• Novinky

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia.

       Riaditeľstvo školy, Vám oznamuje, že dňa 25.1.2022 s technických príčin v budove školy nie je voda. Obed žiaci riadne dostanú po vyučovaní. Prosíme Vás, aby ste, ak môžete, deti, ktoré navštevujú Školský klub detí vybrali čím skôr.

       Za pochopenie Vám ďakujeme.

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia RÚVZ v Trebišove a so súhlasom zriaďovateľa bude v termíne od 26.1.2022 (streda) do 28.1.2022 (piatok) pre II. stupeň (5. – 9. ročník) dištančné vzdelávanie z dôvodu poztivity na COVID-19 a vyššej chorobnosti pedagogických zamestnancov a žiakov ZŠ.

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy 

      • Oznam - antigénové samotesty

      • Vážení rodičia

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 19.01.2022 (streda) a  20.01.2022 (štvrtok) si môžete prevziať sady antigénových samotestov na domáce použitie v čase:

       - od 7:15 hod. do 8:00 hod. na chodbe prízemie (únikový východ pavilón B)

       - od 11:30 hod. do 16:30 hod. na chodbe prízemie (únikový východ pavilón B)

       POZOR:

       Sady môže prevziať iba zákonný zástupca žiaka, ktorý nahlásil škole svoj záujem. Žiadame rodičov aby si antigénové testy kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii vyzdvihli v stanovených dňoch.

       Po uvedenom termíne sa testy rodičom nebudú vydávať

       Príloha: Návod na použitie pri samotestovaní

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy  Vám oznamuje, že dňa  10.01.2022  obnovuje  pre žiakov 1.- 9. ročníka prezenčnú formu vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín. Činnosť Školského klubu detí a školskej jedálne bude zabezpečená  v riadnom režime.

       V súlade s vyhláškou  ÚVZ SR  sú žiaci  naďalej POVINNÍ NOSIŤ RÚŠKO vo všetkých priestoroch interiéru školy, teda aj počas vyučovacieho procesu.

       Domáce samo testovanie antigénovým testom  odporúčame realizovať pred nástupom do školy a následne pravidelne 2x týždenne (streda, nedeľa). Výsledok AG testu oznámi zákonný zástupca škole prostredníctvom EduPage – oznámenie o použití testu alebo elektronicky triednemu učiteľovi/učiteľke.

       Pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca tr. učiteľovi  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ / viď príloha/ prostredníctvom EduPage alebo písomne

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy