• Novinky

      • 2% z dane

      • Vážení rodičia a priatelia školy,

       pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy

       Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

       https://zskossutkch.edupage.org/percenta2/

      • Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov

      • V rámci dňa otvorených dverí pre predškolákov sme pripravili „Burzu tvorivosti a bádania“. Predškoláci sa v priestoroch telocvične cítili ako Alenka v ríši divov. Predškoláci si spolu s pani učiteľkami, vychovávateľkami a asistentmi mohli  vyrobiť rôzne výrobky s jarnou tematikou. Starší budúci spolužiaci ich prekvapili chemickými a fyzikálnymi javmi. Všetci sa predškolákom venovali so zanietením a veľmi dobre sme sa s nimi cítili: Odmenou bol pre nás milý úsmev.

       Kitti Szabová, Vivien Pitóckyová

      • Divadelné predstavenie – Košice

      • 27. marca 2023 sme my, žiaci 5.- 9. ročníka , v rámci školského vyučovania navštívili  Divadlo ASTORES v Košiciach . Ráno o siedmej  hodine sme vyrazili do divadla.  V dvoch    autobusoch bolo 95 žiakov a 6 učiteľov.

       Boli sme si pozrieť  detektívnu komédiu  Sherlock  Holmes a záhada rodu Baskerville.  Je to kriminálna komédia o jednom z najznámejších detektívov – Sherlockovi Holmesovi.  Videli sme  hru prevlekov naplnenú  rôznymi  humornými situáciami, ktoré doprevádzajú legendárny príbeh o psovi  z Baskerville.   Vykreslená bola aj  desivá  atmosféra  slatín, na  ktorých sa príbeh odohrával.  Zoznámili sme sa  aj s legendou  rodu Baskervillov, ktorých prenasledoval pes.

       Celé predstavenie trvalo skoro dve hodiny. Táto divadelná hra  v nás vyvolala miestami napätie a miestami smiech.  Bol to neopísateľný zážitok. Po predstavení  sme sa vybrali  na nákup.  Cesta domov  nám rýchlo ubehla.  Bol to vydarený deň plný umeleckého zážitku.

      • Pytagoriáda

      • Školské kolo matematickej súťaže bolo v dňoch 7. – 8. 12. 2022, online. Tí, ktorým sa v jednotlivých kategóriách darilo najlepšie, postúpili na okresné kolo, ktoré sa konalo dňa 20. 3. 2023 v Trebišove. Pytagoriády sa zúčastnili z 1. stupňa 4 žiaci: Marcel Orehovský (III.B), Tomáš Tóth (III.A), Peter Puškáš (IV. A) a Nikolas Tóth (IV.B). Úspešným riešiteľom sa stal Marcel Orehovský. Z 2. stupňa sa zúčastnili nasledovní žiaci: Ema Bertová (V.A), Laura Bendžurová (V.A), Tomáš Pataky (VI.A), Štefan Pataky (VI.A), Emma Gašparová (VII.A), Lea Lišková (VII.A) a Lea Vojtková (VIII.A). Úspešnou riešiteľkou Pytagoriády sa stala Emma Gašparová.

      • Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

      • Milí rodičia budúcich prváčikov,Základná škola, L. Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec Vás pozýva na ZÁPIS PRVÁKOV na školský rok 2023/2024.

       Zápis sa uskutoční:

       19. apríla 2023 (streda) o 14.00 hod. v pavilóne B

       Informácie pre rodičov:Zapisujú sa deti, ktoré do 31.8. 2023 dovŕšia 6 rokov.

       Elektronickú prihlášku vyplňte v odkaze (v tlačenej podobe priniesť prihlášku nie je potrebné).

       Na zápis si rodičia prinesú rodný list dieťaťa a občianske preukazy rodičov.

       V prípade, ak príde na zápis jeden rodič, je potrebný súhlas druhého zákonného zástupcu (tlačivo nižšie v prílohe – splnomocnenie)

       So zápisom musia písomne súhlasiť obidvaja rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa.

       Všetky tlačivá potrebné k zápisu sú na našej stránke školy.

       Je možné si ich vytlačiť a vypísať vopred.

       Dňa 29.3.2023 od 15:00 hod. do 17:00 hod.  môžete nazrieť do priestorov našej školy na Dni otvorených dverí.

        

       V prípade otázok nás kontaktujte na 

       e-mail riaditel.zs@pobox.sk  

       tel.: 056/63 21611

        

       Dokumenty k zápisu na školský rok 2023/2024 

       Písomné vyhlásenie (splnomocnenie)

       Zoznam pomôcok pre 1. ročník

        

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 31. marca (piatok) 2023 bude žiakom 1. – 9. ročníka udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (Oslava Dňa učiteľov).

       Vyučovanie bude pokračovať 03. apríla (pondelok).

       Za pochopenie ďakujeme!

