• Profil školy

     • Profil školy

     • Sme „otvorená škola“ a to je základná filozofia fungovania našej školy. Každý deň od 07:00 hod. do 20:00 hod. má k nám v rámci možností prístup každý, kto prichádza s dobrým úmyslom, kto prejaví o nás záujem, kto nám chce pomôcť, kto potrebuje informácie, alebo kto prejaví záujem o naše ponuky.

      Okrem pestrofarebných záujmových krúžkov (prevažne športové – futbalový, volejbalový, strelecký, stolnotenisový, ale aj iné – matematický, počítačový, vedenie domácnosti, krúžok šikovných rúk, atď.) ponúkame možnosť športovania nielen v priestoroch telocvične, ale aj na vonkajších športových ihriskách. V zimnom období vytvárame na viacúčelovom ihrisku ľadovú plochu na korčuľovanie, ktoré sprístupňujeme aj verejnosti.

      Pravidelne organizujeme športové súťaže, na ktoré pozývame aj okolité školy.

      Sme veľmi aktívni v environmentálnej oblasti – organizujeme po celý rok zber papiera, použitých batérií a elektrospotrebičov v rámci projektu Recyklohry, organizujeme bohaté environmentálne aktivity z príležitosti Dňa Zeme.

      Veľmi bohatú činnosť vyvíjame aj v oblasti protidrogovej prevencie a zdravotnej výchovy. Týmto témam sa od roku 2006 pravidelne každoročne venujeme na tradičnej Žiackej konferencii. Každoročne organizujeme Deň otvorených dverí, kedy máme všetky priestory a všetky vyučovacie hodiny sprístupnené pre verejnosť.

      Pripravujeme kultúrne programy pre verejnosť, Vianočná akadémia, Deň matiek, reprezentujeme školu v meste pri rôznych príležitostiach. Celkove sa zapájame do diania v meste aj verejnoprospešnými aktivitami, organizujeme sprievodné aktivity Medzibodrožských kultúrnych dní ako sú Vinobranecká olympiáda, kreatívne dielne, výstava ovocia a zeleniny v spolupráci so Zväzom záhradkárov, sprievod mestom.

      Vydávame raz mesačne školský časopis Stonožka, prispievame do mestských novín a zasielame prostredníctvom našich junior redaktorov príspevky aj do TASR. Spolupracujeme s Unicef, Ligou proti rakovine, so Slovenským červeným krížom, s Úniou nevidiacich a organizujeme pravidelné zbierky. V rámci výchovy k ľudským právam spolupracujeme s organizáciou Amnesty internationale a pravidelne sa zapájame do maratónu písania listov.

      Zapájame našich žiakov do veľkej väčšiny postupových súťažíolympiád vyhlásených MŠVVaŠ SR. Najlepšie výsledky dosahujeme pravidelne v prírodovedných súťažiach a olympiáde v anglickom jazyku.

      Máme ešte svoje ďalšie tradičné aktivity, projekty, výchovné programy.

       

      Naša škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch a vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.

       

      Hlavný zámer a ciele školy vychádzajú z regionálnych podmienokdvojjazyčného prostredia, v ktorom sa škola nachádza. Školu navštevujú v prevažnej väčšine žiaci  maďarskej národnosti, ktorých zapísali rodičia do našej školy v nádeji, že po ukončení základnej školy sa ľahšie uplatnia na stredných školách po celej republike a následne aj na trhu práce.

       

      Prvoradou úlohou školy je preto vylepšovať a zdokonaľovať komunikatívne zručnosti žiakov v slovenskom jazyku.

      Rozvoj komunikatívnosti žiakov prispeje aj k lepšiemu a ľahšiemu zvládnutiu učiva v ostatných vyučovacích predmetoch, k získaniu potrebných vedomostí a zručností, k rozvoju kľúčových spôsobilostí v súlade s inovovaným štátnym vzdelávacím programom.

       

      Našim cieľom je, aby žiaci boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, čo dokážu iba vtedy, ak budú dobre ovládať vyučovací jazyk.

       

      Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

       

      Chceme našich žiakov vychovávať v duchu humanistických princípov, formovať u nich tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu a sociálne cítenie.

       

      Budeme z našich žiakov vychovávať Európanov, ktorí zároveň prejavujú lásku a úctu k svojej vlasti, k prírodným krásam a historickým pamätihodnostiam svojho regiónu a ktorí prejavujú toleranciu k všetkým národom a národnostiam.

       

      V zmysle nášho motta chceme našich žiakov naučiť učiť sa a učiť sa byť múdrymi.

       

      Chceme, aby naši žiaci vedeli vyhľadávať chýbajúce informácie k akejkoľvek téme, aby vedeli tieto informácie zaraďovať do určitého systému a aby vedeli prezentovať svoju prácu. Chceme dosiahnuť, aby naši žiaci od 1. po 9. ročník vedeli narábať s prostriedkami IKT.

      Chceme zabezpečiť kvalitnú a dôkladnú prípravu žiakov v anglickom jazyku už od prvého ročníka po 1 hodine týždenne formou zábavnej angličtiny.

