Navigácia

I.  Základné ustanovenia

 

 

1. Základná škola vKráľovskom Chlmci, Kossutha 56 na základe Zriaďovacej listiny zo dňa 31. 12. 2001 a jeho dodatku zo dňa 12. 07. 2002 je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch  svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

2. a/ Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom – Mestským úradom v Kráľovskom Chlmci.

    b/ Doplnkovými mimorozpočtovými zdrojmi.

3. Základným predmetom činnosti je zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti vo veku od 6 do 16 rokov na úseku základného školstva.

4. Základné ustanovenia:

Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie:

 • návrhy na počty prijímaných žiakov,
 • návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
 • návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch,
 • návrh rozpočtu,
 • návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
 • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. e),
 • správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,
 • koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
 • informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

II. Organizačné členenie školy

 

Škola sa vnútorne člení na úseky, oddelenia a sekcie.

Úseky sú organizačné celky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich činností určitého zamerania. Na čele pedagogického úseku sú zástupcovia riaditeľa školy pre sekciu I. a sekciu II stupňa, ktorí sú priamo podriadení riaditeľovi školy. Na čele školského klubu je zástupca riaditeľa pre I. stupeň a na čele školskej jedálne je jej vedúca. Na čele hospodársko-správneho úseku je vedúci, ktorý je podriadený riaditeľovi školy.

Riaditeľ školy vymenúva a odvoláva svojich zástupcov po vyjadrení rady školy.

 

III. Zásady riadenia

 

 

a) Škola uplatňuje princíp jediného vedúceho v účelnej nadväznosti na zásady spolupráce s orgánmi samosprávy a ďalšími odbornými orgánmi v súlade so zákonmi, uplatňuje a dodržiava platné právne predpisy.

b) Školu riadi a zodpovedá za ňu riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ – Mesto Kráľovský Chlmec.

c) Riaditeľ školy zriaďuje poradné orgány na posudzovanie vecí, ktorých závažnosť a rozsah si vyžaduje kolektívne posúdenie.

Stálymi poradnými orgánmi riaditeľa školy sú:

 • rada školy
 • pedagogická rada školy
 • gremiálna rada školy
 • vedenie školy

 

d) Riaditeľ školy zriaďuje pre účelné pôsobenie ďalšie poradné orgány s trvalou alebo dočasnou pôsobnosťou.

e) Podrobnosti o pôsobnosti, zložení a spôsobe rokovania poradných orgánov riaditeľa školy upravujú rokovacie poriadky, ktoré schvaľuje riaditeľ školy. Závery poradných orgánov majú pre riaditeľa charakter odporúčania.

f) Sústavu vnútroriadiacich a organizačných noriem tvoria:

 • riadiace normy so všeobecnou platnosťou (príkaz, úprava a pokyn riaditeľa)
 • vnútroorganizačné normy (organizačný poriadok, pracovný poriadok, vnútorný mzdový predpis a katalóg pracovných činností, rokovací poriadok, spisový a skartačný poriadok, smernica vnútornej kontroly, zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu, vnútorný poriadok školy, prevádzkový poriadok).

 

 

IV. Metódy práce

 

a) Činnosť vedúcich a ostatných pracovníkov sa sústreďuje na plnenie hlavných úloh vo výchovno-vzdelávacej, administratívnej a hospodárskej oblasti.

b) Analýza činnosti výchovno-vzdelávacích, ekonomických a administratívnych oblastí v organizácii a neustále hodnotenie, ako sa prijaté závery uplatňujú v praxi.

c) Spracúvanie rozhodujúcich úloh sa rieši aj formou tímovej práce.

d) Vedúci zamestnanci školy zabezpečujú potrebnú informovanosť ostatných zamestnancov na vnútroorganizačných rokovaniach.

 

 

V. Kontrolná činnosť

 

Neoddeliteľnou súčasťou práce je kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie zákonnosti, plnenia úloh a príkazov. Svojimi výsledkami má podstatne prispievať k prevencii, ale aj postihovať neplnenie uložených úloh.

Zástupcovia riaditeľa školy a vedúci hospodársko-správneho úseku sú priamo zodpovední za správne, kvalitné, efektívne a včasné plnenie úloh a sú povinní:

- osobne kontrolovať plnenie úloh nimi riadeného organizačného úseku, prijímať opatrenia na odstraňovanie nedostatkov, uplatňovať pokyny a predkladať návrhy na uplatnenie sankcií voči zodpovedným zamestnancom nimi riadeného organizačného úseku. O zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach sú zástupcovia povinní ihneď informovať riaditeľa školy.