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Hviezdoslavov Kubín 2023 – okresné kolo

      • Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú.  Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove v dňoch 16. – 17. marca 2023 organizovalo 69. ročník okresnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy. Z našej školy sa ho zúčastnili šiesti víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách: Emily Moknáčová (III.B), Aaron Oltman (III.A), Sofia Kenéz (V.B), Ema Petrovičová (V.A), Jazmína Géresiová (VII. A), Kitty Szabová (IX.A). Všetkým recitátorom ďakujeme za reprezentovanie našej školy v tejto krásnej umeleckej súťaži, kde odkryli kúsok zo svojho sveta

      • Oznámenie - poskytovanie dotácie na stravu

      • Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

       o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

        

       S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),
       ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

       Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

       • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ[1] odobralo obed,
       • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
       • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

       V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

       • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
       • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

       Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka),  ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania pri Základnej škole, L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec vedúcej ŠJ p. Renáte Binovej alebo prostredníctvom aplikácie EduPage, a to najneskôr v termíne do 17. 4. 2023. 

       V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov vyplnením zápisného lístka stravníka.

       V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

       [1] Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 22. marca (streda) 2023 bude žiakom 5. – 8. ročníka udelené riaditeľské voľno z dôvodu nerušeného priebehu testovania žiakov 9. ročníka (T9-2023).

       Vyučovanie bude pokračovať 23. marca 2023 (štvrtok).

       Za pochopenie ďakujeme!

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Jarné prázdniny

      • Oznamujeme Vám, že jarné prázdniny sa začínajú dňa 6.3.2023 (pondelok) a trvajú do 10.3.2023 (piatok).

       Vyučovanie bude pokračovať od 13.3.2023 (pondelok) prezenčne vo všetkých ročníkoch (1. – 9 roč.).

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy 

      • Prednáška s policajtom

      • Na prednášku s policajtom prijali naše pozvanie zástupcovia Okresného riaditeľstva PZ v Trebišove. V prednáške žiakom objasnili náplň trestného práva, pojmy ako trestný čin, priestupok. Dotkli sa problému prezyviek a nadávok, za ktorý je možný postih v priestupkovom konaní.

       Prednáška bolo zaujímavá a podnetná a prednášajúcim patrí veľké ďakujem.

      • Expert geniality show – výsledky

      • A už tu máme výsledky súťaže „Expert geniality show.“ V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 18 žiakov našej školy. Spomedzi  11 796 žiakov zo 714 škôl z celej SR sa z celkového poradia na krásnych miestach umiestnili títo žiaci.:

       1. Heidi Sesay z 9.B triedy – 85. miesto – titul TOP EXPERT

       2. Emma Gasparová zo 7.B triedy – 145. miesto – titul TOP EXPERT

       3. Amin P. Oueslati z 5.B triedy – 333. miesto – titul Expert Päť jazykov kultúry

       Všetkým srdečne blahoželáme a dúfame, že aj na budúci rok nás milo prekvapíte svojimi vedomosťami.

      • Týždeň finančnej gramotnosti

      • Pred jarnými prázdninami v dňoch 23. 2. 2023- 28. 2. 2023 sme mali týždeň finančnej gramotnosti. Učitelia matematiky pripravili pre svojich žiakov zaujímavý kvíz. Žiaci pracovali v skupinách a snažili sa čo najrýchlejšie vybrať správnu odpoveď zo štyroch možností. Tá skupina, ktorá dokázala najrýchlejšie odpovedať, získala viac bodov. Žiaci pozitívne hodnotili nový typ vyučovania, ocenili prácu v skupinách. Na konci vyučovacej hodiny sme vyhodnotili víťazov kvízu. Učitelia sa tešili, že všetky skupiny šikovne pracovali a získali skoro rovnaký počet bodov, čo svedčí o tom, že naši žiaci sú na dobrej úrovni z finančnej gramotnosti.

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia!

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky sa uskutoční dňa 22. marca 2023. Výsledky tohto testovania môžu výrazne ovplyvniť výslednú známku zo slovenského jazyka a matematiky na konci 9. ročníka.

       Z toho dôvodu Vás žiadame, aby ste prísnejšou kontrolou domácej prípravy žiakov podporili snahu učiteľov o dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

       V deň testovania je príchod žiakov do školy o 07:30 hod. O 08:00 hod. sa začína príprava na testovanie z matematiky. Samotné testovanie bude od 8:20 hod. do 9:50 hod. (90 minút).

       Po prestávke o 10:20 hod. sa začne príprava na testovanie zo slovenského jazyka a literatúry.

       Samotné testovanie bude od 10:35 hod. do 11:45 hod. (70 minút).

       Povolené pomôcky sú kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro (atramentové a gumovacie nesmie byť). Zakázané sú mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

       Kontrolu objektivity budú vykonávať pozorovatelia z iných základných škôl, stredných škôl a členovia Rady školy. Prítomní môžu byť aj zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie a zamestnanci odboru školstva Okresného úradu v Košiciach.

        

       Ďakujeme za Vašu podporu!

      • Oznámenie !

      • Vážení rodičia,

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že zajtra, t.j 2.marca 2023 / štvrtok/ sa vyučovanie pre žiakov 1.-.9. ročníka končí o 11.20 hod z dôvodu prerušenia pitnej vody na území mesta Kráľovský Chlmec /havarijný stav/.

       Školská jedáleň ani školský klub detí nebudú v prevádzke. Žiadame všetkých rodičov, aby si svoje deti prišli vyzdvihnúť o 11.20 hod.

        

       Za pochopenie ďakujeme.

       PhDr. Robert Berta, MBA - riaditeľ školy