Navigácia

 

Základná škola, L. Kossutha 56, 077 01  Kráľovský Chlmec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Organizácia školského roka 2018/2019

 

a

 

Hlavné úlohy na školský rok 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument bol prerokovaný na PR

 a schválený riaditeľom školy dňa 28. 08. 2018.

 

  

 

 I. O r g a n i z á c i a

 

 1. Organizácia školského roka 2018/2019

 

 V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Zb. o organizácii šk. roka v ZŠ sa určuje obdobie vyučovania a školských prázdnin nasledovne:

 

 V y u č o v a n i e :

 

Prvý polrok sa začína 01. septembra 2018, slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začína 03. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

 

Vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

 

P r á z d n i n y :

 

Jesenné:

31. október 2018 (streda)  – 2. November 2018  (piatok)

Vyučovanie sa začína 05. novembra 2018 (pondelok).

 

Vianočné:

21. december 2018 - 07. január 2019

Vyučovanie sa začína 08. januára 2019 (utorok).

 

Polročné:

01. február 2019 (piatok)

 

Jarné:

Košický kraj – 18. február – 22. február 2019

Vyučovanie sa začne 25. február 2019 (pondelok)

 

Veľkonočné:

18. apríl – 23. apríl 2019

Vyučovanie sa začne 24. apríla 2019 (streda).

 

Letné:

1. júl 2019 - 31. august 2019.

Vyučovanie sa začne 2. septembra 2019 (pondelok)

 

V šk. roku 2018/2019 bude v období školského vyučovania spolu 190 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 22 dní školských prázdnin, z ktorých 5 dní pripadne na sviatky a ďalších 3 voľných dní sviatkov. Obdobie letných prázdnin bude trvať 63 dní.

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa bude konať v čase od 01. 04. - 30. 04.  2019 po dohode so zriaďovateľom. Odklad odporúčať iba v závažných a odôvodnených prípadoch na základe vyjadrenia pediatra.

 

Prerokovať so zriaďovateľom organizáciu šk. roka 2019/2020 s ohľadom na počet   zapísaných žiakov T.: do 20. 06. 2019

 

V školskom roku 2018/2019 sa uskutoční certifikačné testovanie vedomostnej úrovne žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ. Testovanie 5 – 2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda)vo všetkých základných školách. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka okrem žiakov vzdelávaných  podľa programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Testovanie 9-2019 sa uskutoční         3. apríla  2019 (streda) pre všetkých žiakov 9. ročníka okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2 . Poskytne spätnú väzbu škole a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Náhradné testovanie sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda).

 

 

2. Plán zasadnutí pedagogických rád a pracovných porád

 

P e d a g o g i c k é  r a d y

 

28. 08. 2018 - POP na  šk. r. 2018/2019, metodické pokyny a usmernenia, pedagogicko-organizačné pokyny k začiatku šk. roka, hlavné úlohy na šk. rok 2018/2019, odporúčania pre MZ a PK. Učebné plány na šk. rok 2018/2019 v súlade so školským a inovovaným školským vzdelávacím programom. Aktualizácia výchovného programu pre ŠKD. Pokyny  k vyplňovaniu pedagogickej dokumentácie. Aktualizácia pracovného a školského poriadku. Kritériá  odmeňovania. Zaraďovanie žiakov do špeciálnych tried. Učebné plány pre špeciálne triedy. Výsledky opravných skúšok. Spôsob hodnotenia v šk. roku 2018/2019. Autoevaluačný plán na I. polrok. Učebné osnovy pre 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ročník.

 

21. 11. 2018 - Prerokovanie výchovno-vyučovacích výsledkov, správania a dochádzky žiakov za I. štvrťrok. Vyhodnotenie plnenia povinnej školskej dochádzky za I. štvrťrok a v naliehavých prípadoch prijatie opatrení na zlepšenie. Oznámenie pre rodičov.Problematika šikanovania a iných negatívnych javov – výsledok  prieskumu a prijatie opatrení. Plnenie individuálnych vzdelávacích programov začlenených žiakov. Hodnotenie inovovaného ŠKVP v 1., 2., 3., 4.,  5., 6., 7., 8. ročníku.  Problematika špeciálnych tried a pôsobenia asistentov učiteľa. Návrhy na prejednanie vo výchovnej komisii. Výsledky vstupných testov v 5. ročníku zo SJL a MAT.

 

23. 01. 2019 - Klasifikácia prospechu a správania žiakov za  I. polrok, hodnotenie dosiahnutých výsledkov za I.  polrok v prospechu, správaní a dochádzke.Vyhodnotenie plnenia povinnej školskej dochádzky za II. štvrťrok a návrh opatrení na zlepšenie. Návrhy na prejednanie vo výchovnej komisii. Hodnotenie autovaluačného plánu za I. polrok. Úroveň čítania a numerického počítania v 3. a 4. ročníku. Výsledky v testovaní Komparo 8. a 9. ročníka. Hodnotenie práce MZ a PK. Stav hospodárenia a čerpania rozpočtu. Plnenie individuálnych vzdelávacích programov začlenených žiakov. Hodnotenie inovovaného ŠKVP v 1., 2., 3., 4., 5.,  6. a 7. ročníku. Autoevaluačný plán na  II. polrok.

 

24. 04. 2019 - Prerokovanie výchovno-vyučovacích výsledkov,  správania a dochádzky za III. štvrťrok. Vyhodnotenie plnenia povinnej školskej dochádzky za III. štvrťrok a návrh opatrení na zlepšenie. Oznámenia pre rodičov. Predbežné hodnotenie priebehu celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka zo SJL a  MAT. Hodnotenie plnenia plánu triedneho učiteľa. Plnenie časovo – tematických plánov a učebných osnov. Hodnotenie kontroly BOZP. Hodnotenie inovovaného ŠKVP v 1., 2., 3., 4.,  5., 6. a 7., 8. ročníku. Plnenie výchovného programu ŠKD v oblasti podpory inkluzívneho vzdelávania.

                        

21. 06. 2019 - Klasifikácia prospechu a správania žiakov za II.  polrok. Úroveň čitateľskej a finančnej gramotnosti na I. a II. stupni. Vyhodnotenie plnenia povinnej školskej dochádzky za IV. štvrťrok a návrh opatrení na zlepšenie. Hodnotenie práce MZ a PK. Metodické pokyny a usmernenia k záveru školského roka 2018/2019.Plnenie autoevaluačného plánu za II. polrok.

 

30. 06. 2019 - Hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov, správania  a dochádzky žiakov za II. polrok a za celý rok v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom. Analýza výchovno-vyučovacích výsledkov za šk. r. 2018/2019. Vyhodnotenie plnenia ŠkVP a inovovaného ŠkVP v 1., 2., 3.,4., 5., 6., 7. a 8. ročníku.Stav hospodárenia a čerpanie rozpočtu. Prerokovanie návrhu Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. rok 2018/2019 ako výstupného materiálu internej a externej evaluácie.

 

Pracovné porady uskutočňovať v mesiacoch, keď sa nekoná PR.

Témy pracovných porád: školenia BOZP a PO, školská legislatíva za  účelom zvyšovania právneho vedomia pedagogických zamestnancov, humanizácia výchovno – vzdelávacieho procesu a školského života – dodržiavanie  práv dieťaťa, správanie a dochádzka žiakov, problematika šikanovania, prevencie drogovej závislosti a iných sociálno – patologických javov,  plnenie plánu triedneho učiteľa,  spolupráca s rodičmi, koordinačná činnosť triedneho učiteľa,  príprava na súťaže, hodnotenie výsledkov v súťažiach, činnosť  koordinátorov preventívnych výchovných programov, hodnotenie činnosti  záujmových krúžkov, dodržiavanie pracovného poriadku, výsledky kontrolnej a hospitačnej činnosti, hodnotenie výsledkov v testovaní Komparo, hodnotenie výsledkov a záverov externého merania kvality školy a iné podľa  potreby a aktuálnosti. Inovatívne metódy a formy práce, s tým súvisiace školenia a praktické činnosti. Skúsenosti z uplatňovania nových metód a foriem práce v praxi. Interné vzdelávanie pedagógov, referencia pedagógov z účasti na kontinuálnom vzdelávaní. Elektronické testovanie.

Zasadnutia MZ a PK naplánovať aspoň 4- krát ročne.

 

Triedne aktívy ZRŠ uskutočniť 4-krát ročne podľa možnosti odporúča  sa v jednotnom termíne aspoň pre ročníky. Zabezpečiť prítomnosť psychológa (podľa požiadaviek). Termíny budú  konkretizované v mesačných plánoch. Ďalšou formou kontaktu budú  konzultačné hodiny každého učiteľa mesačne raz v mimovyučovacom čase a  informatívne letáčiky pre rodičov podľa potreby. Oznámiť rodičom konzultácie so špeciálnym pedagógom a logopédom.

 

Plenárne zasadnutie ZRŠ uskutočniť s výstavkou racionálnej výživy –  17. októbra 2018

 

Na triedne aktívy ako aj na plenárne zasadnutie ZRŠ zaradiť problematiku šikanovania, kyberšikany - nebezpečenstva internetu, prevencie drogovej závislosti a iných sociálno-patologických javov a aktualizovaný školský poriadok. Zabezpečiť psychológa a CPPPaP Trebišov na konzultáciu. Upozorniť rodičov na význam racionálnej výživy, vzbudiť ich záujem o vystavené prvky a výrobky racionálnej výživy. Upozorniť na nebezpečenstvo obezity v detskom veku a vyzvať rodičov na podporu školských aktivít v rámci prevencie obezity.

 

 

3. Personálne obsadenie školy – kariérové pozície

 

V e d e n i e  š k o l y:

Riaditeľ : PhDr. Róbert Berta

Zástupca:  Mgr. Dana Hudáková – usmerňuje a zodpovedá za výchovno-vzdelávaciu  prácu   v 1. – 4. ročníku, výchovnú prácu v ŠKD a za starostlivosť o začlenených žiakov.

Mgr. Zuzana Musková – usmerňuje a zodpovedá za výchovno- vzdelávaciu prácu v 5. – 9. ročníku.              

