• Výchovné poradenstvo

     • Výchovná poradkyňa

      Mgr. Beáta Molnárová

       

      Konzultačné hodiny pre rodičov:  streda 12:30 - 13:30

      Konzultačné hodiny pre žiakov: streda 11:30 - 13:30 (po dohode kedykoľvek) 

                                        

      Vychádzajúc  z  praxe je možné formulovať  hlavné body činnosti poradcu, ktoré sú výslednicou pôsobenia faktorov: 

      1. požiadaviek školy,

      2. objednávky klienta (žiaka, študenta, učiteľa, rodiča...),

      3. vlastných kompetencií, možností a vôle poradcu (ponuky poradcu),

      4. rámca stanoveného etickými, koncepčnými a inými zásadami práce

       

       

      Úlohy výchovného poradcu

       

      Výchovný poradca vykonáva činnosť :

      - koordinačnú

      - plánovaciu

      - informačnú

      - vyhodnocovaciu

       

      V oblasti výchovy sa výchovný poradca: 

      - sústreďuje pozornosť predovšetkým na žiakov s poruchami správania

      - na žiakov trpiacich vnútornými konfliktami (úzkosťami, porušeným sebahodnotením)

      - na žiakov v náročných životných situáciách a vývojových krízach   

      Podpora ochrany detí pred násilím:    Národná linka na pomôc detom v ohrození: www.viacakonick.sk  

                                                                                                                                             www.detstvobeznasilia.gov.sk

       

       V oblasti vzdelávania sa výchovný poradca:

      - zameriava na žiakov so vzdelávacími ťažkosťami či rizikami školskej neúspešnosti  (pôsobenie smerujúce k prevencii školského zlyhania),

      - na talentovaných žiakov,

      - na postihnutých žiakov, ktorí sú individuálne integrovaní

       

      V oblasti profesijnej orientácie výchovný poradca :

      - poskytuje metodickú pomoc učiteľom pri zisťovaní, sledovaní a rozvíjaní individuálnych dispozícií žiakov, významných pre voľbu ich študijnej alebo životnej dráhy                                                    

      - v zložitých prípadoch  je jeho úlohou sprostredkovať  žiakom a ich výchovným zástupcom pomoc poradne  :    

      CPPPaP Trebišov
       kpt. Nálepku 1057/18
      075 01 Trebišov

      Telefón: 056 672 3876
      Fax: 056 672 3850
      Mobil: 0911 371 767
      email : 
      ppp-tv@stonline.sk          
           

      - ako účinná sa javí spolupráca s úradmi práce sociálnych vecí a rodiny 

      - úlohou poradcu v tejto oblasti je tiež zhromažďovať informácie o možnostiach ďalšieho štúdia a praxe a poskytovať ich žiakom a ich  rodičom

       

      Harmonogram prijímacieho pokračovania na denné štúdium v stredných školách
      pre školský rok 2021/2022

       

      Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory.

      do 28. 02. 2022

      Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ

      do 20. 03. 2022

      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ zo slovenského jazyka a matematiky 

      6.4.2022 a 7.4.2022

      1.kolo  1.termín prijímacích skúšok vrátane osemročných gymnázií - netalentové odbory

      2.5.2022 - 3.5.2022

      1.kolo 2-termín prijímacích skúšok vrátane osemročných gymnázií - netalentové odbory 

      9.5.2022 - 10.5.2022

      2.kolo prijímacích pohovorov

      21.06.2022

      1. kolo 1. termín prijímaciích skúšok - talentové odbory

      4.5.2022 - 6.5.2022

      1. kolo 2. termín prijímaciích skúšok - talentové odbory

      11.5.2022 - 15.5.2022

      Výchovná poradkyňa sa pri svojej činnosti  riadi:

      •             pedagogicko-organizačnými pokynmi na daný školský rok pre školy, školské zariadenia, ktoré vydala MŠ SR

      •             plánom práce školy 2021/2022

      •             zákonom č. 245/2008 o vzdelávaní a výchove.