 

 

VI. Osobitná časť

 

Organizačná štruktúra školy

 

Škola

riaditeľ

Pedagogický úsek

Školský klub

Školská jedáleň

I. stupeň

II. stupeň

Zástupca riaditeľa pre I. stupeň

Vedúca ŠJ

Štatutárny zástupca

Zástupca riaditeľa pre I. stupeň

 

Zástupca riaditeľa pre II. stupeň

Výchovný poradca

MZ pre I. stupeň

Hlavná kuchárka

Vedúca MZ 1. – 4. roč. + ŠK

Vedúci PK jednotlivých vzdelávacích oblastí

 

Pomocná kuchárka

Hospodársko – správny úsek

vedúci (ekonómka)

Oddelenie ekonom. personálne

Oddelenie prevádzkové

Hospodárska pracovníčka

Školník – údržbár

Sekretárka, pokladníčka

Vrátnik – údržbár

Správca počítačov – administ. prac.

Upratovačky

 

 

VII. Základné povinnosti zamestnancov

 

1/ Zamestnanec je povinný najmä

 • pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, vedomostí a schopností, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi,
 • byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu aodchádzať z neho až po skončení pracovného času,
 • dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený,
 • hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa.

 

2/ Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme je povinný konať v súlade s verejným záujmom a plniť všetky povinnosti ustanovené  ZoVP a Zákonníkom práce a konať v súlade s § 8 ZoVP.

 

3/ Zamestnanec je ďalej povinný:

 • konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri vykonávaní práce vo verejnom záujme všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania,
 • zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní práce vo verejnom záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru, to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo iným poverený vedúci zamestnanec, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
 • zachovávať mlčanlivosť, ktoré v zmysle zákona o ochrane osobných údajov nemožno oznamovať iným osobám.

 

 4/ Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme nesmie:

a) vykonávať činnosť, ktorou by sa významnou mierou znižovala jeho dôstojnosť vo vzťahu k vykonávanej funkcii alebo by sa ohrozovala jeho nestrannosť,

b) sprostredkovať pre seba alebo inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný styk so štátom, s obcou, s vyšším územným celkom, so štátnym podnikom, štátnym účelovým fondom, s Fondom národného majetku SR a s inou právnickou osobou zriadenou štátom, s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou  organizáciou, inou právnickou osobou zriadenou obcou, s rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou zriadenou vyšším územným celkom alebo s inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, Fondu národného majetku SR, obce alebo vyššieho územného celku, to neplatí, ak takáto činnosť vyplýva zamestnancovi z výkonu práce vo verejnom záujme,

c) požadovať alebo prijímať dary alebo iné výhody, alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti a pri výkone práce vo verejnom záujme, to neplatí, ak ide o dary alebo iné výhody poskytované obvykle pri výkone práce vo verejnom záujme alebo na základe zákona alebo ZŠ, za obvyklé dary považuje ZŠ kvety odovzdané učiteľom pri rôznych príležitostiach, perá, kalendáre drobný propagačný a iný materiál pre triedu, pre prácu učiteľa, vychovávateľa a pod.                                                                

d) nadobúdať majetok od štátu, obce, vyššieho územného celku alebo Fondu národného majetku SR inak ako vo verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe, ak osobitný predpis neustanovuje inak, s výnimkou, ak obec alebo vyšší územný celok zverejní podmienky nadobudnutia majetku, to sa vzťahuje aj na osoby blízke zamestnancovi,

e) používať symboly spojené s výkonom práce vo verejnom záujme na osobný prospech,  

f) zneužívať výhody vyplývajúce z výkonu práce vo verejnom záujme, a to ani po skončení výkonu týchto prác,

f) poskytovať nepravdivé vyhlásenia súvisiace s výkonom práce vo verejnom záujme.

Každý pracovník je povinný dodržiavať všeobecné právne a vnútroškolské predpisy. Pracovníci sú povinní riadne si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z funkcie, ktorou boli v organizácii poverení.

 

 

VIII. Základné  povinnosti  vedúcich  zamestnancov

 

1/ Vedúci zamestnanec je okrem povinností uvedených v § 81 Zákonníka práce povinný najmä:

a)riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov,

b) utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

c) zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv,

d) utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na uspokojovanie ich sociálnych potrieb,

e) zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny,

f) zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa.

 

2/ Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu zamestnávateľa a ďalší vedúci zamestnanci, u ktorých to určí pracovný poriadok zamestnávateľa, nesmú podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členmi riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb. Obmedzenie vykonávať inú zárobkovú činnosť sa nevzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec, na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť, činnosti sprostredkovateľa a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní a na správu vlastného majetku alebo na správu majetku svojich detí. Činnosť znalca alebo tlmočníka môže štatutárny zástupca vykonávať len vtedy, ak sa táto činnosť vykonáva pre súd, pre iný štátny orgán alebo pre obec.

