• Integrácia

     • Integrácia žiakov so ŠVVP a vzdelávanie žiakov so ŠVVP:

      Mgr. Dana Hudáková

      Email: dana.hudakova@zskossutkch.edupage.org

       

      Integrácia

       

       Na integráciu má  nárok  žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorému poradenské zariadenie odporúča formu integrovaného vzdelávania v bežnej triede základnej školy. 

         Zákonný zástupca je povinný priniesť správu zo špeciálnopedagogického vyšetrenia a správu zo psychologického vyšetrenia príslušného poradenského zariadenia (výber zariadenia je na rozhodnutí zák. zástupcov). Ďalej je povinný priniesť i správu z odborného lekárkeho vyšetrenia (závisí od diagnózy žiaka), žiadosť o integrovanú formu vzdelávania a návrh na integráciu - žiadosť i návrh naša škola pomáha zákonným zástupcom vypísať. Správy z jednotlívých vyšetrení musia byť originál.

         Na asistenta učiteľa má žiak nárok iba na základe odporúčaní poradenského zariadenia - kontrolné vyšetrenie môže iniciovať škola alebo zákonný zástupca v príslušnom poradenskom zariadení. Práca asistenta učiteľa so žiakmi so ŠVVP závisí od personálnych a organizačných možností školy.

         Pokiaľ zákonný zástupca nesúhlasí s integrovanou formou vzdelávania (na základe odporúčaní poradenského zariadenia), musí podpísať informovaný súhlas, že odmieta adekvátnu formu vzdelávania pre svoje dieťa.

         Forma integrovaného vzdelávania pre žiaka sa dá zrušiť iba na základe odporúčania poradenského zariadenia, ktoré túto formu odporúčalo a na základe žiadosti zákonných zástupcov. 

         S integrovanou formou vzdelávania, príp. s jej zrušením, musia súhlasiť obaja zákonní zástupcovia. Tento fakt je dôležitý pre zákonných zástupcov, ktorí sú rozvedení, príp. majú striedavú starostlivosť. 

      Akonáhle sa zákonní zástupcovia rozhodnú pre integrovanú formu vzdelávania - podajú si žiadosť a návrh, podpíšu informovaný súhlas so všeobecnými podmienkami integrácie a Individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP) pre žiaka -  súhlasia s podmienkami nielen všeobecnými ale i s personálnymi a organizačnými možnosťami a podmienkami danej základnej školy - napr. práca šk. špeciálneho pedagóga so žiakom - individuálne alebo v skupínách mimo triedy, práca so šk. psychológom, práca s asistentom učiteľa a pod. IVVP pre žiaka sa môže v priebehu šk. roka meniť a priebežne dopĺňať, taktiež i personálne a organizačné možnosti školy. 

      Povinnosti zákonných zástupcov a žiaka so ŠVVP:

      - spolupracovať so školou a s príslušným poradenským zariadením,

      - zapezpečiť, v prípade potreby, kompenzačné pomôcky v domácom prostredí (zakúpiť, príp. vyhotoviť),

      - kontrolovať domácu prípravu žiaka (vypracovanie úloh, precvičovanie nového učiva, opakovanie starého učiva, príprava pomôcok),

      - dohliadať na systematickú (pravidelnú) prípravu žiaka na výchovno-vzdelávací proces,

      - v prípade potreby alebo problémov kontaktovať sa s triednym učiteľom, vyučujúcimi konkrétnych predmetov, príp. so školským špeciálnym pedagógom, šk. psychológom, asistentom učiteľa,

      - riadiť sa podľa odporúčaní poradenského zariadenia,

      - absolvovať kontrolné vyšetrenia podľa potreby, v prípade problémov alebo na základe termínu odporúčaného príslušným poradenským zariadením,

      - na začiatku šk. roka podpísať IVVP žiaka a informovaný súhlas so všeobecnými podmienkami integrácie a podmienkami školy

      - podpísať polročné a koncoročné hodnotenie žiaka, ktoré sú prílohami k IVVP žiaka,

      -  viesť žiaka k zlepšeniu výchovno-vzdelávacích výsledkov na základe  odporúčaní a hodnotení pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ

      - akceptovať personálne a organizačné podmienky školy, príp. zvážiť výber základnej školy alebo špeciálnej základnej školy na základe špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka a na základe odporúčaní poradenského zariadenia,

      - výber strednej školy konzultovať s poradenským zariadením, s výchovným poradcom a šk. špeciálnym pedagógom ZŠ, so strednou školou, o ktorú má žiak záujem, zúčastniť sa kariérneho poradenstva (testovanie), ktoré naša škola umožňuje absolvovať žiakom 8. ročníka v spolupráci s CPPPaP v Trebišove.