• Novinky

      • Beseda s hokejistom Samuelom Takáčom

      • Samuel Takáč reprezentuje Slovensko v ľadovom hokeji pod číslom 49. Tento známky olympionik, ktorý je hokejistom telom i dušou od svojich 4 rokov, prijal naše pozvanie a dňa 24. 6. 2022 navštívil našu školu. Po úvodnom privítaní pánom riaditeľom nám hokejista rozprával o svojej ceste k hokeju a úspešnej kariére. Prezradil nám, že sa rád vracia do nášho mesta, totiž jeho mamička p. Horváthová je rodáčka a navštevovala našu základnú školu. Žiaci prvého stupňa pripravili pre neho zaujímavé otázky týkajúce sa nielen hokeja, ale aj súkromného života. Dozvedeli sme sa, že hokej začal hrať ako 5 – 6 ročný chlapček. Ako druháčik na základnej škole začal chodiť na hokejovú školu a v sedemnástich ako dorastenec sa dostal do reprezentácie. Žiaci boli zvedaví aj na váhu a cenu hokejovej výstroje. Prezradil nám aj to, ako vyzerá jeho bežný deň a že víťazstvo oslavuje rôznymi akciami a rodinou. Priniesol nám ukázať aj bronzovú medailu, ktorú získali za 3. miesto na zimných olympijských hrách v Pekingu. Na konci besedy hokejista rozdával autogramy nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Mohli sme sa s ním aj pofotiť. Na konci sme sa mu poďakovali za jeho návštevu a popriali veľa ďalších úspechov.

       Text: Stephanie Kováčová, Vivien Pitóckyová, Kitty Szabová (VIII.A)

      • Účelové cvičenie

      • Žiaci II. stupňa sa 23. 6. 2022 zúčastnili účelového cvičenia. Na prvých dvoch vyučovacích hodinách absolvovali teoretickú časť účelového cvičenia, ktorého obsahom bolo riešenie mimoriadnych situácií, zdravotná príprava a pohyb a pobyt v prírode. Praktická časť sa realizovala v areáli školy. Žiaci v teplom počasí zvládli teoretické i praktické aktivity, ktoré boli pre nich pripravené na troch stanovištiach. Po úspešnom splnení jednotlivých úloh mali žiaci priestor na rôzne športové súťaže a aktívny odpočinok.

       Mgr. Denisa Szemánová

      • Didaktické hry na I. stupni

      • Každoročne koncom školského roka sa uskutočnia pre žiakov I. stupňa „Didaktické hry“. Konali sa dňa 22. 6. 2022. Pozostávali z teoretickej a praktickej časti. Cieľom didaktických hier je rozvíjanie telesnej zdatnosti a pohybovej aktivity, výchova k ochrane zdravia a ochrane životného prostredia a bezpečné správanie sa v prírode a na cestných komunikáciách. Začína sa evakuáciou žiakov do bezpečia pred budovou školy. Na teoretických hodinách si vysvetlia pojmy civilná ochrana, prvá pomoc, tiesňové linky 150, 155, 158, 112. Prakticky si žiaci vyskúšali na 6 stanovištiach svoje nadobudnuté znalosti. Vysvetlili si varovné signály CO, vybavenie lekárničky, obväzovú techniku, umelé dýchanie, presun raneného, poznávanie rastlín, húb, živočíchov v prírode, hádzanie granátom, ale aj poznávanie dopravných značiek. Hravou formou sa dozvedeli veľa nového o civilnej ochrane a pravidlách bezpečného správania sa.

       Mgr. Dana Hudáková

      • Exkurzia – Zemplínske múzeum v Michalovciach

      • Dňa 20. júna 2022 sa žiaci V.B a V.C triedy v sprievode p. učiteľky I. Tóthovej, Gérešiovej a pani soc. ped. N. Juhászovej zúčastnili zaujímavej exkurzie. Navštívili Zemplínske múzeum v Michalovciach, kde mali možnosť absolvovať poučnú prehliadku sprevádzanú milou pani sprievodkyňou, ktorá pútavou formou komentovala vystavené exponáty. V znovuotvorenom múzeu sme videli vzácne predmety minulosti. Dozvedeli sme sa, že posledným majiteľom kaštieľa bol gróf Anton Sztáray, ktorý tu žil so svojou rodinou do roku 1944. Múzeum v súčasnosti ponúka päť stálych expozícií a etnografickú expozíciu. Nás zaujala etnografická expozícia, ktorú tvoria samostatné celky – kováčstvo, vinohradníctvo, spracovanie dreva, hrnčiarstvo, výroba textílií. Zdokumentované sú zaniknuté ľudové remeslá dedinského obyvateľstva. V historickej expozícii sme videli exponáty dokumentujúce atmosféru šľachtických  interiérov konca 18. – začiatku 20. storočia (dobová literatúra, historický nábytok, zbrane, portréty, menšie interiérové doplnky a pod).  Žiaci mali radosť z vydarenej exkurzie.