Elena Kendiová – vedúca nepedagogických zamestnancov

Mgr. Júlia Marciová – výchovná poradkyňa

Mária Krausová – vedúca školskej jedálne

PhDr. Róbert Berta – špeciálny pedagóg

Mgr. Judita Daková – špeciálny pedagóg

Mgr. Zuzana Kočišová – špeciálny pedagóg

                                                                                  

Triednictvo na I. stupni - 11 tried

 

I.A  -  Mgr. Enikő Pribulová

I.B  -  PaedDr. Gabriela Királyová

I.C  -  Mgr. Monika Liszkaiová

II.A  -  Mgr. Viola Rudasová

II.B  - Mgr. Lýdia Mihalčíková

II.C  -  Mgr. Silvia Megyesiová

III.A  -  Marta Čarnakovičová

III.B  - Mgr. Ildikó Dobosová

III.C  -  PaedDr. Alžbeta Tóthová

IV.A  -  Mgr. Gabriela Musková

IV.B  -  Mgr. Zuzana Kočišová

 

Triednictvo na II. stupni - 13 tried

 

V.A  -  RNDr. Iveta Slovinská

V.B  -  Mgr. Mária Paprčková

V.C  -  PhDr. Tímea Dajková

VI.A  -  PaedDr. Ildikó Pribulová Daková

VI.B  -  Mgr. Csaba Dako

VII.A  -  Mgr. Ildikó Tóthová

VII.B  -  Bc. Zuzana Kotorová

VII.C  -  Mgr. Judita Daková

VIII.A  -  Mgr. Judita Fazekašová

VIII.B  -  PaedDr. Edita Gérešiová

IX.A  -  Mgr. Renáta Balogh - Tárczy

IX.B  -  Mgr. Júlia Marciová

IX.C  -  . Judita Daková

 

Beztriedni vyučujúci: Mgr. Alica Jašková, Mgr. Katarína Bertová, Mgr. Štefan Marci,Mgr. Mária Hriciková, Mgr. Silvia Magyarová 

                                          

Asistenti učiteľa:

Judita Oroszová                 

Ildikó Jutková                                

Mgr. Silvia Kiššová

Bc. György Kasko

Mgr. Zuzana Gondová

Ing. Anna Kertészová Albertová

Mgr. Ladislav Király

 

Z projektu ŠOV (Škola otvorená všetkým):

Pedagogickí asistenti: Mgr. Ildikó Vojtková, Bc. Brigita Pribeková, Henrieta Tóthová                                              

Sociálni pracovníci: Mgr. Nela Juhászová, Mgr. Rita Bakurová

 

Vychovávateľky ŠKD:

I. odd.  -  Denisa Kendiová

II. odd.  -  Mária Szerdiová

III. odd.  -  Mgr. Silvia Kiššová

IV. odd.  -  Iveta Szegedyová

V. odd.  -  Eva Királyová

 

Asistent vychovávateľa:  Mgr. Ladislav Király

 

Vyučujúci náboženskú výchovu:  Mgr. Peter Schmotzer, Mgr. Eva Molnár

 

Metodické orgány:

 

1. MZ 1.-4. roč. + vychov. + asistent učiteľa                        - vedúca PaedDr. Alžbeta Tóthová

2. Jazyk a komunikácia  : Slovenský jazyk a literatúra          - vedúca PaedDr. Edita Gérešiová

    Konverzácia v slovenskom jazyku

    Rozvoj čitateľskej gramotnosti, ILI, RŠF

3. Cudzie jazyky (anglický, ruský, nemecký)                 - vedúca Mgr. Renáta Balogh - Tárczy

4. Matematika a práca s informáciami                                  - vedúci Mgr. Albert Páll

    (Matematika, Informatika, Rozvoj matematickej gramotnosti)

5. Človek a príroda + Človek a svet práce                            - vedúca Mgr. Judita Fazekašová

    (Fyzika, Chémia, Biológia, Bio-enviro, Praktiká z fyziky,

     chémie a biológie, Technika,  Svet práce, Pracovné vyučovanie

     Rodinná výchova a Výchova k manželstvu a  rodičovstvu)

6. Človek a spoločnosť                                                         - vedúca PhDr. Tímea Dajková

    (Dejepis, Geografia, Regionálna výchova,

    Občianska náuka)                                

7.  Umenie a kultúra + Človek a hodnoty                             - vedúca Mgr. Ildikó Tóthová

    (Hudobná výchova, Výtvarná výchova,

     Výchova umením, etická a náboženská výchova)

8.  Zdravie a pohyb                                                               - vedúci Mgr. Csaba Dako

     (Telesná a športová výchova, Športová príprava)

9. MZ Triedny učiteľ                                                            - vedúca Mgr. Júlia Marciová

 

Koordinátori výchovných programov:

ISCED 1                                                                    Mgr. Monika Liszkaiová

Environmentálna výchova:                                        Mgr. Ildikó Pribulová - Daková

Protidrogová výchova, prevencia šikanovania

a iných sociálno – patologických javov:                    p. vych. Iveta Szegedyová

                                                                      

Starostlivosť o individuálne začlenených žiakov so

špeciálno-pedagogickými potrebami                         Mgr. Dana  Hudáková,

a starostlivosť o žiakov z málo podnetného              Mgr. Zuzana Kočišová

prostredia:                                                                 PhDr. Róbert Berta

                                                                                   Mgr. Judita Daková

 

Ochrana ľudských práv a práv dieťaťa                     PaedDr. Edita Gérešiová

 

Starostlivosť o zdravie:                                             Mgr. Ildikó  Tóthová

 

Koordinácia kultúrnych

a športových podujatí:                                               p. uč.  Marta Čarnakovičová

                                                                                  Mgr. Csaba Dako

 

Koordinátor mediálnej výchovy:                              Mgr. Mária Hriciková

 

Koordinátor čitateľskej gramotnosti 5. – 9. roč.:      PaedDr. Edita Gérešiová

 

Koordinátor čitateľskej gramotnosti 1. – 4. roč.:      Mgr. Lýdia Mihalčíková

 

Koordinátor finančnej gramotnosti:                          Mgr. Albert Páll

                                                                                  Mgr. Enikő Pribulová

 

Koordinátori informatizácie:                                     Mgr. Mária Paprčková, Mgr. Albert Páll

Starostlivosť o webovú stránku školy                    

a správca počítačových sietí:                                     Kristián Bók          

 

 

 

Starostlivosť o webovú stránku ŠKD                        Mgr. Zuzana Kočišová

Tokajko                                                                     Denisa Kendiová,

                                                                                   Mgr. Silvia Kiššová     

Koordinátori e-testovaní:                                          Mgr. Zuzana Musková, Mgr. Albert Páll,             

                                                                                   Kristián Bók                                                    

 

Koordinátori inovačných metód

a foriem vzdelávania:                                                PaedDr. Alžbeta Tóthová

                                                                                  Mgr. Mária Paprčková

 

 

 

4.  Výročia, pamätné dni, školské oslavy – príprava kultúrnych programov, aktualizácie na nástenkách, relácie do školského rozhlasu

 

- Výročie SNP /29. august/                                           nástenné noviny v triedach

- Deň ústavy SR /1. september/                                   nástenné noviny

- Začiatok školského roka 2018/2019                          - Megyesiová, Királyová G.,Bertová, Liszkaiová, Kendiová

Pamätný deň holokaustu /9. september/                     - p. uč. Dajková

Medzinárodný deň mieru /21. september/                   - p. uč. Bertová

Medzinárodný deň starších ľudí /1. október/               - p. asist. Gondová        

Plenárne zasadnutie rodičov

+ Európsky deň rodičov a škôl                                    - triedni učitelia

Imatrikulácia žiakov 1. ročníka - október                     - kultur. komisia, p. uč. Čarnakovičová, tried. uč. 1. roč.                        

Výročie deklarácie slov. národa /30. október/             -  p. uč. Bertová

Deň boja za slobodu a demokraciu /17. november/    - p. uč. Marciová

Svetový deň boja proti AIDS /1. december/                - p. uč. Páll        

Deň ľudských práv /10. december/                             - p. uč. Kotorová

Svetový deň vody /22. marec/                                     - p. uč. Slovinská

Deň učiteľov /28. marec/, J. A. Komenský                   - p. uč. Gérešiová

Svetový deň zdravia /7. apríl/                                       - p. uč. I. Tóthová

Apríl mesiac lesov a vtáctva                                        - p. uč. Slovinská

Deň Zeme /22. apríl/                                                    - p. uč. Pribulová – Daková,                                                                                               

Vianoce v škole                                                              - kult. komisia, p. uč. Čarnakovičová, triedni učitelia  4. a 9. ročníka

Deň vzniku SR /1. január/                                              - nástenné noviny

Zápis do 1. roč.                                                               - p. uč. Liszkaiová, A. Tóthová, E. Pribulová, G. Királyová    MZ 1. – 4. roč.                                                                                                                                                                                    

Deň zápasu za ľudské práva - 25. marec                      - p. uč. Kotorová

Sviatok práce - 1. máj                                                   - p. uč. Dajková

Výročie oslobodenia SR /8. máj/                                    - p. uč. Dako

Deň matiek - mestské oslavy                                         - členovia kult. kom. p. uč. Čarnakovičová

Deň detí - 1. jún                                                              - tr. uč., vychov. ŠKD, PK Zdravie a pohyb, MZ 1 -4

Výročie Memoranda slovenského národa /7. jún/          - p. uč. Kočišová

Medzinárodný deň boja proti závislosti a nedovolenému obchodovaniu s drogami /26. jún/     - p. vych. Szegedyová

Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka                                        - p. uč. Jašková, tr. uč., p. Marciová, Daková, Balogh - Tárczy, p. uč. Dajková, Pribulová-Daková

Záver šk. r. 2018/2019                                                    - p. uč. Dobosová, Hriciková, A. Tóthová, Pribulová, p. vych. Szerdiová, Kresztyánková                                                                                                 

Otvorenie šk. r. 2019/2020                                         - p. uč. Jašková, Gérešiová, Liszkaiová,  p. vych. Kendiová                                               

                                                                                          

                                                                

 

5. Súťaže, projekty a programy

 

Podporovať zapájanie žiakov do súťaží a prednostne uvoľňovať ich na tie, ktoré majú organizačné poriadky schválené MŠ SR a sú zamerané na rozvoj ich nadania a talentu.

 

Zoznam súťaží v školskom roku 2018/2019

 

Predmetové olympiády a postupové súťaže, ktorých vyhlasovateľom je MŠ SR

 

 1. Matematická olympiáda Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 – Fazekašová, Paprčková, Páll
 2. Fyzikálna olympiáda E, F – Musková, Fazekašová
 3. Chemická olympiáda Dz - Slovinská
 4. Biologická olympiáda C, D - Slovinská
 5. Geografická olympiáda I, F – Marciová
 6. Olympiáda v anglickom jazyku – Balogh – Tárczy, Kotorová, Musková
 7. Archimediáda - Fazekašová
 8. Pytagoriáda P-3, 4,5,6,7,8 – Dobosová, Kočišová,  Fazekašová,  Paprčková,  Páll
 9. Matematický klokan – Páll, Fazekašová, Paprčková, Tóthová A.
 10. Dejepisná olympiáda C, D, E, F – Dajková, Berta
 11. Poznaj a chráň – Zoológia – Pribulová – Daková, Slovinská
 12. Poznaj a chráň – Botanika – Pribulová – Daková, Slovinská

 

Športové súťaže vyhlasované Ministerstvom školstva SR

 

1. Súťaže v športoch – atletika, volejbal, basketbal, stolný tenis, futbal, malý futbal, streľba zo vzduchovky, vybíjaná, floorbal, bedminton    Dako, Dajková, Musková, Páll, Vaški, Marci

 

Ostatné súťaže zamerané na umenie, literatúru, hudbu a pod.

