• Novinky

      • Testovanie PIRLS

      • Vážení rodičia !

       Oznamujeme Vám, že dňa 12.5.2021 sa uskutoční pre žiakov 4.ročníka medzinárodné testovanie PIRLS. Je to medzinárodná čitateľská gramotnosť žiakov 4.ročníka, Nebudú zverejnené žiadne údaje. Údaje, ktoré od Vás žiadame sú len na vyhodnotenie a porovnávanie vzdelávacích systémov. Do tohto testovania sa zapojilo 50 krajín. Na Slovensku bolo vybraných 236 základných škôl. Zároveň Vás chceme poprosiť, aby sa Vaše dieťa zúčastnilo tohto testovania. Súčasťou tohto testovania je aj dotazník pre rodičov a preto Vás chceme poprosiť o jeho vyplnenie. Dotazník Vás žiadame poslať po dieťati obratom.

        

       Ďakujeme za spoluprácu.

       PhDr.Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Hasičský a záchranný zbor

      • Pri príležitosti sviatku sv. Floriána dostali hasiči z hasičskej stanice v Královskom Chlmci milé prekvapenie od detí zo Základnej školy L. Kossutha.

       Často dostávame otázky, kde takéto kresby skončia. Ako vidíte - na čestnom mieste Budú zdobiť priestory hasičskej stanice.

       Foto: HaZZ

      • Okresné kolo biologickej olympiády

      • Dňa 24. marca 2021 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D pre žiakov 7. ročníka ZŠ, ktoré organizovalo Centrum voľného času v Trebišove. V tomto školskom roku BiO prebehla netradičnou dištančnou formou, keďže školy boli v tom čase stále zatvorené.

            Žiaci dostali do svojich e-mailov súťažné úlohy, ktoré riešili v domácom prostredí  na papieri. Oskenované riešenia úloh poslali súťažiaci na vopred dohodnutý e-mail predsedu okresnej komisie BiO spolu s čestným prehlásením, že pracovali úplne samostatne bez odbornej pomoci a bez nedovolených pomôcok.

       Našu školu reprezentovali:

       V kategórii D – Heidi Sesay, žiačka VII. B skončila na druhom mieste a Vivien Pitóckyová,  žiačka VII.A triedy skolnčila na desiatom mieste. Na BiO ich pripravovala pani učiteľka RNDr. Iveta Slovinská. 

       Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.