• Novinky

      • Výstava slnečnej sústavy

      • Medzi prvé témy z geografie v 5. ročníku ZŠ patrí učivo o slnečnej sústave. Kto chcel, mohol vyhotoviť model slnečnej sústavy. Práce žiakov V.A a V.B triedy hovoria samé za seba ...

      • Futbalový halový turnaj

      • Dňa 28.9. 2023 sa naši žiaci zúčastnili futbalového halového turnaja pre deti - kategória: U-10 v Buzánszky Jenő Sport Aréne  pod vedením Mgr. Ladislava Királya. Odohrali sme 5 veľmi ťažkých zápasov. Turnaj sme odohrali bez prehry a bez inkasovaného gólu, kvôli čomu sme dosiahli krásne prvé miesto. Ďakujeme každému, kto nás prišiel povzbudiť. 

      • Biela pastelka

      • Dňa 22. 9. 2023 vyrazila Biela pastelka so svojimi dobrovoľníkmi Vivien Šaffová, Michaela Hronská, Miriam Bagosová a Zakariaš Attila Illés pod vedením p. uč. I. Tóthovej do ulíc nášho mesta.

       Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

       Aj naša škola sa každoročne zapája do verejnej zbierky Biela pastelka. Žiaci našej školy oslovili svojich spolužiakov, zamestnancov školy a obyvateľstvo nášho mestečka s možnosťou  podporiť ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím.

       Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

       V mene nevidiacich a slabozrakých Vám za Vašu podporu ďakujeme.

      • Medzibodrožský kultúrny festival

      • September už tradične patrí oslavám vinobrania. Tradične sa zúčastňujeme výstavy ovocia a zeleniny, ktorú pripravili p. uč. I. Slovinská, I. Tóthová, J. Fazekašová a žiaci, ktorí priniesli ovocie a zeleninu na výstavu. Sprievod mestom bol v znamení jesene a vinobrania, kde aj náš alegorický voz bol vyzdobený pani vychovávateľkami touto tematikou. Počas slávností si návštevníci mohli vychutnať bohatý kultúrny program, kde žiaci V.B triedy pod vedením pani učiteľky S. Kiššovej a žiaci 2.-5. ročníka pod vedením Boglárky Štofanovej reprezentovali našu školu. Počasie nám vyšlo, ale hlavne sme sa dobre cítili. Všetkým, ktorí sa zúčastnili Medzibodrožského kultúrneho festivalu, patrí veľké ĎAKUJEM. 

      • Dejepisný kvíz „30. výročie vzniku SR „

      • Vo štvrtok 14.septembra sa uskutočnil kvíz „30. výročie vzniku SR „. Žiaci mali pripravené zaujímavé otázky, na ktoré mali odpovedať. Maximálny počet bol 59 bodov.

       Vyhodnotenie :

       1. miesto  7.B 54 bodov
       2. miesto  6.A  52 bodov
       3. miesto  7.A  46    bodov

       Ďakujem všetkým žiakom za účasť.

      • Vinobranecká olympiáda

      • V tomto školskom roku sme dňa 14. septembra 2023 zorganizovali projektový deň: Vinobranecká olympiáda“. Žiaci sa mohli zapojiť do rôznych športových a kreatívnych aktivít o našom meste, ale aj zmerať si vedomosti k oslavám 30. výročia Slovenskej republiky. Deň bol plný zábavy a radosti.

      • Európsky deň jazykov na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

      • Koniec septembra sa na „starom kontinente“ už tradične spája s oslavami Európskeho dňa jazykov, ktorý si pripomíname 26. septembra. V Košiciach ho oslávili v predstihu 12. septembra 2023. Hlavným organizátorom podujatia bola Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach. Tohto podujatia sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka. Program sa začal interaktívnym predstavením: Harry Potter v cudzích jazykoch. V rámci sprievodných aktivít sa žiaci mohli zapojiť do Harry Potter jazykového kvízu, ďalej do kvízu s názvom: Ako ďaleko siaha tvoj jazyk? Ako bonus bola predstavená hra Vortoj, v ktorej sa kombinovali jazykové kvízy s pohybom. Žiaci si mohli poprezerať aj knižnú výstavu Harryho Pottera v 24. jazykoch. Prežili sme veľmi zábavný, ale zároveň aj poučný deň. 

      • Otvorenie školského roka 2023/2024

      • Organizácia vyučovania od 4.9.2023


       4. september 2023


       Žiaci 1. ročníka

       Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na školskom dvore so začiatkom o 8.00 hod., v prítomnosti dieťaťa a jedného rodiča. Následne sa žiaci presunú so svojimi triednymi učiteľmi do kmeňových tried spolu s rodičmi. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnosť uskutoční na dolnej chodbe v pavilóne B. 