 

3/ Vedúci zamestnanec je počas vykonávania svojej funkcie povinný deklarovať svoje majetkové pomery do:

 • 30 dní od vymenovania do funkcie,
 • 31. marca každého kalendárneho roka počas vykonávania funkcie.

 

 

IX. Práva zamestnancov

 

Každý zo zamestnancov má tieto práva:

 • právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského významu,

 • zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci,

 • požadovať pomôcky pre plnenie daných úloh a vykonanie opatrení potrebných na bezpečnú prácu,

 • dostať dovolenku na zotavenie v dĺžke a za podmienok stanovených v Zákonníku práce,

 • oboznámiť sa s právnymi, mzdovými a inými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a vykonávanej práci.

 

 

X.Organizácia vedenia školy a školských zariadení – ŠKD, ŠJ

 

Riaditeľ školy

Na čele školy je riaditeľ , Riaditeľ školy vymenúva a odvoláva do funkcií jednotlivých vedúcich pracovníkov. Riaditeľ ako štatutárny orgán školy, koná v jej mene vo všetkých veciach. Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nepodlieha vyjadreniu Rady školy. Riaditeľa školy v jeho neprítomnosti zastupuje štatutarny zástupca riaditeľa školy.

 

Riaditeľ zodpovedá za:

a) dodržiavanie učebných plánov,

b) dodržiavanie učebných osnov,

c) dodržiavanie vzdelávacích štandardov,

d) ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov,

e) odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,

f) rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,

g) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia.

                  

Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o:              

a) prijatí žiaka do školy,

b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,

c) dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,

d) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,

e) oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,

f) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,

g) uložení výchovných opatrení,

h) povolení vykonať komisionálnu skúšku,

i) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,

j) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení.

 

Riaditeľ školy ďalej:

 • prijíma všetkých pracovníkov školy do pracovného pomeru a v súvislosti s týmvyhotovuje pracovné zmluvy, zabezpečuje personálne obsadenie školy,
 • uzatvára dohody o prácach vykonávanýchmimo pracovného pomeru a tieto práce kontroluje,
 • uzatvára dohody o zmene podmienok stanovených v pracovnej zmluve,
 • rozväzuje pracovný pomer s pracovníkmi školy dohodou, výpoveďou, okamžitým zrušením pracovného pomeru, zrušením v skúšobnej dobe,
 • preraďuje pracovníka na výkon iného druhu práce,
 • určuje nástup dovolenky,
 • poskytuje pracovné voľno pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany pracovníka a pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu,
 • nariaďuje práce nad čas, rozhoduje o vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne o vhodnejšej úprave pracovného času,
 • určuje vecné náplne pracovných funkcií všetkých kategórii pracovníkov školy,
 • vyjadruje sa k prihláške na ďalšie štúdium pracovníkov školy,
 • rozhoduje o fakultatívnych nárokoch a z toho plynúcich úľavách o hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní,
 • rozhoduje o presune čerpania dovolenky z času školských prázdnin na dobu počas školského roka v opodstatnených prípadoch,
 • posudzuje kvalifikáciu pracovníkov a v nadväznosti na to zaraďuje pracovníkov do príslušných funkcií, platových stupňov a mzdových taríf príslušných mzdových predpisov,
 • vyhotovuje platové výmery ako aj ďalšie výmery súvisiace s platovými náležitosťami pracovníkov,
 • rozhoduje o platových postupoch pedagogických pracovníkov,
 • priznáva odmeny, prémie, a všetky ďalšie pohyblivé zložky miezd v zmysle platných mzdových predpisov,
 • priznáva náhradu miezd počas čerpania dovoleniek na zotavenie, vrátane náhrad miezd za nevyčerpateľnú časť dovolenky a za pracovné voľno pri prekážkach pri práci,
 • priznáva náhradu cestovného a sťahovacích výdavkov, odlučného a ostatných náhrad vyplývajúcich z vyhlášok a ich noviel,
 • pri prijímaní pracovníkov do pracovného pomeru rozhoduje na základe dokladu o priebehu zamestnaní a zápočte dôb predchádzajúcej praxe pre účely platového zaradenia pracovníka, ako aj o zápočte dôb zamestnania pre určenie nemocenských dávok a dĺžky dovolenky na zotavenie,
 • rozhoduje o pridelení počtu nadčasových hodín učiteľom,
 • rozhoduje o pridelení počtu hodín externým učiteľom a podľa nadobudnutej kvalifikácie určuje odmeny za externé vyučovanie,
 • priznáva odmeny za zastupovanie neprítomných pracovníkov v súlade s platnými mzdovými predpismi,
 • zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými pracovníkmi podľa nadobudnutého vzdelania pre vyučovanie jednotlivých predmetov v zmysle platnej vyhlášky MŠ SR o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pracovníkov,
 • sústavne sa stará o odborný rast pracovníkov školy,
 • pracovníkom prideľuje práce so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a so zreteľom na ich zdravotný stav, vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách školy, aby výkon práce bol kvalitný, hospodárny, bezpečný,
 • zabezpečuje zdravotnú starostlivosť,
 • zodpovedá za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane, za týmto účelom pravidelne oboznamuje pracovníkov s novými predpismi,
 • bezodkladne zisťuje a odstraňuje príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, vedie ich evidenciu, oznamuje ich príslušným orgánom a robí opatrenia na ich nápravu,
 • v prípade potreby zabezpečuje rekvalifikáciu pracovníkov,
 • zodpovedá za dodržiavanie všetkých ustanovení ZP, pracovného poriadku a ďalších platných pracovno-právnych, mzdových a iných predpisov, súvisiacich s touto agendou.

