• Novinky

      • Oznam - antigénové samotesty

      • Vážení rodičia ​​​​​​​

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 4.11.2021 (štvrtok) a 5.11.2021 (piatok) si môžete prevziať sady antigénových samotestov na domáce použitie v čase: 

       - od 11:00 hod. do 13:30 hod.

       - od 14:00 hod. do 17:00 hod. 

       na chodbe prízemie (únikový východ pavilón B)

       POZOR:

       Sady môže prevziať iba zákonný zástupca žiaka, ktorý nahlásil škole svoj záujem.

       Príloha: Návod na použitie pri samotestovaní

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy 

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 27. októbra (streda) 2021 bude žiakom 1. – 9. ročníka udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

       V termíne od  28. októbra 2021 (štvrtok)  – 01. novembra 2021  (pondelok) sú jesenné prázdniny.

       Vyučovanie bude pokračovať 2. novembra 2021 (utorok).

        

       Za pochopenie ďakujeme!

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Dopravná výchova s policajtmi

      • Pre žiakov 1. ročníka sa uskutočnila beseda s policajtmi Molnárom a Nagyom. Vysvetlili žiakom pravidlá správania sa chodcov a cyklistov na vozovke, používanie reflexných prvkov kvôli vlastnej bezpečnosti. Preto, že prváci sú najmladší na našej škole, a tak im vysvetlili a ukázali dopravné značky, ktoré sú v okolí školy. Táto beseda bola predprípravou na praktickú čas, ktorá bude koncom októbra na ozajstnom dopravnom ihrisku. Ďakujeme pánom policajtom za besedu plnou zážitkov. Z besedy si odniesli pexeso o dopravných značkách.

      • Biela pastelka

      • ZŠ v Kráľovskom Chlmci zorganizovala dobročinnú zbierku Biela pastelka pod vedením pani učiteľky Tóthovej. Ide o každoročnú akciu v prospech nevidiacich a slabozrakých. Peniaze, ktoré sa vyzbierajú, posielame nevidiacim, aby si mohli zabezpečiť pomôcky, ktoré im zjednodušia život. 24. septembra 2021 sa žiaci Vivien Pitóczká, Kitti Szabová, Zsófia Hancsovská a Zsófia Bálintová vybrali najprv do tried, aby mohli žiaci prispieť do zbierky. Žiaci boli štedrí a dostali od nás bielu pastelku. Potom sme sa vybrali do mesta a boli sme milo prekvapení, lebo väčšina oslovených občanov prispela do zbierky. Tento deň sa mi veľmi páčil. Bolo dobré vidieť, že ľudia prispievajú na dobrú vec, lebo chcú pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Vyzbierané peniaze boli zaslané na Úniu nevidiacich a slabozrakých v Bratislave. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

      • Projektový deň

      • Prišiel deň, ktorý je každoročne určený na zábavu a šport. Na výnimočnú atmosféru tohto tradičného a mimoriadne obľúbeného školského podujatia sa tešíme všetci. Upršaný piatok nám však neumožnil naplánované športové aktivity, preto sme pre žiakov pripravili náhradný program. Na prvom stupni sa športové aktivity realizovaly na chodbe.  Žiaci jednotlivých tried tvorili vo svojich učebniach pod vedením triednych učiteľov. Hlavnou témou dňa bol projekt „Naše mesto“ pri príležitosti vinobraneckých osláv organizované na Deň mesta Kráľovský Chlmec.

       V úvodnej časti dňa sme si pripomenuli historické a kultúrne pamiatky nášho mesta. Následne sa deti zamerali na tvorbu projektu, ktorý si vymyslela a vypracovala každá trieda zvlášť. Očakávaním tejto aktivity okrem iného, bolo aplikovať slová v rôznych svetových jazykoch.  Aj v tomto prípade potvrdili žiaci výbornú fantáziu a tvorivosť.

       Pri práci s deťmi sme uplatnili zaujímavé a neobyčajné metódy. Jednou z nich bola metóda CLIL, prostredníctvom ktorej sme opäť vstúpili do sveta jazykov. Žiaci pracovali v skupinách a s veľkým úsilím prideľovali lístočky s cudzími slovami k slovíčkam v slovenskom jazyku. Cieľom bolo ponúknuť žiakom rôzneho veku prirodzenú situáciu pre rozvoj jazyka, čo môže podporiť motiváciu a túžbu po učení sa jazykov. 

