• Školský špeciálny pedagóg

     • Školský špeciálny pedagóg

     • Školský špeciálny pedagóg:

      Mgr. Judita Daková          Email: judita.dakova@zskossutkch.edupage.org

      Mgr. Zuzana Kočišová     Email: zuzana.kocisova@zskossutkch.edupage.org

       

      Práca so žiakmi:

      Mojou primárnou úlohou ako školského špeciálneho pedagóga je poskytovať individuálne alebo skupinové špeciálnopedagogické intervencie integrovaným žiakom so ŠVVP, tzn. žiakom s vývinovými poruchami učenia, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s mentálnym postihnutím, s poruchami aktivity a pozornosti, s pervazívnymi vývinovými poruchami, poruchami správania, ako aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, či žiakom s intelektovým nadaním. Taktiež sa zúčastňujem zápisu žiakov do 1. ročníka, zameriavam sa na včasné podchytenie žiakov s prípadnými edukačnými ťažkosťami a metodicky usmerňujem prípadné nedostatky.

      Spolupráca s učiteľmi:

      Poskytujem odborné konzultácie kolegom v otázkach týkajúcich sa edukačného procesu integrovaných žiakov. Spolupodieľam sa na tvorbe IVVP integrovaných žiakov, ako aj na kompletizácii ich dokumentácie a jej aplikácii v praxi. Zároveň vediem evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti.

      Spolupráca s rodičmi:

      Stretnutia s rodičmi spočívajú najmä vo výmene skúseností medzi rodičom a učiteľom, aby bol zabezpečený čo najvšestrannejší rozvoj osobnosti žiaka so ŠVVP a zároveň sa rodič podieľa na kompletizácii dokumentácie žiaka.

      Spolupráca s odborníkmi:

      S cieľom optimalizácie integračného procesu žiakov aktívne spolupracujem s odbornými zamestnancami centier výchovného poradenstva a prevencie a pripravujem podklady potrebné k vyšetreniu žiakov v ZŠ. Súčasne spolupracujem predovšetkým so CŠPP Trebišov,  s CPPPaP Trebišov.

      Pre poskytovanie čo najkvalitnejšieho prístupu vo svojej práci ako školského špeciálneho pedagóga sa snažím systematicky vzdelávať a sledovať nové prístupy a trendy v odborných oblastiach.