• Sociálny pedagóg

     • Sociálny pedagóg

     •  

      Sociálna pedagogička :

      Mgr. Eva Tóthová          Email: eva.tothova@zskossutkch.edupage.org

      Mgr. Nela Juhászová    Email: nela.juhaszova@zskossutkch.edupage.org

                                               

      Konzultačné hodiny:

      Odporúčame dohodnúť si termín !

       

      Sociálny pedagóg:

      • je prvou pomocou v blízkosti žiaka na škole pri objavení problému,
      • rieši mnohé problémy od výchovných ťažkostí, cez nevhodné správanie v triede, sociálne problémy žiakov až po delikvenciu,
      • rieši problematické správanie žiakov ako je šikanovanie, záškoláctvo a iné sociálno-patologické javy,
      • pracuje s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu,
      • zabezpečuje preventívne aktivity v triedach,
      • pracuje so žiakmi individuálne aj skupinovo,
      • spolupracuje s vedením školy, s pedagogickými zamestnancami, s výchovnou poradkyňou, školskou psychologičkou, s odbornými zamestnancami CPPPaP,
      • poskytuje poradenstvo, spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov, vykonáva návštevy v rodinách.