       V príjemnej atmosfére a v dobrej nálade sme deň ukončili kolektívnymi hrami.

      • Oznam

      • Vážení rodičia. 

       Riaditeľstvo školy so súhlasom zriadovateľa Vám oznamuje, že dňa 24.9.2021 (piatok) bude pre 2. - 4. ročník ZŠ dištančné vyučovanie podľa rozvrhu. Dôvodom dištančnej výučby je urýchlenie prác elektroinštalácie v pavilóne B. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

       Za spoluprácu a pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme. 

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy 

      • Oznam - antigénové samotesty

      • Vážení rodičia. 

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 10.9.2021 (piatok) a 13.9.2021 (pondelok) si môžete prevziať sady antigénových samotestov na domáce použitie v čase: 

       - od 11:00 hod. do 13:30 hod.

       - od 14:00 hod. do 17:00 hod. 

       na chodbe prízemie (unikový východ pavilón B)

       POZOR:

       Sady môže prevziať iba zákonný zástupca žiaka, ktorý do 26.8.2021 nahlásil škole svoj záujem.

       Príloha: Návod na použitie pri samotestovaní

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy 

        

      • Oznámenie

      • Riaditeľ školy, v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje 

       riaditeľské voľno

       pre žiakov 1. - 9. ročníka dňa 14.09.2021, z prevádzkových dôvodov. 

       Činnosť ŠKD a zariadenie školského stravovania sú v uvedený deň mimo prevádzky. Žiaci, stravujúci sa v školskej jedálni budú v uvedený deň hromadne odhlásení. 

       Dňa 15.9.2021 (streda) je štátny sviatok - Sedembolestná panna Mária. 

       Vyučovanie pokračuje 16.09.2021 (štvrtok) 

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy  

      • Školské mlieko

      • Vážení rodičia,

       riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že aj tento školský rok v rámci celoštátneho mliečneho programu sme sa rozhodli podporiť zvýšenú konzumáciu mlieka u našich žiakov formou mliečneho automatu od spoločnosti Rajo a. s. Automat je naplnený dvoma druhmi ochuteného mlieka – kakaové a vanilkové v cene 0,42 € (dotácia na 1 kus denne) a 0,50 € za každý ďalší kus. V ponuke je aj biele neochutené mlieko 3,5 % v cene 0,00 € (dotácia na 1 kus denne) a 0,50 € za každý ďalší kus, ovocné smootie rôznych príchutí, cereálie a jablkový džús.

       Ponuka sa bude obmieňať a automat bude dopĺňaný minimálne 1 x týždenne.

       Žiaci si budú môcť nakupovať pomocou kreditných kariet vystavených na ich meno.

       Kredit si budú môcť predplatiť v hodnote 5,- € alebo 10,- € na sekretariáte školy u pani sekretárky Anity Horváthovej. Prípadnú stratu karty treba okamžite nahlásiť tiež na sekretariáte.

       Novinkou pre tento školský rok je, že každé dieťa má denne nárok na 1 neochutené mlieko zadarmo, stačí ak vlastní kartu, dobíjať si ju kreditom nemusí.

       Prosíme Vás, aby ste podľa svojich možností v záujme zdravia Vašich detí podporili tento mliečny program.

      • Otvorenie školského roka 2021/2022

      • Organizácia vyučovania od 2.9.2021

        

       2. september 2021

        

       Žiaci 1. ročníka

       Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v budove školy (Pavilón B, 1. -4. roč.)  so začiatkom o 8.00 hod., v prítomnosti dieťaťa a jedného rodiča. Následne sa žiaci presunú so svojimi triednymi učiteľmi do kmeňových tried spolu s rodičmi, ktorí pri vstupe predložia "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Samozrejme s rúškom (dieťa aj rodič).

       Žiaci 2. – 9. ročníka

       Slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore so začiatkom o 9.00 hod. Ak sa pre nepriazeň počasia nebude môcť uskutočniť v exteriéri, tak sa bude realizovať v kmeňových triedach (prostredníctvom školského rozhlasu). Vstup zákonných zástupcov, rodičov (iných členov rodiny, sprievodcov) do budovy školy je zakázaný. Žiaci sa budú zhromažďovať pri svojich triednych učiteľoch v čase od 8.30 hod. v areáli školy. Žiaci vchádzajú do budovy školy priebežne – bez zhromažďovania cez hlavný vchod, kde bude vykonaný ranný filter (odmeranie teploty, dezinfekcia rúk, rúško).

