• Novinky

      • Návrat do škôl pre 5. - 7. ročník

      • Vážení rodičia,

       podľa rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 26. apríla 2021, sa obnovuje vyučovanie v 5., 6. a 7. ročníku ZŠ.

       Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín (platí od 26. apríla) a prísnych hygienických opatrení.  

       Pred nástupom do školy musí zákonný zástupca odovzdať vypísané a podpísané "Vyhlásenie o bezinfekčnosti (8a) - žiak a zák. zástupca (II. stupeň ZŠ, SŠ)", spolu s kópiou potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu, alebo s potvrdením o platnosti výnimky z testovania, za žiaka a za jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Toto vyhlásenie môžete podať aj elektronicky.

       Platnosť testu je pre školy 7 dní, bez ohľadu na stupeň varovania nášho okresu.

       Pre nízky záujem škola nebude realizovať kloktacie testy, preto každý žiak 2. stupňa musí byť otestovaný samostatne. Zároveň žiadame  rodičov, aby žiaci mali so sebou náhradné rúško alebo respirátor a hygienické vreckovky. 

      • Návrat do škôl pre 8. a 9. ročník

      • Vážení rodičia,

       podľa rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 19. apríla 2021, sa obnovuje vyučovanie v 8. a 9. ročníku ZŠ.

       Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín (platí od 19. apríla) a prísnych hygienických opatrení.  Podľa tohto rozvrhu bude prebiehať aj dištančné vzdelávanie v nižších ročníkoch (5. 6, a 7. ročník ZŠ). 

       Pred nástupom do školy musí zákonný zástupca odovzdať vypísané a podpísané "Vyhlásenie o bezinfekčnosti (8a) - žiak a zák. zástupca (II. stupeň ZŠ, SŠ)", spolu s kópiou potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu, alebo s potvrdením o platnosti výnimky z testovania, za žiaka a za jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Toto vyhlásenie môžete podať aj elektronicky.

       Platnosť testu je pre školy 7 dní, bez ohľadu na stupeň varovania nášho okresu.

       Pre nízky záujem škola nebude realizovať kloktacie testy, preto každý žiak 2. stupňa musí byť otestovaný samostatne. Zároveň žiadame  rodičov, aby žiaci mali so sebou náhradné rúško alebo respirátor a hygienické vreckovky. 

      • Okresné kolo matematickej olympiády

      • Dňa 31. marca 2021 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády v kategórii Z-6-8 pre žiakov 6. -8 . ročníka ZŠ, ktoré organizovalo Centrum voľného času v Trebišove. V tomto školskom roku MO prebehla netradičnou dištančnou formou, keďže školy boli v tom čase stále zatvorené.

            Žiaci dostali do svojich e-mailov súťažné úlohy, ktoré riešili v domácom prostredí  na papieri. Oskenované riešenia úloh poslali súťažiaci na vopred dohodnutý e-mail predsedu okresnej komisie MO spolu s čestným prehlásením, že pracovali úplne samostatne bez odbornej pomoci a bez nedovolených pomôcok.

       Našu školu reprezentovali:

       V kategórii Z6 – Lea Vojtková a Boglárka Kondášová, žiačky VI. A triedy. Na MO ich pripravoval pán učiteľ Mgr. Albert Páll. Naši žiaci dosiahli fantastické výsledky. Lea Vojtková skončila na prvom mieste a Boglárka Kondášova na štvrtom mieste. 

       V kategórii Z7 – Heidi Sesay, žiačka VII. B a Marcel Raczenberger  žiak VII.A triedy. Na MO ich pripravovala pani učiteľka Mgr.Nikola Raganová Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Heidi Sesay skončila na prvom mieste a Marcel Racenberger na treťom mieste. 

       Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

      • Spolu múdrejší

      • Ministerstvo školstva SR vypísalo výzvu na rozvojový projekt doučovania žiakov základných škôl "Spolu múdrejší". Naša škola prejavila záujem aj takto pomôcť žiakom úspešne zvládnuť náročný školský rok. Projekt pre našu školu bol podporený  v hodnote 5600€ a naši učitelia ho začinajú v týchto dňoch realizovať.  Realizácia projektu potrvá do konca školského roka 2020/2021.

