• Projekty z Európskych fondov

     • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

     •  

      Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

       

       

      NA TEJTO ŠKOLE SA REALIZUJE PROJEKT „VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT“

       

       

      Od 1. októbra 2011 implementuje Metodicko-pedagogické centrum národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie a je určený pre základné školy v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji, ktoré vzdelávajú minimálne 20% žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt bude trvať 40 mesiacov do 31. januára 2015.
      Koordinácia a implementácia národného projektu bude zabezpečená hlavnou projektovou kanceláriou v Prešove, kde bude sídliť aj regionálna projektová kancelária a prostredníctvom regionálnej projektovej kancelárie v Banskej Bystrici.

       

      HLAVNÝMI AKTIVITAMI PROJEKTU SÚ:

       

      Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
      Podpora celodenného výchovného systému (ďalej len „CVS“)
      Technická podpora aktivít národného projektu

       

      VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

       

      Vzdelávanie PZ a OZ bude počas nasledujúcich mesiacov prebiehať na základe analýzy vzdelávacích potrieb. Expertné skupiny, pozostávajúce z pedagógov s dlhoročnými skúsenosťami s prácou so žiakmi z MRK, vytvoria 12 programov kontinuálneho vzdelávania a minimálne 40 učebných zdrojov, vydávaných aj v rómskom jazyku. Pre trvalejšiu podporu a dlhodobú udržateľnosť NP sa plánuje tvorba a implementácia dištančnej formy vzdelávania, teda e-vzdelávania, pre potreby programov kontinuálneho vzdelávania.

       

      PODPORA CELODENNÉHO VÝCHOVNÉHO SYSTÉMU (ĎALEJ LEN „CVS“)

       

      CVS umožní účinný rozvoj žiakov z MRK aj mimo vyučovania, vrátane voľnočasovej starostlivosti.

      CVS poskytne možnosť doplnenia základného vzdelania v rámci špecifického vzdelávacieho programu pre žiakov, ktorí neukončili ZŠ (Žiakom bude poskytnuté stravné v súlade s platnou legislatívou SR.).

      Novovytvorené učebné materiály zatraktívnia vzdelávanie žiakom z MRK.

      V rámci CVS prebehnú 3 osvetové programy, do ktorých sa zapoja rodičia žiakov z MRK.

       

      TECHNICKÁ PODPORA AKTIVÍT NÁRODNÉHO PROJEKTU

       

      Každá zapojená ZŠ dostane 2 interaktívne systémy.

      Každá ZŠ dostane 1 didaktický balíček v hodnote 10 000 eur podľa vlastného výberu z predloženého katalógu spracovaného na základe analýzy potrieb ZŠ.

      Každá ZŠ získa balíček školiaceho materiálu a potrieb v hodnote 1000 eur.

       

      Cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb z marginalizovaných rómskych komunít a tým vytvoriť potrebné kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a úspešnú adaptáciu pre potreby trhu práce. Špecifickým cieľom projektu je skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, podieľajúcich sa na edukácii žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.

       


                                                                                                                                                                                                                 


       

      Aktivita v rámci osvetovej činnosti: Vyrezávanie tekvíc detí spolu s rodičmi

                                           


       

      Aktivita v rámci osvetovej činnosti: Zdobenie perníkov