       Školský klub detí dňa 2.9.2021 – nebude v prevádzke! Záujem o ŠKD nahláste 2.9.2021 triednym učiteľom.

       Záujem o stravovanie v školskej jedálni hláste vedúcej ŠJ.

        

       3. september 2021

        

       Dĺžka a organizácia vyučovania

       • žiaci 1. – 4. ročníka: 4 vyučovacie hodiny, obed podľa rozvrhu stolovania,
       • žiaci 5. – 9. ročníka: 5 vyučovacích hodín, obed podľa rozvrhu stolovania.

       Činnosť v triede riadi triedny učiteľ, so zameraním na oboznámenie sa so školským poriadkom, BOZP, triednymi pravidlami,  opatreniami proti šíreniu koronavírusu a opakovaním učiva predchádzajúceho ročníka.

        

       Školský klub detí

       • ranný školský klub detí od 6.45 hod. do 7.45 hod.
       • poobedňajší školský klub detí po skončení vyučovania do 17.00 hod.

        

       Príspevok v školskom klube detí

       • v zmysle §114 ods. 7 zákona NR SR č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade VZN mesta č. 3/2021 zo dňa 23.6.2021 sa mení príspevok na ŠKD
       • na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je určený mesačný príspevok vo výške 5€
       • v poradí na každé ďalšie dieťa v rámci jednej rodiny, zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí mesačne sumou 3€
       • zriaďovateľ môže znížiť príspevok vo výške 1,5€ mesačne, ak zákonný zástupca neplnoletého. žiak o to písomne požiada riaditeľa základnej školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.  

        

       Od 6. septembra 2021

       • ranný školský klub detí od 6.45 hod. do 7.45 hod.,
       • poobedňajší školský klub detí po skončení vyučovania do 17.00 hod.,
       • školská jedáleň vydáva obedy v čase od 11.20 hod. do 14.00 hod. podľa presne stanoveného rozpisu stravovania.
      • Oznam školskej jedálne (ŠJ)

      • Zápisné lístky stravníka (ZLS) na školský rok 2021/2022 si môžete vyzdvihnúť u vedúcej jedálne  (v papierovej podobe) alebo na stránke školy.

       Žiak bude prihlásený na stravovanie až po doručení ZLS a uhradení stravného. Všetky potrebne informácie sú uvedené v ZLS.

       Stránkové dni a hodiny : od 26.8.2021 do 30.8.2021         od 8:00 do 14:30 hod. 

       Ostatné informácie u vedúcej ŠJ.

      • Letná kreatívna škola Miš-Maš

      • Naša škola aj tento rok zorganizovala letnú kreatívnu školu Miš-Maš. Bol to týždeň plný zážitkov a smiechu, ale aj upevňovania a obohacovania vedomostí. Úlohy a kreatívne práce pripravili pre každú skupinu Mgr. Silvia Kiššová a Mgr. Judita Daková, ktoré celú letnú školu pripravili.

       Prváci nás presvedčili, že cez prázdniny nezabudli písať, čítať a počítať. Spolu sme si zopakovali učivo 1., 2., 3. a 4. ročníka. Musím pochváliť aj budúcich prváčikov, ktorí sa nedali zahanbiť a hoci to pre nich nebola letná škola, ale tábor Miš-Maš, aj oni usilovne pracovali.

       Navštívili nás: superstarista, sokoly, lukostrelci, ale aj známe postavičky Minnie , Mickey a Spiderman. Výroba bublifuka bol ako skutočný chemický pokus.

       Veľa sme sa naučili, ale hlavne nám bolo dobre a veselo.

       Ďakujeme milé deti, že ste boli súčasťou týchto príjemných chvíľ.

       Zároveň sa chcem poďakovať všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí pomáhali počas letnej školy.