 

 

PEDAGOGICKÝ   ÚSEK

 

Zástupca riaditeľa školy

 

Práva a povinnosti zástupcu riaditeľa školy pre I. stupeň - štatutárneho zástupcu

- Zástupkyňa riaditeľa využíva na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce,

Pracovného poriadku a ďalších právnych predpisov.

- Je členkou pedagogickej rady a členkou vedenia školy.

- Z poverenia riaditeľa školy zabezpečuje úlohy pedagogicko- organizačného charakteru.

- Zastupuje riaditeľa školy v čase jeho neprítomnosti a ako štatutárny zástupca má právo vykonávať v mene riaditeľa všetky úkony okrem organizačných zmien.

- Zabezpečuje administratívne úlohy na škole.

- Preberá starostlivosť o zabezpečenie úloh na 1. stupni.

- Zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy formou vnútroškolskej kontroly sleduje plnenie pedagogických cieľov.

- Zúčastňuje sa na hodnotení práce učiteľov a ostatných pracovníkov školy, raz ročne komplexne hodnotí všetkých priamo podriadených pedagogických zamestnancov.

- Zabezpečuje všetky organizačno-administratívne úlohy pre pedagogických pracovníkov školy.

- Zabezpečuje odber pedagogických časopisov a ich využívanie, stará sa o odborný rast pedagogických pracovníkov.

- Zostavuje predpísané štatistiky a zabezpečuje zastupovanie za pedagogických pracovníkov školy.

- Zabezpečuje správnosť spracovania rozvrhov hodín na 1. stupni.

- Zodpovedá riaditeľovi za správne vedenie pedagogickej dokumentácie na 1. stupni.

- Kontroluje činnosť práce školského klubu a stará sa o odborný rast vychovávateliek.

- Zabezpečuje verejné obstarávanie v rámci ŠKD.

- Zabezpečuje verejné obstarávanie zošitov pre 1. -9. ročník.

- Zodpovedá za krúžkovú činnosť a čerpanie finančných prostriedkov z fondu vzdelávacích poukazov na 1. stupni.

- Zodpovedá za poistenie žiakov

- Zodpovedá za fond učebníc 1. stupňa

- Zodpovedá za integrovaných žiakov na 1. a 2. stupni.

 

Práva a povinnosti zástupcu riaditeľa školy pre II. stupeň:

- Zástupca riaditeľa školy využíva na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku a ďalších právnych predpisov.

- Je členom pedagogickej rady a členom vedenia školy.

- Z poverenia riaditeľa školy zabezpečuje úlohy pedagogicko-organizačného charakteru.

- Sleduje, zabezpečuje, upozorňuje a odstraňuje nedostatky na úseku právneho poriadku školy.

- Zastupuje riaditeľa školy v jeho neprítomnosti v rozsahu svojich kompetencií

- Preberá starostlivosť o zabezpečenie úloh na II. stupni v predmetoch zaradených do PK – vo vzdelávacích oblastiach Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Zdravie a pohyb, Umenie a kultúra.

- Zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy formou vnútroškolskej kontroly, sleduje ako sú plnené pedagogické a výchovné ciele.

- Hodnotí priamo podriadených pedagogických zamestnancov – 1 x ročne.

- Zabezpečuje pridelené organizačno-administratívne úlohy.

- Sleduje správne vedenie hlavného inventára školy, fondu učebníc a školských potrieb.

- Zostavuje predpísané štatistiky a zabezpečuje zastupovanie za neprítomných učiteľov.

- Zodpovedá za vypracovanie rozvrhu hodín pre II. stupeň.

- Podieľa sa na vedení administratívnej agendy.

- Zabezpečuje verejné obstarávanie pomôcok pre žiakov 1. – 9. roč. v hmotnej núdzi.