       

      Na čo sme však najviac hrdí na našej škole, to je kvalita vzájomných medziľudských vzťahov, ktoré sa snažíme rozširovať aj medzi našimi žiakmi. Učíme ich k vzájomnej tolerancii a úcte k druhému. Vedieme ich k tomu, aby sa snažili zúročovať svoje schopnosti a nadania, ale nepodceňujeme ani tých, ktorí to nedotiahnu na výborný prospech. Učíme ich žiť a prebojovať sa v reálnom svete, ktorý je veľmi rôznorodý s rôznorodými ľuďmi. Vo svete, kde nie je všetko ružové a nie je každý fenomén.

      Rodičom ponúkame ľudský prístup a všestrannú starostlivosť o ich dieťa od 1. po 9. ročník, ústretovosť a dobrú spoluprácu pri riešení všetkých problémov.

       

      Pedagogický princíp školy

       

      • Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život v 21. storočí, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy, chápať globálne súvislosti.
      • Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.
      • Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Športovo nadaných žiakov rozvíjať v športových krúžkoch.
      • Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi zo žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

       

       

      Očakávaný odraz našich cieľov vo výchovno-vzdelávacom procese

       

      Ciele

      Očakávané výsledky u žiakov, aby žiak

      Celoživotné vzdelávanie

      Učíme sa pre život v 21. storočí

      pochopil význam dobrého ovládania vyučovacieho jazyka a anglického jazyka,

      naučil sa učiť,

      snažil sa aktívne osvojovať nové poznatky, vyhľadávať potrebné informácie z rôznych zdrojov (literatúra, tlač, internet...),

      mal všeobecný prehľad o dianí u nás i vo svete,

      uvedomoval si dôležitosť vzdelania,

      mal kladný vzťah ku vzdelaniu,

      mal určitú zásobu zručností, znalostí, ktoré bude ďalej rozvíjať,

      zodpovedal za svoju prácu i za seba,

      orientoval sa v tlači a médiách.

      Naučiť sa používať mozog - premýšľať

      využívanie dostupných prostriedkov a vedomostí k tvorivej činnosti

      tvorivo myslieť

      ovládal PC a pracoval s Internetom, poradil si s vyriešením problémov a situácii primerane k veku,

      vedel sa brániť aj proti neduchom sociálnych sietí,

      kriticky rozmýšľal o informáciách, ktoré získa ,

      rozlišoval podstatné od nepodstatného,

      využíval svoje znalosti a schopnosti pre svoj život, riešil vhodne krízové situácie.

      Komunikácia

      dokonale, alebo na dobrej úrovni používal vyučovací jazyk,

      vyjadroval svoj názor vhodným spôsobom a obhájil si ho,

      bol schopný vyjadriť svoje myšlienky a pocity,

      názory vyjadroval adekvátne,

      vhodne sa vyjadroval ku kritike a prijímal kritiku druhých ,

      počúval a rešpektoval názory druhých,

      komunikoval v anglickom jazyku v bežných situáciách,

      komunikoval v materinskom jazyku v bežných situáciách, ale vo vyučovacom procese ho neuprednostňoval,

      Spolupráca a úcta

      dodržiaval stanovené pravidlá v skupine,

      plnil dané úlohy v rámci skupiny,

      požiadal o pomoc v prípade potreby,

      vedel poskytnúť pomoc ostatným,

      pochválil prácu druhých,

      rešpektoval pripomienky,

      úspešne pracoval v tíme, aby bol tvorivý,

      mal vžité pravidlá slušného správania,.

      Zodpovednosť,

       

      sebadôvera

       

      zdravé sebavedomie

      slušne jednal a vystupoval,

      nebál sa vyjadrovať svoje myšlienky a pocity,

      stál si za svojím názorom,

      pracoval zodpovedne,

      vedel si svoju prácu obhájiť,

      poznal spoločenské normy,

      reálne hodnotil svoje schopnosti,

      dokázal povedať aj „NIE“,

      orientoval sa v bežnom živote,

      naučil sa zodpovedať za svoje jednanie,

      poznal svoje práva a povinnosti,

      bol si vedomý svojej vlastnej jedinečnosti.

      Pozitívny postoj k životu

       

      prejavovať city

      uvedomoval si, že je súčasťou prírody,

      uvedomoval si nutnosť jej ochrany,

      mal úctu k sebe a k ostatným,

      nemal potrebu sebe ani ostatným ubližovať a zviditeľňovať sa nevhodným spôsobom,

      bol ústretový a slušný.

      Zdravý životný štýl

      chránil svoje zdravie a životné prostredie,

      vedel poskytnúť 1. pomoc,

      staral sa o svoje zdravie a kvalitu svojho života,

      vhodne využíval svoj voľný čas,

      aktívne, alebo rekreačne športoval,

      vážil si sám seba,

      cítil sa ako súčasť prírody,

      bol odolný voči negatívnym spoločenským vplyvom.

      Tolerancia, ohľaduplnosť a spolužitie

      vedel žiť v mieri s ľuďmi inej rasy a vyznania,

      komunikoval s ľuďmi vhodným spôsobom,

      uznával ostatných,

      správne reagoval na irónie od ostatných a ovládal iróniu vlastnú.

      Osobný rozvoj

      sebahodnotenie

      sebarealizácia

      mal predstavu o budúcom povolaní,

      poznal svoje prednosti,

      objektívne posudzoval svoje schopnosti,

      vedel zhodnotiť výsledky svojej práce i ostatných.