• Novinky

      • Európsky deň jazykov na Strednej odbornej škole techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci

      • Dňa 26.SEPTEMBRA sme spolu s ďalšími základnými školami Medzibodrožia oslávili jazykovú rôznorodosť nášho kontinentu na SOŠ techniky a remesiel na ul. Rákocziho . Súťažili sme na troch stanovištiach : slovenskom, maďarskom, anglickom. V slovenskej skupine sme odhaľovali tajomstvá spisovnej slovenčiny vytváraním dialógov a hrou Activity, v anglickej skupine sme zdolávali jazykové výzvy : skladali palindrómy, rozoznávali európske jazyky aj posunkovú reč... V maďarskej skupine sme sa zoznámili so zhudobnenými básňami, ba sme vytvárali aj vlastné princípom montáže. Ďakujeme SOŠ za pozvanie, strávili sme v nej poučné a zároveň zábavné predpoludnie.

      • Európsky deň jazykov

      • V rámci Európskeho dňa jazykov sme si na našej škole v pondelok 26. septembra na hodinách anglického, nemeckého a ruského jazyka pripomenuli potrebu učenia sa jazykov. Hodiny cudzieho jazyka boli vo všetkých triedach spestrené rôznymi aktivitami – skupinovým a projektovým vyučovaním, online hrami, interaktívnymi cvičeniami, súťažami, kvízom o európskych krajinách, ktorý mal preveriť vedomosti žiakov nielen z oblasti reálií, ale aj z oblasti umenia, hudby, športu a kultúry európskych krajín a zaujímavými aktivitami otestovať jazykové vedomosti a zručnosti, aby si žiaci uvedomili, aký veľký význam má výučba cudzích jazykov a ... že učiť sa dá aj inak, zábavnejšie a s úsmevmi na tvárach.

       Žiaci 1. – 4. ročníka sa tiež zapojili do aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov na hodinách anglického jazyka. Tieto aktivity boli zamerané na určovanie a písanie farieb, čísel a pozdravov. Na záver sme vyhotovili nástenku našich prác.

      • Biela pastelka

      • ZŠ v Kráľovskom Chlmci zorganizovala dobročinnú zbierku Biela pastelka pod vedením pani učiteľky Tóthovej. Ide o každoročnú akciu v prospech nevidiacich a slabozrakých. Peniaze, ktoré sa vyzbierajú, posielame nevidiacim, aby si mohli zabezpečiť pomôcky, ktoré im zjednoduchšia život. 23. septembra 2022 sa žiaci –Vivien Pitoczká, Kitti Szabová, Martin Kondáš a Chiara Soltészová – vybrali najprv do tried, aby mohli žiaci prispieť do zbierky. Žiaci boli štedrí a dostali od nás bielu pastelku. Potom sme sa vybrali do mesta a boli sme milo prekvapení, lebo väčšina oslovených občanov prispela do zbierky. Tento deň sa mi veľmi páčil. Bolo dobré vidieť, že ľudia prispievajú na dobrú vec, lebo chcú pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Vyzbierané peniaze boli zaslané na Úniu nevidiacich a slabozrakých v Bratislave. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

      • Deň otvorených dverí v SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci

      • Dňa 20. 09. 2022 sme s našimi deviatakmi navštívili SOŠ techniky a remesiel na ulici Rákocziho v Kráľovskom Chlmci z príležitosti Dňa otvorených dverí. Žiaci mohli  nazrieť do každodenného života školy, potešila ich ukážka jej rôznorodého technického vybavenia. Mnoho z nich ešte nepoznalo moderne vybavený priemyselný park školy a pomôcky používané počas vyučovania strojárskych a elektrotechnických predmetov, ako ani novozrekonštruovanú historickú budovu „A“, ktorá je pýchou celého regiónu. Dozvedeli sa veľa informácií ohľadom ponúkaných študijných a učebných odboroch aj o možnostiach, ktoré táto inštitúcia dokáže poskytnúť pre budúce generácie.

      • Interaktívny workshop

      • Žiaci 7.B triedy sa zúčastnili interaktívneho workshopu. V Regionálnej knižnici v Kráľovskom Chlmci nás privítali lektori z Centra vedecko – technických informácií SR.

       Na počítači sa žiaci naučili navrhovať a vyrábať 3D modely. Pomocou 3D tlačiarne vyrobili – srdce, vázu, žraloka, Grootha, taniere, vajíčka ...

       Žiaci si mohli vyskúšať vypaľovanie obrázkov do dreva, microbit gitaru ... Za aktivitu mohli získať kľúčenky.