      • Venčekový ples

      • Dňa 23. apríla 2022 sa uskutočnil Venčekový ples žiakov ôsmeho a deviateho ročníka, na ktorý a pripravovali od októbra, pod vedením diplomovaného učiteľa tanca Ing. Františka Štofana. Na kurze spoločenského tanca a spoločenskej výchovy si osvojili 16 druhov tancov, ktoré predviedli rodičom a pozvaným učiteľom. V prestávkach medzi voľnými kolami súťažili v jablkovom, stoličkovom a venčekovom tanci. Pre deviatakov to bola zároveň slávnostná rozlúčka so školou. Zážitky prvých tanečných krokov a Venčekového plesu, v nich zanechajú spomienky na celý život.

      • Škola v prírode

      • V príjemnom rekreačnom stredisku Kamenec, ktoré sa nachádza na brehu vodnej nádrže Zemplínska Šírava, sa v dňoch 13. 6. 2022 – 17. 6. 2022 zúčastnili žiaci 4. ročníka dlho očakávanej školy v prírode. Boli sme ubytovaní v hoteli Chemes. Keďže nám počasie v deň príchodu prialo, po výbornom obede sme si ho užili kúpaním v Šírave na pláži Anima. Na druhý deň doobedu sme si zaplávali v bazéne hotela a poobede sme sa vybrali na turistickú vychádzku cez les na Vinné jazero. Cesta bola síce dlhá, no naozaj stála za to. Napriek tomu, že sme sa vrátili trošku unavení, po večeri sme boli opäť plní energie a elánu na pyžamovú párty. Tretí deň nášho pobytu sme si spríjemnili návštevou vodného sveta Thermal Šírava. Potešili nás predovšetkým atrakcie v podobe šmýkačiek, divokej vody a hojdacieho zálivu. Štvrtok ráno sme sa už nevedeli dočkať plavby výletnou loďou Zemplín z prístavu Lodenica – Hôrka. Vyhliadková plavba viedla pozdĺž rekreačných stredísk Medvedia hora, Kaluža, Kamenec a Paľkov. Poobedňajšie hodiny sme strávili rôznymi hrami v areáli hotela. Nechýbala ani návšteva Car arény. Nielen chlapci, ale aj dievčatá si užívali jazdu ma motokáre a príjemnú atmosféru. Bolo veľa radosti, smiechu a vzájomného povzbudzovania. Posledný večer sme si spríjemnili opekačkou, posedením v altánku, dobrou hudbou a tancom. Posledný deň sme zahájili návštevou Zemplínskeho múzea v Michalovciach, ktoré dokumentuje kultúrnohistorický a hospodársky vývoj a tiež živú a neživú prírodu regiónu Zemplín. Počas celého týždňa sme si našli čas aj na učenie a venovali sme sa aj kreatívnym činnostiam. Čas nám plynul ako voda a po krásnych slnečných dňoch sme sa trošku unavení, ale plní zážitkov vracali do kolotoča bežných dní.

      • Plavecký výcvik

      • Žiaci 3. ročníka našej školy absolvovali základný plavecký výcvik a žiaci 7. ročníka zdokonaľovací plavecký výcvik. Výcvik sa konal od 13. júna do 17. júna 2022 v priestoroch hotela Chemes na Zemplínskej Šírave. Žiaci boli rozdelení do družstiev, kde sa učili o dýchaní vo vode, splývaní a rôznych technikách plávania. Družstvá sa striedali a pracovali pod vedením pani zástupkyne Hudákovej, pani učiteľky Pribulovej, pani učiteľky Kissovej a pána asistenta Kaška. Starší žiaci si zlepšovali svoje plavecké zručnosti a učili sa správnu techniku plaveckých štýlov (prsia, kraul) pod vedením pána učiteľa Marciho a pána učiteľa Daka. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť žiakov z pohybu vo vode, čo bolo na ich tvárach vidieť. Boli sme na našich žiakov pyšní. Veľmi sa snažili, boli disciplinovaní, ale hlavne mnohí prekonali aj strach z vody, čo bolo hlavným cieľom výcviku. Na konci každý získal „mokré vysvedčenie“, sladkú odmenu a starší žiaci náramok priateľstva.

       Takto sme plávali:

      • EXKURZIA – OKRESNÝ SÚD TREBIŠOV

      • Dňa 2.júna 2022 sa žiaci ôsmeho ročníka v sprievode p. uč. Dajkovej a p. uč. Greznárovej zúčastnili 3 verejných pojednávaní na Okresnom súde v Trebišove v rámci vyučovania predmetu Občianska náuka.

