• Novinky

      • Jesenné prázdniny

      • Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a ich rodičom, že jesenné prázdniny pre žiakov základnej školy budú v dňoch:

       30.10.2020 / piatok / -  02.11.2020 / pondelok /

       06.11.2020 / piatok / -  09.11.2020 / pondelok /

        

       V dňoch 02.11.2020 /pondelok/ a 09.11.2020 /pondelok/ sa v škole uskutoční dezinfekcia.

        

       Ak bude situácia v škole priaznivá, v utorok 3.11.2020 sa všetci žiaci 1. - 4. ročníka vrátia do školy a bude prebiehať prezenčná výučba podľa riadneho rozvrhu hodín.

        

       Zákonný zástupca žiaka predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe žiaka do ZŠ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti ( viď príloha).

        

       ŠKD a ŠJ budú v riadnej prevádzke.

       O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA

       riaditeľ školy

      • Oznam

      • Vážení rodičia!

       Podľa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu SR:

       • od 26.10.2020 (pondelok) prechádza druhý stupeň (5. – 9. ročník) na dištančnú výučbu (online vzdelávanie)
       • ak bude situácia priaznivá 30.11.2020 (pondelok) by sa mali žiaci druhého stupňa vrátiť do škôl
       • 1. až 4. ročník prvého stupňa ostáva na prezenčnej výučbe (riadne do školy podľa rozvrhu)
       • Jesenné prázdniny budú v dvoch termínoch:

                     - 1. termín: od 30.10.2020 (piatok) do 02.11.2020 (pondelok). Nástup do školy je 03.11.2020 (utorok).

                     - 2. termín: od 06.11.2020 (piatok) do 09.11.2020 (pondelok). Nástup do školy je 10.11.2020 (utorok).

      • Biela pastelka

      • ZŠ v Kráľovskom Chlmci zorganizovala dobročinnú zbierku Biela pastelka pod vedením pani učiteľky Tóthovej. Ide o každoročnú akciu v prospech nevidiacich a slabozrakých. Peniaze, ktoré sa vyzbierajú, posielame nevidiacim, aby si mohli zabezpečiť pomôcky, ktoré im zjednodušia život. V piatok 18. septembra 2020 sa žiaci – Felix Maximiliám Illés, Richard Pribek, Melinda Vojtková a Richard Parajos – vybrali najprv do tried, aby mohli žiaci prispieť do zbierky.. Žiaci boli štedrí a dostali od nás bielu pastelku. Potom sme sa vybrali do mesta a boli sme milo prekvapení, lebo väčšina oslovených občanov prispela do zbierky. Tento deň sa mi veľmi páčil. Bolo dobré vidieť, že ľudia prispievajú na dobrú vec, lebo chcú pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Vyzbierané peniaze boli zaslané na Úniu nevidiacich a slabozrakých v Bratislave. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

      • Európsky deň jazykov

      • September je už tradične spájaný s oslavami Európskeho dňa jazykov, ktorý pripadá na 26. septembra. Pri tejto príležitosti sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu „Deutschsprachige Postkarten“ (Pohľadnice v nemeckom jazyku). Hlavnou myšlienkou tohto projektu bolo poslať do rôznych európskych krajín pohľadnice v nemeckom jazyku. Každá škola, ktorá sa do tohto projektu zapojila, poslala 10-20 pohľadníc (klasických-poštou, ale aj elektronických), ktoré vyrobili sami žiaci a dostala 10-20 pohľadníc z rôznych krajín. Aj my sme dostali z rôznych kútov Európy  - Švédsko, Fínsko, Turecko, Chorvátsko, Lotyšsko, Poľsko, Macedónsko, Litva, Taliansko, Maďarsko, Slovinsko a iných -prekrásne, zaujímavé a kreatívne pohľadnice. padlety, power-point prezentácie. Veď posúďte sami! Z týchto pohľadníc si každá škola zostavila tzv. Pohľadnicovú mapu Európy, ktorú sme pripravili aj my 😊. Fotku tejto mapy dostane opäť každá škola.

       Sme radi, že sa aj takýmto spôsobom môžeme zviditeľniť v Európe, nadviazať a udržiavať kontakty so zahraničnými školami, pracovať na ďalších spoločných projektoch!

       Frau Greznar a žiaci ZŠ L.Kossutha v Kráľovskom Chlmci 😊

      • Opatrenia Ministerstva školstva platné od 12.10.2020

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách, e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä1. výlety a exkurzie,2. športové výcviky a školské športové súťaže,3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,4. kurzy na ochranu života a zdravia,5. kurzy pohybových aktivít v prírode,6. saunovanie,7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

      • Oznam

      • Vážení rodičia!

       Riaditeľstvo Základnej školy v Kráľovskom Chlmci Vám oznamuje, že dopravné za mesiace  jún  a september 2020 sa bude vyplácať 08. 10. 2020 (štvrtokod 13:30 do 15:30 hod. a 

       09. 10. 2020 od 10:00 do 13:00 hod. v pavilóne B -únikový východ za prísnych hygienických podmienok (rúško a rukavice) iba rodičom žiakov, prípadne osobe, ktorá je rodičom písomne splnomocnená. 

       Zároveň upozorňujeme rodičov, že neprevzaté finančné prostriedky za dopravné v stanovenom čase sa v inom termíne nevyplácajú a budú presunuté na nasledujúci mesiac.

        

       Doneste si so sebou občiansky preukaz.