- Zodpovedá za krúžkovú činnosť a čerpanie finančných prostriedkov z fondu vzdelávacích poukazov na II. stupni.

- Zodpovedá za poistenie žiakov

- Usmerňuje prácu žiackej rady.

- Zodpovedá za správne vedenie pedagogickej dokumentácie

- Stará sa o odborný rast pedagogických zamestnancov.

 

Práva a povinnosti výchovného poradcu:

1. Výchovný poradca je pomocníkom riaditeľa školy pri organizovaní výchovnej práce so žiakmi zameranej na správnu voľbu povolania, pri starostlivosti o talentovaných i zaostávajúcich žiakov a žiakov u ktorých sú výchovné problémy.

2. Pomáha riaditeľovi školy pri usmerňovaní práce ostatných učiteľov v tomto smere, vedie MZ – triedny učiteľ.

3. Informuje pedagogický zbor o jednotlivých druhoch povolania, o stave rozmiestnenia žiakov končiacich školskú dochádzku.

4. Výchovný poradca spolupracuje:

 • so zástupcami riaditeľa na škole
 • s detskou lekárkou a triednym učiteľom pri zisťovaní príčin výchovných ťažkostí, zaostávania v prospechu, ako aj pri odporúčaní povolania žiaka so zreteľom na jeho zdravotný stav.
 • s PPP v otázkach vyšetrenia mentálnych schopností žiakov i pri problémochpri voľbe povolania.

 

5. Vedie na škole všetku evidenciu spojenú s rozmiestňovaním žiakov, evidenciu talentovaných i problémových žiakov.

6. Má právo za prácu v tomto úseku skrátenie pracovného úväzku podľa smerníc MŠ SR.

 

HOSPODÁRSKO  SPRÁVNY  ÚSEK

a) Povinnosti vedúceho hospodársko – správneho úseku:

 • priamo riadi zamestnancov hospodársko-správneho úseku,
 • kontroluje priebeh a dokončovanie uložených prác v príslušnej kvalite
 • vypracováva návrh rozpočtu a sleduje jeho priebežné čerpanie
 • vykonáva dohľad nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel, predpisov o finančnom hospodárení
 • zabezpečuje plnenie zásad a limitov čerpania rozpočtu školy stanovených nadriadenými orgánmi.
 • vykonáva štvrťročné, polročné a ročné účtovné uzávierky
 • zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi
 • zabezpečuje úhrady faktúr
 • vyhotovuje štatistické hlásenia
 • spracováva návrh pracovnej zmluvy pre novoprijatých zamestnancov, pritom sa riadi pracovnoprávnymi predpismi a pokynmi riaditeľa školy
 • podľa pokynov riaditeľa školy a v zmysle platných predpisov zaraďuje zamestnancov do platovej triedy a platového stupňa, v súlade s mzdovými predpismi spracováva návrhy platových dekrétov.
 • zabezpečuje vstupnú inštruktáž zamestnanca potrebné k vedeniu jeho osobnej a mzdovej agendy
 • zodpovedá za správne a včasné spracovanie miezd zamestnancov
 • likviduje nemocenské dávky, prvých desať dní náhrady miezd pri DPN
 • vedie evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia
 • likviduje daň zo mzdy
 • vedie príslušnú agendu potrebnú pre určenie dane zo mzdy
 • likviduje základné mzdy, osobné príplatky a ostatné zložky mzdy v zmysle platných predpisov
 • vyratúva a spracúva priemerné mzdy pre výpočet dovolenky a ostatných náhrad a priemerné mzdy pre pracovno-právne účely
 • sleduje nárok na dovolenku a čerpanie dovolenky v zmysle platných právnych predpisov.
 • sleduje a realizuje platové postupy zamestnancov
 • samostatne zabezpečuje účtovnícke práce organizácie
 • zabezpečuje náležitú archiváciu dokladov PaM a účtovných dokladov
 • plní ďalšie úlohy určené riaditeľom školy
 • zabezpečuje evidenciu kreditov v ASC agende

 

b) Povinnosti hospodárskej pracovníčky:

 • zabezpečuje správnu evidenciu faktúr a faktúr školskej jedálne
 • zabezpečuje účtovanie pokladničných dokladov a faktúr
 • komplexne zabezpečuje správu majetku organizácie
 • zodpovedá za centrálny sklad učebníc a učebných pomôcok
 • vykonáva inventarizáciu majetku školy
 • vedie centrálny podací denník a zodpovedá za spisovú službu
 • zabezpečuje účtovný archív v oblasti finančného účtovníctva
 • vedie evidenciu tlačív a objednáva ich
 • pri remeselných prácach vedie záznam o vykonaní prác, o množstve a spotrebe materiálu
 • plní ďalšie úlohy určené riaditeľom školy
 • prideľuje prevádzkovým zamestnancom pracovné ochranné prostriedky, vedie ich evidenciu a zabezpečuje ich účelné využívanie
 • vydáva upratovačkám čistiace prostriedky a potreby
 • vykonáva práce súvisiace s aSc Agendou a vedie evidenciu vysvedčení
 • zabezpečuje evidenciu úrazov na webovom sídle
 • vyhotovuje nájomné zmluvy a s nimi súvisiace fakturácie, dohliada na správnosť dodržiavania nájomných podmienok
 • zabezpečuje zverejňovanie zmlúv a faktúr na webovom sídle
 • zabezpečuje evidenciu cenín
 • zabezpečuje evidenciu dochádzky pedagogických aj nepedagogických zamestnancov
 • vykonávapráce v archíve a zabezpečuje evidenciu archivovaných dokladov
 • zabezpečuje správnu evidenciu archívnych dokumentov v archívnej knihe

 

c) Povinnosti sekretárky a pokladníčky:

 • zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi
 • zabezpečuje výber hotovosti do pokladne a vedenie pokladničnej knihy
 • pripravuje a vedie v evidencii tlačivá (vysvedčenia, triedne knihy, katalógy, osobné dotazníky, potvrdenia a pod.)
 • vybavuje podľa pokynov riaditeľa školy korešpondenciu
 • vyhotovuje objednávky a vedie ich v evidencii
 • zabezpečuje verejné obstarávanie k objednávkam
 • vedie centrálny podací denník a zodpovedá za spisovú službu
 • vybavuje administratívne práce týkajúce sa žiakov
 • vykonáva administratívne práce, zabezpečovanie pošty, nákupy, doprovod pri preberaní peňazí z banky
 • zabezpečuje zverejňovanie objednávok na webovom sídle
 • vykonáva pomocné práce v archíve a zabezpečuje evidenciu archivovaných dokladov
 • vydáva kópie vysvedčení
 • plní ďalšie úlohy určené riaditeľom školy
 • vedie knihu sociálneho fondu
 • zabezpečuje správnu evidenciu archívnych dokumentov v archívnej knihe

 

d) Povinnosti správcu počítačových sietí

- zabezpečuje údržbu a inštaláciu počítačov, ich systematickú kontrolu

- vykonáva inštalačné práce mzdového a účtovného programu na server a klienta

- pripravuje prezentácie na žiacke akcie

- vykonáva všetky inštalačné práce v počítačových učebniach

- zabezpečuje pravidelnú kontrolu učiteľských notebookov, pomoc pri sťahovaní súborov, prenose dát z USB disku a inštaláciách

- zabezpečuje údržbu webovej stránky školy

- premietanie prezentácií na vyučovacích hodinách

- vyhotovenie a spracovanie fotografií z rôznych školských akcií

 

d)  Povinnosti školníka - údržbára

 • organizovanie prác upratovačiek, za ich činnosť zodpovedá vedúcemu zamestnancovi hospodársko – správneho úseku
 • usmerňovanie a kontrola prác zadaných externými dodávateľskými a servisnými organizáciami, kontroluje správnosť a kvalitu vykonaných prác a množstvo dodaného materiálu
 • zodpovedá za bezpečnosť prevádzkových prác a dohliada, aby upratovačky používali predpísané ochranné odevy a pomôcky
 • zodpovedá, aby školská budova bola v určený čas otvorená a uzamknutá, miestnosti upratané, vyvetrané, vykúrené, obsluhuje bezpečnostný systém
 • stará sa o zásobovanie tried kriedou, prachovkami a špongiami na utieranie tabúľ a uterákmi
 • vykonáva údržbárske práce:

 

1. Sanitárne zariadenie

 • upevnenie uvoľneného umývadla, záchodovej misy, výlevky záchodovej nádrže, zrkadla, konzol, vešiakov
 • opravu, výmenu výtokového ventilu – kohútika
 • opravu batérie
 • výmenu tesnenia
 • opravu sprchy pevnej alebo hadicovej
 • opravu, výmenu ochranných rámov na drezoch a výlevkách
 • výmenu sedátka záchodovej misy
 • vyčistenie a vyregulovanie záchodovej nádrže
 • vyčistenie sifónov
 • vyčistenie podlahových a strešných vpustí
 • udržovanie a čistenie vodovodnej šachty

 

2. Plynoinštalácie

 • vyčistenie roštov na plynovom vedení
 • optická kontrola hlavného uzáveru plynu

 

3. Kovanie a zámky

 • opravu, výmenu kľučiek na dverách a oknách
 • opravu, výmenu štítkov, zámkov, vložiek do zámkov a kľúčov na dverách
 • opravu, výmenu zámkov a kovania na nábytku

 

