• Novinky

      • Otvorenie školského roka 2023/2024

      • Organizácia vyučovania od 4.9.2023


       4. september 2023


       Žiaci 1. ročníka

       Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na školskom dvore so začiatkom o 8.00 hod., v prítomnosti dieťaťa a jedného rodiča. Následne sa žiaci presunú so svojimi triednymi učiteľmi do kmeňových tried spolu s rodičmi. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnosť uskutoční na dolnej chodbe v pavilóne B. 

       Žiaci 2. – 9. ročníka

       Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na školskom dvore so začiatkom o 9.00 hod. Ak sa pre nepriazeň počasia nebude môcť uskutočniť v exteriéri, tak sa bude realizovať v kmeňových triedach (prostredníctvom školského rozhlasu).  Žiaci sa budú zhromažďovať pri svojich triednych učiteľoch v čase od 8.30 hod. v areáli školy. Žiaci vchádzajú do budovy školy priebežne – bez zhromažďovania.

       Školský klub detí ani školská jedáleň dňa 4.9.2023 – nebudú v prevádzke! Záujem o ŠKD nahláste 4.9.2023 triednym učiteľom a vychovávateľkám. 

       Záujem o stravovanie v školskej jedálni hláste vedúcej ŠJ.


        5. september 2023

         

        Dĺžka a organizácia vyučovania

        • žiaci 1. – 4. ročníka: 4 vyučovacie hodiny, obed podľa rozvrhu stolovania,
        • žiaci 5. – 9. ročníka: 5 vyučovacích hodín, obed podľa rozvrhu stolovania.

        Činnosť v triede riadi triedny učiteľ, so zameraním na oboznámenie sa so školským poriadkom, BOZP, triednymi pravidlami.

         

        Školský klub detí

        • ranný školský klub detí od 6.45 hod. do 7.45 hod.
        • poobedňajší školský klub detí po skončení vyučovania do 17.00 hod.

         

        Príspevok v školskom klube detí

        • v zmysle §114 ods. 7 zákona NR SR č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade VZN mesta č. 3/2021 zo dňa 23.6.2021 sa mení príspevok na ŠKD
        • na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je určený mesačný príspevok vo výške 5€
        • v poradí na každé ďalšie dieťa v rámci jednej rodiny, zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí mesačne sumou 3€
        • zriaďovateľ môže znížiť príspevok  na 1,5€ mesačne, ak zákonný zástupca neplnoletého. žiak o to písomne požiada riaditeľa základnej školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.  

         

        Od 5. septembra 2023

        • ranný školský klub detí od 6.45 hod. do 7.45 hod.,
        • poobedňajší školský klub detí po skončení vyučovania do 17.00 hod.,
        • školská jedáleň vydáva obedy v čase od 11.20 hod. do 14.00 hod. podľa presne stanoveného rozpisu stravovania.
       • Oznam školskej jedálne (ŠJ)

       • Zápisné lístky stravníka (ZLS) na školský rok 2023/2024 si môžete vyzdvihnúť u vedúcej jedálne  (v papierovej podobe) alebo na stránke školy.

        Žiak bude prihlásený na stravovanie až po doručení ZLS. Všetky potrebne informácie sú uvedené v ZLS.

        Stránkové dni a hodiny : od 4.9.2023   od 8:00 do 14:30 hod. (každý pracovný deň).

        Ostatné informácie u vedúcej ŠJ.

       • Letná kreatívna škola MIŠ – MAŠ 2023

       • Skončil sa siedmy ročník letnej kreatívnej školy MIŠ – MAŠ. Bol plný zábavy, tvorivosti, učenia, ale hlavne smiechu a radosti. Deti plné očakávania sa tešili na každé prekvapenie, ktoré sme im s láskou pripravili. Všetkým učiteľom, asistentom, vychovávateľom, sociálnym pedagógom, ktorí boli súčasťou MIŠ –MAŠ, patrí obrovské ĎAKUJEM.