      • Školské mlieko

      • Vážení rodičia,

       riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že v rámci celoštátneho mliečneho programu sme sa rozhodli podporiť zvýšenú konzumáciu mlieka u našich žiakov formou mliečneho automatu od spoločnosti Rajo a. s. Automat je naplnený troma druhmi ochuteného mlieka – kakaové, vanilkové a jahodové mlieko v cene 0,40 € (dotácia na 1 kus denne) a 0,49 € za každý ďalší kus. V ponuke je aj biele neochutené mlieko v cene 0,04 € (dotácia na 1 kus denne) a 0,45 € za každý ďalší kus a ovocné smootie rôznych príchutí a cereálie.

       Ponuka sa bude obmieňať a automat bude dopĺňaný minimálne 1 x týždenne.

       Žiaci si budú môcť nakupovať pomocou kreditných kariet vystavených na ich meno.

       Kredit si budú môcť predplatiť v hodnote 5,- € alebo 10,- € na sekretariáte školy u pani sekretárky Anity Horváthovej. Prípadnú stratu karty treba okamžite nahlásiť tiež na sekretariáte.

       Prosíme Vás, aby ste podľa svojich možností v záujme zdravia Vašich detí podporili tento mliečny program.

      • Organizácia vyučovania od 12.4.2021

       • Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 8.4.2021 otvárame prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. stupňa od 12.4.2021 (pondelok).
       • Žiaci sa učia podľa upraveného rozvrhu.
       • Žiaci, ktorí sa nezúčastňujú prezenčného vzdelávania, sa môžu na vyučovanie pripojiť online.
       • Podmienkou účasti žiaka 1. stupňa na vyučovaní je:
       1. doklad o negatívnom teste nie starší ako 7 dní jedného z rodičov na Covid 19 - k nahliadnutiu pri príchode žiaka
       2. čestné vyhlásenie: odovzdať v prvý deň nástupu na prezenčné vyučovanie / viď príloha/
       3. prekrytie horných dýchacích ciest minimálne rúškom.

       Všetci žiaci, ktorí sa prihlásili na prezenčné vzdelávanie, sú prihlásení na obed aj do ŠKD (v prípade, že dieťa nebude chodiť na obed, je potrebné ho odhlásiť u vedúcej ŠJ. )

       Pre žiakov, ktorí navštevujú ŠKD, je zabezpečená ranná služba. Príchod do školy je možný od 6:45 hod.  Činnosť v ŠKD je do 16:30 hod.

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy 

        

      • Zápis do 1. ročníka

      • Vážení rodičia budúcich prvákov!

        

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 01. apríla do 30. apríla 2021 nasledovne:

       • Zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, elektronickou formou . Elektronická prihláška je zverejnená na webovej stránke školy www.zskossutkch.edupage.org  Elektronická prihláška
       • Zápis môžete uskutočniť aj osobne v termíne od 7. apríla do 30. apríla 2021 každý pracovný deň od 09:00 hod. do 15:30 hod. za prísnych hygienických pravidiel! (negatívny antigénový test, respirátor, vlastné pero).
       • Pri osobnom zápise je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a Váš občiansky preukaz.
       • Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré sa narodili od 1.9.2014 do 31.8.2015 vrátane detí, ktoré mali minulý rok odklad.
       • Povinnosť zapísať dieťa, platí aj pre deti, ktoré budú mať odklad školskej dochádzky.

        

       VÁŠMU DIEŤAŤU PONÚKAME:

       • tvorivú a priateľskú atmosféru,
       • kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
       • služby inkulzívneho tímu -  výchovný poradca, špeciálny pedagóg, školský psychológ, logopéd,
       • individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka,
       • modernú a inovatívnu výučbu vo vybavených triedach a odborné učebne – počítačové učebne, učebňa cudzích jazykov, učebňa chémie, fyziky, biológie a matematiky, cvičná kuchynka, školská knižnica,
       • multimediálne technológie vo všetkých triedach,
       • výučbu anglického jazyka od 1. ročníka, nemeckého alebo ruského jazyka od 7. ročníka,
       • rozvoj nadania a talentu prostredníctvom vzdelávania i záujmovej činnosti,
       • plavecký výcvik v 3. a 7. ročníku, školu v prírode vo 4. ročníku, lyžiarsky výcvikový kurz v 8. a 9. ročníku, 
       • pobyt v školskom klube detí s prípravou na vyučovanie od 6:30 do 17:00 hod.,
       • vyžitie sa v centre voľného času zameranom na šport a tanec,
       • bohatú a pestrú pravidelnú i príležitostnú záujmovú činnosť,
       • relax na vlastnom detskom ihrisku,
       • kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni
       • rôzne školské kultúrne a športové podujatia: exkurzie a výlety, imatrikulácia prvákov, halloween, vianočné besiedky, karneval, Deň Zeme, tvorivé dielne, zábavné a vedomostné súťaže, olympiády, aktivity rôznych projektov, koncerty,
       • v letných mesiacoch organizovanie letnej školy a táborov: MIŠ-MAŠ, športový stanový tábor, tanečný tábor, strelecký tábor.

       Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na Vaše (skoro naše) deti.

        

       V prípade otázok nás kontaktujte na tel. čísle: 0911 280 964, 056/6321611

      • Veľkonočné prázdniny

      • Vážení rodičia,

        

       Oznamujeme Vám, že veľkonočné prázdniny sa začínajú dňa 1.apríla 2021 / štvrtok/ a trvajú do 6.apríla 2021/ utorok/. 

       Na základe rozhodnutia mesta Kráľovský Chlmec a odporúčania Regionálného úradu  verejného zdravotníctva v Trebišove Vám oznamujeme, že vyučovanie po veľkonočných prázdninách pokračuje od 7.4..2021 do 9.4..2021 dištančne vo všetkých ročníkoch /1-9.roč./  O prípadnom otvorení škôl prezenčnou formou alebo  akýchkoľvek iných zmien nástupu žiakov do školy Vás budeme samozrejme včas informovať. 

       Za pochopenie ďakujem.

       PhDr.Robert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Dištančné vzdelávanie pokračuje

      • Vážení rodičia,

       na základe rozhodnutia mesta Kráľovský Chlmec a odporúčania Regionálneho úradu  verejného zdravotníctva v Trebišove Vám oznamujeme, že od pondelka 22.3.2021 základná škola pokračuje v dištančnom vzdelávaní vo všetkých ročníkoch /1-9.roč./ vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu. Ďalší postup a prehodnotenie situácie na základe pokynov zriaďovateľa a RÚVZ v Trebišove sa bude realizovať 6.4.2021.

       Za pochopenie ďakujem.

       PhDr.Robert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Návrat do školy

      • Vážení rodičia,

       na základe rozhodnutia mesta Kráľovský Chlmec a odporúčania Regionálného úradu  verejného zdravotníctva v Trebišove Vám oznamujeme, že od pondelka 15.3.2021 do 19.3.2021 základná škola pokračuje v dištančnom vzdelávaní vo všetkých ročníkoch /1-9.roč./ vzhľadom na negatívnu epidemiologickú situáciu. V prípade akýchkoľvek zmien nástupu žiakov do školy Vás budeme samozrejme informovať. 

       Za pochopenie ďakujem.

       PhDr.Robert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • 2% dane

      • Vážení rodičia a priatelia školy,

       pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy

       Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

       https://zskossutkch.edupage.org/percenta2/

      • Návrat do školy

      • Vážení rodičia,

       na základe rozhodnutia mesta Kráľovský Chlmec a odporúčania Regionálného úradu  verejného zdravotníctva v Trebišove Vám oznamujeme, že od pondelka 1.3.2021 do 5.3.2021 základná škola pokračuje v dištančnom vzdelávaní vo všetkých ročníkoch /1-9.roč./ vzhľadom na negatívnu epidemiologickú situáciu. V prípade akýchkoľvek zmien nástupu žiakov do školy Vás budeme samozrejme informovať. 

       Za pochopenie ďakujem.

       PhDr.Robert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Informácie pre rodičov budúcich prvákov

      • Pomaly sa blíži čas zápisu Vášho dieťaťa do 1. ročníka základnej školy (1.4. - 27.4.2021).

       Chceme, aby Vaše dieťa v našej škole bolo šťastné, spokojné a samozrejme, aby sa mu darilo. Hlavným predpokladom, pre zvládnutie požiadaviek základnej školy na požadovanej úrovni je jeho psychická, emočná a sociálna zrelosť.