       

      Postup pri podávaní prihlášky do SŠ:

      •             zákonný zástupca žiaka doručí  výchovnej poradkyni  Mgr. Beáte Molnárovej názvy 2 stredných škôl s konkretizovanými študijnými odbormi a adresami škôl, do ktorých si žiak chce podať prihlášku.

      •             výchovná poradkyňa vytlačí obidve prihlášky a po žiakovi pošle na kontrolu naspäť zákonnému zástupcovi.

      •             zákonný zástupca spolu so žiakom navštívi detského lekára, ktorý potvrdí spôsobilosť žiaka študovať zvolené študijné odbory,

      •             prihlášky podpíše zákonný zástupca aj žiak a obratom ich prinesie naspäť výchovnej poradkyni.

      •             prihlášky do všetkých stredných škôl odosiela základná škola.                      

       

       

           Mesiac

      Obsah

      September

      1. Preštudovať POP MŠ SR na šk. rok 2021/22

      2. Vypracovanie plánu práce výchovného poradcu.

      3. Analýza rozmiestnenia žiakov 9. ročníka v šk. roku 2020/21

      4. Štúdium právnych a legislatívnych noriem, ktoré súvisia s výchovným poradenstvom.

      5. Upevňovať spoluprácu s triednymi učiteľmi.

      6. Vypracovanie zoznamu žiakov končiacich ZŠ s uvedením voľby SŠ.

      7.. Vypracovanie zostavy žiakov a ich záujem o štúdium pre Školské výpočtové stredisko v  Michalovciach

      8. Porada výchovných poradcov v Trebišove

      Október

      1. Zabezpečovať účasť žiakov na Dňoch otvorených dverí na SŠ podľa záujmu.

      2. Druhý zber záujmu žiakov o SŠ – rozhovory so žiakmi, konzultácie s triednymi učiteľmi

      3. V 8.,9.roč. – práca s programom Proforient, prenos informácií a údajov do ŠVS MI

      4. Pohovory s triednymi učiteľmi, ktorých žiaci boli v minulosti na psychologickom vyšetrení v PPP, zistenie, či problémy žiakov pretrvávajú alebo sa stav zlepšil, riešenie problémov.

      5. Zaslať prípadné žiadosti o vyšetrenie na PPP.

      6. Import anonymnej databázy pre simuláciu poradia z internetu do Proforientu.

      November

      1. Organizovať návštevy žiakov na Dňoch otvorených dverí na SŠ, besedy (podľa ponuky).

      2. Možnosti a potreba pedagogicko-psychologického vyšetrenia žiakov – podľa hodnotiacich správ pedagógov na pedagogickej rade,spolupráca so špeciálnym pedagógom.

      3. Príprava žiakov na prijímacie pohovory.

      4. Pracovná porada výchovných poradcov s riaditeľmi SŠ.

      5. Zisťovanie a zaevidovanie zmien v profesijnej orientácii žiakov 9. roč.

      6. Doručenie zberu nových informácií do ŠVS v MI – export z Proforientu.

      7. Celoslovenské testovanie žiakov : 

      T9 2022  6.a 7.4.2022,

      T5 2022 18.05.2022

      December

      1. Prenos nových informácií o SŠ žiakom a rodičom 5., 8. a 9. ročníka.

      2. Dni otvorených dverí na SŠ – informácie žiakom 9.ročníka.

      3. Individuálne konzultácie so žiakmi, riešenie naliehavých problémov.

      4. Individuálne pohovory so žiakmi so ŠVVP a ich rodičmi o výbere vhodného štúdia.

      5. Pohovory so žiakmi so slabším prospechom a prijatie opatrení na jeho zlepšenie (napr. svedomitejšia a dôslednejšia príprava na vyučovanie, doučovanie...).

      Január

      1. Informačný seminár výchovných poradcov.

      2. Poradenská činnosť výchovného poradcu – priebežne.

      3. Zistiť kritériá prijímacieho konania na školy s talentovou skúškou a informovať žiakov a rodičov.

      4. Uskutočnenie stretnutia s rodičmi žiakov 9. roč., informovať rodičov o pokynoch pre rozmiestnenie žiakov v tomto šk. roku, o výbere a možnostiach prijatia žiakov na jednotlivé školy.