 

 1. Hviezdoslavov Kubín                             Gérešiová, Bertová, Hriciková, Mihalčíková
 2. Šaliansky Maťko J. C. Hronského          Gérešiová, Mihalčíková
 3. Biblická olympiáda                                 Oroszová
 4. Súťaž mladých záchranárov CO            I. Tóthová, Dako
 5. Malá star                                                 Jašková
 6. Súťaž mladých zdravotníkov prvej pomoci       I. Tóthová
 7. Vesmír očami detí – výtvarná súťaž       E. Királyovál, I. Tóthová
 8. Botanikiáda                                            Slovinská, Pribulová - Daková                                 
 9. Expert a Všetkovedko                            Musková, Hudáková
 10. Slávik Slovenska                                    Jašková
 11. Namaľuj Vianoce                                   E. Királyová, I. Tóthová
 12. Aranžovanie Vianočnej ikebany             I. Tóthová, Gérešiová
 13. Aranžovanie Veľkonočnej ikebany        I. Tóthová, Gérešiová

 

 

Ďalšie projekty a programy

 

 • V rámci realizácie Národného programu rozvoja športu v SR pokračovať v športových   aktivitách  v zmysle „Otvorenej školy“
 • Pokračovať v projekte Adamko.
 • Pokračovať v projekte Hovorme o jedle - ŠKD
 • Pokračovať aktivitami v Enviroprojekte
 • Zapojiť sa do celospoločenského programu podpory zdravia, zúčastniť sa projektu Hravo ži zdravo a zabezpečovať prednášky RÚVZ v Trebišove.
 • Pokračovať v projekte Strom života.
 • Pokračovať v projekte Recyklohry
 • Zapojiť sa do projektu Detský čin roka.
 • Pokračovať v aktivitách Škola spolupracujúca s Unicef a škola priateľská deťom
 • Pokračovať v spolupráci s Ligou proti rakovine v projekte Deň narcisov
 • V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc (23. október) sa zapojiť do projektu  „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
 • Záložka do kníh školy spája 
 • Uskutočniť niektoré prvky medzinárodného programu Modrá škola
 • Pokračovať v projekte TASR pre školy
 • Pokračovať v projekte Planéta vedomostí
 • Projekt Tajný život mesta

 

 

Účasť školy v národných projektoch

 

 • Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
 • Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami
 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
 • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
 • Aktivizujúce metódy a formy vo výchove
 • Inovačné trendy vo vyučovaní anglického jazyka
 • Národný projekt ŠOV – Škola otvorená všetkým
 • Matematická, čitateľská a prírodovedná gramotnosť na ZŠ

 

 

 

 

 

II. Opatrenia

zahrnuté v Správe o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy

v šk. roku 2017/2018

(prijaté na zasadnutí PR 27. 06. 2018)

 

 

  1. Na všetkých vyučovacích hodinách vo všetkých vyučovacích predmetoch neustále rozvíjať čitateľskú gramotnosť a aktívnu komunikáciu žiakov v slovenskom jazyku. Motivovať žiakov k tomu, aby viac používali štátny jazyk v komunikácii žiak – učiteľ, žiak – žiak.
  2. Zvýšenú pozornosť venovať výberu a príprave nadaných žiakov na predmetové súťaže a olympiády.
  3. Využiť voliteľné hodiny RČG a RMG v 3., 4.,7., 8. a 9. ročníku k dôkladnejšej príprave na celoslovenské Testovanie – 9.
  4. Na vyučovacích hodinách cudzích jazykov vo väčšej miere využívať IKT a dať väčší priestor rozvoju komunikačných schopností žiakov aj prepájaním cudzieho jazyka s ostatnými predmetmi. Zamerať sa na dramatickú výchovu a hranie rolí.
  5. V každej vzdelávacej oblasti na zvýšenie motivácie a záujmu žiakov využívať skupinové a problémové vyučovanie a v budúcnosti väčšiu pozornosť venovať vlastnej tvorivosti žiakov. Uskutočňovať priebežné hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka s motivačným charakterom.
  6. Upevňovať v žiakoch pozitívny vzťah k Zemi, k tradíciám, k ostatným ľuďom, veku primeraným spôsobom im približovať tému holokaustu a viesť ich k verejnému odsudzovaniu národnostnej a etnickej neznášanlivosti.
  7. Konzultačné hodiny si naplánovať v popoludňajších hodinách a využiť ich aj za pomoci asistentov učiteľa okrem iného aj na pomoc zaostávajúcim žiakom.
  8. Využívať pomoc špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov a logopéda pri práci so žiakmi so zdravotným postihnutím.
  9. Vylepšenie vzťahov medzi školou a rodinou začať na úrovni triedy budovaním vzťahov žiak – učiteľ – rodič.

 

 

 

 

III. Hlavné úlohy a ciele v súlade s POP MŠVV a Š

 

 

1. Strategické ciele školy

 

- Kvalitná škola – otvorená školská klíma, priateľské vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, vzájomná dôvera medzi nimi, hrdosť na svoju školu

- Škola s moderným vzdelávacím programom a výchovným programom zameraným hlavne na zdravý životný štýl

- Škola otvorená, pulzujúca aj po vyučovaní – pestrá paleta záujmových krúžkov, športové a kultúrne aktivity, jazykové kurzy. Snaha o celodenný výchovný systém so zapojením veľkej väčšiny žiakov školy

- Škola, v ktorej každý presne pozná svoju úlohu, svoje miesto a v ktorej úlohou riaditeľa nie je zlepšovať ľudí ale získať z nich to dobré

- Škola, ktorej jedinečná atmosféra v dôstojných estetických a hygienických podmienkach osloví aj náhodného návštevníka

- Škola, ktorá má nastavený program tak, aby absolvent školy po skončení 9. ročníka:

- vedel komunikovať v slovenskom jazyku na takej úrovni, ktorá mu umožní uplatniť sa na ľubovoľnej strednej škole

- ovládal na primeranej úrovni anglický jazyk a základy druhého cudzieho jazyka

- nadobudol dostatok sebavedomia a dokázal efektívne prezentovať svoje schopnosti, vedomosti, názory a postoje pred širokou verejnosťou

- nadobudol základné vedomosti a zručnosti v oblasti matematiky, informačných technológií, prírodných aj spoločenských vied do takej miery, aby bol schopný ďalej sa vzdelávať a získané vedomosti aplikovať v reálnom živote

- nadobudol  schopnosť diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov

- nadobudol schopnosť vnímať dejiny v prepojení s dejinami, kultúrou a tradíciami vlastného regiónu

- chápal význam športu pre rozvoj svojej osobnosti a v záujme svojho zdravia

 

Chceme, aby naši žiaci boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví. Chceme ich vychovávať v duchu humanistických princípov, formovať u nich tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu a sociálne cítenie. Budeme z nich vychovávať Európanov, ktorí zároveň prejavujú lásku a úctu k svojej vlasti, k prírodným krásam a historickým pamätihodnostiam svojho regiónu a ktorí prejavujú toleranciu k všetkým národom a národnostiam. Chceme, aby naši žiaci prejavili snahu o zdravý životný štýl.

V zmysle nášho motta chceme našich žiakov naučiť učiť sa a učiť sa byť múdrymi.

Vynasnažíme sa, aby sme obhájili získané tituly a ocenenia: „Škola dobrých skutkov“,

„Škola priateľská deťom“, „Škola, ktorá to s kvalitou myslí vážne“

 

 

2. Hlavné výchovné ciele školy:

 

 

 1. Zdravie a telesný vývin: návyky zdravej výživy, osobnej hygieny, telesná zdatnosť, sila, vytrvalosť, bystrosť, zručnosť v športoch a hrách, pevná vôľa, boj proti drogám.
 2. Medziľudské vzťahy: spolunažívanie, schopnosť zaujať vedúcu rolu, kooperácia, zdvorilosť, rešpektovanie iných.
 3. Komunikácia: komunikačné zručnosti (počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie), vedenie dialógu, presvedčovanie ľudí, ovládanie cudzích jazykov.
 4. Osobné vlastnosti: sebaúcta, sebadôvera, sebadisciplína, zodpovednosť, mravnosť, rozvoj talentu, nadania, záujmov a schopností
 5. Bádanie, myslenie, učenie: zvedavosť, záujem učiť sa, študijné zručnosti, schopnosť riešiť problémy, tvorivosť, schopnosť vedieť sa rozhodovať.
 6. Umelecké cítenie: oceňovanie a váženie si jednotlivých druhov umenia, cit pre krásno, aktívne pestovanie niektorého druhu umenia.
 7. Práca: byť iniciatívny, motivovaný, vedieť organizovať svoju prácu, byť vytrvalý, vedieť vykonávať činnosť a hodnotiť ju, vedieť aké postoje, vedomosti a schopnosti sú potrebné pre rôzne povolania.
 8. Zodpovedný občan: chápanie a rešpektovanie demokratických princípov, vážiť si politické aktivity upevňujúce demokraciu.
 9. Životné prostredie: vážiť si a udržiavať osobný a verejný majetok, využiť a chrániť prírodu
 10. Ochrana ľudských práv a práv dieťaťa: boj proti fyzickému a psychickému týraniu detí, poskytovanie pomoci deťom z menej podnetného prostredia.
 11. Šikanovanie: sledovať výskyt prípadov šikanovania, nahlásiť výchovnému poradcovi. Netolerovať žiadnu podobu šikanovania.
 12. Žiacka rada: venovať pozornosť spolupráci so žiackou radou, prijímať ich námety a pripomienky.
 13. Výchova k manželstvu a rodičovstvu: vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, sexuálna výchova
 14. Hodnotová orientácia: rebríček hodnôt
 15. Putovný pohár: sledovať plnenie úloh

 

 

3. Hlavné úlohy na školský rok 2018/2019 v súlade s POP MŠVV a Š

 

V školskom roku 2018/2019 budeme na škole dôsledne uplatňovať Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v jeho neskoršom znení ako základnú legislatívnu normu v náväznosti jeho nariadení a vyhlášok. Základným pedagogicko–organizačným dokumentom je Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z.z. z 23. júla 2008 o základnej škole v jeho neskoršom znení. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sa bude uplatňovať Metodický pokyn č. 22/2011 s prílohami na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

1. MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. februára 2015 inovovaný Štátny vzdelávací program  pre prvý stupeň ZŠ s číslom 2015-5129/1758:1-10 AO a pre druhý stupeň ZŠ s číslom 2015-5129/5980:2 – 10 AO.

V školskom roku 2018/2019 sa budú žiaci 1., 2., 3., 4.,  5., 6., 7. a 8.  ročníka vzdelávať podľa učebných plánov zostavených na základe inovovaných ŠVP ISCED 1, ISCED 2 v súlade so vzdelávacími štandardmi pre 1., 2., 3., 4.,  5., 6., 7. A 8.  ročník. V školskom roku 2018/2019 sa budú vzdelávať naďalej podľa učebných plánov ISCED 1 ISCED 2 prispôsobených požiadavkám projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Naďalej pokračovať v projekte „Škola otvorená všetkým“ (ŠOV).

Žiaci špeciálnej triedy v 7. a 9. ročníku sa budú vzdelávať na základe učebného plánu zostaveného podľa Rámcového učebného plánu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia Variant A. Ťažiskovou  úlohou v školskom roku 2018/2019 bude postupné prepracovanie učebných osnov pre  9. roč. Školského vzdelávacieho programu v zmysle inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.

Zodp..: všetci vyučujúci, všetky metodické orgány, vedenie školy

 

2. Vo výchove a vzdelávaní postupovať v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom prostredníctvom ŠKVP a inovovaného ŠKVP. K uskutočňovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube postupovať podľa platného výchovného programu Tokajko. Sledovať aktuálne informácie na www.minedu.sk , www.statpedu.sk , www.siov.sk, www.vudpap.sk . Využívať prístupné odborné a žiacke časopisy.

Zodp.: všetci pedag. zamestnanci                     

K.: ved. MZ, PK, vedenie školy

 

3. V záujme znižovania informačnej nerovnosti:

 

a) poskytnúť rodičom a žiakom končiacich ročníkov informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania zverejnené na www.potrebyovp.sk.

Zodp.: triedni učitelia        

K.: vých. poradkyňa Mgr. Júlia Marciová

 

b) zabezpečiť, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získaný písomne, s jeho vlastnoručným podpisom a s uvedením poznámky, že zákonný zástupca bol poučený o dôsledkoch svojho súhlasu. Pred súhlasom je potrebné poskytnúť zákonnému zástupcovi nevyhnutné informácie zrozumiteľne a s prihliadnutím na konkrétnu situáciu vo výchovno-vzdelávacom procese, na ktorú sa takýto súhlas vyžaduje. (konkrétne akcie).

Zodp.: triedni učitelia a organizátori aktivít           

K.: ZRŠ 1. – 4. roč. a 5. – 9. roč.

 

c) Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v nasledujúcom  školskom roku prinášajú pravidelne aktualizované publikácie: ,,Ako na stredné školy? ,, a ,,Sprievodca neštátnymi školami,, zverejnené na webovom sídle  CVTI SR http://www.cvtisr.sk v časti Školstvo/Regionálne školstvo.