       Po našom príchode sa nás ujal zamestnanec okresného súdu, ktorý nás milo privítal a usmernil do pojednávacej miestnosti. Pri vstupe do priestorov súdu žiaci museli absolvovať prehliadku, či nevlastnia nedovolené  predmety. Ešte pred začiatkom súdneho pojednávania si žiaci vypočuli prednášku na tému Kriminalita mladistvých a trestná zodpovednosť, v rámci ktorej predseda súdu JUDr. Ladislav Bujňák vysvetlil žiakom základné otázky trestnej zodpovednosti mladistvých, skutkové podstaty trestných činov týkajúce sa mladistvých, trestno-právne hľadisko kyberšikany, zdieľanie informácií na sociálnych sietiach a jeho dôsledky a pod.

       Potom nasledovali súdne pojednávania. Na všetkých troch sa pojednávalo vo veciach trestného práva, čo bolo pre žiakov veľmi podnetné a poučné. Mali príležitosť sledovať súdne pojednávanie v dvoch prípadoch v trestnej veci prečinu a v jednom prípade v trestnej veci zločinu, ktoré viedol sudca okresného súdu v Trebišove JUDr. Martin Kurečko. Žiaci mali zároveň mali možnosť oboznámiť sa s prácou sudcu, obhajcu a prokurátora. Dozvedeli sme sa veľa nových, zaujímavých informácií z trestného práva.

       Po skončení pojednávania si pán sudca našiel čas a bol ochotný zodpovedať otázky žiakov a všetko im podrobne vysvetliť. 

       Táto exkurzia určite splnila svoj cieľ, ktorým bolo priblížiť žiakom špecifiká súdneho procesu a vidieť jeho priebeh v praxi.

       Dúfame, že táto zážitková forma výučby sa osvedčí aj  v budúcich školských rokoch, pretože je pre žiakov atraktívna a zároveň má nesporne edukačný prínos.

        

       PhDr. T. Dajková, Mgr. A. Greznárová

      • Deň detí

      • „Iba tam, kde sa stretávajú deti, existuje reálna šanca na zábavu.“ (Mignon McLaughlin)

       Medzinárodný deň detí oslavujú ľudia v niekoľkých krajinách sveta už dlhé roky. A my sme si takýto výnimočný deň nemohli nechať ujsť. Deň detí, ktorý sme na našej škole oslavovali 1. júna 2022, sa niesol v športovo-zábavnom duchu. Žiaci prvého stupňa si mohli preveriť svoje zručnosti a športové zdatnosti na vopred pripravených stanovištiach, kde ich čakali rôzne aktivity, ako napr.: pavučina, navigácia, plávajúce fazuľky, skákanie vo vreci, prenášanie vody, prekážková dráha, rovnováha, maľovanie na telo, dopravné ihrisko, maľovanie na asfalt, atď. Žiakov druhého stupňa okrem futbalu, vybíjanej, volejbalu a stolného tenisu čakalo množstvo iných zaujímavých aktivít na stanovištiach podľa ročníkov. Veľkú radosť vyvolalo žrebovanie tomboly, kde sa šťastie usmialo na 14 výhercov. Odmenou pre všetkých boli darčeky z projektu „Ovocie v školách“ a samozrejmosťou boli sladké lekvárové pečené buchty.  Počasie nám prialo, čo prispelo k skvelej nálade. Deti si z nich odniesli množstvo zážitkov. 

      • Mliečko máme radi, budeme všetci zdraví.

      • V rámci medzinárodného dňa mlieka sme si v ŠKD pripomenuli Svetový deň mlieka. Deti sa dozvedeli zaujímavé informácie o výrobe mlieka, mliečnych výrobkov a význame mlieka vo výžive. Ďakujeme sponzorovi RAJO za čokoládové mliečka a cereálie.

      • Medzinárodná štúdia počítačovej a informačnej gramotnosti ICILS 2023

      • V dňoch 24. – 25. 5. 2022 naši žiaci 8. ročníka vyplnili testové moduly pilotného merania ICILS 2023.

       Cieľom  merania je preskúmať v rôznych krajinách, do akej miery majú mladí ľudia v 8. ročníku ZŠ, ŠZŠ alebo 3. ročníka osemročného gymnázia rozvinutú počítačovú a informačnú gramotnosť, ktorá je definovaná ako schopnosť používať informačné a komunikačné technológie (IKT) na skúmanie, vytváranie a komunikáciu s ostatnými doma, v škole, na pracovisku a v spoločnosti.