4. Stolárske práce

 • jednoduchú opravu školského nábytku
 • upevňovanie vešiakov, garníž a ostatných drobných predmetov

 

5. Zasklievanie

 • výmenu tabuľového skla okien prístupných z hľadiska bezpečnosti práce

 

6. Podlahy

 • opravu uvoľnených dlaždíc, upevnenie prahu
 • upevnenie podlahových líšt

 

7. Maliarske práce

 • sadrovanie dier po klincoch
 • sadrovanie odrazených rohov stien
 • drobné maliarske a natieračské práce
 • stará sa o signalizačné zariadenie, požiarne hydranty a hasiace prístroje
 • stará sa o školské hodiny a prevádzku zvonenia
 • udržuje v dobrom stave a v poriadku údržbársku dielňu a skladovacie priestory, zabezpečuje plnenie požiarnych a bezpečnostných noriem tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb, školských budov alebo zariadenia školy
 • dbá, aby boli v poriadku všetky kľúče, zámky a vykonáva všetky opravy a údržbu vnútorného zariadenia školy
 • vyvesuje štátne zástavy, udržuje ich vždy čisté a vhodne uložené
 • pomáha zabezpečovať výzdobu školy
 • stará sa, aby pre údržbárske práce bol včas zabezpečený potrebný materiál
 • dbá, aby pri všetkých upratovacích prácach boli dodržiavané bezpečnostné opatrenia
 • dbá, aby boli pravidelne vyprázdňované nádoby na smeti
 • plní ďalšie úlohy určené riaditeľom školy

 

e) Povinnosti vrátnika - údržbára

 • výmena žiaroviek, štartéra, žiarivky
 • výmena vypínačov a zásuviek
 • výmena poistiek
 • výmena ochranného skla na osvetľovacom telese
 • zodpovedá za stav elektrických zariadení
 • dbá, aby žiaci vchádzali do budovy školy v určený čas, aby sa v mimovyučovacom čase nezdržiavali v budove školy
 • uschováva zabudnuté veci žiakov a vydáva ich užívateľom po preverení hodnovernosti
 • nájdenie predmetov väčšejhodnoty hlási vedúcemu zamestnancovi

      hospodársko – správneho úseku

 • upravuje betónové plochy areálu, aby vyhovovali hygienickým požiadavkám a bezpečnostným predpisom
 • zaisťuje bezpečnosť žiakov a zamestnancov školy (kontrolu a udržiava funkčnosť hydrantov, priechodnosť požiarnych schodísk a pod.)
 • pred zimným obdobím zabezpečuje posypový materiál, zabezpečí vypustenie vonkajších polievacích rozvodov a ich ochranu, nákup a vyhotovenie dostatočného množstva náradia na odhŕňanie snehu a rozbíjanie ľadu
 • pred letným obdobím zabezpečí prevádzkyschopnosť a údržbu vonkajšieho polievacieho systému
 • služba na vrátnici
 • zamyká školské budovy, pred uzavretím budov sa presvedčí, že je v nich zhasnuté, sú vypnuté všetky elektrospotrebiče, uzavreté prívody vody a plynu, uzavreté všetky okná a miestnosti a keď sa presvedčí, že v budovách sa nezdržuje žiadna osoba
 • pred odchodom vykoná obhliadku školy, ohlási na políciu, že zapína signalizačné zariadenie, zapne signalizačné zariadenie a zatvára budovu
 • vykonáva dozor pri rannom vstupe do školy
 • otvára a zatvára šatne a napomáha plynulému priebehu prechodu žiakov z budovy do budovy
 • zodpovedá za poriadok v šatniach a v chodbe na prízemí
 • udržiava čistotu vo vstupnom vestibule, na chodbe na prízemí a na betónovej ploche pred hlavným vchodom
 • cudzie osoby zapisuje do knihy návštev pri ich vstupe do budovy
 • kontroluje pohyb cudzích osôb po budove
 • pri vstupe osôb z organizácií, ktorí vykonávajú prácu alebo poskytujú služby školy, hlási ich príchod vedeniu školy resp. školníkovi
 • dbá o nenarušovanie vyučovania (pohybu nepovolaných osôb v škole a v areáli školy)
 • počas neprítomnosti školníka vykonáva jeho najdôležitejšie úlohy v rozsahu určenom vedúcim prevádzkovým zamestnancov
 • udržuje poriadok a čistotuv celom areáli školy
 • vedie prevádzkový denník 3 - stupňovej kontroly
 • vykonáva službu na vrátnici
 • vykonáva dozor v telocvični vo večerných hodinách
 • plní ďalšie úlohy určené riaditeľom školy

 

 

f) Povinnosti upratovačiek

 • po vyučovaní upratuje určené priestory, v určených priestoroch každý deň:
 • zametá
 • utiera podlahy namokro
 • vynáša smeti
 • utiera prach
 • tam, kde je koberec, vysáva
 • polieva kvety
 • v priestoroch WC a umyvární dezinfikuje, všetko upratuje na mokro
 • zistené závady okamžite zapisuje do knihy 3 – stupňovej kontroly, väčšie závady s možnosťou ohrozenia majetku školy alebo života hlási školníkovi
 • šetrí pridelené materiálne a čistiace prostriedky
 • 2 až 4 – krát do roka umýva okná, podľa pokynu vedúceho prevádzkových zamestnancov
 • 2 – krát do roka sa podieľa na komplexnom upratovaní školy (jarné prázdniny, letné prázdniny)
 • po ukončení upratovacích prác vo zverených priestoroch skontroluje vypnutie elektrospotrebičov a zatvorenie okien
 • dbá, aby boli pravidelne vymieňané uteráky (1 – krát týždenne) a čistí ich
 • udržuje poriadok a čistotu v celom areáli školy
 • zodpovedá za čistotu, včasné upratovanie všetkých miestností a za dodržiavanie hygienických zásad (vetranie, dezinfekcia . . .)
 • vykonáva dozor na vrátnici
 • plní ďalšie úlohy určené riaditeľom školy

 

g)  Povinnosti kuriča

 • zodpovedá, aby určené miestnosti boli včas a riadne vykúrené podľa stanovenej teploty
 • zabezpečuje udržiavanie teploty v miestnostiach mimo vyučovacieho času, podľa potrieb aj vo sviatkoch, dňoch pracovného pokoja
 • je povinný šetriť vykurovacím médiom
 • nastavuje a odvzdušňuje radiátory
 • plní ďalšie úlohy určené riaditeľom školy

 

 

Školská jedáleň

 

Vedúca školskej jedálne

Je priamo podriadená riaditeľovi školy. Plní tieto úlohy:

 • vedie pokladničnú knihu školskej jedálne a dokumentuje pokladničné operácie,
 • v spolupráci s hlavnou kuchárkou poverenou riadením pracoviska zostavuje, podľa smerného jedálneho lístka, jedálny lístok vždy na týždeň dopredu, prepočítava podľa receptúr nutričnú hodnotu podávanej stravy, stará sa o vysokú úroveň školského stravovania, zaobstaráva jedlá v priemernej hodnote určených vyživovacích noriem a dbá, aby pokrmy boli upravené chutne, načas a v zodpovedajúcom množstve a kvalite,
 • pri starostlivosti o zásobovanie jedálne objednáva a obstaráva potraviny, inventára ostatné potreby pre jedáleň, zodpovedá za správnu kvalitu preberaných potravín a ostatných potrieb i za správne uskladnenie tovaru a robí pravidelné kontroly bezchybnosti uskladnených potravín, pri starostlivosti o plynulý chod jedálne zodpovedá za organizáciu prevádzky celej jedálne, po dohode s riaditeľom školy určuje a organizuje príchod stravníkov do jedálne a ich odchod v súlade s prevádzkovými možnosťami jedálne a rozvrhom hodín,
 • prostredníctvom zamestnancov, ktorí robia dozor, organizuje plynulý príchod žiakov k okienkam a výdaj pokrmov, rozmiestnenie žiakov pri stoloch a usporiadaný odchod žiakov z jedálne,
 • zabezpečuje rýchly výdaj pokrmov a nápojov podávaných na primeranom riade a s úplnými príbormi a rýchly odber použitého riadu,
 • v spolupráci s riaditeľom školy určí spôsob a rozsah sebaobsluhy žiakov,
 • zabezpečuje postupné dováranie a prípravu jedál, ktorých nutričné, chuťové a vzhľadové vlastnosti by dlhším časom podávania stratili na kvalite,
 • vedúca jedálne je priamou nadriadenou zamestnancom jedálne, podľa návrhu hlavnej kuchárky rozvrhuje pracovný čas podriadených zamestnancov tak, aby to čo najlepšie vyhovovalo prevádzke kuchyne,
 • v prípade neprítomností niektorého zamestnanca kuchyne ihneď zabezpečí potrebnú náhradnú silu,
 • rovnako sa stará aj o náležitú údržbu inventára jedálne a kuchyne.

 

 

XI. Záverečné ustanovenie

 

1. Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov školy.

2. Vedúci zamestnanci školy sú povinní oboznámiť s obsahom organizačného poriadku školy všetkých podriadených zamestnancov.

3. Zmeny a doplnky k organizačnému poriadku vydáva výlučne riaditeľ školy.

4. Tento prepracovaný organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom 01. 03. 2016

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
 • 0566321611
  0911 280 964

Fotogaléria