• Novinky

      • Svetový deň vody

      • DEŇ VODY

       Voda je podmienku života. Čistá pitná voda je podmienkou zdravého života.

       22.marec je Svetový deň vody. Pripomenuli sme si ju aktivitami, ktoré našim žiakom umožnili uvedomiť si, odkiaľ pochádza  a ako ľahko môžeme o ňu prísť , taktiež uvedomiť si kolektívnu zodpovednosť za jej udržanie.

       Vytvorili sme 4 stanovištia, na ktorých vybraní  žiaci informovali svojich spolužiakov o aktivite a následne ju moderovali.

        

       Aktivita1: Kolobeh vody v prírode

       Viedli ju žiaci: R. Rontó 8.B , N.Nagy 8.B

       Ako je to možné, že v zemi je voda? Ako sa tam dostala a odkiaľ? Odkiaľ priplávali oblaky?

       Niekoľko otázok ,na ktoré nie všetci žiaci vedia správne odpovedať.

       Na stanovišti sa dozvedeli informácie o veľkom kolobehu vody a následne dostali za úlohu vymodelovať ju pomocou obrázkov a šípok na magnetickej tabuli.

        

       Aktivita 2: Čo vieš o vode?

       Viedli ju žiaci: S.Cziránková 8.A,V.Pitóczkyová 8.A

       Na tomto stanovišti triedy spoločne vypĺňali dotazník , pomocou ktorého sme overovali, aké vedomosti majú žiaci o vlastnostiach vody a jej význame pre život.

       Triedy získali indície, na základe ktorých mali uhádnuť jeden pojem potrebný na doplnenie vety o vode.

        

       Aktivita 3: Kvapka vody – veľa kvapiek vytvorí oceán

       Viedli ju žiaci:  M.Balogh 8.B ,N.Szűcs 8.B

       Na stanovišti sa overovali logika, pozornosť aj schopnosť využiť a zlúčiť vedomosti z rôznych odborov( matematika, fyzika).

        Bol k dispozícii odmerný valec a prederavený kelímok od jogurtu, z ktorého po naplnení kvapkala voda.

       Žiaci mali najprv odhadnúť, koľko kvapiek vody sa nachádza v určitom objeme vody. Následne to mohli overiť pokusom. Kto bol pozorný a dobre počúval, mal aj pomôcku (V 1 ml sa nachádza 20 kvapiek vody)

        

       Aktivita 4:Môže saponát z odpadovej vody, ktorú sused vylial na dvor znečistiť podzemnú vodu?

       Viedli ju žiaci: N.Battyányi 7. A, A.Vojtko 7.A

       Podzemná voda je zdrojom pitnej vody pre ľudí, zvieratá a nezaobídu sa bez nej ani rastliny.

       Mnohí z nás nerozmyslene vylievajú špinavú vodu na zem – veď sa stratí...

       Žiaci zisťovali, či sa saponát po filtrácii cez pieskový filter objaví v zachytenej vode. Urobili skúšku na penivosť tak, že striekačkou fúkli do prefiltrovanej vody vzduch – a .......penila .....!

        

       Aktivita 5: Podzemná voda

       Viedla ju pani učiteľka: RNDr.Iveta Slovinská

       Motto:

       Vode bola daná čarovná moc, byť miazgou života na Zemi

                                                                                                             Leonardo da Vinci

       Na stanovišti žiaci každej triedy doplnili do viet  pojem uhádnutý na základe indícií .Takto vznikol súvislý text, ktorý informoval o základných vlastnostiach vody.

       Následne si pozreli náučný film o Podzemnej vode.

        

       Aktivita 6: Kvapka vody pre život

       Žiaci každej triedy dostali za úlohu vytvoriť nákres na určitú tému: úlomky hornín, voda v zemi, korene rastlín, živočíchy žijúce v pôde, povrchová voda, rastliny, vodné živočíchy, obloha, mraky, Slnko, ako zadržať dažďovú vodu.

       Následne zo všetkých výkresov pani učiteľka PaedDr I. Daková Pribulová a pani učiteľka Mgr. Z .Kotorová vytvorili  veľkú kvapku vody.

       Veríme, že sa aktivity našim nielen páčili, ale že informácie, ktoré vďaka nim získali, ich budú motivovať k šetreniu vodou a ochrane vodných zdrojov.

       Autor:  RNDr. Iveta Slovinská

        

      • Slávnostný zápis do 1. ročníka

      • Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami (12.4.2022) sa v našej škole konal Slávnostný zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023. Všetky deti boli už pri vstupe do nových priestorov školy plné očakávania, lebo práve zápis je prvým krokom k tomu, aby sa stali naozajstnými žiakmi. 
       Po privítaní detí a ich rodičov riaditeľom školy nasledoval program, v ktorom im naši prváčikovia zábavnou formou predstavili čísla i písmenká. Najstarší žiaci prvého stupňa ho obohatili aj veselou pesničkou o škole. 
       Počas zápisu pani učiteľky preverili hravou formou znalosti každého dieťaťa. Deti kreslili, písali, počítali a preukazovali svoje schopnosti, ktoré nadobudli doma a v materskej škole.
       Budúci prváci predviedli svoju šikovnosť a dôvtip. A preto sa už odteraz tešíme na chvíľu, keď si zasadnú do školských lavíc a spoločne sa naučíme písmenká a číslice. 
       Na pamiatku na tento významný deň a za všetku snahu dostali všetci pamätný list, prvú knihu a nechýbala ani sladká odmena

       Budúcim prvákom prajeme úspešný štart do života „veľkého školáka", aby svojimi výsledkami robili radosť sebe aj svojim rodičom. 
       Všetkým rodičom, ktorí sa rozhodili zveriť vzdelávanie svojich ratolestí do rúk našich pedagógov ďakujeme za prejavenú dôveru a veríme, že so svojím rozhodnutím budú spokojní, pretože našou prioritou je to, aby sa žiaci cítili príjemne, boli spokojní a do školy chodili s úsmevom.
        

      • Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

      • V dňoch 7. 4. – 8. 4. 2022 sa v priestoroch trebišovského kaštieľa uskutočnilo okresné kolo 68.ročníka postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Možnosť reprezentovať našu školu získali víťazi školského kola. Aaron Oltman z II. A triedy a Amin Patric Oueslati zo IV.B triedy súťažili v I. kategórii, Adam Hušek a Jazmína Géresiová zo VI.A triedy súťažili v II. kategórii a v III. kategórii našu školu reprezentovala Viktória Baloghová z VIII.C triedy a Richard Rontó z VIII.B triedy. Amin Patric Oueslati sa vo svojej kategórii umiestnil na 3. mieste. Za reprezentáciu našej školy všetkým recitátorom ďakujeme a veríme, že získali cenné skúsenosti, ktoré budú môcť využiť v ďalších súťažiach.

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia,                                                          

       oznamujeme Vám, že dňa 13. 04. 2022 (streda) sa žiakom 1. – 9. ročníka udeľuje riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (deratizácia a dezinfekcia priestorov školy).

       Veľkonočné prázdniny sa začínajú dňa 14. apríla 2022 (štvrtok) a trvajú do 19. apríla 2022 (utorok).

       Nástup do školy je 20. apríla 2022 (streda).

        PhDr. Róbert Berta, MBA  - riaditeľ školy

        

      • Reprezentácia školy na okresnom kole literárnej súťaže Šaliansky Maťko

      • „Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,
       Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto,
       že som sa narodil v Šali.“

       31. marca 2022 sa dve žiačky našej školy zúčastnili okresného kola literárnej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Súťaž sa konala v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove, kde celé dopoludnie sa nieslo v duchu starodávnych povestí, krásy slova a prednesu. V I. kategórii našu školu  reprezentovala Barbara Bodaová z II. B triedy a v II. kategórii Bianca Babošová z V. A triedy. V silnej konkurencii obsadila Bianca Babošová vo svojej kategórii krásne II. miesto. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu našej školy a úprimne im blahoželáme.

      • Milé stretnutie s našimi budúcimi prváčikmi

      • Dňa 30. marca mali budúci prváci možnosť navštíviť svoju budúcu školu. Trochu nesmelo, ale dobre naladení vstúpili do priestorov telocvične, kde ich čakala netradičná hodina telesnej výchovy.  Detí aj rodičov privítalo vedenie školy. Naša trieda II. B je zapojená do projektu: Športová akadémia Mateja Tótha. Tento projekt skúšobne navýši ešte jednu hodinu telesnej výchovy a pomocou trénerky PaedDr. Gabriely Királyovej poskytuje žiakom motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Ale hlavne pomocou nových metód a foriem učí žiakov, aby športovali hravo. To všetko sme ukázali aj našim budúcim prvákom. Pre deti boli pripravené stanovištia, pričom na každom stanovišti ich čakala nejaká aktivita, napr.: prekonávanie prekážok preliezaním alebo skákaním, chôdza po lane, kotúľanie loptou a iné zaujímavé cviky. Na každom stanovišti boli učiteľmi práve žiaci II. B triedy. Budúci prváčikovia úspešne a veľmi šikovne splnili všetky cviky a úlohy. Dobre si zacvičili a svojich malých učiteľov aj pozorne počúvali. Odmenou im bola vlastnoručne vyrobená medaila, ktorú spoločne s pani učiteľkami a vychovávateľkami vytvorili. Okrem toho dostali aj občerstvenie. Učitelia aj rodičia boli hrdí na svoje deti. Ďakujeme im za milú návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie na Slávnostnom zápise do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 12. 4. 2022.

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 06. apríla (streda) 2022 sa žiakom 5. – 8. ročníka udeľuje riaditeľské voľno z dôvodu nerušeného priebehu celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka.

       Za pochopenie ďakujeme!

      • Hokejový zápas

      • Dňa 28. 3. 2022 sa vybraní žiaci I. a II. stupňa vybrali na hokejový zápas HC Košice – HK Dukla Michalovce, ktorý sa konal v Steel Aréne v Košiciach. Žiaci si zápas mohli užiť z bezprostrednej blízkosti. Už pred zápasom vládla výborná atmosféra. Počas celého zápasu nadšene povzbudzovali a nechýbali ani fotografie s maskotom. Žiaci strávili pekný hokejový večer. Určite to bol pre mnohých nový zážitok.

      • 22. marec – Svetový deň vody

      • Bez vody sa nedá žiť, bez vody by nebol život na Zemi. Určite si preto zaslúži svoj svetový deň. Verejnosť na celom svete si každoročne 22. marca pripomína Svetový deň vody. História Svetového dňa vody sa začala na 47. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Zasadnutie sa konalo v novembri roku 1992 na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro.

       Tento deň je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

       Keďže zdroje pitnej vody sú obmedzené, je nemenej dôležité pitnou vodou neplytvať. Týmto problémom sa zaoberali už naši predkovia, o čom svedčí už staré škótske príslovie

       „Cenu vody objavíš len keď vyschnú studne“.

       Pri príležitosti osláv vody sa tak aj na našej škole konali rôzne aktivity týkajúce sa danej problematiky. Na hodinách prírodovedy a prvouky si vypočuli základné informácie o vode, jej význame a nepostrádateľnosti, ako aj o jej neustálom kolobehu v prírode. Na hodinách slovenského jazyka sa venovali čítaniu a práci s textom na tému „Voda“. Na hodinách matematiky sa venovali počítaniu s kvapkou, riešili mokré príklady. Pre menších žiakov boli pripravené omaľovanky, polievali stromčeky v školskom areáli. Okrem toho žiaci na hodinách vyrábali rôzne plagáty, rybičky, kvapky vody, ale aj didaktické pomôcky v podobe obláčikov a dažďových kvapiek.

       Cieľom Svetového dňa vody na našej škole bolo hlavne podporiť u detí pozitívny vzťah k vode ako najlepšiemu nápoju pre každodenný život a vytvoriť u žiakov správny pitný režim, ktorý je nesmierne dôležitý pre ľudské zdravie.

      • Stretnutie so spisovateľkou Katarínou Škorupovou

      • V marci navštevujeme knižnice častejšie ako inokedy. Či už našu školskú, alebo regionálnu. Organizujeme rôzne aktivity, podujatia a častejšie ako čítanku berieme
       do rúk knihy rôznych žánrov. Tento „knižný maratón“ vyvrcholí stretnutím
       so vzácnou osobnosťou literárneho života. Tento rok prijala pozvanie regionálnej knižnice v našom meste spisovateľka a redaktorka Katarína Škorupová, ktorá sa venuje beletrii, detskej literatúre a prekladu z angličtiny

       Na besedu pricestovala dňa 21.3.2022 z Bratislavy.  Prešla celé Slovensko od západu na východ, aby našich tretiakov oboznámila so svojou doterajšou tvorbou a s tým, v čom spočíva práca redaktorky a prekladateľky. Porozprávala nám o nezbednom dievčatku s bujnou fantáziou zo série kníh „Anča z Pomaranča“ 1., 2., 3., ktoré svojimi výmyslami ide rodine poriadne na nervy, ale je s ňou veľká zábava. Dostali sme návod, „Ako uloviť mamuta“, ak by sme sa čistou náhodou ocitli opäť v dobe kamennej. Dozvedeli sme sa, že v jednej tlačiarni žije malý škriatok Hups, ktorý berie z kníh písmenká a vyrába si z nich nábytok. Nájdeme ho v knihe „Hups, Rups a Šups“. Nakoniec nás preniesla do sveta fantázie v knihe „V krajine rozprávok“, kde sme stretli klasických rozprávkových hrdinov a zažili ich nevídané dobrodružstvá.

       Zo svojej najobľúbenejšej knihy „Anča z Pomaranča“ prečítala pani spisovateľka  jednu kapitolu a potom odpovedala na otázky, aby uspokojila našu zvedavosť. Zaujímalo nás, odkiaľ čerpala námety pre svoju tvorbu, jej spisovateľské plány do budúcnosti, aké má záľuby, aký má vzťah k zvieratkám, a pod. Prezradila, ako sa v jej hlave zrodí námet na novú knihu, čo treba urobiť pre to, aby sa nám splnili naše túžby a sny, ale aj to, prečo spí s notesom a ceruzkou pod vankúšom.

       Beseda bola spojená s predajom jej kníh, ktoré sme si odniesli domov s jej vlastnoručným podpisom. Na záver besedy sme sa pani spisovateľke poďakovali za milé stretnutie a popriali veľa tvorivých nápadov pri písaní ďalších literárnych diel
       pre detského čitateľa.

       Text: Mgr. Zuzana Kočišová

      • MAREC - MESIAC KNIHY

      • Už tradične sa mesiac marec spája nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov každej generácie. Zdrojom stretnutí s knihami nie sú len kníhkupectvá, knižnice, domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné  miesto tu majú škola a školská knižnica.

       Aj naša školská knižnica ponúkla tento významný mesiac priestor, kde prebehlo množstvo aktivít spojených s knihou: spoločné čítanie, čítanie na pokračovanie, práca s literárnym textom, tvorba a realizácia rôznych projektov.

       Šikovní piataci si zobrali na mušku najznámejších autorov literatúry pre deti a mládež, vymýšľali a vytvárali návrhy obalov kníh, v šiestom ročníku sa vytváral projekt s názvom Moja obľúbená kniha, v ktorom žiaci predstavili svojim spolužiakom svoje najobľúbenejšie knihy, ba ich aj požičali svojim kamarátom na čítanie.

       Ôsmaci robili projekty z literárnych dejín, siedmaci sa tešili na literárny kvíz a deviataci tvorili projekty o ich najobľúbenejších autoroch.

       Školská knižnica bola miestom aj ďalšej krásnej akcie: 14. - 15. marca naši najšikovnejší recitátori  súťažili v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína, kde dosiahli pekné umiestnenia a budú reprezentovať našu školu ďalej na okresnom kole.

       Všetky hore uvedené aktivity viedli a smerujú k naplneniu cieľa, aby sa kniha stala súčasťou každodenného života našich detí.

      • Deň učiteľov

      • Vážení rodičia,

       Pri príležitosti Dňa učiteľov sa oslavy na našej škole uskutočnia 1. apríla 2022 (piatok). Z tohto dôvodu končí vyučovanie na I. (1.- 4. roč.) aj II. stupni (5. – 9. roč.) o 11:20 hod.

       Školská jedáleň bude v prevádzke do 12:30 hod. Školský klub detí nebude v prevádzke. Prosíme Vás, aby ste si deti vyzdvihli po skončení vyučovania.

       Za porozumenie ďakujeme.

                                                                                                           PhDr. Róbert Berta, MBA  - riaditeľ školy

        

      • Naša najobľúbenejšia spisovateľka Jana Barillová

      • III. B trieda veľmi rada číta básničky od Jany Barillovej. Vydala už 4 zbierky poézie pre deti. Pani spisovateľka pôsobí aj ako učiteľka na prvom stupni základnej školy, preto vníma detské srdce a vie, čomu deti rozumejú. Jej posledná knižka má názov Čo si mačky rozprávali.

       Naša pani učiteľka cez sociálnu sieť kontaktovala pani spisovateľku. Napísala jej, ako veľmi radi čítame jej básničky. Pani spisovateľka na jej správu reagovala, že je to pre ňu to najkrajšie ocenenie a poslala nám aj darček – knihu s venovaním, z ktorej si 2 dievčatá našej triedy vybrali báseň na recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín.

       Žiaci III.B triedy

      • Literárny kvíz

      • „Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“  Každý rok im je zasvätený mesiac marec. Atmosféru tohto mesiaca si užili i žiaci VIII. A triedy. Na hodine slovenského jazyka a literatúry sa presunuli do priestorov školskej knižnice, kde ich čakala zaujímavá aktivita. Žiaci si zmerali, otestovali a precvičili vedomosti z literatúry vo vedomostnom kvíze nazvanom „Literárny kvíz – teória literatúry“. Súťažilo sa v skupinkách, pričom každá skupina si mohla vybrať otázky zo štyroch kategórií: literárne žánre, literárne obdobia, spisovatelia a analýza textu. Z každej kategórie si mohli vybrať otázky za 100, 200, 300 a 400 bodov, pričom otázky boli zoradené podľa stupňa náročnosti. Najľahšia otázka bola za 100 bodov a najťažšia otázka z vybranej kategórie bola za 400 bodov. Súťažný kvíz ich nielen pobavil, ale žiaci si zároveň zopakovali svoje vedomosti z teórie literatúry.

      • 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu

      • 21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu a každoročne si ho pripomína viac ako 65 krajín sveta vrátane Slovenska. Pri tejto príležitosti prebiehala i na našej škole „Ponožková výzva“. Žiaci spolu s učiteľkami oblečením si inej ponožky vyjadrili svoju solidaritu s ľuďmi s Downovým syndrómom. Symbol rozdielnych ponožiek nám pripomína, že byť iný je normálne. Všetci sme si iní, no práve to robí svet pestrejším a krajším. Prioritným cieľom tohto dňa bolo poukázať na to, že ľudia s Downovým syndrómom majú mať možnosť plne využívať rovnaké práva, príležitosti a voľby ako ostatní ľudia. Žiaci na túto výzvu reagovali veľmi pozitívne. Po krátkom videu o živote detí a dospelých s Downovým syndrómom sme si vysvetlili pojem inklúzia ako rovnosť, dať šancu, splynutie, spolupráca, kamaráti a ľudskosť, otvorenosť, úcta, začlenenie do skupín, ale aj ako životný postoj a spôsob správania sa voči iným. Následne si žiaci prvého stupňa zatancovali „ponožkový tanec“, ktorý sa tancoval podľa rovnakých pravidiel ako stoličkový tanec s tým rozdielom, že po zastavení hudby každý žiak namiesto stoličky sa musel postaviť za voľný pár prezuviek. Žiaci mali „z ponožkového tanca“ veľkú radosť. Dali tým zároveň najavo, že si uvedomujú odlišnosť týchto ľudí, ale aj to, že ich podporujeme a ich inakosť chápeme. Ľudia s Downovým syndrómom žijú medzi nami, sú jedni z nás a my svojím pochopením a svojou podporou im dávame šancu na plnohodnotný život.

       Žiaci s pani učiteľkami si aj na vyučovacích hodinách pripomenuli tento významný deň rôznymi aktivitami. V II. A triede na hodine slovenského jazyka prebiehala aktivita s názvom „Staň sa ponožkovým kráľom/ponožkovou kráľovnou“. Aktivita zahrnovala prácu s pracovným listom a plynulé čítanie. Ponožkovou kráľovnou, ktorá bezchybne vypracovala pracovný list, sa stala Evelin Juhászová. Ponožkovými kráľmi v plynulom čítaním sa stali: Lukáš Samuel Čúrny, Bella Birkeová a Patrik Vojtko. Žiakom sa aktivity páčili a pracovali veľmi aktívne a svedomito.

      • „Kniha – kľúč k detskému srdiečku“

      • Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec vyhlásila online súťaž v prednese vlastnej literárnej tvorby pod názvom: „Kniha – kľúč k detskému srdiečku.“

       Žiaci súťažili vo voľných literárnych žánroch poézie a prózy. Súťažiaci zaslali svoje diela na emailovú adresu knižnice. Práce žiakov hodnotila odborná komisia. Najlepšie práce na základe hodnotenia odbornej poroty boli odmenené diplomom a vecnými cenami.

       Každý súťažiaci dostal Pamätný list za účasť v súťaži prednese vlastnej literárnej tvorby v rámci projektu – „Kniha – kľúč k detskému srdiečku“ a vzácny darček.

       Umiestnenia našich žiakov:

       Š. Kenés (IX.B) – 1. miesto v kategórii poézia (starší žiaci), Pamätný list

       K. Majorosová (V.B) – 1. miesto v kategórii poézia, Pamätný list

       Zs. Bálintová (V.C) – 1. miesto v kategórii poézia, Pamätný list

       A. Dobranský (V.B) – 1. miesto v kategórii próza, Pamätný list

       M. Gerda (III.A) – 1. miesto v kategórii próza, Pamätný list

       R. Tóth (V.C) – Pamätný list

       K. Kropuch (V.B) – Pamätný list

       E. Lukácsová (V.B) – Pamätný list

      • PROJEKT: POČÍTAME ZO SRDCA (DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI NA 1.STUPNI)

      • Pomáhať druhým od srdca je ten najväčší dar. Aj naše mesto sa zapojilo do humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.

       Z tohto dôvodu prebiehal aj náš projektový deň  finančnej gramotnosti na 1.stupni ZŠ trochu netradične. Konal sa dňa 15.3.2022 pod názvom „Počítame zo srdca“. Jednotlivými úlohami sme  nadviazali na momentálnu (žiaľ, smutnú) situáciu vo svete. Vychádzali sme z oznamu, uverejneného na našej stránke školy, ktorý sa venuje výzve – zbierke na pomoc ľuďom z Ukrajiny. Našou hlavnou úlohou bolo teda v deň projektu sústrediť sa na túto pomoc.

       Porozprávali sme sa so žiakmi o danej téme, o ľudských hodnotách a potrebách, objasnili sme si pojmy: bohatstvo, mier, solidarita, humanitárna pomoc. Žiaci následne spoločne alebo v skupinách vyrábali plagát na tému: Čo všetko zabalím do krabice? Vystrihovali a lepili z letákov položky, ktoré by radi venovali ľuďom z Ukrajiny podľa daného zoznamu. Boli to predovšetkým trvanlivé potraviny a hygienické potreby. Žiaci 3. -  4. ročníka mali určený aj limit – 5 eur  na jednu  „pomocnú krabicu“. V ŠKD sa oboznamovali s  internetovou stránkou: https://www.zlatka.in/sk/ , kde si deti mohli vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti.

       Niektoré deti úlohu zobrali veľmi zodpovedne a na nasledujúci deň priniesli z domu plné tašky trvanlivých potravín a hygienických potrieb. Tieto dary boli odovzdané do Komunitného centra v Kráľovskom Chlmci.

       Za každý jeden dar, za každú zvládnutú aktivitu a ochotnú spoluprácu patrí obrovské ĎAKUJEM všetkým zúčastneným.