Zodp.: výchovná poradkyňa                     

K: vedenie školy

 

4. V oblasti kontroly a efektivity:

 

a) Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti kontrolovať a monitorovať prostredníctvom pravidelnej hospitačnej činnosti. Účinnosť hospitačnej činnosti zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej väzby pedagógom. Výsledky kontrolnej činnosti dvakrát ročne hodnotiť na pracovných poradách (marec, máj).

Zodp.: vedúci MZ, PK, vedenie školy        

K.: RŠ

 

b) Uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať internému vzdelávaniu pedagógov a tým skvalitňovaniu vyučovania. Na každé zasadnutie MZ a PK naplánovať a zaradiť didaktickú tému a aspoň raz ročne organizovať pre členov PK, MZ interné vzdelávanieinovatívnym metódam práce. (uviesť konkrétne v pláne zasadnutí).

Zodp.: vedúci MZ, PK         

K.: ZRŠ a RŠ

 

c) Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a písomnú analýzu zistení.

Zodp.: vedúci MZ, PK                 

K.: ZRŠ a RŠ

 

d) Prioritnou úlohou MZ- triedny učiteľ bude skvalitňovanie činnosti TU hlavne v oblasti osobnostného a sociálneho rozvoja žiakov s očakávaním merateľných výsledkov.

Poskytovať žiakom zväčšený priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti ako je extrémizmus, imigrácia, korupcia a klientelizmus.

Zodp.: vedúci MZ - TU              

K.: ZRŠ 1. – 4. roč., ZRŠ 5.- 9. roč.

 

e) Ciele kontrolnej činnosti zamerať na zisťovanie využívania poznatkov a zručností získaných v rámci kontinuálneho vzdelávania a štúdiom, na využívanie odbornej literatúry, detskej literatúry, učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese. Každý pedagóg, ktorý absolvoval kontinuálne a iné vzdelávanie  je povinný oboznámiť s poznatkami kolegov v rámci MZ, PK prípadne na pracovnej porade.

Zodp.: všetci pedagogickí zamestnanci     

K.: ved. MZ, PK, ZRŠ 1. – 4. roč., ZRŠ 5.- 9. roč.

 

f) Systematicky sledovať kvalitu výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP, na rovnaké zaobchádzanie s nimi, vyhýbať sa prípadnej segregácii rómskych žiakov a žiakov zo SZP. Pozornosť venovať stanoveniu výchovnovzdelávacích cieľov formujúcich osobnosť žiaka v súlade s taxonómiou cieľov, zaraďovaniu kooperatívnych foriem učenia sa, rozvíjaniu občianskych a sociálnych kompetencií žiakov. Rešpektovať odporúčania školských špeciálnych pedagógov a CŠPP.

Zodp.: všetci pedagogickí zamestnanci školskí špeciálni pedagógovia

K.: ZRŠ 1. – 4. roč. – koordinátor, 5. – 9. roč. – koordinátor pre prácu so žiakmi so ŠVVP

 

g) Realizovať procesy sebahodnotenia na úrovni žiakov, pedagógov, triednych učiteľov, metodických vedúcich, jednotlivých vzdelávacích oblastí a využiť ich pri realizácii sebahodnotiaceho procesu školy. V záujmy toho sa oboznámiť s výstupnými materiálmi národného projektu „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“. (Zverejnené na www.ssiba.sk)

Zodp.: všetci pedagogickí zamestnanci          

K.: vedenie školy

 

h) Využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evalvácie žiakov pri posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich zlyhávania, pri identifikácii špecifikovania ich učenia sa, angažovania sa a výchovno-vzdelávacích potrieb pri hodnotení účinnosti vyučovania učiteľom. Zabezpečiť účasť v projekte Komparo na meranie výsledkov vo vzdelávacích oblastiach slovenský jazyk  a literatúra, matematika, spoločenskovedné a prírodovedné predmety a na externé hodnotenie kvality prostredníctvom žiackych a rodičovských dotazníkov.

Zodp.: všetci pedagogickí zamestananci          

K.: vedenie školy, ved. MZ, PK

 

i) Monitorovať pravidelne klímu školy, vytvárať vhodné prostredie pre  formovanie pozitívnych vzťahov medzi pedagogickými zamestnancami a žiakmi, bezodkladne zamedziť vzniku nežiaducich javov v interpersonálnej komunikácii.

Zodp.: všetci pedagogickí zamestananci          

K.: vedenie školy, ved. MZ, PK

 

5. V oblasti čitateľskej gramotnosti:

 

a)  MŠVVaŠ  SR odporúča  na školský rok 2018/2019 za Rok čitateľskej gramotnosti a odporúča školám ako prioritnú úlohu intenzívny rozvoj čitateľskej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach v ZŠ. Odporúča využiť disponibilné hodiny v rámci ŠKVP. V našej škole sa využijú disponibilné hodiny v 3.,4., 7.,  8. a 9. ročníku na vyučovanie predmetu rozvoj čitateľskej gramotnosti a 5., 6. na konverzáciu v slovenskom jazyku.

Zodp.: vedenie školy a vedúci MZ, PK

 

b) Vypracovaný plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti je začlenený do ŠKVP ako príloha. Aj v šk. roku 2017/2018 pokračovať podľa tohto plánu, prípadne ho ešte rozšíriť, zdokonaliť.

Zodp.: koordinátori RČG, všetci vedúci MZ, PK                   

K.: RŠ

 

c) Dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách (nielen slovenského jazyka).

Zodp.: všetci pedagogickí zamestnanci      

K.: ZRŠ 1. – 4. roč., ZRŠ 5.- 9. roč.  

 

d) Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí (prípadne aj za účasti rodičov).

Zodp.: PK – SJL a  všetci pedagogickí zamestnanci      

 

e) Podporovať vzdelávanie pedagógov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti prostredníctvom MPC. Využívať informácie a materiály vydané metodickým centrom Slovenskej pedagogickej knižnice. (www.mpcedu.sk, www.spgk.sk). Využívať uvoľnené úlohy PISA a metodické príručky na www.statpedu.sk  v rámci všetkých predmetov ZŠ.

Využívať osvedčené didaktické a metodické materiály na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na webovom sídle www.nucem.sk.

Zodp.: MZ, PK všetkých vzdelávacích oblastí          

K.: RŠ

 

f) Organizovať voľnočasové aktivity žiakov zamerané na jazykovú kultúru (recitačné a literárne súťaže, školské časopisy). Pokračovať vo vydávaní školského časopisu Stonožka.

Zodp.: MZ- 1. – 4. roč., PK - SJL     

K.: ZRŠ 1. – 4. roč. a RŠ

 

g) Pre učiteľov SJL zabezpečiť do knižnice časopis Jazyk a literatúra, ktorý je zameraný na problematiku vyučovania jazykov a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania a tým súvisiacu reflexiu výsledkov výskumu v danej oblasti.

Zodp.: vedenie školy

                                              

i) Uplatňovať metódy, techniky a stratégie podporujúce rozvoj predčitateľskej a jazykovej gramotnosti t. j. maľované čítanie, abecedné  pexesá, tvorba kníh s prediktabilným  textom, písanie denníkov. Rozvíjať psychické a poznávacie procesy podieľajúce sa na čítaní a písaní.

Zodp.: MZ- 1. – 4. roč., PK - SJL      

K.: vedenie školy

 

          

6. V oblasti ľudský práv:

 

a) Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti. Spolupracovať pritom so zákonnými zástupcami a zástupcami mimovládnych organizácii. Organizovať besedy, súťaže, relácie do školského rozhlasu, zapojiť sa do súťaže Ľudské práva očami detí a do maratónu písania listov v spolupráci s Amnesty Internationale. Pri výchove a vzdelávaní využiť manuál k tolerancii a ľudským právam Kompas!

Zodp.: koordinátori výchovy k ľudským právam, všetci pedag. zamestnanci     

K.: RŠ, ZRŠ

 

b) Do ŠKVP zapracovať povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovu v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. Využívať odborno-metodický materiál pod názvom: „Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní.

Zodp.: koordinátori výchovy k ľudským právam, PK – Človek a spoločnosť a Človek a hodnoty      

K.: RŠ

 

c) V škole vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie, dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Viesť žiakov k aktívnej účasti pri kreovaní žiackej školskej rady a jej participácii pri organizovaní školského života.

Zodp.: všetci pedag. zamestnanci   

K.: ZRŠ – 5. – 9. roč.

 

d) V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie posilniť vo vyučovaní všetkých predmetov témy zamerané na rozvoj európskeho povedomia a občianstva.

Zodp.: MZ, PK všetkých vzdelávacích oblastí, všetci vyučujúci    

K.: ved. MZ, PK

 

e) V súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015-2019 sa oboznámiť s metodickým listom zameraným na identifikovanie znakov radikalizácie mládeže . V rámci triednických hodín sa okrem osobnostného a sociálneho rozvoja venovať aj rozvíjaniu emocionálnej inteligencie žiakov.  (Metodické materiály na www.statpedu.sk)

Zodp.: triedni učitelia     

K.: ved. MZ – triedny učiteľ

 

f) V pedagogickom procese rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. Veku primeranou formou oboznamovať žiakov s ich právami a povinnosťami v zmysle tohto dokumentu a príslušných ustanoveniach Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, o predaji detí, detských prostitúcií a detskej pornografie.

Zodp.: triedni učitelia, všetci vyučujúci, koordinátori pre výchovu k ľudským právam       

K.: MZ – triedny učiteľ, ZRŠ

 

g) Naďalej organizovať humanitné zbierky v spolupráci s Unicef, Liga proti rakovine, Únia nevidiacich, atď.

Zodp.: p. uč. I. Tóthová    

K.: ZRŠ

 

i) Zapojiť sa do celoslovenského programu Školy, ktoré menia svet v rámci rozvoja občianskych kompetencií a výchovy k aktívnemu  občianstvu a využívať pri  výchove a vzdelávaní k tolerancií a ľudským právam Metodickú príručku na občiansku náuku, mediálnu a etickú výchovu pre ZŠ a SŠ. Informácie sú zverejnené na www.ipao.sk.

Zodp: vyučujúci občianskej náuky vedúci PK – človek a spoločnosť  

K:  vedenie školy

 

7. V oblasti cudzích jazykov:

 

a) Pri vyučovaní cudzieho jazyka sa odporúča používať moderné učebnice a doplnkové výukové prostriedky k nim, aplikovať činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka. Využívať didaktický prístup CLIL (obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie). Odporúča sa používať jazykové portfólio ako nástroj sebahodnotenia a podpory učenia sa jazykov. (Info na http: //elp.ecmt.at.) Priebežne sledovať informácie na webovom sídle ECML o medzinárodných projektoch.

Zodp.: MZ 1. – 4. roč. , PK-CUJ, vyuč. CUJ         

K.:RŠ

 

b) Zapojiť sa do aktivít Európskeho dňa jazykov a tým upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia. (námety na webovom sídle ECML –http://edl.ecml.at.)

Zodp.: MZ 1. – 4. roč. , PK-CUJ, vyuč. CUJ          

K.:RŠ

 

c) Naďalej organizovať školské kolo olympiády v ANJ a zapojiť sa do vyššieho kola.

Zodp.: PK-CUJ,  vyuč. CUJ          

K.:RŠ

 

8. V oblasti náboženskej a etickej výchovy:

 

Možno spájať žiakov do skupín z rôznych tried toho istého ročníka do počtu 20. Ak klesne počet žiakov pod 12 možno spájať žiakov aj z rôznych ročníkov. Žiaci sú zaraďovaní do skupín na základe písomného oznámenia rodiča do 15. júna predchádzajúceho školského roka a upresní sa do 15. septembra. Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z povinne voliteľného predmetu NV na ETV a opačne. Dbať na riadnu dochádzku žiakov na tieto hodiny v prípade že sú v popoludňajších hodinách.