       Rôzne typy robotov jazdilo po vyznačených dráhach a vyhýbali sa rôznym prekážkam.

       Žiaci dostali rôzne darčeky, ktorým sa veľmi tešili.

       PaedDr. Ildikó Pribulová Daková

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia,

       riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že aj tento školský rok v rámci celoštátneho mliečneho programu sme sa rozhodli podporiť zvýšenú konzumáciu mlieka u našich žiakov formou mliečneho automatu od spoločnosti Rajo a. s. Automat je naplnený tromi druhmi ochuteného mlieka – kakaové, vanilkové a karamelové v cene 0,54 € (dotácia na 1 kus denne) a 0,60 € za každý ďalší kus. V ponuke je aj biele neochutené mlieko 3,5 % v cene 0,00 € (dotácia na 1 kus denne) a 0,60 € za každý ďalší kus, detská výživa Ovko, cereálie a jablkovo - broskyňový džús. Novinkou v tomto školskom roku je bezlaktózové mlieko 3,5 % v cene 0,00 € (dotácia na 1 kus denne) a 0,60 € za každý ďalší kus.

       Ponuka sa bude obmieňať a automat bude dopĺňaný minimálne 1 x týždenne.

       Žiaci si budú môcť nakupovať pomocou kreditných kariet vystavených na ich meno.

       Kredit si budú môcť predplatiť v hodnote 5,- € alebo 10,- € na sekretariáte školy u pani sekretárky Anity Horváthovej. Prípadnú stratu karty treba okamžite nahlásiť tiež na sekretariáte.

       Každé dieťa má denne nárok na 1 neochutené mlieko zadarmo, stačí ak vlastní kartu, dobíjať si ju kreditom nemusí.

       Prosíme Vás, aby ste podľa svojich možností v záujme zdravia Vašich detí podporili tento mliečny program.

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia!

       Z dôvodu prehustenej rannej premávky na Kazinczyho ulici, bude od zajtra t.z. od 7.9.2022 od 7:15 hod. do 7:45 hod. otvorená malá brána na ulici Komenského (vstup pri telocvični).

       S pozdravom

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy 

      • Otvorenie školského roka 2022/2023

      • Organizácia vyučovania od 5.9.2022

        

       5. september 2022

        

       Žiaci 1. ročníka

       Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na školskom dvore so začiatkom o 8.00 hod., v prítomnosti dieťaťa a jedného rodiča. Následne sa žiaci presunú so svojimi triednymi učiteľmi do kmeňových tried spolu s rodičmi, ktorí pri vstupe predložia Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

       Žiaci 2. – 9. ročníka

       Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na školskom dvore so začiatkom o 9.00 hod. Ak sa pre nepriazeň počasia nebude môcť uskutočniť v exteriéri, tak sa bude realizovať v kmeňových triedach (prostredníctvom školského rozhlasu).  Žiaci sa budú zhromažďovať pri svojich triednych učiteľoch v čase od 8.30 hod. v areáli školy. Žiaci vchádzajú do budovy školy priebežne – bez zhromažďovania cez ulicu Kazinczyho.

       Školský klub detí ani školská jedáleň dňa 5.9.2022 – nebudú v prevádzke! Záujem o ŠKD nahláste 5.9.2022 triednym učiteľom a vychovávateľkám. 

       Záujem o stravovanie v školskej jedálni hláste vedúcej ŠJ.

        

       6. september 2022

        

       Dĺžka a organizácia vyučovania

       • žiaci 1. – 4. ročníka: 4 vyučovacie hodiny, obed podľa rozvrhu stolovania,
       • žiaci 5. – 9. ročníka: 5 vyučovacích hodín, obed podľa rozvrhu stolovania.

       Činnosť v triede riadi triedny učiteľ, so zameraním na oboznámenie sa so školským poriadkom, BOZP, triednymi pravidlami,  opatreniami proti šíreniu koronavírusu.

        

       Školský klub detí

       • ranný školský klub detí od 6.45 hod. do 7.45 hod.
       • poobedňajší školský klub detí po skončení vyučovania do 17.00 hod.

        

       Príspevok v školskom klube detí

       • v zmysle §114 ods. 7 zákona NR SR č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade VZN mesta č. 3/2021 zo dňa 23.6.2021 sa mení príspevok na ŠKD
       • na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je určený mesačný príspevok vo výške 5€
       • v poradí na každé ďalšie dieťa v rámci jednej rodiny, zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí mesačne sumou 3€
       • zriaďovateľ môže znížiť príspevok vo výške 1,5€ mesačne, ak zákonný zástupca neplnoletého. žiak o to písomne požiada riaditeľa základnej školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.  