       Vzhľadom na súčasné obmedzené možnosti priamej komunikácie týkajúcej sa toho, či Vaše dieťa je v tomto čase spôsobilé pre zaradenie do prvého ročníka, rozhodli sme sa v spolupráci s CPPPaP v Trebišove /psychologická poradňa/ uverejniť na našej stránke pracovný list, ktorý Vám môže byť nápomocný pri posúdení školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa a zároveň môže byť pre Vás inšpiratívny v zmysle, na čo sa pri príprave Vášho dieťaťa zamerať, čo podporovať, ktoré spôsobilosti rozvíjať:

       Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

       Trebišov

       Ul. kpt. Nálepku 1057/18,  075 01 Trebišov, č.t. 056/6723850,  6723876, e-mail:  poradna@poradnatrebisov.sk

       www.poradnatrebisov.sk

        

       Je Vaše dieťa zrelé pre zaradenie do ZŠ ?

       Milí rodičia,

            vzhľadom na to, že aktuálne nie je možnosť osobného kontaktu, ponúkame Vám, aby ste svoje dieťa, čo sa týka jeho pripravenosti pre zaradenie do prvého ročníka ZŠ ohodnotili orientačne Vy sami na základe nižšie uvedených otázok.

           Pokiaľ zistíte u Vášho dieťaťa v niektorej z posudzovaných zložiek nedostatky, resp. vo všeobecnosti nie ste si istí, či má predpoklady pre zvládnutie učiva prvého ročníka ZŠ kontaktujte sa s odborníkmi nášho pracoviska CPPPaP na vyššie uvedené kontakty.

        

       1.Telesná zrelosť

       dokáže vaše dieťa skákať na jednej nohe ?

       - vie chodiť na bicykli bez oporných koliesok ?

       - zaviaže šnúrku na topánke ?

       - zručne zapne, rozopne gombíky na pánskej košeli ?

       2. Psychická zrelosť

       - dokáže samostatne, sústredene pracovať na úlohe, ktorú mu vy zadáte cca 15 -20 minút ?

       - má záujem, snaží sa úlohu splniť, dokončiť ?

       - drží správne ceruzku ?

       - dokáže samo bez vášho usmernenia nakresliť postavu, ktorá má hlavu oddelenú od trupu krkom. Na hlave sú nakreslené oči, nos, ústa a vlasy. Umiestni ruky, nohy na správne miesto na trupe. Nohy, ruky sú nakreslené dvojitými čiarami. Na rukách sú znázornené prsty v správnom počte ?

       - má vaše dieťa záujem o kreslenie? Dokáže pekne vyfarbiť omaľovánku ?

       - dokáže vaše dieťa jednoduchým spôsobom popísať, čo na obrázku vidí, čo sa tam deje. Dokáže vám povedať obsah čítanej alebo videnej rozprávky ?

       - je výslovnosť vášho dieťaťa správna ?

       - vie vaše dieťa spočítať, odčítať napr. predložené  farbičky  do 10 ?

       3. Emocionálna a sociálna zrelosť

       - má sklon vyžadovať veci plačom, trucovitým, vzdorovitým správaním, plače ak sa mu niečo nepodarí alebo mu niečo zakážete ?

       - dokáže počkať – nedožadovať sa pozornosti, ak sa mu chvíľu nevenujete, napr. ak sa rozprávate s niekým koho ste práve stretli?

       - hrá sa vaše dieťa s ostatnými deťmi v MŠ – t.j. vie sa pripojiť k ich hre, vie sa podieľať, rozvíjať spoločné hry s kamarátmi alebo iba presadzuje to, čo ono chce?

       - dokáže sa kontaktovať s cudzou osobou, dokáže odpovedať na jednoduché otázky Vášmu známemu – ako sa volá, kde býva, koľko má rokov atď. ?

       - dokáže byť dlhšiu dobu bez vašej prítomnosti ?

       - vedelo by ísť samo do menšieho obchodu a kúpiť  dve veci napr. maslo a dva rožky ?

        

       Spracovala: PhDr. Helena Litváková

      • Dištančné vzdelávanie pokračuje

      • Važení rodičia,

       Na základe rozhodnutia mesta Kraľovský Chlmec sa prezenčná výučba od 1.3.2021 neobnovuje. Na základe pretrvávajúcej negatívnej situácie všetky ročniky základnej školy pokračujú v dištančnom vzdelávní. O prípadnom otvorení škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kraľovský Chlmec sa bude rozhodovať  po vyhodnotení výsledkov víkendového testovania v termíne do 3. 3 2021.