Zodp.: triedni učitelia  ZRŠ 1. – 4. roč., ZRŠ 5. – 9. roč.     

K.:RŠ

 

9. V oblasti globálneho vzdelávania a environmentálnej výchovy:

 

a) Uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠKVP, rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalosti, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, rozvíjať ich kritické uvedomenie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete.

Využívať pri začleňovaní tém globálneho vzdelávania do vyučovacieho procesu – inšpirácie pre školy zverejnené na www.globalnevzdelavanie.sk.

Zodp.: PK prírodovedných a  spoločenskovedných  predmetov, všetci vyučujúci     

K.: koord. ENV, ZRŠ

 

b) Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov k životnému prostrediu na prevenciu a na riešenie rôznych problémov ochrany prírody. Pokračovať v zberových aktivitách školy a podporovať zapájanie sa žiakov do dobrovoľníckych aktivít. Pokračovať v aktivitách podľa prílohy ŠKVP. Pred koncom školského roka zistiť postoje žiakov 9. ročníka dotazníkovou metódou.

Zodp.: PK prírodovedných  predmetov, koordinátor ENV, vyučujúci prírodovedných predmetov, triedni učitelia   

K.: ZRŠ 1. – 4. roč., ZRŠ 5. – 9. roč.

 

10. V oblasti mediálnej výchovy:

 

Odporúča sa využívať podklady a zdroje, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle ŚPÚ pod názvom „K mediálnej gramotnosti učiteľov“. Odporúča sa venovať osobitnú pozornosť téme bezpečnosti na internete www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk. Pokračovať v aktivitách v súlade so ŠKVP a s prílohou ŠKVP.

Zodp.: koordinátori mediálnej výchovy, triedni učitelia, všetci pedagogickí zamestnanci     

K.: RŠ

 

11. Školské knižnice:

 

 a) Systematicky budovať školskú knižnicu, potrebné informácie a dokumenty sú na www.spgk.sk. Využívať aj knižnično-informačné služby a podujatia mestskej knižnice. Využívať možnosti dané školskou knižnicou na vyučovanie literatúry, na organizovanie rôznych súťaží recitačných a čitateľských. V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc sa zapojiť do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc sa zapojiť do projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.“ Prioritou školskej knižnice bude doplnenie knižničného fondu dielami súčasnej literatúry pre deti a mládež.

Zodp.: MZ 1. – 4. roč., PK- SJL, správca knižnice – p. Čarnakovičová        

K.: RŠ, ZRŠ 1. – 4. roč.

 

b) Schválenie plánu činnosti knižnice prerokovanom v pedagogickej rade. Dokumenty a činnosť školských knižníc zverejnené na www.spgk.sk.

 

c) Funkcia školského knihovníka má osvojené základy knihovníckej práce. Doplňovanie knižničného fondu a jeho ochrana, práca s čitateľom.

Zodp.: správca knižnice – p. Čarnakovičová        

K.: RŠ, ZRŠ 1. – 4. roč.

 

12. Zdravý životný štýl:

 

V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravia 2020, akčným plánom prevencie obezity na roky 2015-2025 a Koncepciou práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015-2020 venovať veľkú pozornosť výchove k zdraviu a zdravému životnému štýlu:

a) – v rámci povinnej telesnej a športovej výchovy v každej triede a hodín športovej prípravy  v 8. a 9. ročníku

- v rámci športových krúžkov a iných pohybových aktivít aj v školskom klube v popoludňajších hodinách

- zavedením cvičení na fitlopte pre žiakov oslobodených od povinnej telesnej a športovej výchovy

- využitiu možnosti pohybu pri každej vhodnej príležitosti v areáli športových ihrísk aj v budove školy umiestnením stolnotenisových stolov na chodbách (5. – 9. roč.), tancom cez veľkú prestávku (1. – 4. roč.)

Zodp.: MZ 1. – 4. roč., PK- Zdravie a pohyb vyučujúci TŠV, vedúci krúžkov, pedag. dozor na chodbách    

K.: ZRŠ 1. – 4. roč., ZRŠ 5. – 9. roč.  

 

b) - rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť, vyhlásiť tematické týždne pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa zdravia.

- zapojiť sa do projektov Hravo ži zdravoHovorme o jedle

- zapojiť sa do projektov Školské mliekoŠkolské ovocie.

- v spolupráci s RÚVZ organizovať besedy a iné aktivity k zdravému životnému štýlu

Zodp.: koordinátor pre zdravotnú výchovu  p. I. Tóthová, vyučujúci biológie, prírodovedy, vychovávateľky ŠK   

K.: ZRŠ 1. – 4. roč., ZRŠ 5. – 9. roč. 

 

c) - v rámci prevencie drogových závislostí venovať zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku a iných nežiaducich látok.

- prevenciu drogových závislostí a prevenciu rizikového správania žiakov realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.

- pokračovať v doterajších aktivitách prevencie drogových závislostí v súlade s inovovaným ŠKVP a jeho prílohami.

- v rámci prevencie nežiaducich javov využívať metodické publikácie ŠPÚ.

- o preventívnych aktivitách školy ako aj možnostiach odbornej pomoci priebežne informovať zákonných zástupcov.

- ponúkané preventívne programy si vopred preveriť a prijímať iba odborne garantované programy.

- žiacka konferencia k danej téme

Zodp.: koord. protidrogovej prevencie,  všetci pedag. zamestnanci        

K.: RŠ

 

d) Podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov MŠVVaŠ SR zabezpečí v súčinnosti so základnými školami v októbri 2018 celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníkov základných škôl.

Zodp: PaedDr. Gabriela Királyová, učitelia 1. ročníka    

K: MZ + vedenie školy

 

e) Informujeme školy o možnosti zapojiť sa do programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu v rámci dlhodobej podpory zapájania žiakov do pohybových aktivít a výchovy k zdraviu a zdravému životnému štýlu (www.dofe.sk).

Zodp: PK – Zdravie a pohyb     

K:vedenie školy

 

f) organizovať plavecký, lyžiarsky výcvik a Školu v prírode

 

 

13. Bezpečnosť a prevencia:

 

a) - Priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a zmeny, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu alebo podozrenia, že by mohli byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu, zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami žiaka riešiť vo výchovnej komisii. V prípade potreby riešiť problém v spolupráci s CPPPaP, príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo policajtom.

- Predkladať súdu na ich požiadanie čo najobjektívnejšie správy o maloletom žiakovi, poskytovať súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany a kurately, poskytovať informácie na účely overenia úrovne starostlivosti o dieťa.

Zodp.: všetci pedag. zamestnanci, triedni učitelia    

K.: vedenie školy

 

b) Ak na základe informácií školy je dôvodné podozrenie, že žiak je týraný, zneužívaný alebo ten, kto má a je povinný sa starať o žiaka osobne, túto povinnosť zanedbáva, škola oznámi orgánu činnému v trestnom konaní, úradu práce sociálnych vecí a rodiny alebo súdu. V priamej výchovno-vzdelávacej činnosti klásť dôraz na znižovanie rizík ohrozovania žiakov s osobitným zameraním na riziko vyplývajúce z využívania internetu a sociálnych sietí. Osobitnú pozornosť venovať prevencii šikanovania a kyberšikanovania.

Zodp.: všetci pedag. zamestnanci, triedni učitelia, koordinátor prevencie    

K.: vedenie školy

 

c) S cieľom zabrániť poskytovaniu alebo sprístupňovaniu informácií, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti, alebo podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám intolerancie, umožniť osobám, ktoré nie sú zamestnancami školy účasť na vyučovaní a aktivitách organizovaných školou iba so súhlasom riaditeľa školy.

Zodp.: všetci pedag. zamestnanci      K.: vedenie školy         

 

d) Dôsledne uplatňovať rozhodnutia súdov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, najmä v súvislosti so striedavou starostlivosťou, vrátane neodkladných opatrení súdov.

Zodp.: triedni učitelia, vychovávateľky ŠK           

K.: ZRŠ 1. – 4. roč., ZRŠ 5. – 9. roč. 

 

e) Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky škola musí vykonať tieto kroky:

- pri viac ako 15 neospravedlnených hodinách mesačne: oznámiť Úradu práce sociálnych vecí a rodiny + obci, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt

- pri počte viac ako 60 neospravedlnených hodín v príslušnom školskom roku je obec povinná začať voči zákonnému zástupcovi priestupkové konanie

- pri počte viac ako 100 neospravedlnených hodín je potrebné zo strany obce podať trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka.

Zodp.: triedni učitelia, administratívna pracovníčka               

K.: ZRŠ 1. – 4. roč., ZRŠ 5. – 9. roč. 

 

f) MŠVVaŠ vytvára aj v tomto šk. roku podmienky na zvyšovanie bezpečnosti žiakov v premávke na pozemných komunikáciách prostredníctvom zabezpečenia ich výcviku na DDI. Pokiaľ je stále DDI príliš vzdialené od školy, môže praktický výcvik a teoretické vyučovanie zabezpečiť aj prenosné DDI. Ak sa nepodarí ani prenosné DDI zabezpečiť, škola uskutoční svojpomocne improvizovaný výcvik vo vlastných priestoroch, využije pri tom materiály z projektu Na bicykli bezpečne.

Zodp.: MZ 1. – 4. roč., PK- Zdravie a pohyb, Žiacka rada      

K.: ZRŠ 1. – 4. roč., ZRŠ 5. – 9. roč. 

 

g) Odporúča sa školám v rámci prevencie realizovať programy rovesníckej mediácie zamerané na riešenie konfliktov medzi žiakmi formou dohody, zmierňovania napätých situácií v triedach a prácu so skupinovou dynamikou.

Zodp: triedny učitelia, vychovávateľky ŠKD             

K: vedenie školy

 

14. Výchovné a kariérové poradenstvo:

- využívať vo svojej práci elektronickú pomôcku Komposy T a inovované diagnostické nástroje pre žiakov so ŠVVP dostupné na www.komposyt.sk.  

- k profesionálnej orientácii žiakov využívať informácie, ktoré sú na tento účel zverejnené na www.profsme.sk v rámci výstupov národných projektov, Podpora profesijnej orientácie žiakov na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností. Postupovať podľa plánu práce výchovného poradcu.

Zodp.: p. výchovná poradkyňa               

K.: RŠ

 

15. Žiaci so ŠVVP:

a) - Žiaci so ŠVVP začlenení z dôvodu SZP nemôžu byť zároveň začlenení z dôvodu zdravotného znevýhodnenia

- Žiak, ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, nemôže byť prijatý do špeciálnej triedy.

- Od 1. septembra 2016 príspevok dostanú iba žiaci zo SZP, ktorí majú vyjadrenie CPPPaP a sú zaradení v bežnej triede.

- Žiakov zo SZP pravidelne monitorovať, mesačne vyhodnocovať ich dochádzku, správanie a vzdelávacie výsledky. Problémy riešiť so zákonnými zástupcami pred výchovnou komisiou. K vylepšeniu vzdelávacích výsledkov zabezpečiť podľa možnosti pedagogického asistenta a využiť súčinnosť vychovávateliek v ŠK.

Zodp.: koord. ŠVVP, triedni učitelia,  asistenti učiteľa, výchovná poradkyňa      

K.: RŠ

 

b) – Žiakom so ŠVVP začleneným z dôvodu zdravotného znevýhodnenia umožniť vo vyučovacom procese používanie kompenzačných a iných pomôcok.

- Ak je predpoklad, že sa zmenil charakter jeho ŠVVP a je potrebné vykonať úpravy smerujúce k optimalizácii jeho vzdelávania, je potrebné požiadať o rediagnostické vyšetrenie. Rediagnostiku môže požiadať aj zákonný zástupca.

- Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 školského zákona a príslušné pokyny   na hodnotenie a klasifikáciu žiaka. Vychádzať aj z odporúčaní poradenského zariadenia a vzdelávacieho programu žiaka, zohľadňovať potreby žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese. Využívať pomoc asistenta učiteľa.

- Povolenie vzdelávania podľa § 26 ods. 2 školského zákona, t. j. podľa individuálneho učebného plánu možno uplatniť u žiaka s nadaním, ale aj zo závažných dôvodov. Okrem tehotenstva a materstva je takým dôvodom aj vzdelávanie žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorého stav si vyžaduje striedanie dennej dochádzky do školy s individuálnou prípravou

Zodp.: všetci pedagogickí zamestnanci, špeciálni pedagógovia, triedni učitelia      

K.: koordinátor ŠVVP, RŠ

 

c) – Žiak so zdravotným znevýhodnením individuálne začlenený v bežnej triede sa vzdeláva podľa IVP len vtedy, ak je to vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie potrebné vždy v spolupráci s CPPPaP, CŠPP. S ich vedomím je možné využívať aj služby, ktoré poskytuje Detské centrum VÚDPaP.  VÚDPaP zabezpečuje aj metodické usmernenie, pri výchove a vzdelávaní žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. (Info na www.vudpap.sk)

Zodp.: koordinátor ŠVVP          

K.: RŠ

 

d) U žiakov s mentálnym postihnutím v bežnej triede v predmetoch výchovno-estetického zamerania je možné vzdelávať týchto žiakov podľa obsahu vzdelávania žiakov bežnej triedy. Ich učebný plán je rovnaký ako ostatných žiakov, môžu absolvovať aj vyučovací predmet cudzí jazyk, pričom sa na nich kladú primerané nároky. Na vyučovací predmet pracovné vyučovanie sa môže vytvoriť skupina žiakov z rôznych ročníkov.

Zodp.: koordinátor ŠVVP,  špeciálni pedagógovia         

K.: RŠ

 

e) Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov prostredníctvom Rómskeho vzdelávacieho centra ROCEPO

Zodp.: koordinátor ŠVVP                 

K.: RŠ

                                                                                       

16. Súťaže:

- MŠVVaŠ SR je vyhlasovateľom súťaží žiakov, ktoré sa konajú v súlade so zaregistrovanými organizačnými poriadkami. Info na www.minedu.sk: Súťaže detí a žiakov.

- Prehľad predmetových olympiád a postupových súťaží zabezpečovaných IUVENTOU je zverejnený na www.olympiady.sk

- Zoznam súťaží zabezpečovaných ŠIOV, je zverejnený na www.siov.sk

- Zoznam súťaží zabezpečovaných ŠPÚ je zverejnený na www.statpedu.sk

- Zoznam športových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ je zverejnený na www.minedu.sk a na www.skolskosport.sk, kde prebieha aj elektronické prihlasovanie.

- Potrebnú dokumentáciu a informácie k jednotlivým súťažiam zisťovať individuálne.

- Odporúča sa učiteľom zapojiť sa do súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike, ktorá je podporená MŠVVaŠ, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti  SR a SK UNESCO.

- Odporúča sa školám zapojiť sa do súťaže Medzníky 2. Svetovej vojny, ktorej cieľom je priblížiť žiakom vedomosti o Slovenskom národnom povstaní a 2. svetovej vojne, budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu, hrdosť na národnooslobodzovacie tradície nášho ľudu.

Podľa možností dodržiavať plán súťaží na šk. rok 2018/2019.

Zodp.: všetci pedagogickí zamestnanci     

K.: ZRŠ 1. – 4. roč., ZRŠ 5. – 9. roč. 

 

17. Podnikateľské zručnosti:

Na rozvoj praktického myslenia a vedomostí o fungovaní podnikania v systéme voľného trhu sa základné školy môžu zapojiť do vzdelávacieho programu prostredníctvom JA Slovensko na www.jaslovensko.sk. Zistiť informácie o vzdelávacom programe

Zodp.: p. uč. Páll, p. Bók                       

K.: RŠ

 

18. Finančná gramotnosť:

a) - MŠVVaŠ SR vydalo s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúcim prvým ročníkom aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 zverejnený na webovom sídle http:/www.minedu.sk/regionalne skolstvo/

Je potrebné ho preštudovať a zapracovať do ŠKVP a inovovaného ŠKVP.

Zodp.: MZ 1. - 4. roč., koordinátori finančnej gramotnosti a všetci,  ktorí  majú zapracovanú finančnú gramotnosť do UO

K.: ZRŠ 1. – 4. roč., ZRŠ 5. – 9. roč., RŠ 

 

b) – Na podporu výučby finančnej gramotnosti sa odporúča využívať centrálny informačný portál MŠVVaŠ SR, kde sú všetky dokumenty a pomocné materiály (www.iedu.sk). Využívať pracovné zošity, ktoré sú k dispozícii.

- Pri výučbe finančnej gramotnosti na obidvoch úrovniach je potrebné klásť zvýšený dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa.

Zodp.: všetci vyučujúci     

K.: koordinátori FG

 

c) Organizovať projektový deň k finančnej gramotnosti (vo februári) v rámci ktorého vykonať kontrolu stavu a úrovne rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov, výsledky zistení zovšeobecňovať a prijať účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Danej problematike sa venovať na marcovej pracovnej porade. Odporúča sa realizovať projekt Ja a  peniaze.

Zodp.: koordinátori FG K.: vedenie školy

 

d) Využiť ponuku ŠPU zorganizovať interaktívny seminár na tému finančného vzdelávania v podmienkach základnej školy.

Zodp.: koordinátori FG

K.: vedenie školy

 

e) Tému finančnej gramotnosti zaradiť na druhé zasadnutie MZ a PK.

Zodp.: ved. MZ, PK

K.: ZRŠ 1. – 4. roč., ZRŠ 5. – 9. roč.

 

19. Digitálne technológie:

a) Pokračovať v implementácii inovačných pedagogických metód s využitím IKT ak to vzdelávací obsah umožňuje a ak je to vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania vhodné. Pozornosť venovať rozvíjaniu informačnej a digitálnej gramotnosti a kompetencií žiakov v tejto oblasti.

Zodp.: všetci pedagogickí zamestnanci

K.: koordinátori informatizácie, vedenie školy

 

b) Zaradiť do programu zasadnutí PK, MZ interné vzdelávanie k implementácii  inovačných pedagogických metód. Oboznámiť sa s novým portálom www.slovakiana.sk , na ktorom je digitálna knižnica, archív s literárnymi dielami, digitálna galéria a virtuálne výstavy.

Zodp.: vedúci MZ, PK, koordinátori inovačných metód

K.: RŠ 

 

c) Cez projekt Digitálne učivo na dosah sa odporúča využívať prístup k vyhradenej sieti MŠVVaŠ, ktorá umožňuje flexibilne pristupovať k digitálnym zdrojom a nástrojom vo výchovno-vzdelávacom procese. Je k tomu potrebné aktívne konto RIAM každého pedagóga a žiaka. (Info: www.edu-centrum.sk)

Zodp.: všetci pedagogickí zamestnanci

K.: koordinátori informatizácie, vedenie školy

                                                                                         

d) Škola je povinná elektronickou formou prostredníctvom svojho školského informačného systému ASC Agenda poskytovať do centrálneho registra údaje k 15. septembru a následne od októbra do júna opakovane ku koncu každého mesiaca.

Zodp.: hospodárka – admin. ASC

K.: RŠ

 

e) Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia SR vykonáva komisionálne skúšky len v tom prípade, ak o to zákonný zástupca žiaka požiada. Zákonný zástupca žiaka predloží každoročne vždy k 15. septembru príslušného školského roka doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorú žiak v zahraničí navštevuje.

Zodp.: triedni učitelia, administratívna pracovníčka

K.: RŠ

 

f) Odporúčame školám venovať zvýšenú pozornosť ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a bezpečnosti na internete. Na rozširovanie povedomia o bezpečnom používaní internetu odporúčame využívať napríklad tieto  webové sídla: www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk , www.pomoc.skwww.ovce.sk.

Zodp: triedne učitelia

K: vedenie školy

                                                                                                                                                                        

20. Kontinuálne vzdelávanie:

-  Škola vypracuje plán kontinuálneho vzdelávania a podľa záujmu pedagógov, ale v súlade s potrebami školy. V opačnom prípade nemôže priznať kredity.

- Efektívne využívať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania matematickej, čitateľskej, prírodovednej a finančnej gramotnosti zamerať sa na rozvíjanie daných oblastí v rámci tvorby ŠKVP s cieľom zvyšovania úrovne vyučovania a získavania kompetencií u žiakov.

Zodp.: vedenie školy

 

Uvedené hlavné úlohy budú konkretizované v mesačných plánoch práce a v plánoch MZ, PK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

IV. Úlohy na úseku BOZP a PO

 

 

- Uskutočniť vstupné školenie začínajúcich a nových pracovníkov a školenie nepedagogických zamestnancov viesť evidenciu školení BOZ a PO - požiarnu knihu.

- Uskutočniť cyklické školenie BOZP pre pedagogických zamestnancov

- Uskutočňovať pravidelné kontroly na zistenie požitia alkoholu.

- Dôkladne rozobrať so žiakmi "Vnútorný poriadok školy" a pravidlá  BOZP

Zodp.: tried. uč.

- Dbať na estetický vzhľad a bezpečné prostredie v areáli školy.  Pred vyučovaním v odborných učebniach, dielňach a telocvični  preveriť stav zariadenia z hľadiska bezpečnosti.

Zodp.: všetci vyučujúci

- Viesť evidenciu registrovaných a neregistrovaných školských a pracovných úrazov, a viesť evidenciu nebezpečných udalostí.

Zodp.: ZRŠ + bezp. technik + Szemanová Andrea

- Zabezpečiť skupinové úrazové poistenie detí.

Zodp: RŠ

T.: do konca septembra

- Na praktických vyučovacích hodinách dôsledne dodržiavať bezpečnostný poriadok.  Bezpečnostný poriadok musí visieť v týchto učebniach.

Zodp.: všetci vyučujúci

- Výkon dozoru orientovať na zamedzenie školských úrazov, poškodzovaniu majetku školy, fajčeniu, šikanovaniu spolužiakov, atď.

Zodp.: všetci vyučujúci

T.: priebežne

- Poskytovať pracovníkom školy OOP podľa spracovaného normatívu,  podľa opotrebovania, viesť o tom evidenciu.

Zodp.: ZRŠ + bezp. technik + Szemanová Andrea              

T.: podľa potreby

- Využívať zošity Bezpečnosti na pravidelné záznamy o zistených nedostatkoch. Nedostatky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť okamžite nahlásiť vedeniu školy.

Zodp.: všetci vyučujúci

T.: stály

-  Zabezpečiť na pracoviskách  previerku BTS.

-  Aktualizovať školenie pre nepedagogických zamestnancov podľa profesii a pracovného zaradenia.

- Zabezpečiť poučenie pre pedagógov i žiakov pred nástupom na plavecký výcvik a do školy v prírode v zmysle Smernice č. 6/2009-R, pred  nástupom na lyžiarsky výcvik a pred nástupom do Školy v prírode.

- Spracovať základnú dokumentáciu CO a oboznámiť sa s novou Smernicou pre prípad hospodárskej mobilizácie, mimoriadnych udalostí.

- Zabezpečiť zákaz vstupu nepovolaným osobám na miesta zo zvýšeným ohrozením vzniku požiaru.

- Zabezpečiť zákaz pobytu cudzej osoby medzi žiakmi a učiteľmi – sprísniť vrátnicu, ale ani učitelia nesmú dovoliť, aby rodičia chodili za nimi počas vyučovania.