        

       Od 6. septembra 2022

       • ranný školský klub detí od 6.45 hod. do 7.45 hod.,
       • poobedňajší školský klub detí po skončení vyučovania do 17.00 hod.,
       • školská jedáleň vydáva obedy v čase od 11.20 hod. do 14.00 hod. podľa presne stanoveného rozpisu stravovania.
      • Oznam školskej jedálne (ŠJ)

      • Zápisné lístky stravníka (ZLS) na školský rok 2022/2023 si môžete vyzdvihnúť u vedúcej jedálne  (v papierovej podobe) alebo na stránke školy.

       Žiak bude prihlásený na stravovanie až po doručení ZLS a uhradení stravného. Všetky potrebne informácie sú uvedené v ZLS.

       Stránkové dni a hodiny : od 5.9.2022   od 8:00 do 14:30 hod. (každý pracovný deň).

       Ostatné informácie u vedúcej ŠJ.

      • Tanečný tábor

      • Koncom augusta sme za spolupráci so Základnou školou Ľ. Kossutha v Kráľovskom Chlmci zorganizovali tanečný tábor pre žiakov školy. 

       Prihlásilo sa nám 12 nadaných tanečníkov. 

       Cieľom tábora bolo pripraviť tanečníkov na jesenné účinkovania Vinobraneckých osláv v Kráľovskom Chlmci a Zemiakového festivalu v Pribeníku. 

       Žiaci zároveň rozvíjali svoje koordinačné schopnosti pomocou cvikov a hier.

       Popri starších boli pripravené aj nové choreografie na známe skladby Bouna Sera, Despasito Bachata a Grease. Tanečný tábor sa skončil tanečnou  ukážkou ôsmich tancov v telocvični školy, za prítomnosti rodičov a učiteľov školy. 

       V septembri pokračujeme v rámci pravidelných tanečných popoludní každý piatok. 

        

       S tanečným pozdravom,  

       manželia  Štofanovci, František a Boglárka.

      • Letná kreatívna škola MIŠ - MAŠ

      • Na našej škole sa v mesiaci august tradične organizuje letná škola. Náplňou našej letnej školy sú edukatívne a zážitkové aktivity, ako aj tvorivé dielne. Tohto 6. ročníka Miš-Maš sa zúčastnil rekordný počet detí 108. Pre deti počas celého týždňa od 8:00 do 15:30 okrem vzdelávacích aktivít na upevňovanie vedomostí bol pripravený pestrý program, ktorého súčasťou bola jazda na koni, návšteva hasičov z Kráľovského Chlmca. Ani tento rok na nás nezabudli „Maskoti – Tlapková patrola“. Pohybové zručnosti sme si posilnili vo „Farbičke“. Posledný deň sme zavŕšili koncertom UsmievAnka a penovou šou. O deti sa v skupinkách staral tím skvelých pani učiteliek 1. stupňa, asistenti a vychovávateľky. Za ich pomoc im patrí veľká vďaka. O rok sa zas stretneme a na vás deti sa tešíme.

       Mgr. Judita Daková, Mgr. Silvia Kissová

      • Anglický denný tábor

      • Anglický denný tábor sa v ZŠ Kráľovskom Chlmci  uskutočnil v dňoch 25.7. - 29. 7. 2022 v spolupráci s jazykovou školou SIDAS.  Lektor, pod vedením, ktorého sa tábor uskutočnil, bol anglický "native speaker.

       K organizovaniu aktivít sa využívala klasická trieda aj  telocvičňa, počas pekného počasia aj vonkajšie športoviská.  S priebehom a organizáciou tábora vyjadrujeme spokojnosť. 

       Deťom sa tiež veľmi páčilo, lektor Sam bol kreatívny a vedel deti zaujať rôznymi aktivitami, hrami, športovými súťažami v angličtine. 

       Žiaci si tak mohli neformálnou formou vyskúšať ako je to komunikovať, zabávať sa  a súťažiť pod vedením anglicky hovoriacich lektorov.

       Sme radi, že sme tábor cez spoločnosť SIDAS uskutočnili a veríme, že ak bude možnosť aj budúci rok, zvýši sa záujem zúčastnených detí a budeme môcť vytvoriť aj viac skupín, aby deti opäť zažili leto s angličtinou hravou a zábavnou formou.