       Počítačová a informačná gramotnosť (Computer and InformationLiteracy) (CIL) je v štúdii ICILS zadefinovaná ako schopnosť používať počítače na skúmanie, vytváranie a komunikáciu za účelom efektívne participovať doma, v škole, na pracovisku a v spoločnosti. CIL spája technickú spôsobilosť a intelektuálne schopnosti na dosiahnutie komunikačného zámeru.

       Matematické myslenie (computationalthinking) (CT) - testové moduly, ktoré obsahujú autentické aspekty počítačového kódovania, spracovávania informácií a využívania počítača pri riešení problémov

      • Exkurzia – Kaštieľ kniežaťa Rákócziho v Borši

      • Dňa 12. mája 2022 sa 29 žiakov 8. ročníka s p.uč. Greznárovou  a p.uč. Dajkovou, vybrali sa návštevu zrekonštruovaného renesančného kaštieľa v Borši, v ktorom  sa narodil František II. Rákóczi. Prvé informácie o komplexe sme získali na mieste nazývanom Múzeumschop. Práve z tohto miesta sa začala naša cesta zážitkov v tomto prekrásnom areáli. Veľmi milý sprievodca nám zaujímavým výkladom postupne predstavoval cestovanie v čase J. Cestovanie v čase bolo obohatené samotnou expozíciou, virtuálnymi reality hrami, historickou únikovou cestou (escape room) a panoramatickým premietaním. Kaštieľ v 17. storočí vyhorel (krátko po narodení Františka II. Rákócziho) a celková renovácia prebehla v rokoch 2018-2021.  V expozícií s názvom Tri narodenia Rákócziho sme sa okrem histórie kaštieľa mohli oboznámiť s fungovaním panstva, s novovekou Európou a samozrejme s rodinou Rákóczi. Život Františka  II. Rákócziho sme  sledovali nielen od narodenia, ale až od očakávania dieťaťa po smrť kniežaťa v Tekirdağ, a v neposlednom rade sme sa preniesli k pamiatkam, ktoré sú dodnes úzko spojené s uctievaním hrdinu.  Žiaci si mohli vybrať zo širokej škály tém podľa svojich predstáv s množstvom  interaktívnych hier. V premietacej sále s kapacitou 15 osôb nás ohúrili  filmy premietané na plátne s 360 stupňovou panorámou. Filmy s dĺžkou 10 minút sú veľkolepé a zároveň informatívne, doprajú nezabudnuteľné chvíle pre všetky vekové kategórie. Vtipný animovaný film predstaví život Františka II. Rákócziho, sediac v neobyčajnom lietajúcom tanieri môžeme spoznávať domorodé druhy drevín Karpatskej kotliny, môžeme lietať ponad známe pamätné miesta Rákócziho. Ozajstnou výnimočnosťou je film predstavujúci maďarské a slovenské tance karičky, v ktorom sediac v strede kruhu môžeme obdivovať tanečníkov karičky. Po zaujímavej expozícii sme sa naobedovali v aréály kaštieľa .

       Domov sme sa vracali s batohom plných zážitkov .

      • Matematická olympiáda a Pytagoriáda

      • Vyučujúci matematiky priebežne pripravujú žiakov na matematickú olympiádu a Pytagoriádu.

        

       Matematická olympiáda - obvodné kolo pre kat. Z6, Z7 Z8 sa uskutočnilo  12. 4. 2022.

       Našu školu reprezentovali:

       Z6 - Gašparová Emma (12. miesto) z VI. B triedy. Žiačku pripravovala p. uč. Čomová.

              Birkeová Ramona (16. miesto) z VI. A triedy. Žiačku pripravoval p. uč. Páll.

       Z7 - Vojtková Lea (7. miesto) a KondášováBoglárka (11. miesto) z VII. A triedy.

              Žiačky pripravoval p. uč. Páll.

       Z8 - Raczenberger Marcel (3. miesto) z VII. A triedy. Žiaka pripravovala p. uč. Čomová

       Z9 29. 3. 2022 krajské kolo  Kenés Štefan (44. miesto)  z IX.B triedy. Žiaka pripravoval p. uč. Páll.

        

       Pytagoriáda - obvodné kolo pre kat. P6, P7 P8 sa uskutočnilo  30. 3. 2022.

       Našu školu reprezentovali:

       P3 - Lilien Gerenyi (8. miesto) z III.C triedy a Dávid Bányácsky (11. miesto) z III.C triedy 

       Žiakov pripravovala p. uč. E. Pribulová

       P6 - Gašparová Emma (5. miesto) z VI. A triedy a Ďurková Elizabeth (5. miesto) z VI. B triedy.

       Žiačky pripravoval p. uč. Páll.

       P7 - Vojtková Lea (10. miesto) z VII. A triedy.

       Žiačku pripravoval p. uč. Páll.

       P7 - SesayHeidi ( 3. miesto) z VIII. B triedy. Žiačku pripravovala p. uč. Čomová