       Mgr. Dana Hudáková – zástupkyňa školy pre I. stupeň ZŠ

      • Karate tábor Ninjov

      • Prvý augustový týždeň obsadili mesto Kráľovský Chlmec malí Ninjovia. 26 detí od 5 do 18 rokov sa zúčastnilo prvého ročníka športového tábora, ktorý zorganizoval klub karate a kobudo Heiwa Dojo. Deti mali každý deň bohatý program. V prvý deň sa rozdelili do troch družstiev, ktoré medzi sebou súperili počas celého tábora v rôznych športových aj nešportových disciplínach. V posledný deň boli deti za svoju snahu odmenené medailami. Každé doobedie bolo venované tréningu karate a kobudo, kde sa nováčikovia naučili základy úderu (cuki), kopu (geri) a tri základné bloky. Pokročilejší sa venovali bunkai kata Saifa a Seiyunchin (aplikácie vo dvojiciach) a v rámci kobudo sa zdokonalili prvej zbrani Bo (palica). Deti si osvojili aj základy sebaobrany – ako sa vyslobodiť z úchopu, ako sa zachovať, keď nás chce niekto ohroziť. Ďalšou aktivitou v našom tábore ninjov boli táborové hry. Deti na základe indícií hľadali informácie o našom meste a jeho histórií, alebo sa premenili na malých ninjov a museli splniť tajnú misiu. Po výdatnom obede v reštaurácií sme sa plní nadšenia vrhli na poobedný program. Každé poobedie mali deti pripravený tréning v tradičnom aj menej tradičnom športe. Deti sa naučili ako posilniť svoje telo vlastnou váhou, aký náročný a zábavný môže byť tréning tanca, alebo si vyskúšali na Slovensku ešte stále málo populárny americký futbal. Okrem týchto táborových aktivít si deti užili balónovú bitku, gladiátorské zápasy, vychutnali si chutnú zmrzlinu aj ovocie. Posledný deň si deti nacvičili divadlo a následne ho pri spoločnom posedení predviedli publiku. Veľká vďaka každému účastníkovi tábora za jeho účasť a nadšenie. Pevne verím, že ste si odniesli kopec zážitkov a budúci rok sa stretneme zas.

       Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie SPP. Ďakujeme aj Základnej Škole na ul. L. Kossutha za možnosť využiť jej priestory a reštaurácii Borostyán za chutné obedy. V neposlednom rade Ďakujeme aj všetkým inštruktorom, ktorí pre deti pripravili hodnotný program a Slovenskej Únií Okinawa Karate a Kobudo za neustálu podporu.

       Viac informácií na: https://www.karate-kralovskychlmec.sk/

      • Usmernenie ohľadom priznania dotácie na stravu pre zamestnaných rodičov

      • Vážení rodičia!

       Výklad zákona o dani z príjmov bohužiaľ neumožňuje, aby osobe v prípade straty nároku na zvýšený daňový bonus z dôvodu poskytnutia dotácie na stravu ostal zachovaný nárok na základný daňový bonus.

       V nadväznosti na uvedené si Vás dovoľujeme požiadať v tejto veci, aby

       rodičia s nárokom na zvýšený daňový bonus v ich vlastnom záujme uprednostnili uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu namiesto poskytnutia dotácie na stravu, nakoľko v prípade ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, rodičovi dieťaťa vo veku 6 až 15 rokov zanikne nárok na daňový bonus úplne.  

       Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) v prípade, ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).

       Uvedené vyplynulo zo spoločnej komunikácie zástupcov MPSVR SR s MF SR, ktoré nepripúšťa použitie iného výkladu zákona o dani z príjmov a preto, ak si rodičia plánujú uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

      • Nárok na dotáciu na stravu v školskom roku 2021/2022

      • Vážení rodičia,

        

       od 01. 08. 2021 nadobudne účinnosť  novela zákona č. 544/2010 Z. z.
       o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, čo znamená že sa ukončuje celoplošné poskytovanie dotácie na stravu /tzv. obedy zadarmo/ v základných školách. Dochádza k zmene v poskytovaní  tejto dotácie.

        

       V zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách  bude mať dieťa navštevujúce základnú školu nárok na dotáciu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi ,  alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima .

        

       Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

        

       K poskytnutiu dotácie na stravu je potrebné predložiť jeden z nižšie uvedených dokladov:

        

       - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

       alebo

       - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima

       alebo

       - čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

        

       Potvrdenie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi a o príjme najviac vo výške sumy životného minima Vám vydá príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

        

       Čestné vyhlásenie, ktoré je v prílohe, vyplnia obaja rodičia dieťaťa, ktoré si bude nárokovať dotáciu na obedy.

        

       Aby žiak mal nárok na uvedenú dotáciu od 1. septembra 2021, je nevyhnutné tieto doklady doručiť na riaditeľstvo Základnej školy v termíne do 5. augusta 2021 osobne, poprípade vhodiť  do schránky, ktorá je umiestnená na budove školy.

       Zároveň v prílohe nájdete  zápisný lístok stravníka ŠJ a čestné vyhlásenie na uplatnenie dotácie.