      5. Individuálna poradenská práca so žiakmi, ktorí sú nerozhodní alebo uvažujú o neprimeranej  voľbe povolania a štúdia.

      6. Individuálne pohovory s rodičmi o voľbe povolania ich detí, v prípadoch neadekvátnej voľby poukázať na iné možnosti štúdia.

      7. Pohovor s triednym učiteľom o voľbe povolania žiakov.

      8. Aktív výchovných poradcov.

      Február

      1. Zber záujmu žiakov 5.ročníka na osemročné gymnáziá.

      2. Prieskum profesijnej orientácie u žiakov 8. ročníka.

      Marec

      1. Odborný seminár výchovných poradcov, prenos informácií.

      2. Príprava žiakov 8.ročníka na 1. zber záujmu o SŠ, počítačové programy Cesta k povolaniu, Proforient.

      3. Aktív výchovných poradcov.

      4. Definitívne vyplnenie prihlášok na SŠ a ich odovzdanie RŠ, zabezpečenie lekárskej prehliadky žiakov u detských lekárov (potvrdenie vhodnosti vybraného odboru vzhľadom na zdravotný stav žiaka) do 14.03.2022

      5. Vyplnenie a odoslanie prihlášok žiakov 9. roč. na SŠ a žiakov 5.ročníka na osemročné gymnáziá – do 20.3.2022

      6. Evidencia kritérií prijatia na stredné školy,, informovanosť žiakov.

      Apríl

      1. Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov T9 2022 – 6. a 7. 4. 2022

      2. Informovanie žiakov 8. roč. o typoch stredných škôl, na ktorých môžu študovať v nasledujúcom šk. roku.

      3. Export informácií – stav podľa prihlášok na SŠ – do 10. 4. 2022

       

      Máj

      1. Prvé kolo prvý termín prijímacích skúšok vrátane osemročných gymnázií 2. 5. 2022 a 3. 5. 2022 - netalentové odbory 

      2. Prvé kolo druhý termín prijímacích skúšok vrátane osemročných gymnázií 9.5.2022 a 10.5.2022 - netalentové odbory 

      3. Prvé kolo prvý termín prijímacích skúšok, talentové odbory - 4.5.2022 a 5.5.2022

      4. Prvé kolo druhý termín prijímacích skúšok, talentové odbory - 12.5.2022 a 13.5.2022

      5. Evidencia a spracovanie výsledkov prijímacích pohovorov.

      6. Zabezpečiť informácie rodičom neprijatých žiakov o voľných miestach na SŠ v 2.kole prijímacieho pokračovania, individuálne konzultácie.

      7. Príprava žiakov na 2.kolo prijímacích pohovorov, konzultácie so žiakmi.

      8. Zhromažďovať vstupné doklady žiakov 8. ročníka , ich zadávanie do programu Proforient.

      9. Usmernenie triedneho učiteľa na rozmiestnenie žiakov 8.  ročníka na stredné školy v školskom roku 2021/2022

      10. Aktív výchovných poradcov.

      Jún

      1. Vyplnenie prihlášok žiakov 8.ročníka na SŠ pre ďalší školský rok – export do  ŠVS v  Michalovciach

       2. V prípade potreby zabezpečenie účasti žiakov na 2. kole prijímacích pohovorov 21. 6. 2022

      3. Rozbor výsledkov rozmiestnenia žiakov 9.roč.na SŠ, informovať pedagogickú radu.

      4. Výsledky prijatia žiakov 5.ročníka na osemročné gymnáziá.

      5. Vypracovať správu o umiestnení žiakov 9.ročníka na SŠ, informovať ŠR a odovzdať na riaditeľstvo ZŠ..

      6. Vypracovať analýzu činnosti výchovného poradcu v školskom roku 2021/22

      7. Uzavrieť písomnú dokumentáciu výchovného poradcu.

      Poznámka: Plán práce výchovného poradcu je otvorený, a preto je možné ho v priebehu školského roka aktuálne dopĺňať.