Navigácia

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít | Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania | Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva | Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety | Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami | Komplexný poradenský systém prevencie o ovplyvňovania sociálno - patologických javov v školskom prostredí | Aktivizujúce metódy vo výchove | Zvýšenie kvality výchovno - vzdelávacieho procesu na základnej škole L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec

Projekty z európskych fondov

Zvýšenie kvality výchovno - vzdelávacieho procesu na základnej škole L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec

 

" Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"

 

Druh projektu: dopytovo-orientovaný

Kód projektu v ITMS 2014+: NFP312010S706

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 1. Vzdelávanie

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Trvanie projektu: september 2019 - jún 2021

 

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom troch hlavných aktivít.

 

Aktivita 1: Implementácia extra hodín

Cieľom aktivity 1 je zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť.

Popis aktivity

Implementácia extra hodín sa bude realizovať počas 2 školských rokov, v ktorých je 22 mesiacov, 66 vyučovacích týždňov. Extra hodiny sa budú vyučtovať nad rámec povinných a disponibilných hodín.

 

Aktivita 2: Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov

Cieľom aktivity 2 je podporiť vzdelávanie pedagógov zamerané na moderné vzdelávanie a zabezpečiť výmenu skúseností pomocou pedagogických klubov. 

 

Aktivita 3: Koordinácia projektu

Daná aktivita pozostáva z koordinačných činnosti (riadenie projektu) v rámci hlavných aktivít. Riadenie projektu a publicita projektu bude trvať počas celej doby implementácie projektu. Pri plánovaní harmonogramu sme vychádzali z doterajších skúsenosti z obdobných projektov. Publicitu projektu zabezpečíme viacerými formami:

- internetová stránka základnej školy

- informačné plagáty 

označovanie písomnosti a výstupov projektu príslušnýcmi logami Operačného programu  Ľudské a Európskej únie 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria