Navigácia

Školský psychológ

 

„Psychológ je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu,

pozorným a trpezlivým poslucháčom, diagnostikom, sprievodcom a konzultantom pri riešení problémov,

no predovšetkým je človekom s časom vyhradeným pre Teba, pre Vás.“

 

Kto je naším školským psychológom?

 

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Banyková

 

Konzultácie: podľa dohody 

 

Kontakt: 

tel.č.: 056 63 21611 / ústredňa /

email: riaditel.zs@pobox.sk, katkakazsmerova@gmail.com

pavilón A, 1. poschodie .

 

KTO JE ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG:

Školský psychológ je jedným z článkov systému výchovného poradenstva, pracuje priamo v škole, kde vykonáva psychologickú činnosť.

 

AKÉ JE POSLANIE ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA:

Poslaním školského psychológa je poskytovať odborné psychologicko- edukačno- výchovné služby, zabezpečovať harmonický osobnostný rozvoj a psychické zdravie a podieľať sa na skvalitňovaní sociálnej klímy a sociálnych vzťahov v škole.

 

PRE KOHO SÚ PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY URČENÉ:

Pre študentov, pedagógov, rodičov......

 

Čo je hlavnou náplňou mojej práce?

 

Pracovná náplň školského psychológa:

- vykonáva psychologickú diagnostiku

- poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie

- poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom

- spolupracuje pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov

- poskytuje súčinnosť s CPPP a P a CŠPP

- žiakom zvládať záťažové situácie, trému a strach

- žiakom pri riešení ich osobných problémoch

- žiakom pri problémoch s učením a motiváciou

- pri adaptácií prvákov a nových žiakov

- pomocou orientačných psychodiagnostických metód poznávam osobnosť žiakov, ich vlastnosti, záujmy, schopnosti

- v prípade potreby poskytujem žiakom krízovú intervenciu

- sledujem, diagnostikujem sociálne vzťahy a sociálnu atmosféru v triedach

- poskytujem psychologické poradenstvo a intervencie učiteľom i rodičom, spolupracujem s nimi pri riešení problémov, ktoré súvisia so vzdelávaním a výchovou žiakov

- uskutočňujem aktivity zamerané na sebapoznávanie, na zvýšenie tolerancie, empatie, zlepšenie komunikácie, zvládanie stresu

uskutočňujem preventívne programy a aktivity pre triedy

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria