• Novinky

      • Vyskúšali sme 3D tlačiareň

      • Naša škola dostala finančné prostriedky z projektu: Podpora digitálnej transformácie vzdelávania. Tieto finančné prostriedky sú určené na podporu pedagogických aktivít s využitím hardvérových alebo softvérových produktov: pomôcky na rozvíjanie 3D tlače, programovania, robotiky, softvérové licencie na edukačné aplikácie, predplatné online vyučovacích portálov, atď.  Naša škola kúpila pomôcky na rozvíjanie 3D tlače, programovania, robotiky a digitálnej gramotnosti. Žiaci na hodinách informatiky mali možnosť vyskúšať 3D tlačiareň. S nadšením pozorovali vytvorenie 3D predmetov,  ktoré si nakoniec mohli vziať aj do vlastných rúk. Na 3D tlačiarni tlačili figúrky a držiak na mobil. Žiaci mali obrovský zážitok z čarovania. 

       Text: Mgr. Albert Páll

       Foto: Ing. Rita Kosťuová

      • Fašiangy plné zábavy

      • Posledný februárový piatok bol na našej škole plný zábavy a dobrej nálady. Konalo sa totiž fašiangové vyučovanie. Počas tohto dňa vyučovanie na prvom stupni prebiehalo v karnevalových maskách. Žiaci sa premenili na rozprávkové, ale podaktorí aj na strašidelné bytosti. Všetci si dali na výbere masky naozaj záležať – boli naozaj  rozmanité a originálne. Na poslednej vyučovacej hodine v rámci triedy žiaci predviedli svoje masky, v ktorých sa zabávali, tancovali a užívali si pravú fašiangovú zábavu. Dobrá nálada pokračovala aj v ŠKD fašiangovou zábavou a ochutnávkou šišiek.

       Text: Mgr. Denisa Szemánová

       Foto: Kristián Bók

      • Venčekový ples

      • Dňa 13. januára 2024 sa uskutočnil Prvý tanečný ples žiakov ôsmeho a deviateho ročníka – Záverečný venček, na ktorý sa pripravovali od októbra, pod vedením diplomovaného učiteľa tanca Ing. Františka Štofana. Slávnostne prestreté stoly, vyleštené poháre, sviečky, tanečný parket...

       Dievčatá v nádherných róbach kráčali v sprievode chlapcov v krásnych oblekoch. Na kurze spoločenského tanca a spoločenskej výchovy si osvojili tance, ktoré predviedli rodičom a pozvaným učiteľom. Boli to tance rôznych štýlov, techník aj náročnosti. Ale naši tanečníci ich všetky zvládli! Predviedli ich s noblesou im vlastnou.

       Zatancovali si aj rodičovský tanec, kde ukázali, ako im to s rodičmi na parkete ladí a nezabudli ani na svojich učiteľov. V prestávkach medzi voľnými kolami súťažili v jablkovom, stoličkovom a venčekovom tanci.

       Zážitky prvých tanečných krokov a Venčekového plesu v nich určite zanechajú spomienky na celý život.

       Text: Mgr. Beáta Molnárová

       Foto: Mgr. Albert Páll

      • Pomoc psíkom

      • V predvianočnom čase sme zorganizovali zbierku pre štvornohých kamarátov. 

       Z dobrovoľného príspevku žiakov a zamestnancov školy sme mohli prispieť  finančným darom, ako aj krmivom na pomoc psíkom v útulku vo Veľkých Kapušanoch: Farma HAPPY Rescue every animal. Ďakujeme všetkým milovníkom zvierat za pomoc!

      • Fotosúťaž

      • Mesto Kráľovský Chlmec v roku 2023 vyhlásilo 7. ročník fotosúťaže IN MEMORIAM TÓTHPÁl GYULA. Súťaž dáva poctu jednému z najvýznamnejších fotografov maďarskej národnosti na Slovensku.  Vyhodnotenie súťaže sa konalo koncom decembra  2023.  Medzi úspešnými súťažiacimi boli aj dve žiačky našej školy:  Lucia Tóthová zo VI.A triedy a Jazmína Géresiová z VIII.A triedy. Dievčatám srdečne gratulujeme! Ich fotografie hovoria za všetko. 

      • Oznámenie

      • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kráľovský Chlmec č. 3/2023

        

       Všeobecne záväzne nariadenie schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 14.12.2023

        

       Na rokovanie mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci dňa:  14.12.2023

       Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 18.12.2023

       Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  02.01.2024

       Zvesené z úradnej tabule dňa: 02.01.2024

       Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené: 161/2023

        

       VZN č. 3/2023 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí / žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach

       Mesto Kráľovský Chlmec na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších prepisov a v zmysle ustanovenia § 28, § 49, § 114, § 116 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznieslo na vydaní tomto

        

       všeobecne záväznom nariadení

        

       Článok 1

       Úvodné ustanovenia

        

       Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kráľovský Chlmec.

        

       Článok 4

       Príspevok v školskom klube detí

        

       1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je určený mesačný príspevok vo výške 10€.

       2. Zriaďovateľ môže znížiť príspevok vo výške 5€ mesačne, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada riaditeľa základnej školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

       3. Ak dôjde k zmene skutočnosti rozhodujúcich o znížení príspevku v ŠKD, zákonný zástupca je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi školy, ktorej súčasťou je ŠKD.

       4. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na účet právneho subjektu, pro ktorom je ŠKD zriadený.

        

       Článok 8

       Záverečné ustanovenia

        

       1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí / žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta neupravené týmto VZN sa vťahujú príslušné právne predpisy.

       2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kráľovskom Chlmci uznesením číslo 161/2023 zo dňa 14.12.2023.

       3. To všeobecne záväzne nariadenie nadobúda platnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mestského úradu t. j. 02.01.2024.

       4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Mesta Kráľovský Chlmec č. 3/2021 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí / žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kráľovský Chlmec v znení neskorších dodatkov.

       5. Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 01.02.2024.