 

 

 

 

V. Plán činnosti pri voľbe povolania

a rozmiestnenia končiacich žiakov

v šk. roku 2018/2019

 

 

 V šk. roku 2018/2019 bude dôležitou úlohou školy v spolupráci s  rodičmi a so strednými odbornými školami a gymnáziami zabezpečiť vhodný  výber profesií s prihliadnutím na ich záujmy. Zároveň bude  potrebné venovať pozornosť žiakom v oblasti sociálnych vzťahov prevencii šikanovania, na  I. stupni psychickému vývinu - sledovať slaboprospievajúcich  žiakov, žiakov začlenených so špeciálno – pedagogickými potrebami a hľadať možnosti pomoci týmto žiakom. Medzi prioritné úlohy budú patriť preventívne aktivity v oblasti protidrogovej výchovy. Uplatňovať prvky projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovanie sociálno-patologických javov. Objasňovať princíp duálneho vzdelávania pre žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ.

 

I. Práca so žiakmi

 Vo vyučovacom procese bude potrebné vhodne využívať:

- jednotlivé učebné témy pre profesijnú orientáciu

- hodiny pracovného vyučovania a praktických cvičení prírodovedných predmetov využívať pre získanie zručnosti a  technického myslenia žiakov v záujme smerovania k odbornému vzdelávaniu.

- zabezpečiť sústavnú informovanosť žiakov o možnostiach  rozmiestnenia, v prípade neprijatia  ponúknuť iné možné voľné  miesta

- individuálnou prácou so žiakmi usmerniť ich profesijné záujmy

- venovať pozornosť problémom žiakov, predchádzať šikanovaniu, zmapovať šikanovanie

- Testovanie Comdi

 

II. Koordinácia práce výchovného poradcu a triednych učiteľov

- spolupracovať s triednymi učiteľmi pri riešení problémov slaboprospievajúcich žiakov, žiakov s individuálnym vzdelávacím programom a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

- poskytovať triednym učiteľom informácie o stredných školách, najmä o odbornom duálnom vzdelávaní

- v prípade potreby zabezpečiť psychologické vyšetrenie v spolupráci s CPPP a P v Trebišove zabezpečiť vyšetrenie  navrhnutých žiakov a poradiť žiakom pri zaradení sa do života, otázkach nástupu do práce zabezpečiť dostatočné množstvo  propagačného materiálu, osobitne evidovať problémových žiakov v  jednotlivých ročníkoch (dôraz klásť na roč. 8. a 9.) a venovať  im starostlivosť nielen pri voľbe povolania, ale aj v oblasti sociálnych vzťahov a drogovej prevencie.

- na zasadnutiach MZ triedny učiteľ a na pedagogických poradách sledovať vyučovacie výsledky  jednotlivcov, zisťovať príčiny prípadného zaostávania, slabých vyučovacích výsledkov a hľadať možnosti pomoci týmto žiakom

-  znížiť počet žiakov končiacich školskú dochádzku v nižšom ako deviatom ročníku

-  interné vzdelávanie k práci so ZZ žiakmi

-  usmernenie triednych učiteľov k osobnostnému a sociálnemu rozvoju žiakov

 

III. Spolupráca s rodičmi

- zabezpečiť informovanosť rodičov, pozvať ich na aktív s  problematikou výchovného poradenstva

- o možnostiach štúdia informovať rodičov aj individuálne

- zabezpečiť fungovanie výchovnej komisie (výchovný poradca, riaditeľ, zástupca riaditeľa, v prípade potreby psychológ a špeciálny pedagóg, koordinátor prevencie) pre riešenie problémových žiakov za účasti rodičov.

 

 

Realizácia hlavných úloh - časový harmonogram

 

September - október 2018

- evidencia žiakov na psychologické vyšetrenie

- nainštalovanie nástenky o možnostiach štúdia na Stredných  odborných školách

- založenie prehľadnej evidencie žiakov 5. - 9. ročníka

- prerokovanie plánu práce výchovného poradenstva v náväznosti na plán MZ – triedny učiteľ

November - december 2018

- individuálne pohovory so žiakmi a rodičmi

- systematicky pokračovať v hromadných a individuálnych pohovoroch  so žiakmi ohľadom voľby povolania

- pohovor s triednymi učiteľmi 5.- 7. ročníka vypĺňanie základnej  agendy (zachytávanie údajov o profesionálnych záujmoch žiakov)

- uskutočniť so žiakmi 9. roč. exkurzie na vybrané stredné školy

- sledovať a informovať CPPP a P o zmenách záujmov končiacich žiakov

- prieskum šikanovania a prieskum návykov fajčenia a užívania alkoholu

Január - február 2019

- informovať o možnostiach štúdia na SOŠ, Gymnáziách

- sledovať a informovať CPPP a P o zmenách záujmov končiacich žiakov

- umožniť stretnutie žiakov s výchovnými poradcami stredných škôl

- zúčastňovať sa Dní otvorených dverí na okolitých stredných školách

- vyplnenie a odoslanie prihlášok žiakov, ktorí majú talentové skúšky

- pozvať rodičov na pohovor  ohľadom rozmiestnenia žiakov a definitívneho vyplňovania prihlášok

Marec - apríl 2019

- celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka v SJL a MAT

- vyplnenie a odoslanie prihlášok na gymnázia, SOŠ

- kontrola evidencie a zatriedenia došlých materiálov

- sledovanie výsledkov prijatia na výberové školy a príprava  žiakov na pohovory

- preveriť vyučovacie výsledky u žiakov končiacich v nižších  ročníkoch

Máj - jún 2019

- sledovanie výsledkov prijatia (neprijatia) žiakov na SŠ a gymnázia  prípadne ďalšie usmerňovanie neprijatých žiakov,  skompletizovanie prijatých žiakov do SŠ

- zoznam neprijatých žiakov oznámiť na KŠÚ do 25. júna

- príprava podkladov pre vypĺňanie prihlášok žiakov 8. ročníka v  spolupráci s triednymi učiteľmi

- príprava a vyhodnotenie činnosti výchovného poradenstva v šk. roku 2017/2018, zostavenie prehľadných tabuliek o počtoch  prijatých žiakov na gymnáziá a SOŠ

 

Ostatné úlohy:

 1. Evidencia pošty

 2. Dodržiavanie konzultačných dní pre žiakov a rodičov: každý nepárny týždeň do 14.00 hod., prípadne aj inokedy vo vopred dohodnutom termíne

 3. zúčastňovať sa podujatí CPPP a P v Trebišove

 4. Viesť MZ  - triedny učiteľ, usmerňovať ich pri riešení výchovných problémov a pri starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Sprostredkovávať triednym učiteľom materiály.

 

Zodpovedná výchovná poradkyňa: Mgr. Júlia Marciová

 

 

VI. Činnosť v ŠKD

 

 

V šk. r. 2018/2019 je v ŠKD päť oddelení, ktoré sa nachádzajú v budove ZŠ na ul. Kossutha:

I. oddelenie                p. vych. Denisa Kendiová  - 1. ročník

II. oddelenie               p. vych. Mária Szerdiová  - 1. a 2. ročník

III. oddelenie             p. vych. Mgr. Silvia Kiššová  - 2. ročník

IV. oddelenie             p. vych. Iveta Szegedyová  - 3. ročník

V. oddelenie               p. vych. Eva Királyova  - 4. – 5. ročník

 

Hlavné úlohy:

- Činnosť usmerňovať a prevádzať v zmysle školského výchovného programu pre činnosť v ŠKD, platného od 01. 09. 2009 a prepracovaného od 01. 09. 2013. Dodržiavať pritom psychohygienické podmienky, uplatňovať pedagogické zásady primeranosti a individuálneho prístupu.

- Využívať vzdelávacie poukazy na finančnú podporu krúžkovej činnosti v ŠKD

- Výchovno – vzdelávaciu činnosť orientovať na dodržiavanie princípov etickej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu prostredníctvom nich oboznamovať deti s nebezpečenstvom komerčného sexuálneho zneužívania detí a ochrany pred ním.

- Výchovno-vzdelávaciu činnosť zamerať okrem prípravy na vyučovanie aj na zaujímavé a tvorivé činnosti v záujmových útvaroch, zvyšovať telesnú aktivitu aj pre chronicky choré deti. Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, zameriavať sa na prevenciu detskej nehodovosti.

- Umožniť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pravidelne navštevovať školský klub s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať ich cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie.

- Poskytovať konzultačno – poradenské služby pre rodičov detí s poruchami učenia a správania sa a zabezpečovať kvalitnú kooperáciu školy a rodiny.

- V čase šk. prázdnin zabezpečiť prevádzku školského klubu detí podľa potrieb rodičov a aktuálnych podmienok školy.

- Poskytovať žiakom veľa príležitostí  na pohyb v záujme predchádzania vzniku obezity. Formovať zdravý životný štýl.

- Zabezpečiť maximálne využitie výpočtovej techniky v mimo vyučovacom čase.

- Využívať možnosť predkladať projekty v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020. Informácie na www.iuventa.sk

 

Hlavné ciele:

- zvyšovanie úrovne komunikatívnych schopností žiakov v slov. jazyku.

- upevňovanie kompetencie žiaka získané na vyučovaní v škole a rozvíjanie kompetencií potrebných pre praktický život.

- rozvíjanie estetického cítenia žiakov.

- rozvíjanie telesnej zdatnosti žiakov.

- príprava nadaných detí na súťaže v spolupráci s tr. uč.

- všestranná pomoc slaboprospievajúcim žiakom.

- zvýšená spolupráca s rodičmi pri organizovaní voľného času podľa záujmu žiakov.

- rozvoj samostatnosti a tvorivého myslenia žia

 

Príprava na vyučovanie:

Rozvíjať samostatnosť žiakov pri vypracúvaní písomných domácich úloh a príprave na vyučovanie vôbec. Na upevnenie učiva zaraďovať didaktické hry. Všestranne pomáhať žiakom zo sociálne slabého domáceho prostredia. V spolupráci s triednymi učiteľkami pripravovať žiakov na súťaže. So žiakmi rozprávať po slovensky. Viesť žiakov k uvedomelej disciplíne.

Termín: šk. rok 2018/2019                                        

Zodp.: kolektív vychovávateliek

 

Spoločensko-vedná:

Pripomínať si významné dni a výročia. Viesť žiakov k šetrnému zaobchádzaniu so školským majetkom. Upevňovať zdravotno-hygienické návyky žiakov. V práci uplatňovať najnovšie poznatky z pedagogiky a psychológie. Uplatňovať nové metódy a formy práce. Rozvíjať IKT kompetencie žiakov.

Termín: šk. r. 2018/2019                                        

Zodp.: kolektív vychovávateliek

 

Estetická výchova:

Rozvíjať a podporovať u žiakov cit pre krásu. Viesť ich k estetickej úprave svojho zovňajšku, učebne a okolia školy. Inštalovať výstavku prác žiakov.

Termín: šk. rok 2018/2019                                              

Zodp.: kolektív vychovávateliek

 

Prírodovedná:

Zdôrazňovať význam ochrany životného prostredia i vlastného zdravia v rámci protidrogovej prevencie. Nástenku s environmentálnou tematikou zamerať na naše mesto a okolie, náš okres i kraj.

Termín: šk. rok 2018/2019                                               

Zodp.: kolektív vychovávateliek

 

Telesná výchova:

Zabezpečiť každodenný pobyt žiakov vonku – hry, prechádzky, športové súťaže, atď. /najmenej 45 minút/.

Termín: šk. rok 2018/2019                                               

Zodp.: kolektív vychovávateliek

 

Výchova k humanizmu:

Láska a tolerancia v rodine, znášanlivosť v triednom kolektíve.