       Žiaci 2. – 9. ročníka

       Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na školskom dvore so začiatkom o 9.00 hod. Ak sa pre nepriazeň počasia nebude môcť uskutočniť v exteriéri, tak sa bude realizovať v kmeňových triedach (prostredníctvom školského rozhlasu).  Žiaci sa budú zhromažďovať pri svojich triednych učiteľoch v čase od 8.30 hod. v areáli školy. Žiaci vchádzajú do budovy školy priebežne – bez zhromažďovania.

       Školský klub detí ani školská jedáleň dňa 4.9.2023 – nebudú v prevádzke! Záujem o ŠKD nahláste 4.9.2023 triednym učiteľom a vychovávateľkám. 

       Záujem o stravovanie v školskej jedálni hláste vedúcej ŠJ.


        5. september 2023

         

        Dĺžka a organizácia vyučovania

        • žiaci 1. – 4. ročníka: 4 vyučovacie hodiny, obed podľa rozvrhu stolovania,
        • žiaci 5. – 9. ročníka: 5 vyučovacích hodín, obed podľa rozvrhu stolovania.

        Činnosť v triede riadi triedny učiteľ, so zameraním na oboznámenie sa so školským poriadkom, BOZP, triednymi pravidlami.

         

        Školský klub detí

        • ranný školský klub detí od 6.45 hod. do 7.45 hod.
        • poobedňajší školský klub detí po skončení vyučovania do 17.00 hod.

         

        Príspevok v školskom klube detí

        • v zmysle §114 ods. 7 zákona NR SR č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade VZN mesta č. 3/2021 zo dňa 23.6.2021 sa mení príspevok na ŠKD
        • na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je určený mesačný príspevok vo výške 5€
        • v poradí na každé ďalšie dieťa v rámci jednej rodiny, zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí mesačne sumou 3€
        • zriaďovateľ môže znížiť príspevok  na 1,5€ mesačne, ak zákonný zástupca neplnoletého. žiak o to písomne požiada riaditeľa základnej školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.  

         

        Od 5. septembra 2023

        • ranný školský klub detí od 6.45 hod. do 7.45 hod.,
        • poobedňajší školský klub detí po skončení vyučovania do 17.00 hod.,
        • školská jedáleň vydáva obedy v čase od 11.20 hod. do 14.00 hod. podľa presne stanoveného rozpisu stravovania.
       • Oznam školskej jedálne (ŠJ)

       • Zápisné lístky stravníka (ZLS) na školský rok 2023/2024 si môžete vyzdvihnúť u vedúcej jedálne  (v papierovej podobe) alebo na stránke školy.

        Žiak bude prihlásený na stravovanie až po doručení ZLS. Všetky potrebne informácie sú uvedené v ZLS.

        Stránkové dni a hodiny : od 4.9.2023   od 8:00 do 14:30 hod. (každý pracovný deň).

        Ostatné informácie u vedúcej ŠJ.

       • Letná kreatívna škola MIŠ – MAŠ 2023

       • Skončil sa siedmy ročník letnej kreatívnej školy MIŠ – MAŠ. Bol plný zábavy, tvorivosti, učenia, ale hlavne smiechu a radosti. Deti plné očakávania sa tešili na každé prekvapenie, ktoré sme im s láskou pripravili. Všetkým učiteľom, asistentom, vychovávateľom, sociálnym pedagógom, ktorí boli súčasťou MIŠ –MAŠ, patrí obrovské ĎAKUJEM.

       • Straty a nálezy

       • Vážení rodičia,

        Radi by sme Vás vyzvali, aby ste si prišli prevziať veci Vašich detí, ktoré tu zostali 30. júna 2023 v čase od 09:00 do 12:00 hod. (najneskôr do 25. 08. 2023).

        Veci, ktoré nebudú prevzaté budú darované charite a komunitnému centru.

        S pozdravom

        PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

       • Účelové cvičenie na II. stupni

       • 26. júla 2023 žiaci II. stupňa absolvovali účelové cvičenie. Hneď na úvod Mgr. Ladislav Király oboznámil žiakov s programom a časovým harmonogramom dňa. Predstavili sme im opatrenia v civilnej ochrane podľa metodických smerníc platných pre CO. Ďalej sme žiakov oboznámili s organizáciou na škole prostredníctvom prezentácie na interaktívnej tabuli, žiaci si mohli vypočuť zvukové varovné signály a vyhlasovanie slovných doplnkových informácií. Po nácviku evakuácie školy sme sa presunuli do prírodnej oblasti kopca Veľký kopec. V čase „zdravotnej prípravy“ boli žiaci oboznámení so všeobecnými zásadami prvej pomoci a použitím zdravotníckeho materiálu, zásadami ošetrenia rany, prvou pomocou pri poruchách dýchania. Spoločne sme sa vrátili späť do školy. Presun bol pokojný a bezproblémový. 

        Na záver účelového cvičenia Mgr. Ladislav Király poďakoval pedagógom aj žiakom za aktívnu  účasť na celom priebehu cvičenia a vyzdvihol žiakov za ich aktívny prístup a dobré správanie.