• Projekt Zvýšenie kvality výchovno - vzdelávacieho procesu na základnej škole L. Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec

     • Zvýšenie kvality výchovno - vzdelávacieho procesu na základnej škole L. Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec

       

      " Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja

      v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"

       

      Druh projektu: dopytovo-orientovaný

      Kód projektu v ITMS 2014+: NFP312010S706

      Operačný program: Ľudské zdroje

      Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

      Prioritná os: 1. Vzdelávanie

      Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

      Trvanie projektu: september 2019 - jún 2021

       

       

      Charakteristika projektu:

      Projekt sa začal v septembri 2019. Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality vyučovania, zdokonaľovanie sa v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Vyučovanie predmetov formou extra hodín prebiehalo v školskom roku 2019/2020 a 2020/2021. Pedagogické kluby vyučujúcich sa realizovali od septembra 2019 až do januára 2022. Pôvodný termín trvania projektu bol predlžený hlavne z dôvodu pandémie COVID-19.

      Celkový rozpočet projektu: 114 0636,06€

       

      Projekt sa bude realizovať prostredníctvom troch hlavných aktivít.

       

      Aktivita 1: Implementácia extra hodín

      Cieľom aktivity 1 je zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť.

      Popis aktivity

      Implementácia extra hodín sa bude realizovať počas 2 školských rokov, v ktorých je 22 mesiacov, 66 vyučovacích týždňov. Extra hodiny sa budú vyučovať nad rámec povinných a disponibilných hodín.

       

      Aktivita 2: Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov

      Cieľom aktivity 2 je podporiť vzdelávanie pedagógov zamerané na moderné vzdelávanie a zabezpečiť výmenu skúseností pomocou pedagogických klubov. 

       

      Aktivita 3: Koordinácia projektu

      Daná aktivita pozostáva z koordinačných činnosti (riadenie projektu) v rámci hlavných aktivít. Riadenie projektu a publicita projektu bude trvať počas celej doby implementácie projektu. Pri plánovaní harmonogramu sme vychádzali z doterajších skúsenosti z obdobných projektov. Publicitu projektu zabezpečíme viacerými formami:

      - internetová stránka základnej školy

      - informačné plagáty 

      označovanie písomnosti a výstupov projektu príslušnýcmi logami Operačného programu  Ľudské zdroje a Európskej únie