Termín: šk. rok 2018/2019                                               

Zodp.: kolektív vychovávateliek

 

 

Ú l o h y :

 

September

Indiánsky beh – privítanie žiakov v ŠKD                                Zodp.: kolektív  ŠKD

Ovocný miš-maš                                                                      Zodp.: kolektív  ŠKD                                                           

                                                            

Október

Mesiac úcty k starším –

zhotovenie a odoslanie pozdravov                                          Zodp.: Királyová + kol. ŠKD      

Sťahovanie vtákov do teplých krajín –

zhotovenie lietajúcich vtáčikov                                               Zodp.: Szerdiová + kolektív ŠKD                                                                                                                                

 

November

Súťaž o najvyšší kopec z lístia na školskom dvore               Zodp.: Kendiová + kol. ŠKD

Strašidelné popoludnie                                                         Zodp.: Szegedyová + kolektív ŠKD

 

December

Vianočné tvorivé dielne                                                         Zodp.: Kendiová + kol. ŠKD

Príprava darčekov, vianočné posedenie                                Zodp.: Kendiová + kol. ŠKD

                                                          

Január

Máme zručné ručičky – maliarska dielnička                         Zodp.: Királyová + kol. ŠKD

Snehuliak s horúcim srdcom – súťaž o najkrajšieho

snehuliaka                                                                             Zodp.: Királyová + kol. ŠKD                                  

 

Február

Karneval                                                                                 Zodp.: kolektív ŠKD        

Srdiečkománia                                                                       Zodp.: Kresztyánková + kol. ŠKD

 

Marec

Pozdrav pre pani učiteľku                                                     Zodp.: kolektív ŠKD

„Tokajkománia“ – naša obľúbená rozprávka            Zodp.: kolektív ŠKD

 

Apríl

Hľadáme vajíčko – veľkonočná súťaž                            Zodp.: Kresztyánková + kolektív ŠKD

Cesta indiánskym chodníkom -                                      Zodp.: Szerdiová + kolektív ŠKD    

environmentálna súťaž – Deň Zeme                                                                        

 

Máj

Zdobíme my máje...............                                                     Zodp.: kolektív ŠKD           

Dnes má sviatok moja mama – darčeky pre mamičky            Zodp.: Szegedyová + kol. ŠKD

 

Jún

MDD – súťaže, diskotéka, kreslenie na asfalt                     Zodp.: kolektív ŠKD

Pieskový hrad                                                                      Zodp.: Szegedyová a kolektív ŠKD

 

Pri vykonávaní činností využívať prístupnú didaktickú a IKT techniku a viesť žiakov k dôslednému dodržiavaniu vnútorného poriadku školy.

 

 

VII. Plán

vedenia školy pre prácu s MZ a PK

 

Hlavná úloha:

Naďalej posilňovať autonómnosť metodických orgánov a ich participáciu na zefektívnení celkovej práce školy. Prácu metodických orgánov zamerať cieľavedome na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese i monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov. Vykonávať dôslednú analýzu zistení a prijímať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Následne skontrolovať plnenie opatrení.

                      

 A u g u s t :

- Menovanie učiteľov do funkcií vedúcich MZ a PK, udelenie štatútu, kariérové pozície

- prerokovanie úloh do plánu práce školy na šk. r. 2018/2019 na I. zasadnutí PR.

 

 S e p t e m b e r :

- vypracovanie plánov práce MZ a PK s prijatím účinných  opatrení na odstránenie zistených nedostatkov vo výchovno-vzdelávacom procese v uplynulom šk. roku a predloženie návrhov – riešení na odstránenie zo strany vedúcich MZ a PK

- prijatie požiadaviek PK a MZ na materiálne zabezpečenie vyučovania jednotlivých predmetov /učebnice, odborná literatúra, učebné pomôcky, IKT prostriedky,.../

- starostlivosť o pedagogických pracovníkov začínajúcich pôsobiť na našej škole, adaptačné vzdelávanie

- organizovanie aktivít z príležitosti Európskeho dňa jazykov

- vypracovanie individuálnych vzdelávacích programov pre integrovaných žiakov

- v spolupráci s vedúcimi MZ a PK uskutočňovať kontrolu tematických plánov, zapracovanie prierezových tém v 1. – 9. ročníku

- prerokovať kritéria na odmeny v šk. r. 2018/2019 – bodové sebahodnotenie)

- učebné osnovy  9. roč. podľa školského vzdelávacieho programu – skontrolovať, podľa potreby upraviť

- inovované učebné osnovy – vzdelávacie štandardy v 1., 2., 3. 4., 5. a 6. 7., 8. ročníku, vypracovanie  spôsobu kontroly a hodnotenia.

- vzdelávacie štandardy pre predmety z disponibilných hodín - ŠKVP

- kontrola plánov práce triedneho učiteľa (MZ triedny učiteľ)

- vstupné previerky a ich vyhodnotenie, zjednotenie nárokov a kritérií hodnotenia

- vyhlásenie celoročných projektov a preventívnych programov

 

 O k t ó b e r :

- rozbehnúť aktivity v oblasti čitateľskej gramotnosti

- v spolupráci MZ 1. – 4. roč. a PK – SJL organizovať aktivity z príležitosti Dňa a Týždňa Slovenskej knižnice.

- kontrola a koordinácia výchovno-vzdelávacieho procesu medzi 1. - 2. stupňom usporiadaním spoločného zasadnutia MZ a PK SJL a MAT s cieľom uskutočnenia a vyhodnotenia vstupných previerok žiakov 5. ročníka

- vypracovať plán predmetových súťaží, zmapovať talentovaných a nadaných žiakov, rozdeliť úlohy v rámci starostlivosti o týchto žiakov.

- kontrola a koordinácia činností medzi I. stupňom a oddeleniami ŠKD.

- projektový deň k 100 výročiu vzniku československej republiky

- zorganizovať interné vzdelávanie pre členov PK v oblasti globálnej dimenzii vo vyučovaní pod názvom: Aktivizujúce metódy výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní.

- zabezpečenie a kontrola individuálnej starostlivosti o zdravotne znevýhodnených žiakov

- výber a zaradenie didaktických tém na zasadnutie MZ, PK

- zabezpečenie činnosti záujmových útvarov v jednotlivých vzdelávacích oblastiach, pomoc pri ich koordinácii

- sledovať adaptáciu žiakov 1. a 5. ročníka

- organizovať aktivity k zdravému stravovaniu a zdravému životnému štýlu

- príprava na testovanie 5

 

 N o v e m b e r :

- v spolupráci s vedúcimi metodických združení a PK pre SJL uskutočniť diagnostiku čítania

- v spolupráci s vedúcimi MZ a PK identifikovať trvalo a  prechodne neprospievajúcich a navrhnúť pre nich špeciálne učebné programy a konzultačné hodiny so špeciálnym pedagógom pre rodičov.

- kontrola plnenia úloh triedneho učiteľa (MZ – triedny učiteľ, MZ 1. – 4. roč.) – stav šikanovania - dotazník

- Komparo 8., 9. ročník

- Testovanie 5

- hodnotenie žiakov so ŠVVP so zvláštnym zreteľom na špeciálne triedy

- kontrola činnosti záujmových útvarov a činnosti záujmových útvarov v Projekte ŠOV v rámci jednotlivých vzdelávacích oblastí

 

 D e c e m b e r :

- kontrola organizačného zabezpečenia mimoškolskej činnosti a prípravy žiakov na olympiády a vedomostné súťaže, organizovanie triednych kôl

- hodnotenie výsledkov  v Komparo, vyvodenie záverov u žiakov 9. ročníka v súvislosti s prípravou na Testovanie 9-2018

- príprava kultúrneho programu na Vianočnú besiedku

- kontrola dodržiavania učebných osnov, vzdelávacích štandardov a časovotematických plánov

- organizovanie Multikultúrneho dňa – rôznorodosť adventných tradícií a zvykov

 

 J a n u á r :

- kontrola písomností - diktáty, slohové práce, kontrolné práce z matematiky, laboratórne práce, praktické cvičenia, projekty

- priebežné hodnotenie plnenia plánu práce v jednotlivých MZ a PK na zasadnutí pedagogickej rady, kontrola písomností a dokumentácie MZ, PK

- hodnotenie výchovného programu v ŠKD

- plnenie školského vzdelávacieho programu v 1.- 9. ročníku

- školské a okresné kolá súťaží a olympiád

- hodnotenie plnenia plánu triedneho učiteľa v oblasti prospechu, správania a dochádzky žiakov

- úroveň čítania a numerického počítania v 3. a 4. ročníku

 

F e b r u á r :

- analyzovať stav a úroveň  vedomosti žiakov v jednotlivých predmetoch na základe výsledkov v 1. polroku a vyvodiť príslušné  opatrenia pre 2. polrok

- kontrola prípravy žiakov 9. ročníka na celoplošné testovanie v SJL a MAT

- školské a okresné kolá súťaží a olympiád

- hodnotenie finančnej gramotnosti na základe aktivít v rámci projektového dňa finančnej gramotnosti

 

 M a r e c :

- aktivity z príležitosti Mesiaca kníh

- kontrola prípravy na celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka zo SJL a MAT

- kontrola prípravy žiakov 9. ročníka na prijímacie pohovory,

- kontrola krúžkovej činnosti a popoludňajšieho vyučovania

- hodnotenie kontrolnej činnosti na pracovnej porade, výsledky prejednať aj v rámci MZ a PK

- Testovanie 9 – príprava

- školské a okresné kolá súťaží a olympiád

- hodnotenie čitateľskej gramotnosti

- príprava Dňa otvorených dverí, otvorených hodín

 

 A p r í l :

- kontrola dodržiavania tematických plánov,

- príprava testovania

- plnenie inovovaného školského vzdelávacieho programu v 1., 2., 3. 4., 5., 6., 7., 8. ročníku –  na PR

- hodnotenie žiakov so ŠVVP

- hodnotenie plnenia plánu triedneho učiteľa

- hodnotenie úrovne vedomostí, správania a dochádzky

- účinnosť opatrení

- Testovanie 9 – kontrola priebehu

 

 M á j :

- kontrola písomností a dokumentácie MZ a PK

- vyhodnotenie účasti a umiestnenia žiakov v olympiádach a vo vedomostných súťažiach

- Komparo 4., 6. ročník, riaditeľský test 3. a 7. ročník formou Kompara

- meranie kvality školy dotazníkovou metódou

- hodnotenie výsledkov v Testovaní 9

- hodnotenie výchovných programov a úrovne finančnej a čitateľskej gramotnosti

 

 J ú n :

- kontrola dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov v jednotlivých predmetoch formou výstupných previerok, ich vzájomné porovnávanie so snahou zistenia nedostatkov, plnenie školského vzdelávacieho programu a inovovaného  školského vzdelávacieho programu v 1., 2., 3., 4.,  5., 6., 7., 8. ročníku

- hodnotenie školských projektov

- spoločne s vedúcimi MZ a PK uskutočniť analýzu výchovno-vyučovacích výsledkov a vyvodiť príslušné opatrenia pre nasledujúci školský rok

- vyhodnotenie práce žiakov a učiteľov v jednotlivých predmetoch a v jednotlivých triedach

- prerokovať s vedúcimi PK a MZ zoznam žiakov pre udeľovanie  koncoročných odmien

- kontrola splnenia jednotlivých úloh, ktoré si vytýčili MZ a PK vo svojich plánoch práce.

 

Priebežne počas celého školského roka zabezpečovať príspevky do školského časopisu a na webovú stránku školy.

 

 

 V Kráľovskom Chlmci 3. 9. 2018                                           PhDr. Róbert Berta - riaditeľ školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
 • 0566321611
  0911 280 964

Fotogaléria