• Profil verejného obstarávate

     • Profil verejného obstarávateľa

     • IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

      NÁZOV ORGANIZÁCIE: Základná škola

      SÍDLO: L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec

      IČO: 35541156

      ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: PhDr. Róbert Berta