Navigácia

Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa

Mgr. Júlia  Marciová

 

Konzultačné hodiny pre rodičov:  štvrtok od 11.00 h.-12.00 h.

Konzultačné hodiny pre žiakov:    štvrtok od   9.30 h.-11.00h. /kedykoľvek po dohode/

                                  

Vychádzajúc  z  praxe je možné formulovať  hlavné body činnosti poradcu, ktoré sú výslednicou pôsobenia faktorov: 

1. požiadaviek školy,

2. objednávky klienta (žiaka, študenta, učiteľa, rodiča...),

3. vlastných kompetencií, možností a vôle poradcu (ponuky poradcu),

4. rámca stanoveného etickými, koncepčnými a inými zásadami práce

 

 

Úlohy výchovného poradcu

 

Výchovný poradca vykonáva činnosť :

- koordinačnú

- plánovaciu

- informačnú

- vyhodnocovaciu

 

V oblasti výchovy sa výchovný poradca: 

- sústreďuje pozornosť predovšetkým na žiakov s poruchami správania

- na žiakov trpiacich vnútornými konfliktami (úzkosťami, porušeným sebahodnotením)

- na žiakov v náročných životných situáciách a vývojových krízach          

 

 V oblasti vzdelávania sa výchovný poradca:

- zameriava na žiakov so vzdelávacími ťažkosťami či rizikami školskej neúspešnosti  (pôsobenie smerujúce k prevencii školského zlyhania),

- na talentovaných žiakov,

- na postihnutých žiakov, ktorí sú individuálne integrovaní

 

V oblasti profesijnej orientácie výchovný poradca :

- poskytuje metodickú pomoc učiteľom pri zisťovaní, sledovaní a rozvíjaní individuálnych dispozícií žiakov, významných pre voľbu ich študijnej alebo životnej dráhy                                                    

- v zložitých prípadoch  je jeho úlohou sprostredkovať  žiakom a ich výchovným zástupcom pomoc poradne  :    

CPPPaP Trebišov
 kpt. Nálepku 1057/18
075 01 Trebišov

Telefón: 056 672 3876
Fax: 056 672 3850
Mobil: 0911 371 767
email : 
ppp-tv@stonline.sk          
     

- ako účinná sa javí spolupráca s úradmi práce sociálnych vecí a rodiny 

- úlohou poradcu v tejto oblasti je tiež zhromažďovať informácie o možnostiach ďalšieho štúdia a praxe a poskytovať ich žiakom a ich  rodičom

 

Harmonogram prijímacieho pokračovania na denné štúdium v stredných školách
pre školský rok 2019/2020

 

Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na učebné  a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu    

do 28. 02. 2020

Riaditelia SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory

do 31. 03. 2020

Talentové skúšky na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

15. 03. – 30.04. 2020

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ zo slovenského jazyka a matematiky 

15.4.2020   

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SS vrátane osemročných gymnázií

do 20.04.2020

1.kolo  1.termín prjímacích skúšok vrátane osemročných gymnázií

11.05.2020

1.kolo 2-termín prijímacích skúšok vrátane osemročných gymnázií

14.05.2020

Odvolávacie konanie po prvom kolo prijímacích skúšok

5.05.2020

2.kolo prijímacích pohovorov

16.06.2020

 

Výchovná poradkyňa sa pri svojej činnosti  riadi:

•             pedagogicko-organizačnými pokynmi na daný školský rok pre školy, školské zariadenia, ktoré vydala MŠ SR

•             plánom práce školy 2019/2020

•             zákonom č. 245/2008 o vzdelávaní a výchove.

 

Postup pri podávaní prihlášky do SŠ:

•             zákonný zástupca žiaka doručí  výchovnej poradkyni  Mgr. Júlii Marciovej názvy 2 stredných škôl s konkretizovanými študijnými odbormi a adresami škôl, do ktorých si žiak chce podať prihlášku.

•             výchovná poradkyňa vytlačí obidve prihlášky a po žiakovi pošle na kontrolu naspäť zákonnému zástupcovi.

•             zákonný zástupca spolu so žiakom navštívi detského lekára, ktorý potvrdí spôsobilosť žiaka študovať zvolené študijné odbory,

•             prihlášky podpíše zákonný zástupca aj žiak a obratom ich prinesie naspäť výchovnej poradkyni.

•             prihlášky do všetkých stredných škôl odosiela základná škola.                      

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria