento školský rok sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Žiaci zapli svoju fantáziu a kreativitu a výtvarne spracovali svoje predstavy o vesmíre. Vznikli naozaj krásne a originálne práce. Michal Miklós (IV.A) vo svojej kategórii na okresnom kole sa umiestnil na 1. mieste. Miškovi gratulujeme! Vystavené práce všetkých našich žiakov si verejnosť môže prezrieť v priestoroch Koniarne v areáli Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.

    • Výtvarná súťaž – Vesmír očami detí: Čítať viac
    • Marec – mesiac kníh

    • 4. 4. 2024
    • Marec – mesiac kníh sa v našej škole niesol v duchu viacerých krásnych a zaujímavých aktivít. Pani učiteľky na prvom stupni pripravili pre svojich žiakov rôzne aktivity, v rámci ktorých napríklad diskutovali o spisovateľovi, navzájom si čítali obľúbenú knihu, predstavili obľúbeného rozprávkového hrdinu. Menší žiaci sa preniesli do sveta rozprávok pozeraním obľúbenej rozprávky, ako aj prostredníctvom zhudobnených rozprávok. Žiaci nielenže čítali, ale aj súťažili a vyhrávali. Mohli si zmerať sily v súťaži o najlepšieho čitateľa triedy, v niektorých triedach prebiehala súťaž: „Uhádni rozprávku“. Počas celého mesiaca tvorili rôzne projekty a riešili pracovné listy týkajúce sa kníh, čítania, rozprávok, atď. Navštívili sme aj školskú a Regionálnu knižnicu v Kráľovskom Chlmci, kde sa zoznámili s priestormi a organizáciou knižnice.

    • Marec – mesiac kníh: Čítať viac
    • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2024/2025

    • 26. 3. 2024
    • Milí rodičia budúcich prváčikov, Základná škola, L. Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec Vás pozýva na ZÁPIS PRVÁKOV na školský rok 2024/2025.

     Zápis sa uskutoční:

     17. apríla 2024 (streda) o 14.30 hod. v pavilóne B

     Informácie pre rodičov:

     Zapisujú sa deti, ktoré do 31.8. 2024 dovŕšia 6 rokov.

     Elektronickú prihlášku vyplňte v odkaze (v tlačenej podobe priniesť prihlášku nie je potrebné).

    • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2024/2025: Čítať viac
    • Matematický klokan

    • 26. 3. 2024
    • Naša škola sa každoročne zapája do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže „Matematický klokan“, ktorý vzdeláva a spája deti z celého sveta. Žiaci riešili hravé, zaujímavé klokanské úlohy, ktoré sa im veľmi páčili. Súťaže sa zúčastnili žiaci od 1. až po 9. ročník. Bol to nevšedný zážitok pre všetkých.

    • Matematický klokan: Čítať viac
    • Mestečko "Číselkovo"

    • 26. 3. 2024
    • V našej škole sa opäť uskutočnilo milé stretnutie s predškolákmi a ich rodičmi a starými rodičmi. Vstúpili sme do mesta "Číselkovo", kde nás čakala zábava a rôzne aktivity s číslami. Ako v každom inom meste máme aj detské ihrisko, tak aj naše mestečko malo svoje športové ihrisko. 58 predškolákov s nadšením pracovalo spolu s pani učiteľkami, vychovávateľkami a asistentmi pri každej úlohe. Deťom sa veľmi darilo, využívali svoju predstatvivosť, šikovnosť a kreativitu. Rodičia mali možnosť porozprávať sa aj s členmi školského podporného tímu, školskou psychologičkou, sociálnou pedagogičkou, logopedičkou a školskou špeciálnou pedagogičkou. Chceme sa poďakovať všetkým rodičom a predškolákom, ktorí nás navštívili a tešíme sa, že sa znova stretneme na slávnostnom zápise do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 17. 4. 2023 o 14:30 hod.

    • Mestečko "Číselkovo": Čítať viac
   • „Poď, dieťa, uč sa múdrym byť“
   • Jan Amos Komenský
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Mesto Kráľovský Chlmec
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • Prešovská univerzita
   • Národný inštitút vzdelávania a mládeže
   • Flash COMPANY
   • Pandy & Partners
   • {#1508} 4
   • CPPPaP Trebišov
   • Vzdelávanie pre 21. storočie
   • Regionálne centrum podpory učiteľov
   • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie